FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MHC] 16/05/2019 4.45 4.14 4.6 4.14 31.290 Bán
2 [HOSE.MHC] 15/05/2019 4.48 4.4 4.49 4.44 4.990 Bán
3 [HOSE.MHC] 14/05/2019 4.4 4.4 4.4 4.4 510 Bán
4 [HOSE.MHC] 13/05/2019 4.52 4.5 4.65 4.6 9.710 Bán
5 [HOSE.MHC] 10/05/2019 4.6 4.37 4.6 4.4 4.260 Bán
6 [HOSE.MHC] 09/05/2019 4.59 4.32 4.6 4.6 147.110 Bán
7 [HOSE.MHC] 08/05/2019 4.6 4.57 4.64 4.57 7.190 Bán
8 [HOSE.MHC] 07/05/2019 4.61 4.61 4.7 4.7 1.950 Bán
9 [HOSE.MHC] 06/05/2019 4.6 4.56 4.68 4.68 9.300 Bán
10 [HOSE.MHC] 03/05/2019 4.88 4.57 4.88 4.6 102.130 Bán
11 [HOSE.MHC] 02/05/2019 4.77 4.6 4.79 4.62 78.230 Bán
12 [HOSE.MHC] 26/04/2019 4.85 4.8 4.88 4.88 24.890 Bán
13 [HOSE.MHC] 25/04/2019 4.83 4.83 4.9 4.87 2.620 Bán
14 [HOSE.MHC] 24/04/2019 4.82 4.81 4.86 4.86 20.510 Bán
15 [HOSE.MHC] 23/04/2019 4.71 4.71 4.93 4.79 4.690 Bán
16 [HOSE.MHC] 22/04/2019 4.9 4.57 4.9 4.78 58.140 Bán
17 [HOSE.MHC] 19/04/2019 4.75 4.75 5.1 4.89 2.750 Bán
18 [HOSE.MHC] 18/04/2019 4.93 4.8 4.93 4.87 14.710 Theo dõi
19 [HOSE.MHC] 17/04/2019 4.87 4.85 4.96 4.86 41.100 Theo dõi
20 [HOSE.MHC] 16/04/2019 4.95 4.85 4.95 4.95 12.190 Mua