FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MHC] 17/07/2018 4.45 4.4 4.5 4.5 14.320 Quá bán
2 [HOSE.MHC] 16/07/2018 4.6 4.41 4.6 4.48 10.150 Quá bán
3 [HOSE.MHC] 13/07/2018 4.5 4.37 4.53 4.5 38.120 Quá bán
4 [HOSE.MHC] 12/07/2018 4.53 4.38 4.6 4.53 24.130 Quá bán
5 [HOSE.MHC] 11/07/2018 4.6 4.45 4.6 4.54 26.480 Quá bán
6 [HOSE.MHC] 10/07/2018 4.64 4.55 4.65 4.59 34.160 Quá bán
7 [HOSE.MHC] 09/07/2018 4.62 4.47 4.68 4.6 26.240 Quá bán
8 [HOSE.MHC] 06/07/2018 4.68 4.4 4.69 4.62 10.750 Quá bán
9 [HOSE.MHC] 05/07/2018 4.69 4.53 4.71 4.68 38.450 Quá bán
10 [HOSE.MHC] 04/07/2018 4.7 4.37 4.7 4.7 17.980 Quá bán
11 [HOSE.MHC] 03/07/2018 4.9 4.48 4.9 4.65 46.210 Quá bán
12 [HOSE.MHC] 02/07/2018 4.94 4.7 4.94 4.8 13.330 Quá bán
13 [HOSE.MHC] 29/06/2018 4.9 4.61 5 4.89 62.650 Quá bán
14 [HOSE.MHC] 28/06/2018 6.05 5.96 6.08 6.05 137.210 Bán
15 [HOSE.MHC] 27/06/2018 6.05 5.96 6.05 6.03 37.450 Bán
16 [HOSE.MHC] 26/06/2018 6.09 5.99 6.11 6 91.380 Bán
17 [HOSE.MHC] 25/06/2018 6 6 6.28 6.09 54.900 Bán
18 [HOSE.MHC] 22/06/2018 6.14 6 6.14 6 21.800 Bán
19 [HOSE.MHC] 21/06/2018 6.01 6 6.19 6.14 25.360 Bán
20 [HOSE.MHC] 20/06/2018 6.1 5.99 6.12 6.1 22.970 Bán