FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MHC] 15/01/2019 5 4.7 5 4.95 15.320 Bán
2 [HOSE.MHC] 14/01/2019 4.99 4.95 5.03 4.95 22.660 Bán
3 [HOSE.MHC] 11/01/2019 4.7 4.7 5.07 4.99 57.000 Theo dõi
4 [HOSE.MHC] 10/01/2019 5.08 4.94 5.08 4.95 13.630 Bán
5 [HOSE.MHC] 09/01/2019 4.9 4.8 5.09 5 1.050 Bán
6 [HOSE.MHC] 08/01/2019 5 4.9 5.1 4.9 6.190 Bán
7 [HOSE.MHC] 07/01/2019 4.8 4.8 5 5 5.280 Bán
8 [HOSE.MHC] 04/01/2019 4.97 4.95 4.97 4.95 630 Bán
9 [HOSE.MHC] 03/01/2019 4.51 4.51 4.95 4.93 10.950 Bán
10 [HOSE.MHC] 02/01/2019 4.7 4.7 5.1 4.7 28.830 Bán
11 [HOSE.MHC] 28/12/2018 5.06 5 5.13 5.03 42.860 Bán
12 [HOSE.MHC] 27/12/2018 5.3 5.01 5.3 5.09 23.840 Bán
13 [HOSE.MHC] 26/12/2018 5.18 5 5.18 5.09 6.420 Bán
14 [HOSE.MHC] 25/12/2018 4.9 4.9 5.1 5.1 21.550 Bán
15 [HOSE.MHC] 24/12/2018 5.14 5.12 5.15 5.12 30.990 Bán
16 [HOSE.MHC] 21/12/2018 5.19 5.12 5.19 5.17 14.490 Theo dõi
17 [HOSE.MHC] 20/12/2018 5.14 5.13 5.18 5.18 8.690 Theo dõi
18 [HOSE.MHC] 19/12/2018 5.18 5.12 5.19 5.18 8.330 Theo dõi
19 [HOSE.MHC] 18/12/2018 4.98 4.98 5.3 5.19 10.930 Theo dõi
20 [HOSE.MHC] 17/12/2018 5.2 5.19 5.24 5.24 11.230 Mua