FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MHC] 15/12/2017 7.2 7 7.37 7.2 403.150 Mua
2 [HOSE.MHC] 14/12/2017 6.5 6.48 6.95 6.95 631.070 Mua
3 [HOSE.MHC] 13/12/2017 6.89 6.5 6.89 6.5 129.820 Bán
4 [HOSE.MHC] 12/12/2017 6.9 6.61 6.9 6.84 39.580 Mua
5 [HOSE.MHC] 11/12/2017 6.71 6.7 6.91 6.9 20.280 Mua
6 [HOSE.MHC] 08/12/2017 6.6 6.53 7 7 269.870 Mua
7 [HOSE.MHC] 07/12/2017 6.6 6.6 6.9 6.61 130.650 Theo dõi
8 [HOSE.MHC] 06/12/2017 6.99 6.61 6.99 6.73 146.320 Mua
9 [HOSE.MHC] 05/12/2017 7.01 6.84 7.25 6.99 259.820 Mua
10 [HOSE.MHC] 04/12/2017 7.1 7.1 7.2 7.1 131.850 Quá mua
11 [HOSE.MHC] 01/12/2017 7.1 7.06 7.29 7.1 635.150 Quá mua
12 [HOSE.MHC] 30/11/2017 7 6.9 7.3 7.05 668.620 Quá mua
13 [HOSE.MHC] 29/11/2017 6.68 6.59 7 7 563.700 Quá mua
14 [HOSE.MHC] 28/11/2017 6.45 6.25 6.68 6.68 503.180 Quá mua
15 [HOSE.MHC] 27/11/2017 6.58 6.4 6.58 6.48 101.850 Mua
16 [HOSE.MHC] 24/11/2017 6.22 6.15 6.7 6.58 475.430 Quá mua
17 [HOSE.MHC] 23/11/2017 6.27 6.1 6.3 6.3 412.830 Quá mua
18 [HOSE.MHC] 22/11/2017 5.89 5.88 6.27 6.27 404.940 Quá mua
19 [HOSE.MHC] 21/11/2017 5.8 5.8 5.89 5.89 136.230 Mua
20 [HOSE.MHC] 20/11/2017 5.8 5.6 5.83 5.83 120.180 Mua