FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MHC] 22/08/2019 4.27 4.1 4.27 4.1 1.530 Bán
2 [HOSE.MHC] 21/08/2019 4.2 4.15 4.2 4.19 66.070 Theo dõi
3 [HOSE.MHC] 20/08/2019 3.98 3.98 4.18 4.06 121.510 Bán
4 [HOSE.MHC] 19/08/2019 4.2 4.01 4.2 4.15 420 Bán
5 [HOSE.MHC] 16/08/2019 4.05 4.05 4.15 4.15 1.210 Bán
6 [HOSE.MHC] 15/08/2019 4 4 4.15 4.15 32.330 Bán
7 [HOSE.MHC] 14/08/2019 4.28 4 4.28 4.19 4.390 Bán
8 [HOSE.MHC] 13/08/2019 3.94 3.94 4.2 4.2 22.090 Bán
9 [HOSE.MHC] 12/08/2019 4.17 4.01 4.29 4.2 63.750 Bán
10 [HOSE.MHC] 09/08/2019 4.11 4.11 4.3 4.19 35.190 Bán
11 [HOSE.MHC] 08/08/2019 3.81 3.8 4.12 4.11 24.810 Bán
12 [HOSE.MHC] 07/08/2019 4.1 3.79 4.14 3.97 41.100 Bán
13 [HOSE.MHC] 06/08/2019 4.1 4.1 4.5 4.27 41.450 Bán
14 [HOSE.MHC] 05/08/2019 4.39 4.3 4.61 4.35 26.780 Bán
15 [HOSE.MHC] 02/08/2019 4.67 4.2 4.67 4.39 3.790 Bán
16 [HOSE.MHC] 01/08/2019 4.69 4.3 4.69 4.39 24.060 Bán
17 [HOSE.MHC] 31/07/2019 4.66 4.45 4.66 4.45 4.470 Bán
18 [HOSE.MHC] 30/07/2019 4.45 4.43 4.49 4.45 51.230 Bán
19 [HOSE.MHC] 29/07/2019 4.55 4.42 4.6 4.44 20.630 Bán
20 [HOSE.MHC] 26/07/2019 4.31 4.31 4.55 4.55 2.930 Bán