FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MHC] 25/05/2018 6.05 5.96 6.31 6.1 26.190 Theo dõi
2 [HOSE.MHC] 24/05/2018 5.9 5.9 6.05 5.93 25.730 Bán
3 [HOSE.MHC] 23/05/2018 5.8 5.8 6.04 5.99 38.060 Bán
4 [HOSE.MHC] 22/05/2018 6.07 5.9 6.07 6.07 16.570 Bán
5 [HOSE.MHC] 21/05/2018 6.14 6.08 6.14 6.13 10.170 Bán
6 [HOSE.MHC] 18/05/2018 6.15 6.05 6.15 6.12 21.420 Bán
7 [HOSE.MHC] 17/05/2018 6.14 6.08 6.15 6.15 15.910 Theo dõi
8 [HOSE.MHC] 16/05/2018 6.1 6.1 6.15 6.14 21.210 Bán
9 [HOSE.MHC] 15/05/2018 6.18 6.09 6.2 6.18 12.220 Theo dõi
10 [HOSE.MHC] 14/05/2018 6.07 6.07 6.18 6.18 14.080 Theo dõi
11 [HOSE.MHC] 11/05/2018 6.01 6.01 6.14 6.1 12.370 Bán
12 [HOSE.MHC] 10/05/2018 5.9 5.8 6.15 6.15 15.970 Bán
13 [HOSE.MHC] 09/05/2018 6.29 6.01 6.29 6.06 85.350 Bán
14 [HOSE.MHC] 08/05/2018 6.26 6.02 6.26 6.02 20.400 Bán
15 [HOSE.MHC] 07/05/2018 6.26 6.05 6.26 6.23 4.350 Bán
16 [HOSE.MHC] 04/05/2018 5.95 5.95 6.29 6.27 16.210 Theo dõi
17 [HOSE.MHC] 03/05/2018 6.24 6 6.24 6.19 33.070 Bán
18 [HOSE.MHC] 02/05/2018 6.24 6.1 6.38 6.24 78.050 Theo dõi
19 [HOSE.MHC] 27/04/2018 6 6 6.28 6 24.430 Bán
20 [HOSE.MHC] 26/04/2018 5.94 5.94 6.3 6.07 36.680 Bán