FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MHC] 23/03/2018 6.19 6 6.19 6.18 70.240 Theo dõi
2 [HOSE.MHC] 22/03/2018 6.24 6.2 6.49 6.2 49.850 Theo dõi
3 [HOSE.MHC] 21/03/2018 6.3 6.2 6.56 6.35 55.210 Mua
4 [HOSE.MHC] 20/03/2018 6.29 6.27 6.58 6.41 129.460 Mua
5 [HOSE.MHC] 19/03/2018 6.17 6.17 6.29 6.21 93.720 Theo dõi
6 [HOSE.MHC] 16/03/2018 6.17 6.07 6.19 6.17 790 Theo dõi
7 [HOSE.MHC] 15/03/2018 6.18 6.1 6.18 6.15 5.570 Bán
8 [HOSE.MHC] 14/03/2018 6.15 6 6.15 6.1 106.780 Bán
9 [HOSE.MHC] 13/03/2018 6.15 6 6.15 6.14 56.780 Bán
10 [HOSE.MHC] 12/03/2018 6.06 6.06 6.29 6.06 63.040 Bán
11 [HOSE.MHC] 09/03/2018 6.1 6.1 6.24 6.22 19.710 Theo dõi
12 [HOSE.MHC] 08/03/2018 6.25 6.13 6.27 6.24 44.120 Mua
13 [HOSE.MHC] 07/03/2018 6.01 6 6.26 6.19 62.510 Mua
14 [HOSE.MHC] 06/03/2018 6.15 6 6.15 6.13 55.540 Theo dõi
15 [HOSE.MHC] 05/03/2018 6.12 5.97 6.3 6.05 52.060 Theo dõi
16 [HOSE.MHC] 02/03/2018 6.1 6 6.15 6.15 38.600 Theo dõi
17 [HOSE.MHC] 01/03/2018 6.2 5.96 6.2 6.15 144.510 Theo dõi
18 [HOSE.MHC] 28/02/2018 6.22 6.16 6.23 6.22 53.230 Mua
19 [HOSE.MHC] 27/02/2018 6.25 6.17 6.28 6.24 65.950 Mua
20 [HOSE.MHC] 26/02/2018 6.25 6.12 6.29 6.24 61.340 Mua