FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MHC] 14/11/2018 5.21 5.2 5.35 5.35 43.500 Bán
2 [HOSE.MHC] 13/11/2018 5.41 5.16 5.41 5.35 42.780 Bán
3 [HOSE.MHC] 12/11/2018 5.5 5.35 5.5 5.45 15.330 Bán
4 [HOSE.MHC] 09/11/2018 5.58 5.4 5.65 5.5 42.840 Theo dõi
5 [HOSE.MHC] 08/11/2018 5.57 5.47 5.58 5.56 410 Mua
6 [HOSE.MHC] 07/11/2018 5.45 5.4 5.5 5.5 16.330 Bán
7 [HOSE.MHC] 06/11/2018 5.58 5.47 5.58 5.53 14.810 Bán
8 [HOSE.MHC] 05/11/2018 5.56 5.49 5.57 5.55 14.020 Bán
9 [HOSE.MHC] 02/11/2018 5.4 5.31 5.49 5.49 16.520 Bán
10 [HOSE.MHC] 01/11/2018 5.58 5.38 5.58 5.45 57.670 Bán
11 [HOSE.MHC] 31/10/2018 5.44 5.44 5.6 5.58 35.780 Bán
12 [HOSE.MHC] 30/10/2018 5.5 5.43 5.57 5.57 31.020 Bán
13 [HOSE.MHC] 29/10/2018 5.67 5.5 5.67 5.55 25.740 Bán
14 [HOSE.MHC] 26/10/2018 5 5 5.64 5.56 51.180 Bán
15 [HOSE.MHC] 25/10/2018 5.06 5.06 5.47 5.33 17.410 Bán
16 [HOSE.MHC] 24/10/2018 5.32 5.31 5.48 5.44 10.260 Bán
17 [HOSE.MHC] 23/10/2018 5.85 5.33 5.85 5.33 182.660 Bán
18 [HOSE.MHC] 22/10/2018 5.58 5.51 5.73 5.73 52.630 Bán
19 [HOSE.MHC] 19/10/2018 5.72 5.68 5.9 5.79 67.950 Theo dõi
20 [HOSE.MHC] 18/10/2018 6.06 5.71 6.06 5.89 27.460 Mua