FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MHC] 22/03/2019 4.92 4.92 5.13 4.97 1.020 Mua
2 [HOSE.MHC] 21/03/2019 5.1 5 5.18 5 10.660 Mua
3 [HOSE.MHC] 20/03/2019 5.11 4.99 5.11 5.08 29.440 Mua
4 [HOSE.MHC] 19/03/2019 5.1 4.93 5.1 5.08 59.880 Mua
5 [HOSE.MHC] 18/03/2019 4.99 4.94 5.08 5 8.620 Mua
6 [HOSE.MHC] 15/03/2019 4.95 4.81 4.99 4.95 34.180 Mua
7 [HOSE.MHC] 14/03/2019 4.84 4.82 5.08 4.99 28.080 Mua
8 [HOSE.MHC] 13/03/2019 4.8 4.79 4.82 4.82 34.560 Bán
9 [HOSE.MHC] 12/03/2019 4.92 4.76 5.08 4.8 38.320 Bán
10 [HOSE.MHC] 11/03/2019 4.74 4.74 4.92 4.8 19.270 Theo dõi
11 [HOSE.MHC] 08/03/2019 4.91 4.87 4.92 4.87 7.160 Theo dõi
12 [HOSE.MHC] 07/03/2019 5.18 4.85 5.18 4.94 28.900 Mua
13 [HOSE.MHC] 06/03/2019 4.9 4.86 4.95 4.87 68.000 Theo dõi
14 [HOSE.MHC] 05/03/2019 4.97 4.89 4.97 4.95 53.980 Mua
15 [HOSE.MHC] 04/03/2019 4.87 4.87 4.97 4.97 15.770 Mua
16 [HOSE.MHC] 01/03/2019 4.97 4.76 4.97 4.9 33.090 Mua
17 [HOSE.MHC] 28/02/2019 4.81 4.79 4.99 4.8 25.730 Bán
18 [HOSE.MHC] 27/02/2019 4.82 4.75 4.87 4.83 27.600 Bán
19 [HOSE.MHC] 26/02/2019 4.88 4.8 5.19 4.87 16.240 Theo dõi
20 [HOSE.MHC] 25/02/2019 4.9 4.8 4.9 4.89 19.360 Theo dõi