FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MSN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MSN] 13/06/2019 85 84.3 86.2 84.5 111.480 Bán
2 [HOSE.MSN] 12/06/2019 86.5 85 86.5 85 209.690 Bán
3 [HOSE.MSN] 11/06/2019 86.7 86 86.8 86 226.860 Bán
4 [HOSE.MSN] 10/06/2019 87 85.6 87 86.7 435.320 Bán
5 [HOSE.MSN] 07/06/2019 85.5 85 86.9 86 293.020 Bán
6 [HOSE.MSN] 06/06/2019 84.6 84.6 85.5 85.2 254.610 Bán
7 [HOSE.MSN] 05/06/2019 85.9 85 85.9 85 214.360 Bán
8 [HOSE.MSN] 04/06/2019 85 83.5 85.6 85 326.580 Bán
9 [HOSE.MSN] 03/06/2019 85.8 85 86.4 85 381.730 Bán
10 [HOSE.MSN] 31/05/2019 85.6 85.6 86.8 85.8 463.440 Bán
11 [HOSE.MSN] 30/05/2019 87.3 85.5 87.8 85.5 309.190 Theo dõi
12 [HOSE.MSN] 29/05/2019 86.6 86.5 87.7 87.3 313.820 Theo dõi
13 [HOSE.MSN] 28/05/2019 88 86.5 88.5 87 642.340 Theo dõi
14 [HOSE.MSN] 27/05/2019 87.1 87.1 88.8 88.4 353.840 Mua
15 [HOSE.MSN] 24/05/2019 90 87.2 90.5 87.2 687.440 Theo dõi
16 [HOSE.MSN] 23/05/2019 89.8 89 90.8 90 254.800 Mua
17 [HOSE.MSN] 22/05/2019 90 89.8 91.6 90 436.560 Mua
18 [HOSE.MSN] 21/05/2019 88 88 91.6 91.3 976.350 Mua
19 [HOSE.MSN] 20/05/2019 86.6 86.5 88.2 88 396.980 Mua
20 [HOSE.MSN] 17/05/2019 86.2 86.2 87.8 86.5 419.260 Bán