FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MSN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MSN] 20/09/2018 91.5 91.5 92.7 92.5 637.980 Theo dõi
2 [HOSE.MSN] 19/09/2018 92 91 93 91.2 447.450 Bán
3 [HOSE.MSN] 18/09/2018 91.5 89.1 91.5 90.1 280.760 Bán
4 [HOSE.MSN] 17/09/2018 91.1 88.9 91.6 91.6 490.340 Bán
5 [HOSE.MSN] 14/09/2018 92.4 91.5 92.4 91.6 422.950 Theo dõi
6 [HOSE.MSN] 12/09/2018 93.6 92.6 94.5 92.6 314.160 Theo dõi
7 [HOSE.MSN] 11/09/2018 92 90 92.6 92.5 499.990 Theo dõi
8 [HOSE.MSN] 10/09/2018 94.1 91.5 95 91.5 392.730 Theo dõi
9 [HOSE.MSN] 07/09/2018 94.3 93.6 95 95 218.340 Mua
10 [HOSE.MSN] 06/09/2018 93 92.9 95.5 94.8 501.250 Mua
11 [HOSE.MSN] 05/09/2018 93.7 92.6 94.6 93 541.780 Mua
12 [HOSE.MSN] 04/09/2018 95 94 96.3 94 822.140 Mua
13 [HOSE.MSN] 31/08/2018 95.6 94.8 97.2 95 749.680 Mua
14 [HOSE.MSN] 30/08/2018 92 91.5 97 97 743.980 Mua
15 [HOSE.MSN] 29/08/2018 92 91 93.2 91 760.740 Mua
16 [HOSE.MSN] 28/08/2018 92 91 92 91.4 315.060 Mua
17 [HOSE.MSN] 27/08/2018 90.6 90.5 91.8 91.2 317.350 Mua
18 [HOSE.MSN] 24/08/2018 91.2 90.6 92 90.6 466.910 Mua
19 [HOSE.MSN] 23/08/2018 92.8 91.2 92.9 91.2 269.120 Mua
20 [HOSE.MSN] 22/08/2018 90.8 90.5 92.3 92 361.550 Mua