FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MSN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MSN] 22/03/2019 84.9 84.5 85.3 84.5 759.190 Bán
2 [HOSE.MSN] 21/03/2019 85.1 84.3 85.4 85 665.060 Bán
3 [HOSE.MSN] 20/03/2019 85.2 84 86.2 85 591.560 Bán
4 [HOSE.MSN] 19/03/2019 87.3 86 87.3 87 442.460 Bán
5 [HOSE.MSN] 18/03/2019 86.5 84.8 87.6 86.8 766.250 Bán
6 [HOSE.MSN] 15/03/2019 88.6 85.3 89 86.5 1.372.560 Bán
7 [HOSE.MSN] 14/03/2019 89 88.6 89.3 88.6 201.760 Bán
8 [HOSE.MSN] 13/03/2019 88.5 88.5 89.5 89 1.014.640 Bán
9 [HOSE.MSN] 12/03/2019 89.6 88.1 90 88.5 653.990 Bán
10 [HOSE.MSN] 11/03/2019 88.1 88.1 89.7 89.6 602.350 Mua
11 [HOSE.MSN] 08/03/2019 89.1 88.5 90 89.8 469.730 Mua
12 [HOSE.MSN] 07/03/2019 90.7 89.8 91 90 947.510 Mua
13 [HOSE.MSN] 06/03/2019 90 89.3 90.2 90 695.520 Mua
14 [HOSE.MSN] 05/03/2019 89.5 89.3 90.9 89.4 772.090 Mua
15 [HOSE.MSN] 04/03/2019 89.1 89 91.4 89.5 1.284.390 Mua
16 [HOSE.MSN] 01/03/2019 89 88.2 89.2 89 683.440 Mua
17 [HOSE.MSN] 28/02/2019 89.9 88.5 89.9 88.9 835.220 Mua
18 [HOSE.MSN] 27/02/2019 90.1 89.8 90.9 89.9 788.910 Mua
19 [HOSE.MSN] 26/02/2019 91 88.4 91.2 90 902.730 Mua
20 [HOSE.MSN] 25/02/2019 92 90.5 92 91.2 1.139.980 Mua