FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MSN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MSN] 15/12/2017 71.7 71.7 72.7 71.7 3.028.190 Mua
2 [HOSE.MSN] 14/12/2017 71.1 71.1 73.1 73.1 694.180 Mua
3 [HOSE.MSN] 13/12/2017 70.6 70.5 72.2 71.6 812.460 Mua
4 [HOSE.MSN] 12/12/2017 73 67.4 73 72.2 1.287.240 Mua
5 [HOSE.MSN] 11/12/2017 72 71.5 74.1 72 1.153.430 Mua
6 [HOSE.MSN] 08/12/2017 69.9 69.5 72.2 71.9 1.662.030 Mua
7 [HOSE.MSN] 07/12/2017 68.6 67.3 69.8 69 1.561.970 Mua
8 [HOSE.MSN] 06/12/2017 68.9 66 69 67.7 1.083.900 Mua
9 [HOSE.MSN] 05/12/2017 69 68.6 70.1 68.9 777.070 Mua
10 [HOSE.MSN] 04/12/2017 70 68.8 70 69 1.191.000 Mua
11 [HOSE.MSN] 01/12/2017 67 66.5 69.4 68.5 725.370 Mua
12 [HOSE.MSN] 30/11/2017 70.3 67.1 70.9 67.1 1.358.460 Mua
13 [HOSE.MSN] 29/11/2017 70 69 70.3 70 823.730 Quá mua
14 [HOSE.MSN] 28/11/2017 68 66 70 70 427.210 Quá mua
15 [HOSE.MSN] 27/11/2017 64 63.8 68 68 1.327.920 Mua
16 [HOSE.MSN] 24/11/2017 63.8 63 64.5 64.3 987.480 Mua
17 [HOSE.MSN] 23/11/2017 65 63.9 66.5 64 896.830 Mua
18 [HOSE.MSN] 22/11/2017 62.9 62.9 64.8 64 2.433.610 Mua
19 [HOSE.MSN] 21/11/2017 59.2 59.1 63.2 62.4 1.291.850 Mua
20 [HOSE.MSN] 20/11/2017 58 57.5 59.7 59.1 239.070 Theo dõi