FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MSN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MSN] 25/05/2018 84 82.5 84.5 83.5 776.710 Bán
2 [HOSE.MSN] 24/05/2018 85 83 85.3 84.5 1.053.550 Bán
3 [HOSE.MSN] 23/05/2018 83.2 83 85.2 85 1.419.580 Bán
4 [HOSE.MSN] 22/05/2018 88 82.8 89.9 85 1.126.390 Bán
5 [HOSE.MSN] 21/05/2018 92.5 89 93.5 89 495.850 Bán
6 [HOSE.MSN] 18/05/2018 88 87.5 92.5 92.5 885.640 Bán
7 [HOSE.MSN] 17/05/2018 92.7 87 93.9 87 1.142.920 Bán
8 [HOSE.MSN] 16/05/2018 96.2 92.6 96.2 92.9 461.650 Theo dõi
9 [HOSE.MSN] 15/05/2018 99 96 99.4 96.2 738.890 Mua
10 [HOSE.MSN] 14/05/2018 94.5 93.5 98.5 98 722.620 Mua
11 [HOSE.MSN] 11/05/2018 94 92.5 94.8 93.9 318.610 Theo dõi
12 [HOSE.MSN] 10/05/2018 95 92 96.5 94 623.530 Bán
13 [HOSE.MSN] 09/05/2018 97 94.5 98 95 931.950 Bán
14 [HOSE.MSN] 08/05/2018 96.5 93.1 98.5 97 877.860 Theo dõi
15 [HOSE.MSN] 07/05/2018 91.5 91 97 96.5 687.860 Theo dõi
16 [HOSE.MSN] 04/05/2018 92 90.6 93.9 91.5 390.810 Bán
17 [HOSE.MSN] 03/05/2018 93.4 91.5 93.5 92 1.148.110 Bán
18 [HOSE.MSN] 02/05/2018 93.4 91.8 93.7 93.4 896.400 Bán
19 [HOSE.MSN] 27/04/2018 87.3 87 93 91.8 747.000 Bán
20 [HOSE.MSN] 26/04/2018 95 89.1 95 89.2 1.445.210 Bán