FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MSN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MSN] 13/07/2018 74 73.5 75.4 74.9 453.210 Theo dõi
2 [HOSE.MSN] 12/07/2018 74 72.6 74 74 521.530 Bán
3 [HOSE.MSN] 11/07/2018 74 72.6 74.2 74 962.210 Bán
4 [HOSE.MSN] 10/07/2018 74 73.9 74.9 74.2 495.930 Bán
5 [HOSE.MSN] 09/07/2018 74 73.1 76 74.2 414.980 Bán
6 [HOSE.MSN] 06/07/2018 71.8 71.1 74.1 74 1.494.750 Bán
7 [HOSE.MSN] 05/07/2018 73.2 71.8 74.1 73.9 1.268.230 Bán
8 [HOSE.MSN] 04/07/2018 73 71 74.6 74.1 967.410 Bán
9 [HOSE.MSN] 03/07/2018 76 72.1 76.5 74 1.224.710 Bán
10 [HOSE.MSN] 02/07/2018 77.4 73.5 78.9 76 1.503.790 Bán
11 [HOSE.MSN] 29/06/2018 77.2 77.2 79.5 79 683.730 Bán
12 [HOSE.MSN] 28/06/2018 80 77 80.9 79 810.880 Bán
13 [HOSE.MSN] 27/06/2018 82.5 80 83 81 418.190 Bán
14 [HOSE.MSN] 26/06/2018 82.5 80.9 82.5 82.5 258.540 Theo dõi
15 [HOSE.MSN] 25/06/2018 83.5 81.5 83.5 83 458.160 Theo dõi
16 [HOSE.MSN] 22/06/2018 81 79.1 81 81 606.920 Bán
17 [HOSE.MSN] 21/06/2018 81 79.7 81.4 81 609.310 Bán
18 [HOSE.MSN] 20/06/2018 80 78 81.9 81 986.430 Bán
19 [HOSE.MSN] 19/06/2018 82 79 82 80 1.502.690 Bán
20 [HOSE.MSN] 18/06/2018 84 81.5 85 84 825.840 Theo dõi