FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MWG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MWG] 14/11/2018 107.9 107.3 109.2 107.3 158.520 Bán
2 [HOSE.MWG] 13/11/2018 108.2 107.5 109 107.7 317.270 Bán
3 [HOSE.MWG] 12/11/2018 106 106 110.5 110 304.040 Bán
4 [HOSE.MWG] 09/11/2018 110 106 112 106 477.280 Bán
5 [HOSE.MWG] 08/11/2018 111 108.3 112 110 604.530 Bán
6 [HOSE.MWG] 07/11/2018 112.5 111 113.4 112 643.430 Bán
7 [HOSE.MWG] 06/11/2018 112.5 110.5 112.5 111.4 218.730 Bán
8 [HOSE.MWG] 05/11/2018 111.4 109.5 111.9 111.4 293.080 Bán
9 [HOSE.MWG] 02/11/2018 112.9 111 113.5 112.5 504.810 Bán
10 [HOSE.MWG] 01/11/2018 113 110 113.5 110.5 499.610 Bán
11 [HOSE.MWG] 31/10/2018 108.1 108.1 112.8 112.8 383.980 Bán
12 [HOSE.MWG] 30/10/2018 105 104.7 108.6 107.1 580.920 Bán
13 [HOSE.MWG] 29/10/2018 108 104.6 109.4 104.7 941.930 Bán
14 [HOSE.MWG] 26/10/2018 115 108 115.2 108 849.040 Bán
15 [HOSE.MWG] 25/10/2018 110.5 110.5 115.5 113 590.330 Bán
16 [HOSE.MWG] 24/10/2018 119.5 116.5 121.1 116.5 508.800 Bán
17 [HOSE.MWG] 23/10/2018 124 118 124 119.5 832.020 Bán
18 [HOSE.MWG] 22/10/2018 126 124.7 126.4 124.7 271.340 Bán
19 [HOSE.MWG] 19/10/2018 125.5 124.4 126.3 125.1 467.910 Bán
20 [HOSE.MWG] 18/10/2018 128.3 126.3 128.5 126.5 389.170 Bán