FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MWG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MWG] 22/03/2019 87.9 87 88.1 87.2 671.770 Theo dõi
2 [HOSE.MWG] 21/03/2019 88.5 87.9 89.1 87.9 706.020 Theo dõi
3 [HOSE.MWG] 20/03/2019 88.5 88 89.3 88.5 431.600 Mua
4 [HOSE.MWG] 19/03/2019 89.3 88.9 91 89.1 1.161.490 Mua
5 [HOSE.MWG] 18/03/2019 88.6 88.5 89.3 89.2 722.860 Mua
6 [HOSE.MWG] 15/03/2019 89 88.3 89.3 88.6 456.820 Mua
7 [HOSE.MWG] 14/03/2019 89.5 88.5 89.5 89 530.270 Mua
8 [HOSE.MWG] 13/03/2019 88.5 88.5 90 89.4 1.079.120 Mua
9 [HOSE.MWG] 12/03/2019 88 87.8 88.5 88.5 667.370 Mua
10 [HOSE.MWG] 11/03/2019 87.3 86.9 87.9 87.4 358.070 Bán
11 [HOSE.MWG] 08/03/2019 87 86.4 87.4 86.6 830.580 Bán
12 [HOSE.MWG] 07/03/2019 88.5 87.6 88.5 87.7 458.460 Theo dõi
13 [HOSE.MWG] 06/03/2019 88 87.3 88.3 88.1 536.430 Mua
14 [HOSE.MWG] 05/03/2019 89 87.8 90 87.8 706.580 Mua
15 [HOSE.MWG] 04/03/2019 88.5 87.3 89.4 89 769.420 Mua
16 [HOSE.MWG] 01/03/2019 87.6 87 87.9 87.5 431.190 Mua
17 [HOSE.MWG] 28/02/2019 88.2 86.8 88.7 86.8 1.160.450 Theo dõi
18 [HOSE.MWG] 27/02/2019 88.9 87.8 89.4 88.2 575.710 Mua
19 [HOSE.MWG] 26/02/2019 89.8 88.2 89.8 88.5 797.730 Mua
20 [HOSE.MWG] 25/02/2019 90 89.5 91.2 89.6 1.273.860 Mua