FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MWG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MWG] 19/03/2018 116.5 116 118 117 527.170 Bán
2 [HOSE.MWG] 16/03/2018 113.4 111 116 113.4 481.790 Bán
3 [HOSE.MWG] 15/03/2018 115 113.5 115 113.5 349.720 Bán
4 [HOSE.MWG] 14/03/2018 117 115 117.7 115 250.220 Bán
5 [HOSE.MWG] 13/03/2018 117 115.5 117.1 116 219.390 Bán
6 [HOSE.MWG] 12/03/2018 117 116.1 117.8 117 192.120 Bán
7 [HOSE.MWG] 09/03/2018 116 115 116.5 116.1 244.020 Bán
8 [HOSE.MWG] 08/03/2018 114.2 114.2 116 115.1 243.880 Bán
9 [HOSE.MWG] 07/03/2018 116 113.7 116 114.1 619.200 Bán
10 [HOSE.MWG] 06/03/2018 119.5 115 119.6 117 609.300 Theo dõi
11 [HOSE.MWG] 05/03/2018 122 119.3 122.4 119.5 768.540 Theo dõi
12 [HOSE.MWG] 02/03/2018 121 119.7 121.8 121.5 690.310 Theo dõi
13 [HOSE.MWG] 01/03/2018 123 121.5 124 122.5 277.590 Mua
14 [HOSE.MWG] 28/02/2018 125 123.5 125.5 124 351.460 Mua
15 [HOSE.MWG] 27/02/2018 122 120 126 126 746.580 Mua
16 [HOSE.MWG] 26/02/2018 120 119.8 122.5 121 478.400 Theo dõi
17 [HOSE.MWG] 23/02/2018 119.5 119.1 120.1 119.8 207.380 Bán
18 [HOSE.MWG] 22/02/2018 122 119 122.9 119 303.130 Bán
19 [HOSE.MWG] 21/02/2018 121 121 123.3 123 200.190 Theo dõi
20 [HOSE.MWG] 13/02/2018 114 114 120.5 120 192.920 Bán