FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MWG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MWG] 15/01/2019 85 84.3 85.7 85.7 871.010 Theo dõi
2 [HOSE.MWG] 14/01/2019 85 84 85 85 454.580 Theo dõi
3 [HOSE.MWG] 11/01/2019 86 85 86 85 360.780 Theo dõi
4 [HOSE.MWG] 10/01/2019 85.4 84.7 86 86 285.290 Theo dõi
5 [HOSE.MWG] 09/01/2019 84 84 85.7 85.4 440.950 Theo dõi
6 [HOSE.MWG] 08/01/2019 85 84 85 84 172.180 Bán
7 [HOSE.MWG] 07/01/2019 84 83.8 85.5 85 398.000 Bán
8 [HOSE.MWG] 04/01/2019 83 82 83.7 83.6 432.170 Bán
9 [HOSE.MWG] 03/01/2019 85.5 83 85.7 83 703.060 Bán
10 [HOSE.MWG] 02/01/2019 85.5 85.5 87 85.5 351.730 Bán
11 [HOSE.MWG] 28/12/2018 86.4 84.6 87 87 1.051.360 Theo dõi
12 [HOSE.MWG] 27/12/2018 86.9 85.7 87 86.4 662.910 Theo dõi
13 [HOSE.MWG] 26/12/2018 85.8 85.2 86.3 85.4 342.390 Bán
14 [HOSE.MWG] 25/12/2018 85 84.1 86.3 85.4 554.610 Bán
15 [HOSE.MWG] 24/12/2018 87 86.5 87.5 86.5 318.090 Theo dõi
16 [HOSE.MWG] 21/12/2018 85 83.9 87.4 87 926.110 Theo dõi
17 [HOSE.MWG] 20/12/2018 85 84.7 85.8 85.5 342.770 Bán
18 [HOSE.MWG] 19/12/2018 85.5 84.6 85.9 85.8 370.690 Bán
19 [HOSE.MWG] 18/12/2018 83 83 85.3 85.3 771.090 Theo dõi
20 [HOSE.MWG] 17/12/2018 87 85 87.5 85 944.150 Theo dõi