FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.MWG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.MWG] 16/05/2019 87 86 87.4 86 341.020 Mua
2 [HOSE.MWG] 15/05/2019 85.9 85.8 87.3 87 772.070 Mua
3 [HOSE.MWG] 14/05/2019 85 84.6 85.7 85.5 511.320 Mua
4 [HOSE.MWG] 13/05/2019 84.9 84 85.4 85.2 266.140 Mua
5 [HOSE.MWG] 10/05/2019 84.1 84 85.1 85 343.700 Mua
6 [HOSE.MWG] 09/05/2019 83.4 83.3 84.5 84.1 381.100 Theo dõi
7 [HOSE.MWG] 08/05/2019 83 82.5 83.9 83.5 339.560 Theo dõi
8 [HOSE.MWG] 07/05/2019 84.1 83.5 84.5 83.9 292.510 Theo dõi
9 [HOSE.MWG] 06/05/2019 85 83.5 85 83.8 406.200 Theo dõi
10 [HOSE.MWG] 03/05/2019 86 85.1 86 85.9 383.610 Mua
11 [HOSE.MWG] 02/05/2019 85.3 85.3 86.4 86 558.270 Mua
12 [HOSE.MWG] 26/04/2019 83.5 83.3 85 84.9 729.640 Mua
13 [HOSE.MWG] 25/04/2019 83.3 83 84 83.5 273.010 Theo dõi
14 [HOSE.MWG] 24/04/2019 82.8 82.7 83.4 83 318.360 Theo dõi
15 [HOSE.MWG] 23/04/2019 83 82.4 83.2 82.8 205.300 Theo dõi
16 [HOSE.MWG] 22/04/2019 82.6 82.5 83.4 83 359.660 Theo dõi
17 [HOSE.MWG] 19/04/2019 81.5 81.4 82.3 82.2 242.750 Bán
18 [HOSE.MWG] 18/04/2019 81.8 80.6 82 81.4 378.380 Bán
19 [HOSE.MWG] 17/04/2019 81.7 81.4 82.1 81.8 343.330 Bán
20 [HOSE.MWG] 16/04/2019 81.8 81.4 82.2 81.7 454.000 Bán