FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NAF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NAF] 23/03/2018 15.4 14.8 15.4 15 54.820 Bán
2 [HOSE.NAF] 22/03/2018 15.4 15.4 15.6 15.5 36.140 Bán
3 [HOSE.NAF] 21/03/2018 15.2 15.2 15.6 15.4 46.110 Bán
4 [HOSE.NAF] 20/03/2018 15.7 15.1 15.9 15.2 49.710 Bán
5 [HOSE.NAF] 19/03/2018 16.1 15.7 16.2 15.7 58.740 Bán
6 [HOSE.NAF] 16/03/2018 16 15.8 16.2 16 51.570 Bán
7 [HOSE.NAF] 15/03/2018 15.8 15.6 16.1 15.7 54.740 Bán
8 [HOSE.NAF] 14/03/2018 16.2 15.7 16.4 15.7 59.200 Bán
9 [HOSE.NAF] 13/03/2018 16.6 15.9 16.7 16 57.410 Bán
10 [HOSE.NAF] 12/03/2018 16.6 16.5 17.1 16.6 56.980 Bán
11 [HOSE.NAF] 09/03/2018 17.1 16.8 17.1 16.9 62.340 Theo dõi
12 [HOSE.NAF] 08/03/2018 16.8 16.7 17.2 17 52.080 Theo dõi
13 [HOSE.NAF] 07/03/2018 16.9 16.6 17.1 16.8 51.460 Theo dõi
14 [HOSE.NAF] 06/03/2018 16.5 16.4 16.9 16.8 57.480 Bán
15 [HOSE.NAF] 05/03/2018 16.5 16.3 16.6 16.4 49.090 Bán
16 [HOSE.NAF] 02/03/2018 16 16 16.4 16.4 48.960 Bán
17 [HOSE.NAF] 01/03/2018 16.9 16 17 16 67.810 Bán
18 [HOSE.NAF] 28/02/2018 16.9 16.8 17.1 17 48.730 Bán
19 [HOSE.NAF] 27/02/2018 17.1 17 17.2 17 56.050 Bán
20 [HOSE.NAF] 26/02/2018 17 17 17.3 17.1 56.620 Bán