FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NAF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NAF] 20/09/2018 10.95 10.75 10.95 10.75 10.580 Bán
2 [HOSE.NAF] 19/09/2018 10.8 10.8 10.95 10.95 16.210 Mua
3 [HOSE.NAF] 18/09/2018 10.9 10.9 10.9 10.9 3.200 Theo dõi
4 [HOSE.NAF] 17/09/2018 10.9 10.8 10.95 10.8 18.220 Bán
5 [HOSE.NAF] 14/09/2018 10.9 10.8 10.95 10.95 6.060 Theo dõi
6 [HOSE.NAF] 13/09/2018 10.85 10.85 10.9 10.9 4.840 Bán
7 [HOSE.NAF] 12/09/2018 10.9 10.9 10.95 10.95 690 Mua
8 [HOSE.NAF] 11/09/2018 11 10.8 11 10.9 3.040 Theo dõi
9 [HOSE.NAF] 10/09/2018 11 10.8 11 10.85 9.200 Bán
10 [HOSE.NAF] 07/09/2018 10.95 10.7 11.3 11 19.290 Mua
11 [HOSE.NAF] 06/09/2018 11.3 10.7 11.3 10.95 18.680 Theo dõi
12 [HOSE.NAF] 05/09/2018 11 10.7 11 11 25.930 Mua
13 [HOSE.NAF] 04/09/2018 10.7 10.7 11 11 15.050 Mua
14 [HOSE.NAF] 31/08/2018 10.9 10.7 11.1 10.7 83.010 Theo dõi
15 [HOSE.NAF] 30/08/2018 11 10.8 11 10.8 55.060 Theo dõi
16 [HOSE.NAF] 29/08/2018 10.9 10.9 11 11 17.700 Mua
17 [HOSE.NAF] 28/08/2018 10.85 10.85 11.3 11.3 21.390 Mua
18 [HOSE.NAF] 27/08/2018 10.7 10.7 11.2 11.1 28.750 Mua
19 [HOSE.NAF] 24/08/2018 10.9 10.6 11.4 10.7 441.720 Theo dõi
20 [HOSE.NAF] 23/08/2018 11 10.7 11.1 10.7 234.140 Theo dõi