FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NAF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NAF] 22/03/2019 15.2 15.15 15.4 15.3 78.280 Theo dõi
2 [HOSE.NAF] 21/03/2019 15.15 15 15.5 15.15 115.690 Theo dõi
3 [HOSE.NAF] 20/03/2019 15.6 15.2 15.6 15.5 86.910 Theo dõi
4 [HOSE.NAF] 19/03/2019 15.7 15.3 15.9 15.6 148.190 Mua
5 [HOSE.NAF] 18/03/2019 15.5 15.5 15.9 15.9 134.730 Mua
6 [HOSE.NAF] 15/03/2019 16.2 15.6 16.2 15.8 160.450 Mua
7 [HOSE.NAF] 14/03/2019 16 15.8 16.4 16.15 199.020 Mua
8 [HOSE.NAF] 13/03/2019 15.1 15.1 16 16 318.240 Mua
9 [HOSE.NAF] 12/03/2019 15.5 15.2 15.5 15.2 71.310 Theo dõi
10 [HOSE.NAF] 11/03/2019 15.2 15.2 15.5 15.5 59.060 Mua
11 [HOSE.NAF] 08/03/2019 15.5 15.2 15.5 15.2 103.080 Theo dõi
12 [HOSE.NAF] 07/03/2019 15.5 15.3 15.6 15.6 157.010 Mua
13 [HOSE.NAF] 06/03/2019 15.3 15.15 15.5 15.5 80.080 Mua
14 [HOSE.NAF] 05/03/2019 15.3 15.1 15.4 15.3 90.780 Theo dõi
15 [HOSE.NAF] 04/03/2019 15.2 14.9 15.4 15.3 236.510 Theo dõi
16 [HOSE.NAF] 01/03/2019 15.2 14.9 15.2 15.2 85.030 Bán
17 [HOSE.NAF] 28/02/2019 15.3 14.9 15.3 15.2 77.010 Theo dõi
18 [HOSE.NAF] 27/02/2019 15.1 15 15.3 15.3 54.310 Theo dõi
19 [HOSE.NAF] 26/02/2019 15 15 15.2 15.2 28.700 Bán
20 [HOSE.NAF] 25/02/2019 15.2 14.95 15.2 15.1 132.620 Bán