FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NAF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NAF] 25/06/2019 17.8 17.4 17.8 17.7 188.290 Theo dõi
2 [HOSE.NAF] 24/06/2019 17.9 17.45 17.9 17.8 152.010 Mua
3 [HOSE.NAF] 21/06/2019 17.9 17.2 17.9 17.9 108.510 Mua
4 [HOSE.NAF] 20/06/2019 17.7 17.4 18 17.4 62.310 Bán
5 [HOSE.NAF] 19/06/2019 17.9 17.5 18.4 17.9 184.080 Mua
6 [HOSE.NAF] 18/06/2019 17.3 17.3 18 17.6 279.770 Bán
7 [HOSE.NAF] 17/06/2019 17.1 16.9 17.3 17.3 19.180 Bán
8 [HOSE.NAF] 14/06/2019 17.5 16.9 18.2 17.4 123.620 Theo dõi
9 [HOSE.NAF] 13/06/2019 17 17 17.7 17.5 115.450 Theo dõi
10 [HOSE.NAF] 12/06/2019 16.1 16.05 17 17 288.480 Theo dõi
11 [HOSE.NAF] 11/06/2019 18.3 17.9 18.5 18.5 83.080 Mua
12 [HOSE.NAF] 10/06/2019 17.7 17.5 18.3 18.3 154.400 Mua
13 [HOSE.NAF] 07/06/2019 17.8 17.6 18 17.8 39.920 Mua
14 [HOSE.NAF] 06/06/2019 17.4 17.2 17.8 17.8 57.840 Mua
15 [HOSE.NAF] 05/06/2019 17.9 17.2 18 17.6 103.160 Mua
16 [HOSE.NAF] 04/06/2019 18 17.6 18.4 17.8 97.710 Mua
17 [HOSE.NAF] 03/06/2019 18 17.8 18.2 18 125.900 Quá mua
18 [HOSE.NAF] 31/05/2019 17.6 17.6 18 18 105.850 Quá mua
19 [HOSE.NAF] 30/05/2019 17.2 16.8 17.6 17.6 174.740 Mua
20 [HOSE.NAF] 29/05/2019 17.3 16.9 17.3 17.2 57.230 Mua