FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NAF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NAF] 15/01/2019 13.6 13.6 14.1 14.1 64.450 Theo dõi
2 [HOSE.NAF] 14/01/2019 13.95 13.7 14 13.9 95.940 Bán
3 [HOSE.NAF] 11/01/2019 14.1 13.55 14.1 14 30.740 Bán
4 [HOSE.NAF] 10/01/2019 13.3 13.3 14.2 13.8 45.110 Bán
5 [HOSE.NAF] 09/01/2019 13.8 13.5 13.8 13.5 80.040 Bán
6 [HOSE.NAF] 08/01/2019 13.9 13.6 13.9 13.8 38.850 Bán
7 [HOSE.NAF] 07/01/2019 14.5 14 14.6 14.4 72.730 Theo dõi
8 [HOSE.NAF] 04/01/2019 13.9 13.9 15.55 14.5 82.600 Theo dõi
9 [HOSE.NAF] 03/01/2019 14.5 14 14.6 14.6 69.700 Theo dõi
10 [HOSE.NAF] 02/01/2019 14.6 14.55 15.4 14.6 58.070 Theo dõi
11 [HOSE.NAF] 28/12/2018 14.9 14.4 15.5 15.5 232.320 Mua
12 [HOSE.NAF] 27/12/2018 14.5 14.3 14.9 14.9 170.390 Mua
13 [HOSE.NAF] 26/12/2018 14.9 14.3 15 14.65 79.800 Mua
14 [HOSE.NAF] 25/12/2018 14.5 13.8 15 15 109.480 Mua
15 [HOSE.NAF] 24/12/2018 14.9 14.6 14.9 14.7 97.910 Mua
16 [HOSE.NAF] 21/12/2018 15 14.5 15 14.9 134.240 Mua
17 [HOSE.NAF] 20/12/2018 14.1 14.05 15 15 170.920 Mua
18 [HOSE.NAF] 19/12/2018 14.3 13.8 14.4 14.4 91.980 Mua
19 [HOSE.NAF] 18/12/2018 14.15 13.7 14.3 13.95 402.210 Mua
20 [HOSE.NAF] 17/12/2018 14.4 14.05 14.4 14.15 226.500 Mua