FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NAF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NAF] 15/12/2017 21.8 21.7 22.2 21.8 49.570 Bán
2 [HOSE.NAF] 14/12/2017 22.6 22 22.8 22.2 49.680 Theo dõi
3 [HOSE.NAF] 13/12/2017 22.7 22.5 22.8 22.6 48.240 Theo dõi
4 [HOSE.NAF] 12/12/2017 22.6 22.6 22.9 22.7 56.180 Theo dõi
5 [HOSE.NAF] 11/12/2017 22.7 22.5 22.7 22.6 45.170 Theo dõi
6 [HOSE.NAF] 08/12/2017 22.7 22.5 23 22.7 61.470 Theo dõi
7 [HOSE.NAF] 07/12/2017 23 22.6 23 22.7 51.070 Theo dõi
8 [HOSE.NAF] 06/12/2017 23.2 22.7 23.2 22.9 54.210 Mua
9 [HOSE.NAF] 05/12/2017 23.3 23 23.5 23.1 59.700 Mua
10 [HOSE.NAF] 04/12/2017 22.8 22.8 23.4 23.2 56.930 Mua
11 [HOSE.NAF] 01/12/2017 22.8 22.6 23 22.8 52.640 Mua
12 [HOSE.NAF] 30/11/2017 22 22 23 22.8 68.330 Theo dõi
13 [HOSE.NAF] 29/11/2017 21.7 21.7 22 22 51.750 Theo dõi
14 [HOSE.NAF] 28/11/2017 21.9 21.6 22 21.7 52.450 Bán
15 [HOSE.NAF] 27/11/2017 21.8 21.5 22 21.8 37.250 Bán
16 [HOSE.NAF] 24/11/2017 21.7 21.3 21.7 21.7 51.000 Bán
17 [HOSE.NAF] 23/11/2017 21.6 21.5 21.8 21.6 47.790 Bán
18 [HOSE.NAF] 22/11/2017 21.2 21.2 21.7 21.6 54.480 Bán
19 [HOSE.NAF] 21/11/2017 21.3 21.1 21.5 21.2 49.220 Quá bán
20 [HOSE.NAF] 20/11/2017 21.3 21.1 21.5 21.3 44.730 Quá bán