FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NAF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NAF] 25/05/2018 13.4 13.2 13.4 13.3 46.490 Bán
2 [HOSE.NAF] 24/05/2018 13.5 13.25 13.5 13.3 45.760 Bán
3 [HOSE.NAF] 23/05/2018 13.7 13.35 13.9 13.35 54.450 Bán
4 [HOSE.NAF] 22/05/2018 13.6 13.1 13.6 13.4 45.580 Bán
5 [HOSE.NAF] 21/05/2018 13.9 13.5 13.9 13.6 44.500 Bán
6 [HOSE.NAF] 18/05/2018 13.8 13.4 13.8 13.8 53.280 Bán
7 [HOSE.NAF] 17/05/2018 13.9 13.7 14 13.7 50.600 Bán
8 [HOSE.NAF] 16/05/2018 14 13.65 14.1 13.9 51.970 Bán
9 [HOSE.NAF] 15/05/2018 14 14 14.3 14.1 59.960 Mua
10 [HOSE.NAF] 14/05/2018 13.8 13.8 14 14 49.690 Theo dõi
11 [HOSE.NAF] 11/05/2018 13.7 13.5 14.1 13.8 64.400 Bán
12 [HOSE.NAF] 10/05/2018 14 13 14.1 13.7 48.230 Bán
13 [HOSE.NAF] 09/05/2018 13.9 13.9 14.2 13.9 53.940 Theo dõi
14 [HOSE.NAF] 08/05/2018 14 13.8 14.3 14 54.760 Theo dõi
15 [HOSE.NAF] 07/05/2018 13.8 13.7 14 14 54.000 Bán
16 [HOSE.NAF] 04/05/2018 13.8 13.6 14.1 13.8 54.490 Bán
17 [HOSE.NAF] 03/05/2018 13.9 13.6 13.9 13.8 56.990 Bán
18 [HOSE.NAF] 02/05/2018 13.8 13.8 14 13.8 53.070 Bán
19 [HOSE.NAF] 27/04/2018 13.9 13.8 14 13.95 43.510 Bán
20 [HOSE.NAF] 26/04/2018 14 13.9 14.05 13.95 53.780 Bán