FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NAF
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NAF] 20/11/2018 10.7 10.65 11.55 11.55 200.640 Bán
2 [HOSE.NAF] 19/11/2018 10.55 10.5 11 10.8 192.580 Bán
3 [HOSE.NAF] 16/11/2018 11.1 10.7 11.5 10.7 125.150 Bán
4 [HOSE.NAF] 15/11/2018 11.6 10.85 11.65 11.1 138.170 Bán
5 [HOSE.NAF] 14/11/2018 11.9 11.6 11.9 11.65 65.190 Bán
6 [HOSE.NAF] 13/11/2018 12.4 11.9 12.55 11.9 1.109.900 Theo dõi
7 [HOSE.NAF] 12/11/2018 11.9 11.5 12.45 12.45 563.290 Mua
8 [HOSE.NAF] 09/11/2018 11.65 11.4 12 11.9 656.450 Theo dõi
9 [HOSE.NAF] 08/11/2018 12 11.55 12 11.65 645.690 Theo dõi
10 [HOSE.NAF] 07/11/2018 11.6 11.6 12.45 12.2 481.720 Mua
11 [HOSE.NAF] 06/11/2018 12.4 12.4 12.85 12.85 280.880 Mua
12 [HOSE.NAF] 05/11/2018 12.4 12.4 12.55 12.5 206.810 Mua
13 [HOSE.NAF] 02/11/2018 12.35 12.3 12.4 12.4 96.100 Mua
14 [HOSE.NAF] 01/11/2018 12.2 12 12.35 12.35 64.610 Mua
15 [HOSE.NAF] 31/10/2018 12.1 12 12.5 12.3 77.120 Mua
16 [HOSE.NAF] 30/10/2018 11.9 11.8 12.1 12.1 69.130 Mua
17 [HOSE.NAF] 29/10/2018 11.8 11.7 12 11.9 52.680 Theo dõi
18 [HOSE.NAF] 26/10/2018 11.6 11.6 12.2 11.8 75.320 Bán
19 [HOSE.NAF] 25/10/2018 11.6 11.05 11.7 11.6 91.190 Bán
20 [HOSE.NAF] 24/10/2018 11.8 11.7 11.9 11.85 76.130 Theo dõi