FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NAV] 23/03/2018 5 5 5.1 5 3.010 Bán
2 [HOSE.NAV] 21/03/2018 5 5 5 5 800 Bán
3 [HOSE.NAV] 20/03/2018 5 5 5 5 20 Bán
4 [HOSE.NAV] 16/03/2018 5.3 4.93 5.3 4.93 1.000 Bán
5 [HOSE.NAV] 15/03/2018 5.3 5.3 5.3 5.3 10 Bán
6 [HOSE.NAV] 14/03/2018 5.6 5.6 5.6 5.6 160 Theo dõi
7 [HOSE.NAV] 13/03/2018 5.7 5.55 5.7 5.55 15.000 Theo dõi
8 [HOSE.NAV] 12/03/2018 5.88 5.55 5.88 5.88 30.320 Mua
9 [HOSE.NAV] 08/03/2018 5.5 5.5 5.5 5.5 10 Bán
10 [HOSE.NAV] 07/03/2018 5.59 5.59 6 5.59 50 Bán
11 [HOSE.NAV] 05/03/2018 5.29 5.29 6.06 6 480 Theo dõi
12 [HOSE.NAV] 02/03/2018 5.67 5.67 5.67 5.67 100 Bán
13 [HOSE.NAV] 01/03/2018 5.12 5.12 5.3 5.3 370 Bán
14 [HOSE.NAV] 28/02/2018 5.6 5.12 5.6 5.12 2.260 Bán
15 [HOSE.NAV] 26/02/2018 5.7 5.5 5.7 5.5 3.450 Bán
16 [HOSE.NAV] 23/02/2018 5.7 5.7 5.7 5.7 10 Bán
17 [HOSE.NAV] 22/02/2018 5.7 5.5 5.72 5.7 6.010 Bán
18 [HOSE.NAV] 21/02/2018 5.5 5.5 5.88 5.88 1.060 Theo dõi
19 [HOSE.NAV] 13/02/2018 5.6 5.5 5.6 5.5 4.540 Bán
20 [HOSE.NAV] 12/02/2018 5.6 5.5 5.6 5.5 2.120 Bán