FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NAV] 22/03/2019 9.3 8.7 9.3 9.1 1.020 Theo dõi
2 [HOSE.NAV] 21/03/2019 8.56 8.56 8.7 8.7 60 Theo dõi
3 [HOSE.NAV] 20/03/2019 8.6 8.6 8.6 8.6 50 Theo dõi
4 [HOSE.NAV] 19/03/2019 8.7 8.7 9 9 510 Theo dõi
5 [HOSE.NAV] 18/03/2019 8.7 8.7 8.7 8.7 100 Theo dõi
6 [HOSE.NAV] 15/03/2019 9.3 9.3 9.5 9.3 5.000 Mua
7 [HOSE.NAV] 14/03/2019 9.24 9.24 9.93 9.93 1.540 Mua
8 [HOSE.NAV] 13/03/2019 9.95 9 9.95 9.93 680 Mua
9 [HOSE.NAV] 12/03/2019 9 9 9.3 9.3 2.050 Mua
10 [HOSE.NAV] 11/03/2019 8.7 8.7 8.7 8.7 100 Mua
11 [HOSE.NAV] 08/03/2019 8.85 8.85 9.2 9.2 60 Mua
12 [HOSE.NAV] 07/03/2019 9 8.9 9.5 9.5 630 Mua
13 [HOSE.NAV] 06/03/2019 8.5 8.5 9.48 9.48 460 Mua
14 [HOSE.NAV] 05/03/2019 8.9 8.8 8.9 8.9 10.040 Mua
15 [HOSE.NAV] 04/03/2019 9 8.3 9 8.99 880 Mua
16 [HOSE.NAV] 01/03/2019 8.2 8.2 8.5 8.5 6.920 Mua
17 [HOSE.NAV] 28/02/2019 8 8 8.3 8.3 970 Mua
18 [HOSE.NAV] 27/02/2019 8.45 7.88 8.45 8 1.500 Theo dõi
19 [HOSE.NAV] 26/02/2019 8 8 8.45 8.45 310 Mua
20 [HOSE.NAV] 25/02/2019 8 8 8 8 3.530 Theo dõi