FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NAV] 17/07/2018 4.6 4.6 4.6 4.6 100 Theo dõi
2 [HOSE.NAV] 16/07/2018 4.3 4.3 4.3 4.3 10 Bán
3 [HOSE.NAV] 13/07/2018 4.4 4.4 4.4 4.4 10 Bán
4 [HOSE.NAV] 12/07/2018 4.4 4.2 4.2 4.2 10 Bán
5 [HOSE.NAV] 11/07/2018 4.4 4.4 4.4 4.4 200 Bán
6 [HOSE.NAV] 09/07/2018 4.1 4.1 4.4 4.4 50 Bán
7 [HOSE.NAV] 06/07/2018 4.39 4.39 4.39 4.39 10 Bán
8 [HOSE.NAV] 05/07/2018 4.7 4.7 4.7 4.7 10 Bán
9 [HOSE.NAV] 04/07/2018 4.63 4.63 4.7 4.7 3.060 Bán
10 [HOSE.NAV] 03/07/2018 4.05 4.05 4.63 4.63 20 Bán
11 [HOSE.NAV] 29/06/2018 4.33 4.33 4.33 4.33 10 Bán
12 [HOSE.NAV] 27/06/2018 4.65 4.65 4.65 4.65 690 Bán
13 [HOSE.NAV] 26/06/2018 4.65 4.65 4.65 4.65 10 Bán
14 [HOSE.NAV] 25/06/2018 4.65 4.65 4.65 4.65 10 Bán
15 [HOSE.NAV] 21/06/2018 4.98 4.98 5 5 30 Bán
16 [HOSE.NAV] 20/06/2018 4.98 4.98 4.98 4.98 80 Bán
17 [HOSE.NAV] 19/06/2018 4.98 4.98 5 4.98 1.100 Bán
18 [HOSE.NAV] 18/06/2018 4.98 4.98 4.98 4.98 120 Bán
19 [HOSE.NAV] 15/06/2018 5 5 5.35 5.35 90 Mua
20 [HOSE.NAV] 14/06/2018 4.78 4.78 5 5 500 Bán