FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NAV] 03/01/2019 7.44 7.44 8.4 8.4 50 Mua
2 [HOSE.NAV] 02/01/2019 7.99 7.11 7.99 7.99 510 Theo dõi
3 [HOSE.NAV] 28/12/2018 7.63 7.63 7.63 7.63 10 Bán
4 [HOSE.NAV] 27/12/2018 8.19 8.19 8.19 8.19 1.010 Bán
5 [HOSE.NAV] 26/12/2018 8.19 8.19 8.8 8.8 70 Mua
6 [HOSE.NAV] 25/12/2018 8.05 8.05 8.8 8.8 60 Mua
7 [HOSE.NAV] 24/12/2018 7.54 7.54 8.65 8.65 430 Mua
8 [HOSE.NAV] 21/12/2018 7.19 7.19 8.09 8.09 6.050 Bán
9 [HOSE.NAV] 20/12/2018 7.73 7.73 7.73 7.73 10 Bán
10 [HOSE.NAV] 19/12/2018 7.72 7.72 7.73 7.73 510 Bán
11 [HOSE.NAV] 18/12/2018 7.73 7.71 7.73 7.72 3.330 Theo dõi
12 [HOSE.NAV] 17/12/2018 8.3 8.28 8.3 8.28 2.200 Theo dõi
13 [HOSE.NAV] 14/12/2018 8.28 8.28 8.31 8.31 220 Theo dõi
14 [HOSE.NAV] 13/12/2018 8.4 8.4 8.9 8.9 3.540 Mua
15 [HOSE.NAV] 12/12/2018 8.9 8.4 8.9 8.4 4.850 Theo dõi
16 [HOSE.NAV] 11/12/2018 9 9 9 9 2.000 Mua
17 [HOSE.NAV] 10/12/2018 9 8.5 9 9 7.240 Mua
18 [HOSE.NAV] 07/12/2018 8.5 8.5 8.5 8.5 5.000 Bán
19 [HOSE.NAV] 06/12/2018 8.5 8.5 8.78 8.78 5.540 Mua
20 [HOSE.NAV] 05/12/2018 8.5 8.21 8.5 8.21 5.060 Bán