FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NAV] 25/06/2019 8.8 8.7 8.9 8.9 8.410 Theo dõi
2 [HOSE.NAV] 24/06/2019 8.7 8.7 8.8 8.8 6.010 Bán
3 [HOSE.NAV] 21/06/2019 9 8.7 9 9 1.600 Theo dõi
4 [HOSE.NAV] 20/06/2019 8.7 8.7 8.8 8.8 5.310 Theo dõi
5 [HOSE.NAV] 17/06/2019 8.51 8.51 9.1 9.1 3.510 Mua
6 [HOSE.NAV] 14/06/2019 9 9 9 9 20 Theo dõi
7 [HOSE.NAV] 13/06/2019 8.39 8.39 8.5 8.5 20 Bán
8 [HOSE.NAV] 12/06/2019 9 8.96 9 9 1.170 Theo dõi
9 [HOSE.NAV] 11/06/2019 8.42 8.42 9.63 9.63 20 Mua
10 [HOSE.NAV] 10/06/2019 9 9 9 9 80 Theo dõi
11 [HOSE.NAV] 07/06/2019 8.56 8.56 8.56 8.56 10 Bán
12 [HOSE.NAV] 06/06/2019 9.1 9.1 9.73 9.1 1.390 Theo dõi
13 [HOSE.NAV] 05/06/2019 9.73 8.9 9.73 9.1 1.170 Mua
14 [HOSE.NAV] 04/06/2019 9 9 9.63 9.1 1.100 Mua
15 [HOSE.NAV] 03/06/2019 8.7 8.7 9.1 9 2.500 Theo dõi
16 [HOSE.NAV] 31/05/2019 8.7 8.7 8.7 8.7 500 Theo dõi
17 [HOSE.NAV] 30/05/2019 9 9 9 9 650 Theo dõi
18 [HOSE.NAV] 29/05/2019 9 9 9 9 420 Theo dõi
19 [HOSE.NAV] 28/05/2019 9.2 9.2 9.2 9.2 400 Mua
20 [HOSE.NAV] 27/05/2019 8.5 8.5 9.4 9.4 40 Mua