FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NAV] 15/12/2017 6 5.77 6 6 50 Mua
2 [HOSE.NAV] 13/12/2017 6.75 6.2 6.75 6.2 1.660 Mua
3 [HOSE.NAV] 12/12/2017 6.2 6.2 6.31 6.31 5.550 Mua
4 [HOSE.NAV] 08/12/2017 5.9 5.9 5.9 5.9 420 Mua
5 [HOSE.NAV] 07/12/2017 5.4 5.4 5.8 5.8 3.870 Mua
6 [HOSE.NAV] 06/12/2017 5.8 5.8 5.8 5.8 3.000 Mua
7 [HOSE.NAV] 05/12/2017 5.8 5.8 5.8 5.8 4.970 Mua
8 [HOSE.NAV] 04/12/2017 5.4 5.4 5.8 5.8 70 Mua
9 [HOSE.NAV] 01/12/2017 5.35 5.35 5.75 5.75 1.870 Mua
10 [HOSE.NAV] 30/11/2017 5.75 5.75 5.75 5.75 300 Mua
11 [HOSE.NAV] 29/11/2017 6.09 5.7 6.09 5.75 320 Mua
12 [HOSE.NAV] 28/11/2017 5.6 5.6 5.7 5.7 480 Mua
13 [HOSE.NAV] 24/11/2017 5.4 5.4 5.48 5.48 4.820 Mua
14 [HOSE.NAV] 23/11/2017 5 5 5.13 5.13 390 Theo dõi
15 [HOSE.NAV] 22/11/2017 4.5 4.5 4.8 4.8 11.920 Theo dõi
16 [HOSE.NAV] 21/11/2017 4.4 4.4 4.49 4.49 130 Bán
17 [HOSE.NAV] 16/11/2017 4.5 4.28 4.5 4.49 3.810 Bán
18 [HOSE.NAV] 15/11/2017 4.6 4.28 4.5 4.5 2.470 Bán
19 [HOSE.NAV] 14/11/2017 4.6 4.6 4.6 4.6 20 Bán
20 [HOSE.NAV] 13/11/2017 4.61 4.6 4.61 4.6 1.210 Bán