FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NAV] 21/11/2018 9.01 9.01 9.01 9.01 7.120 Mua
2 [HOSE.NAV] 20/11/2018 10 9.02 10 9.68 4.290 Quá mua
3 [HOSE.NAV] 19/11/2018 9.68 9.1 9.68 9.68 22.820 Quá mua
4 [HOSE.NAV] 16/11/2018 8.46 8.46 9.05 9.05 17.110 Mua
5 [HOSE.NAV] 15/11/2018 8.46 8.46 8.46 8.46 5.810 Mua
6 [HOSE.NAV] 14/11/2018 6.89 6.89 7.91 7.91 2.040 Mua
7 [HOSE.NAV] 13/11/2018 7.4 7.4 7.4 7.4 500 Mua
8 [HOSE.NAV] 12/11/2018 6.92 6.92 6.92 6.92 50 Mua
9 [HOSE.NAV] 08/11/2018 6.47 6.47 6.47 6.47 500 Theo dõi
10 [HOSE.NAV] 07/11/2018 6.05 6.05 6.05 6.05 10 Theo dõi
11 [HOSE.NAV] 06/11/2018 6.5 6.5 6.5 6.5 400 Mua
12 [HOSE.NAV] 05/11/2018 6.42 6.42 6.9 6.43 1.130 Mua
13 [HOSE.NAV] 01/11/2018 6.9 6.9 6.9 6.9 500 Mua
14 [HOSE.NAV] 31/10/2018 6.9 6.9 6.9 6.9 1.000 Mua
15 [HOSE.NAV] 30/10/2018 6.9 6.9 6.9 6.9 2.390 Mua
16 [HOSE.NAV] 29/10/2018 6.9 6.9 6.9 6.9 1.260 Mua
17 [HOSE.NAV] 25/10/2018 7.15 6.66 7.15 6.66 1.030 Mua
18 [HOSE.NAV] 24/10/2018 6.9 6.9 7.16 7.16 5.210 Mua
19 [HOSE.NAV] 23/10/2018 6.3 6.3 6.7 6.7 2.880 Mua
20 [HOSE.NAV] 19/10/2018 6 6 6.29 6.29 5.840 Mua