FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NAV] 19/09/2018 5.3 5.3 5.3 5.3 550 Theo dõi
2 [HOSE.NAV] 17/09/2018 4.93 4.93 5.3 5.3 20 Theo dõi
3 [HOSE.NAV] 10/09/2018 5.19 5.19 5.3 5.3 1.270 Mua
4 [HOSE.NAV] 06/09/2018 5.58 5.58 5.58 5.58 30 Mua
5 [HOSE.NAV] 05/09/2018 5.6 5.6 5.99 5.99 3.410 Mua
6 [HOSE.NAV] 04/09/2018 5.19 5.19 5.6 5.6 230 Mua
7 [HOSE.NAV] 31/08/2018 5.19 5.19 5.57 5.57 60 Mua
8 [HOSE.NAV] 30/08/2018 5.57 5.57 5.57 5.57 10 Mua
9 [HOSE.NAV] 29/08/2018 5.21 5.21 5.21 5.21 80 Mua
10 [HOSE.NAV] 28/08/2018 5.03 5.03 5.6 5.6 840 Mua
11 [HOSE.NAV] 27/08/2018 4.78 4.78 5.4 5.4 320 Mua
12 [HOSE.NAV] 24/08/2018 5.13 5.13 5.13 5.13 220 Mua
13 [HOSE.NAV] 21/08/2018 4.47 4.47 4.8 4.8 20 Theo dõi
14 [HOSE.NAV] 15/08/2018 4.8 4.8 4.8 4.8 10 Theo dõi
15 [HOSE.NAV] 14/08/2018 5.24 4.57 5.24 4.57 510 Theo dõi
16 [HOSE.NAV] 13/08/2018 4.9 4.9 4.9 4.9 10 Mua
17 [HOSE.NAV] 10/08/2018 5.2 5.2 5.2 5.2 1.040 Mua
18 [HOSE.NAV] 09/08/2018 5.1 5.1 5.2 5.2 910 Mua
19 [HOSE.NAV] 08/08/2018 4.9 4.9 4.9 4.9 30 Mua
20 [HOSE.NAV] 07/08/2018 4.7 4.7 4.75 4.75 100 Theo dõi