FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NAV
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NAV] 25/05/2018 5.4 5.4 5.4 5.4 10 Theo dõi
2 [HOSE.NAV] 23/05/2018 5.03 5.03 5.4 5.4 40 Theo dõi
3 [HOSE.NAV] 22/05/2018 5.4 5.4 5.4 5.4 320 Theo dõi
4 [HOSE.NAV] 21/05/2018 5.03 5.03 5.4 5.4 30 Theo dõi
5 [HOSE.NAV] 18/05/2018 5.03 5.03 5.77 5.4 30 Theo dõi
6 [HOSE.NAV] 16/05/2018 4.9 4.9 5.4 5.4 130 Theo dõi
7 [HOSE.NAV] 15/05/2018 5.65 5.26 5.65 5.26 200 Theo dõi
8 [HOSE.NAV] 14/05/2018 5.65 5.65 5.65 5.65 10 Mua
9 [HOSE.NAV] 11/05/2018 5.35 5.35 5.65 5.65 20 Mua
10 [HOSE.NAV] 10/05/2018 5.35 5.35 5.35 5.35 1.300 Theo dõi
11 [HOSE.NAV] 09/05/2018 5.35 5.35 5.35 5.35 10 Theo dõi
12 [HOSE.NAV] 08/05/2018 5.21 5.21 5.75 5.75 20 Mua
13 [HOSE.NAV] 04/05/2018 4.7 4.7 5.38 5.38 20 Theo dõi
14 [HOSE.NAV] 02/05/2018 5.03 5.03 5.03 5.03 510 Bán
15 [HOSE.NAV] 27/04/2018 5.03 5.03 5.03 5.03 10 Bán
16 [HOSE.NAV] 24/04/2018 5.1 5.1 5.4 5.4 110 Theo dõi
17 [HOSE.NAV] 20/04/2018 5.4 5.4 5.4 5.4 7.380 Bán
18 [HOSE.NAV] 19/04/2018 5.31 5.31 5.6 5.6 360 Mua
19 [HOSE.NAV] 18/04/2018 5.32 5.32 5.32 5.32 120 Theo dõi
20 [HOSE.NAV] 13/04/2018 5.31 5.31 5.31 5.31 1.000 Theo dõi