FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NBB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NBB] 25/05/2018 18.9 18.35 19.2 19 14.350 Theo dõi
2 [HOSE.NBB] 24/05/2018 18.75 18 19 18.9 97.110 Theo dõi
3 [HOSE.NBB] 23/05/2018 18.9 17.8 19.1 17.8 15.080 Bán
4 [HOSE.NBB] 22/05/2018 18.2 18.2 19 19 51.100 Theo dõi
5 [HOSE.NBB] 21/05/2018 18.3 18.3 18.85 18.8 6.160 Bán
6 [HOSE.NBB] 18/05/2018 18.4 18.1 18.9 18.85 10.500 Theo dõi
7 [HOSE.NBB] 17/05/2018 18.5 18.45 18.5 18.45 13.340 Bán
8 [HOSE.NBB] 16/05/2018 18.8 18.8 18.8 18.8 10.020 Theo dõi
9 [HOSE.NBB] 15/05/2018 18.45 18.45 18.9 18.9 5.240 Theo dõi
10 [HOSE.NBB] 14/05/2018 18.35 18.35 19 18.9 6.300 Theo dõi
11 [HOSE.NBB] 11/05/2018 18.7 18 18.95 18.95 10.120 Mua
12 [HOSE.NBB] 10/05/2018 18.85 18.3 18.85 18.3 38.060 Theo dõi
13 [HOSE.NBB] 09/05/2018 18.95 18.95 18.95 18.95 2.250 Theo dõi
14 [HOSE.NBB] 08/05/2018 18.6 18.5 19 18.5 39.540 Theo dõi
15 [HOSE.NBB] 07/05/2018 18.5 18.45 19.3 19.25 28.520 Mua
16 [HOSE.NBB] 04/05/2018 19.4 18.6 19.4 19.3 95.400 Mua
17 [HOSE.NBB] 03/05/2018 19 19 19.4 19.4 206.980 Theo dõi
18 [HOSE.NBB] 02/05/2018 19.4 18.5 19.4 19.4 11.540 Theo dõi
19 [HOSE.NBB] 27/04/2018 18 18 20 19.4 58.030 Theo dõi
20 [HOSE.NBB] 26/04/2018 17.6 17.25 19 19 106.620 Theo dõi