FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NBB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NBB] 16/05/2019 19.8 19.2 19.8 19.2 259.320 Mua
2 [HOSE.NBB] 15/05/2019 19.05 19.05 20 19.55 942.580 Mua
3 [HOSE.NBB] 14/05/2019 18.7 18.7 19.3 19.3 634.420 Mua
4 [HOSE.NBB] 13/05/2019 18.7 18.55 18.7 18.7 54.000 Theo dõi
5 [HOSE.NBB] 10/05/2019 18.7 18.55 18.7 18.6 23.410 Theo dõi
6 [HOSE.NBB] 09/05/2019 18.95 18.65 18.95 18.65 87.130 Theo dõi
7 [HOSE.NBB] 08/05/2019 19 18.95 19.1 19 115.050 Mua
8 [HOSE.NBB] 07/05/2019 18.6 18.6 19 19 150.550 Mua
9 [HOSE.NBB] 06/05/2019 18.95 18.7 18.95 18.85 156.430 Mua
10 [HOSE.NBB] 03/05/2019 18.8 18.8 19.2 19 338.280 Mua
11 [HOSE.NBB] 02/05/2019 18.8 18.4 18.9 18.85 306.350 Mua
12 [HOSE.NBB] 26/04/2019 18.4 18.3 18.65 18.6 47.030 Mua
13 [HOSE.NBB] 25/04/2019 18.75 18.4 18.75 18.5 43.420 Mua
14 [HOSE.NBB] 24/04/2019 18.5 18.25 19 18.5 1.388.520 Theo dõi
15 [HOSE.NBB] 23/04/2019 18.6 18.4 18.6 18.45 174.340 Bán
16 [HOSE.NBB] 22/04/2019 18.8 18.45 18.8 18.45 711.660 Bán
17 [HOSE.NBB] 19/04/2019 18.4 18.4 18.8 18.75 252.340 Theo dõi
18 [HOSE.NBB] 18/04/2019 18.4 18.05 18.55 18.4 162.210 Bán
19 [HOSE.NBB] 17/04/2019 18.4 18.2 18.6 18.25 138.590 Bán
20 [HOSE.NBB] 16/04/2019 17.7 17.7 18.35 18.3 220.240 Bán