FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NBB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NBB] 22/08/2019 19.6 19.6 20.6 20 84.040 Bán
2 [HOSE.NBB] 21/08/2019 20.45 20 20.45 20.1 267.200 Bán
3 [HOSE.NBB] 20/08/2019 20.4 19.7 20.55 20.1 633.930 Bán
4 [HOSE.NBB] 19/08/2019 21.3 20.5 21.3 20.55 158.900 Bán
5 [HOSE.NBB] 16/08/2019 21 21 21.3 21 17.700 Bán
6 [HOSE.NBB] 15/08/2019 21.1 21 21.3 21.1 138.550 Bán
7 [HOSE.NBB] 14/08/2019 20.8 20.35 21.3 21.1 49.780 Bán
8 [HOSE.NBB] 13/08/2019 20.5 20.5 20.8 20.5 12.190 Bán
9 [HOSE.NBB] 12/08/2019 21 20.5 21 20.5 14.010 Bán
10 [HOSE.NBB] 09/08/2019 21.5 20.9 21.5 20.95 39.580 Bán
11 [HOSE.NBB] 08/08/2019 20.35 20.35 21.4 21.3 14.360 Bán
12 [HOSE.NBB] 07/08/2019 21.7 21.2 21.2 21.2 47.720 Bán
13 [HOSE.NBB] 06/08/2019 21.7 21.1 21.7 21.25 2.517.440 Bán
14 [HOSE.NBB] 05/08/2019 21.5 21.2 21.5 21.2 9.860 Bán
15 [HOSE.NBB] 02/08/2019 21.9 21.4 21.9 21.4 6.490 Bán
16 [HOSE.NBB] 01/08/2019 22 21.1 22 21.5 59.490 Bán
17 [HOSE.NBB] 31/07/2019 21.7 21 21.7 21.55 25.230 Bán
18 [HOSE.NBB] 30/07/2019 21.45 21.1 21.8 21.1 27.260 Bán
19 [HOSE.NBB] 29/07/2019 21.9 21.5 21.9 21.5 128.940 Theo dõi
20 [HOSE.NBB] 26/07/2019 21.9 21.9 22.1 21.9 23.800 Mua