FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NBB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NBB] 14/11/2018 18.8 17.75 18.8 18.65 3.330 Theo dõi
2 [HOSE.NBB] 13/11/2018 18.7 18 18.9 18.45 4.250 Bán
3 [HOSE.NBB] 12/11/2018 18.5 18.5 18.5 18.5 5.010 Bán
4 [HOSE.NBB] 09/11/2018 18.2 17.2 18.2 18 4.000 Bán
5 [HOSE.NBB] 08/11/2018 18 18 18 18 2.200 Bán
6 [HOSE.NBB] 07/11/2018 18.9 18.9 18.9 18.9 4.000 Theo dõi
7 [HOSE.NBB] 06/11/2018 18.05 18.05 18.9 18.9 7.510 Theo dõi
8 [HOSE.NBB] 05/11/2018 18.95 18.95 18.95 18.95 10.010 Theo dõi
9 [HOSE.NBB] 02/11/2018 18.9 18.9 18.9 18.9 3.000 Theo dõi
10 [HOSE.NBB] 01/11/2018 18.2 18.2 18.95 18.9 7.180 Theo dõi
11 [HOSE.NBB] 31/10/2018 18.9 17.1 18.9 18.2 20.030 Bán
12 [HOSE.NBB] 30/10/2018 19 17.9 19.1 17.9 4.100 Bán
13 [HOSE.NBB] 29/10/2018 19.2 18.8 19.3 18.95 38.540 Theo dõi
14 [HOSE.NBB] 26/10/2018 19.2 19.2 19.2 19.2 5.000 Mua
15 [HOSE.NBB] 25/10/2018 19.2 19.2 19.2 19.2 10.010 Theo dõi
16 [HOSE.NBB] 24/10/2018 19 17.7 19 19 5.040 Bán
17 [HOSE.NBB] 23/10/2018 18.6 17.35 19.2 18.6 3.600 Bán
18 [HOSE.NBB] 22/10/2018 18 18 18.6 18.6 7.950 Bán
19 [HOSE.NBB] 19/10/2018 18.6 18.2 18.6 18.6 19.070 Bán
20 [HOSE.NBB] 18/10/2018 18.9 18.6 19.15 18.6 21.000 Bán