FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NBB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NBB] 22/03/2019 18.5 18.35 18.5 18.5 359.240 Theo dõi
2 [HOSE.NBB] 21/03/2019 18.7 18.45 18.8 18.45 515.580 Theo dõi
3 [HOSE.NBB] 20/03/2019 18.75 18.6 18.9 18.7 855.520 Mua
4 [HOSE.NBB] 19/03/2019 19 18.75 19 18.75 689.970 Mua
5 [HOSE.NBB] 18/03/2019 18.8 18.6 19 19 1.720.590 Mua
6 [HOSE.NBB] 15/03/2019 18.4 17.9 19 18.6 2.090.710 Mua
7 [HOSE.NBB] 14/03/2019 18.5 18 18.6 18 1.105.080 Theo dõi
8 [HOSE.NBB] 13/03/2019 18.3 18.1 18.65 18.6 52.260 Mua
9 [HOSE.NBB] 12/03/2019 18.2 18.05 19 18.5 916.470 Mua
10 [HOSE.NBB] 11/03/2019 18.5 18.05 18.65 18.2 388.290 Bán
11 [HOSE.NBB] 08/03/2019 19 17.8 19.4 18.7 1.001.150 Theo dõi
12 [HOSE.NBB] 07/03/2019 18.95 18.95 19.85 19 1.338.500 Mua
13 [HOSE.NBB] 06/03/2019 17.6 17.6 18.7 18.7 1.188.230 Theo dõi
14 [HOSE.NBB] 05/03/2019 17.9 17.5 17.9 17.5 1.715.960 Bán
15 [HOSE.NBB] 04/03/2019 17.5 17 18 17.9 616.070 Bán
16 [HOSE.NBB] 01/03/2019 18.1 17 18.1 17.5 2.425.400 Bán
17 [HOSE.NBB] 28/02/2019 18 18 18.1 18 156.580 Bán
18 [HOSE.NBB] 27/02/2019 18 17.9 18 17.9 350.820 Bán
19 [HOSE.NBB] 26/02/2019 18.15 17.85 18.45 18.45 24.500 Bán
20 [HOSE.NBB] 25/02/2019 18 18 18.5 18.45 57.040 Bán