FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NBB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NBB] 23/03/2018 23.85 23.75 25 23.75 25.670 Bán
2 [HOSE.NBB] 22/03/2018 24.25 24.25 25.5 25.5 1.160 Theo dõi
3 [HOSE.NBB] 21/03/2018 24.5 24.5 25.5 25.5 180 Theo dõi
4 [HOSE.NBB] 20/03/2018 24.45 24.45 25.9 25 540 Bán
5 [HOSE.NBB] 19/03/2018 24.55 24.45 25.9 25.6 4.090 Theo dõi
6 [HOSE.NBB] 16/03/2018 25.8 24.25 25.8 25.8 15.040 Mua
7 [HOSE.NBB] 15/03/2018 25.9 25.9 25.9 25.9 1.500 Mua
8 [HOSE.NBB] 14/03/2018 25.4 25 25.4 25 2.040 Theo dõi
9 [HOSE.NBB] 13/03/2018 25.5 24.5 25.5 25.4 403.180 Theo dõi
10 [HOSE.NBB] 12/03/2018 25.5 24.4 25.8 25.5 204.640 Theo dõi
11 [HOSE.NBB] 09/03/2018 25.5 25.5 25.5 25.5 960 Theo dõi
12 [HOSE.NBB] 08/03/2018 25 24.5 25.85 25.85 21.460 Mua
13 [HOSE.NBB] 07/03/2018 25.05 25 25.9 25.9 58.630 Mua
14 [HOSE.NBB] 06/03/2018 26.9 25 26.9 26 355.880 Mua
15 [HOSE.NBB] 05/03/2018 25.8 25 27 26.7 3.310 Mua
16 [HOSE.NBB] 02/03/2018 25.5 25.3 26 26 55.040 Mua
17 [HOSE.NBB] 01/03/2018 24.1 24 26.5 24.3 36.050 Theo dõi
18 [HOSE.NBB] 28/02/2018 25.7 25 25.7 25.6 770 Mua
19 [HOSE.NBB] 27/02/2018 26.2 25 26.2 25 2.230 Theo dõi
20 [HOSE.NBB] 26/02/2018 26 26 26.2 26.2 300 Mua