FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NBB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NBB] 19/09/2018 19.6 19.6 19.6 19.6 1.500 Mua
2 [HOSE.NBB] 17/09/2018 19.1 19.1 19.5 19.5 1.260 Mua
3 [HOSE.NBB] 14/09/2018 19 19 19.4 19.4 16.010 Mua
4 [HOSE.NBB] 13/09/2018 19.3 19 19.45 19 29.400 Bán
5 [HOSE.NBB] 12/09/2018 19.3 19.3 19.3 19.3 1.010 Mua
6 [HOSE.NBB] 11/09/2018 19 18.65 19 19 1.190 Bán
7 [HOSE.NBB] 10/09/2018 19 18.65 19.1 19.1 2.250 Bán
8 [HOSE.NBB] 07/09/2018 19.2 19.2 19.2 19.2 2.000 Bán
9 [HOSE.NBB] 06/09/2018 18.7 18.7 19.2 19.2 1.010 Bán
10 [HOSE.NBB] 05/09/2018 18.65 18.6 19.5 19.5 10.500 Mua
11 [HOSE.NBB] 04/09/2018 19.3 19 19.3 19 5.010 Bán
12 [HOSE.NBB] 31/08/2018 19 19 19 19 5.000 Theo dõi
13 [HOSE.NBB] 30/08/2018 19.3 19.3 19.35 19.35 1.090 Mua
14 [HOSE.NBB] 29/08/2018 18.75 18.75 19.3 19.3 1.010 Theo dõi
15 [HOSE.NBB] 28/08/2018 18.65 18.65 19.35 19.35 3.040 Mua
16 [HOSE.NBB] 27/08/2018 18.65 18.65 19.35 19.35 6.630 Mua
17 [HOSE.NBB] 24/08/2018 19.4 18.5 19.4 19.3 3.040 Theo dõi
18 [HOSE.NBB] 23/08/2018 19.3 18.75 19.5 19.25 4.300 Theo dõi
19 [HOSE.NBB] 22/08/2018 18.6 18.6 19.3 19.3 7.800 Theo dõi
20 [HOSE.NBB] 21/08/2018 19.6 18.9 19.6 19.3 3.360 Bán