FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NBB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NBB] 15/12/2017 21 20.6 21 21 59.300 Mua
2 [HOSE.NBB] 14/12/2017 21 20.1 21.5 21.5 12.130 Mua
3 [HOSE.NBB] 13/12/2017 21.4 20.55 21.6 21.5 190.060 Mua
4 [HOSE.NBB] 12/12/2017 18.7 18.7 20.65 20.65 173.450 Mua
5 [HOSE.NBB] 11/12/2017 20 19 20 19.3 185.230 Theo dõi
6 [HOSE.NBB] 08/12/2017 20.6 20 20.7 20.2 24.190 Mua
7 [HOSE.NBB] 07/12/2017 20.55 20.3 20.55 20.5 65.530 Mua
8 [HOSE.NBB] 06/12/2017 21 20 21 20.5 88.530 Mua
9 [HOSE.NBB] 05/12/2017 21.6 20.35 22.4 21 159.210 Mua
10 [HOSE.NBB] 04/12/2017 20.9 20.9 22.35 21.6 279.260 Quá mua
11 [HOSE.NBB] 01/12/2017 20.8 20.3 21 20.9 89.190 Quá mua
12 [HOSE.NBB] 30/11/2017 20.5 20.5 21.8 20.8 213.570 Quá mua
13 [HOSE.NBB] 29/11/2017 21 20.1 21 20.5 303.230 Quá mua
14 [HOSE.NBB] 28/11/2017 20.8 20.1 20.9 20.2 384.790 Mua
15 [HOSE.NBB] 27/11/2017 20 20 21 20.5 516.920 Quá mua
16 [HOSE.NBB] 24/11/2017 19 18.6 19.9 19.9 782.160 Quá mua
17 [HOSE.NBB] 23/11/2017 17.95 17.1 18.6 18.6 655.470 Mua
18 [HOSE.NBB] 22/11/2017 17.4 16.8 18 17.4 308.500 Mua
19 [HOSE.NBB] 21/11/2017 16.3 16 17.2 17.2 96.900 Mua
20 [HOSE.NBB] 20/11/2017 16.25 16.25 17.3 16.3 125.250 Mua