FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NBB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NBB] 15/01/2019 21 20.5 21.5 21 64.510 Mua
2 [HOSE.NBB] 14/01/2019 21.9 20.5 21.9 20.5 11.110 Theo dõi
3 [HOSE.NBB] 11/01/2019 22 20.4 23.4 20.5 319.110 Theo dõi
4 [HOSE.NBB] 10/01/2019 21.3 20.8 21.9 21.9 238.630 Mua
5 [HOSE.NBB] 09/01/2019 21 21 21 21 3.000 Mua
6 [HOSE.NBB] 08/01/2019 20.5 20.5 20.6 20.6 3.000 Mua
7 [HOSE.NBB] 07/01/2019 20.55 19.55 20.55 20.55 3.050 Mua
8 [HOSE.NBB] 04/01/2019 20.45 20.45 20.5 20.5 5.010 Mua
9 [HOSE.NBB] 03/01/2019 20.6 19.2 20.6 20.4 4.420 Mua
10 [HOSE.NBB] 02/01/2019 20.4 20.4 20.4 20.4 2.000 Mua
11 [HOSE.NBB] 28/12/2018 20.4 20.4 20.4 20.4 30.000 Mua
12 [HOSE.NBB] 27/12/2018 20.4 20.4 20.4 20.4 7.000 Mua
13 [HOSE.NBB] 26/12/2018 20.4 20.4 20.4 20.4 4.010 Mua
14 [HOSE.NBB] 25/12/2018 19.9 19.6 20 20 4.460 Mua
15 [HOSE.NBB] 24/12/2018 19.1 19.1 21 21 5.100 Mua
16 [HOSE.NBB] 21/12/2018 20 20 20.45 20.45 6.000 Mua
17 [HOSE.NBB] 20/12/2018 20.4 19.1 20.4 20 3.010 Mua
18 [HOSE.NBB] 19/12/2018 21.2 20.5 21.2 20.5 42.180 Mua
19 [HOSE.NBB] 18/12/2018 20.2 18.3 20.2 20 16.290 Mua
20 [HOSE.NBB] 17/12/2018 19.1 19 20.55 19 24.200 Theo dõi