FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NBB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NBB] 17/07/2018 18.9 18.9 19.6 19.3 12.480 Bán
2 [HOSE.NBB] 16/07/2018 19.4 18.9 19.6 19.4 6.310 Bán
3 [HOSE.NBB] 13/07/2018 19.4 19.4 19.4 19.4 5.000 Bán
4 [HOSE.NBB] 12/07/2018 19.4 18.6 19.6 19.4 16.390 Bán
5 [HOSE.NBB] 11/07/2018 19.6 19.6 19.6 19.6 1.000 Theo dõi
6 [HOSE.NBB] 10/07/2018 19.6 19.6 19.6 19.6 18.120 Theo dõi
7 [HOSE.NBB] 09/07/2018 19 19 19.5 19.4 15.760 Bán
8 [HOSE.NBB] 06/07/2018 19.5 19.5 19.5 19.5 5.000 Bán
9 [HOSE.NBB] 05/07/2018 19 19 19.5 19.5 10.990 Bán
10 [HOSE.NBB] 04/07/2018 19.55 19.55 19.6 19.6 2.000 Bán
11 [HOSE.NBB] 03/07/2018 19.45 19 19.6 19.55 10.240 Bán
12 [HOSE.NBB] 02/07/2018 19 18.6 19.6 19.6 12.500 Bán
13 [HOSE.NBB] 29/06/2018 19.2 19 19.5 19.5 1.650 Bán
14 [HOSE.NBB] 28/06/2018 19.8 18.9 19.8 19.8 13.120 Mua
15 [HOSE.NBB] 27/06/2018 19 19 19.7 19.7 3.710 Theo dõi
16 [HOSE.NBB] 26/06/2018 20 19 20 19.8 2.520 Mua
17 [HOSE.NBB] 25/06/2018 19.8 18.65 19.8 19.8 505.420 Mua
18 [HOSE.NBB] 22/06/2018 19.8 19.8 19.8 19.8 1.030 Mua
19 [HOSE.NBB] 21/06/2018 18.55 18.5 19.5 19.5 1.680 Theo dõi
20 [HOSE.NBB] 20/06/2018 19.5 18.7 19.5 19.5 1.850 Theo dõi