FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NCT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NCT] 25/05/2018 98.2 98 100.9 99.9 15.480 Mua
2 [HOSE.NCT] 24/05/2018 99 98 99 99 5.640 Mua
3 [HOSE.NCT] 23/05/2018 98.8 97.6 99 99 16.690 Mua
4 [HOSE.NCT] 22/05/2018 97.8 97.8 99.8 99 59.250 Mua
5 [HOSE.NCT] 21/05/2018 98.8 98.2 98.8 98.7 1.620 Mua
6 [HOSE.NCT] 18/05/2018 97.5 97.5 99.8 98.9 15.580 Mua
7 [HOSE.NCT] 17/05/2018 97.5 97.5 100 98 30.300 Theo dõi
8 [HOSE.NCT] 16/05/2018 97.8 97.2 97.8 97.2 2.120 Bán
9 [HOSE.NCT] 15/05/2018 97.2 97 97.8 97.8 12.180 Mua
10 [HOSE.NCT] 14/05/2018 97.3 97 97.4 97.2 2.060 Theo dõi
11 [HOSE.NCT] 11/05/2018 97.5 96.1 97.5 97.4 10.800 Theo dõi
12 [HOSE.NCT] 10/05/2018 97.7 97 98 97.8 7.730 Theo dõi
13 [HOSE.NCT] 09/05/2018 97.2 97 97.8 97.8 3.090 Theo dõi
14 [HOSE.NCT] 08/05/2018 98.3 96.2 98.3 98 4.630 Theo dõi
15 [HOSE.NCT] 07/05/2018 97 96 98.5 98.3 7.280 Theo dõi
16 [HOSE.NCT] 04/05/2018 98.5 95 98.5 98.4 22.980 Theo dõi
17 [HOSE.NCT] 03/05/2018 99 96.2 99 98.5 18.990 Theo dõi
18 [HOSE.NCT] 02/05/2018 97 97 99 97 5.750 Bán
19 [HOSE.NCT] 27/04/2018 97 96.5 99 99 6.440 Theo dõi
20 [HOSE.NCT] 26/04/2018 98 96.9 98.9 97 7.050 Bán