FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NCT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NCT] 03/01/2019 71.5 70 71.5 70.8 19.590 Bán
2 [HOSE.NCT] 02/01/2019 71.5 71.5 72.1 71.5 15.870 Bán
3 [HOSE.NCT] 28/12/2018 72 71.5 72 71.6 6.280 Bán
4 [HOSE.NCT] 27/12/2018 72.7 71.3 72.7 71.8 10.930 Bán
5 [HOSE.NCT] 26/12/2018 71 70.9 71.5 71.1 7.180 Bán
6 [HOSE.NCT] 25/12/2018 72 70.8 72 70.8 18.770 Bán
7 [HOSE.NCT] 24/12/2018 72.8 71 72.8 72 7.400 Bán
8 [HOSE.NCT] 21/12/2018 72.4 72.4 72.8 72.4 6.580 Bán
9 [HOSE.NCT] 20/12/2018 73 72.3 73 72.4 2.480 Bán
10 [HOSE.NCT] 19/12/2018 72.9 72.3 73 72.9 3.320 Theo dõi
11 [HOSE.NCT] 18/12/2018 72 72 72.9 72.9 20.740 Bán
12 [HOSE.NCT] 17/12/2018 73 72 73 72.3 6.080 Bán
13 [HOSE.NCT] 14/12/2018 72.2 72.2 73 72.3 2.060 Theo dõi
14 [HOSE.NCT] 13/12/2018 72.8 72.1 73.3 73 10.380 Theo dõi
15 [HOSE.NCT] 12/12/2018 73.5 72 74 72 47.530 Theo dõi
16 [HOSE.NCT] 11/12/2018 73.9 73.3 73.9 73.5 18.450 Mua
17 [HOSE.NCT] 10/12/2018 73 73 74 73.3 12.350 Mua
18 [HOSE.NCT] 07/12/2018 73 73 73.8 73 9.610 Theo dõi
19 [HOSE.NCT] 06/12/2018 73 73 73.8 73.8 14.640 Mua
20 [HOSE.NCT] 05/12/2018 72.3 72.3 73.9 73.5 6.530 Mua