FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NCT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NCT] 19/09/2018 72 71.9 72.3 72 85.260 Bán
2 [HOSE.NCT] 18/09/2018 72.1 71.8 73 72 47.890 Bán
3 [HOSE.NCT] 17/09/2018 70 70 72.9 72.3 37.260 Bán
4 [HOSE.NCT] 14/09/2018 70 69.6 73.9 70 149.870 Quá bán
5 [HOSE.NCT] 13/09/2018 70.5 69.5 70.5 69.5 88.010 Quá bán
6 [HOSE.NCT] 12/09/2018 72 70 72.2 70.5 131.990 Quá bán
7 [HOSE.NCT] 11/09/2018 74.9 71.9 74.9 72 73.370 Quá bán
8 [HOSE.NCT] 10/09/2018 75.2 73.1 76 74 27.130 Quá bán
9 [HOSE.NCT] 07/09/2018 75.7 75 76 75.2 25.960 Quá bán
10 [HOSE.NCT] 06/09/2018 76.1 75.7 77.3 75.7 13.620 Quá bán
11 [HOSE.NCT] 05/09/2018 77.5 76.4 77.5 76.4 26.820 Bán
12 [HOSE.NCT] 04/09/2018 77.6 76.8 78 77.5 25.930 Bán
13 [HOSE.NCT] 31/08/2018 78.1 77.5 78.2 77.6 7.900 Bán
14 [HOSE.NCT] 30/08/2018 76.1 76.1 79.4 78.2 36.030 Bán
15 [HOSE.NCT] 29/08/2018 82.3 82 82.5 82.2 31.100 Theo dõi
16 [HOSE.NCT] 28/08/2018 82.3 82.1 82.9 82.3 73.820 Theo dõi
17 [HOSE.NCT] 27/08/2018 82 81.9 82.6 82.3 61.100 Theo dõi
18 [HOSE.NCT] 24/08/2018 82 81.9 82 82 14.360 Theo dõi
19 [HOSE.NCT] 23/08/2018 82 81.9 82 82 42.230 Theo dõi
20 [HOSE.NCT] 22/08/2018 82 81.9 82.5 82 37.670 Bán