FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NCT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NCT] 22/03/2019 72 72 73 72.6 24.760 Mua
2 [HOSE.NCT] 21/03/2019 71.5 71.5 73 72 27.380 Mua
3 [HOSE.NCT] 20/03/2019 71.5 70.8 72.5 72 23.230 Mua
4 [HOSE.NCT] 19/03/2019 72 71.5 72.8 71.5 11.240 Mua
5 [HOSE.NCT] 18/03/2019 72.9 71.8 73.4 72.5 6.630 Mua
6 [HOSE.NCT] 15/03/2019 74.8 72.4 74.8 72.5 9.950 Mua
7 [HOSE.NCT] 14/03/2019 71.9 71.9 74 74 53.150 Mua
8 [HOSE.NCT] 13/03/2019 70 69.9 71.4 71.4 31.920 Mua
9 [HOSE.NCT] 12/03/2019 69.9 69.5 70 69.9 17.290 Bán
10 [HOSE.NCT] 11/03/2019 69.9 69.2 70 69.9 6.800 Bán
11 [HOSE.NCT] 08/03/2019 70.8 69.5 70.8 69.9 6.200 Bán
12 [HOSE.NCT] 07/03/2019 69.8 69.5 70.7 70 18.400 Theo dõi
13 [HOSE.NCT] 06/03/2019 70 69.6 70 69.8 12.710 Bán
14 [HOSE.NCT] 05/03/2019 70 69.8 70 70 7.130 Theo dõi
15 [HOSE.NCT] 04/03/2019 69.2 69.1 70 69.9 8.970 Bán
16 [HOSE.NCT] 01/03/2019 69.9 69.6 69.9 69.9 4.590 Bán
17 [HOSE.NCT] 28/02/2019 70 69.5 70 69.9 10.040 Bán
18 [HOSE.NCT] 27/02/2019 70.2 69.6 70.2 70 6.060 Bán
19 [HOSE.NCT] 26/02/2019 70 69.5 70 69.5 8.530 Theo dõi
20 [HOSE.NCT] 25/02/2019 71.3 69.8 71.3 69.8 3.250 Theo dõi