FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NCT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NCT] 25/06/2019 69 68.7 69.2 69 20.930 Bán
2 [HOSE.NCT] 24/06/2019 68 68 70 69 9.720 Bán
3 [HOSE.NCT] 21/06/2019 69 69 70.3 69 11.120 Bán
4 [HOSE.NCT] 20/06/2019 68.6 68.6 69.9 69.9 15.350 Bán
5 [HOSE.NCT] 19/06/2019 68.6 68 68.8 68.6 6.480 Bán
6 [HOSE.NCT] 18/06/2019 68.9 67.7 68.9 68 33.320 Bán
7 [HOSE.NCT] 17/06/2019 69.5 68.8 69.5 68.9 9.890 Bán
8 [HOSE.NCT] 14/06/2019 70 69.2 70 69.4 8.930 Bán
9 [HOSE.NCT] 13/06/2019 69.9 69.8 70 70 20.620 Bán
10 [HOSE.NCT] 12/06/2019 69.8 69.7 70 70 16.550 Bán
11 [HOSE.NCT] 11/06/2019 69.9 69 69.9 69.8 46.570 Bán
12 [HOSE.NCT] 10/06/2019 70.2 69.7 70.3 69.8 28.330 Bán
13 [HOSE.NCT] 07/06/2019 69.3 69 70 70 20.880 Bán
14 [HOSE.NCT] 06/06/2019 70.9 69 70.9 69.3 23.940 Bán
15 [HOSE.NCT] 05/06/2019 70 69.5 71.5 70 50.730 Theo dõi
16 [HOSE.NCT] 04/06/2019 74.2 74 75.7 75 24.280 Theo dõi
17 [HOSE.NCT] 03/06/2019 75.2 74.1 75.5 74.1 34.800 Theo dõi
18 [HOSE.NCT] 31/05/2019 76.6 75.2 76.7 75.2 22.530 Mua
19 [HOSE.NCT] 30/05/2019 76.8 76 77 76.6 13.470 Mua
20 [HOSE.NCT] 29/05/2019 76.2 76.2 77 76.8 21.100 Mua