FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NCT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NCT] 15/12/2017 110 109 111 110 36.610 Mua
2 [HOSE.NCT] 14/12/2017 107 107 110 110 63.840 Mua
3 [HOSE.NCT] 13/12/2017 103 102 106 106 114.910 Mua
4 [HOSE.NCT] 12/12/2017 101.5 100 104.1 103 24.790 Mua
5 [HOSE.NCT] 11/12/2017 104 101.1 104 103.5 7.780 Mua
6 [HOSE.NCT] 08/12/2017 101 101 106 104 48.860 Mua
7 [HOSE.NCT] 07/12/2017 101 100 102 101 13.320 Mua
8 [HOSE.NCT] 06/12/2017 104 99 104 101 48.450 Mua
9 [HOSE.NCT] 05/12/2017 103.4 100.5 106 103 39.220 Mua
10 [HOSE.NCT] 04/12/2017 100 100 103.4 103.4 59.540 Mua
11 [HOSE.NCT] 01/12/2017 96.5 96.5 99.7 99 51.160 Theo dõi
12 [HOSE.NCT] 30/11/2017 98 96 98 96 14.730 Bán
13 [HOSE.NCT] 29/11/2017 96.9 95 99.2 98 21.680 Bán
14 [HOSE.NCT] 28/11/2017 98 93.5 98 93.5 15.850 Bán
15 [HOSE.NCT] 27/11/2017 98 93.5 99.5 98 64.540 Bán
16 [HOSE.NCT] 24/11/2017 99.9 98 100 99 13.510 Mua
17 [HOSE.NCT] 23/11/2017 102 97 103 99.7 24.170 Mua
18 [HOSE.NCT] 22/11/2017 101.7 99.1 102 100.3 25.540 Mua
19 [HOSE.NCT] 21/11/2017 100.9 100 102.9 100.4 18.470 Mua
20 [HOSE.NCT] 20/11/2017 97 97 100.9 100.5 42.950 Mua