FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NCT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NCT] 23/03/2018 103.9 100 103.9 102 2.930 Mua
2 [HOSE.NCT] 22/03/2018 99.5 99.5 103.9 103.9 28.740 Mua
3 [HOSE.NCT] 21/03/2018 99.4 98.6 99.4 99.4 59.550 Bán
4 [HOSE.NCT] 20/03/2018 99.2 99 99.4 99.2 2.010 Bán
5 [HOSE.NCT] 19/03/2018 99.8 99 99.8 99.4 4.230 Bán
6 [HOSE.NCT] 16/03/2018 99.8 99 100 99.8 7.390 Bán
7 [HOSE.NCT] 15/03/2018 101 99 101 99 4.730 Bán
8 [HOSE.NCT] 14/03/2018 99.9 98.5 101 101 35.430 Bán
9 [HOSE.NCT] 13/03/2018 99.5 99.5 100 100 8.520 Bán
10 [HOSE.NCT] 12/03/2018 99.5 99 100.1 99.5 16.890 Bán
11 [HOSE.NCT] 09/03/2018 102 99.9 102.5 100 22.400 Bán
12 [HOSE.NCT] 08/03/2018 102.6 102 103 102 41.770 Bán
13 [HOSE.NCT] 07/03/2018 103 101 103.5 102.6 43.890 Bán
14 [HOSE.NCT] 06/03/2018 103.5 102.8 103.5 102.8 9.900 Bán
15 [HOSE.NCT] 05/03/2018 105 103.5 105 103.5 1.270 Theo dõi
16 [HOSE.NCT] 02/03/2018 103.8 103 105 105 16.520 Mua
17 [HOSE.NCT] 01/03/2018 104.3 103.1 104.3 103.8 3.920 Theo dõi
18 [HOSE.NCT] 28/02/2018 104.1 104.1 106.1 104.3 7.330 Mua
19 [HOSE.NCT] 27/02/2018 106.3 104.2 106.3 106.1 12.190 Mua
20 [HOSE.NCT] 26/02/2018 109.8 105.5 109.8 106.3 7.240 Mua