FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NCT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NCT] 21/11/2018 72.1 72 72.4 72.4 22.560 Bán
2 [HOSE.NCT] 20/11/2018 71.3 71.1 72.3 72.1 10.620 Bán
3 [HOSE.NCT] 19/11/2018 73 72.5 73 73 3.310 Mua
4 [HOSE.NCT] 16/11/2018 73 73 73.5 73 300 Mua
5 [HOSE.NCT] 15/11/2018 71.6 71.5 72.5 72.3 10.520 Theo dõi
6 [HOSE.NCT] 14/11/2018 72.5 72 73 72.3 8.780 Theo dõi
7 [HOSE.NCT] 13/11/2018 73.1 71.6 73.1 73 3.990 Mua
8 [HOSE.NCT] 12/11/2018 73.1 71.8 73.1 72.6 5.930 Theo dõi
9 [HOSE.NCT] 09/11/2018 73.6 72.9 74.2 73.5 5.240 Mua
10 [HOSE.NCT] 08/11/2018 73.5 72.2 75 73.6 7.300 Mua
11 [HOSE.NCT] 07/11/2018 73.4 71.6 73.4 71.6 30.390 Bán
12 [HOSE.NCT] 06/11/2018 72.2 72.2 73.9 73.4 18.620 Theo dõi
13 [HOSE.NCT] 05/11/2018 72.9 72 72.9 72.2 5.150 Bán
14 [HOSE.NCT] 02/11/2018 72.9 72.8 73 72.8 9.430 Bán
15 [HOSE.NCT] 01/11/2018 73.9 72 73.9 73 16.160 Bán
16 [HOSE.NCT] 31/10/2018 72.4 72.4 73.9 73 15.410 Bán
17 [HOSE.NCT] 30/10/2018 70.5 70.5 73.6 72.4 23.990 Bán
18 [HOSE.NCT] 29/10/2018 73.5 71.8 73.5 71.9 2.500 Bán
19 [HOSE.NCT] 26/10/2018 71.6 71.6 73.5 72.9 13.440 Bán
20 [HOSE.NCT] 25/10/2018 70 69.6 73 71.6 78.940 Bán