FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NCT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NCT] 17/07/2018 86.5 85 87 87 2.600 Bán
2 [HOSE.NCT] 16/07/2018 86.5 86 87 86.5 2.120 Quá bán
3 [HOSE.NCT] 13/07/2018 87 86 87 86.9 3.370 Bán
4 [HOSE.NCT] 12/07/2018 86.5 86 86.5 86.5 5.900 Quá bán
5 [HOSE.NCT] 11/07/2018 87 85 87 86.7 5.200 Quá bán
6 [HOSE.NCT] 10/07/2018 85.1 85 88 87 13.640 Quá bán
7 [HOSE.NCT] 09/07/2018 89.3 87.9 89.3 87.9 3.060 Quá bán
8 [HOSE.NCT] 06/07/2018 88.6 82.4 89.3 88 13.020 Quá bán
9 [HOSE.NCT] 05/07/2018 92 88.6 92 88.6 8.570 Bán
10 [HOSE.NCT] 04/07/2018 89 89 92 92 90 Bán
11 [HOSE.NCT] 03/07/2018 92 88.6 93 92 6.240 Bán
12 [HOSE.NCT] 02/07/2018 93 92 93 92 2.570 Bán
13 [HOSE.NCT] 29/06/2018 92 92 93 93 81.480 Theo dõi
14 [HOSE.NCT] 28/06/2018 92.6 92.6 93 92.8 39.550 Theo dõi
15 [HOSE.NCT] 27/06/2018 92 92 93 93 26.830 Mua
16 [HOSE.NCT] 26/06/2018 92 92 93 93 28.620 Mua
17 [HOSE.NCT] 25/06/2018 93 92.7 93.5 93 19.420 Mua
18 [HOSE.NCT] 22/06/2018 92 91 94 93 16.510 Theo dõi
19 [HOSE.NCT] 21/06/2018 93 93 93 93 12.510 Theo dõi
20 [HOSE.NCT] 20/06/2018 92.5 92.3 93 93 20.570 Theo dõi