FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NKG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NKG] 22/03/2019 7.3 7.21 7.3 7.25 212.390 Bán
2 [HOSE.NKG] 21/03/2019 7.27 7.2 7.35 7.21 195.100 Bán
3 [HOSE.NKG] 20/03/2019 7.24 7.23 7.38 7.31 516.770 Theo dõi
4 [HOSE.NKG] 19/03/2019 7.3 7.2 7.31 7.24 267.110 Bán
5 [HOSE.NKG] 18/03/2019 7.18 7.18 7.36 7.33 706.390 Theo dõi
6 [HOSE.NKG] 15/03/2019 7.3 7.1 7.3 7.16 472.200 Bán
7 [HOSE.NKG] 14/03/2019 7.3 7.26 7.35 7.3 453.770 Bán
8 [HOSE.NKG] 13/03/2019 7.4 7.3 7.4 7.3 460.020 Bán
9 [HOSE.NKG] 12/03/2019 7.49 7.28 7.49 7.28 824.150 Bán
10 [HOSE.NKG] 11/03/2019 7.25 7.25 7.49 7.37 265.270 Bán
11 [HOSE.NKG] 08/03/2019 7.27 7.21 7.49 7.25 992.340 Theo dõi
12 [HOSE.NKG] 07/03/2019 7.94 7.51 7.94 7.51 898.500 Theo dõi
13 [HOSE.NKG] 06/03/2019 7.95 7.79 8 7.79 484.710 Mua
14 [HOSE.NKG] 05/03/2019 8.11 7.95 8.2 7.95 1.724.800 Mua
15 [HOSE.NKG] 04/03/2019 8 7.8 8.05 7.95 1.333.130 Mua
16 [HOSE.NKG] 01/03/2019 7.68 7.67 7.8 7.7 533.120 Mua
17 [HOSE.NKG] 28/02/2019 7.81 7.63 7.89 7.7 652.800 Mua
18 [HOSE.NKG] 27/02/2019 7.84 7.79 7.95 7.82 1.102.310 Mua
19 [HOSE.NKG] 26/02/2019 7.8 7.8 8 7.82 1.097.600 Mua
20 [HOSE.NKG] 25/02/2019 7.9 7.76 7.95 7.8 1.852.910 Mua