FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NKG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NKG] 17/07/2018 13.95 13.75 13.95 13.85 69.110 Theo dõi
2 [HOSE.NKG] 16/07/2018 13.65 13.65 13.9 13.9 200.150 Theo dõi
3 [HOSE.NKG] 13/07/2018 13.4 13.35 13.75 13.75 51.870 Theo dõi
4 [HOSE.NKG] 12/07/2018 13.25 13.1 13.4 13.25 113.860 Bán
5 [HOSE.NKG] 11/07/2018 13.7 13.1 13.9 13.15 177.760 Bán
6 [HOSE.NKG] 10/07/2018 14.05 13.7 14.05 13.7 42.390 Bán
7 [HOSE.NKG] 09/07/2018 14 13.8 14.15 13.9 138.200 Bán
8 [HOSE.NKG] 06/07/2018 13.85 13.4 13.95 13.8 87.150 Bán
9 [HOSE.NKG] 05/07/2018 14 13.4 14.45 13.4 86.430 Bán
10 [HOSE.NKG] 04/07/2018 14.9 14.2 14.9 14.4 69.140 Bán
11 [HOSE.NKG] 03/07/2018 14.75 14.3 15.15 14.3 84.730 Bán
12 [HOSE.NKG] 02/07/2018 15.8 14.65 15.8 15.05 174.650 Bán
13 [HOSE.NKG] 29/06/2018 16.05 15.6 16.3 15.6 182.090 Bán
14 [HOSE.NKG] 28/06/2018 16.25 15.9 16.45 16 219.290 Bán
15 [HOSE.NKG] 27/06/2018 16.5 16.3 16.95 16.3 68.740 Bán
16 [HOSE.NKG] 26/06/2018 16.5 16.45 16.8 16.6 47.030 Bán
17 [HOSE.NKG] 25/06/2018 17.4 16.5 17.4 16.8 104.900 Bán
18 [HOSE.NKG] 22/06/2018 16.65 16.6 17 17 62.310 Bán
19 [HOSE.NKG] 21/06/2018 17.5 16.65 17.5 16.95 66.670 Bán
20 [HOSE.NKG] 20/06/2018 15.9 15.85 17 17 154.730 Bán