FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NKG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NKG] 25/05/2018 21.3 20.3 21.3 20.3 188.520 Bán
2 [HOSE.NKG] 24/05/2018 21.6 21.2 21.6 21.35 100.100 Bán
3 [HOSE.NKG] 23/05/2018 21.3 21.2 21.5 21.35 207.130 Theo dõi
4 [HOSE.NKG] 22/05/2018 21.4 21 22.4 21.35 536.200 Theo dõi
5 [HOSE.NKG] 21/05/2018 21.9 21.2 21.9 21.2 239.510 Theo dõi
6 [HOSE.NKG] 18/05/2018 22.5 21.3 22.5 21.3 158.560 Theo dõi
7 [HOSE.NKG] 17/05/2018 22 22 23 22.1 250.890 Mua
8 [HOSE.NKG] 16/05/2018 21.4 21.35 22.2 22 216.520 Mua
9 [HOSE.NKG] 15/05/2018 21.7 21.45 21.75 21.6 325.540 Bán
10 [HOSE.NKG] 14/05/2018 22 21.4 22.25 21.7 341.440 Theo dõi
11 [HOSE.NKG] 11/05/2018 22 21.5 22.4 22 282.260 Theo dõi
12 [HOSE.NKG] 10/05/2018 22.9 22 22.9 22.4 397.540 Theo dõi
13 [HOSE.NKG] 09/05/2018 21.3 20.6 22.75 22.7 916.200 Theo dõi
14 [HOSE.NKG] 08/05/2018 20.4 20.2 21.4 21.3 344.810 Bán
15 [HOSE.NKG] 07/05/2018 20.2 20 20.2 20.2 309.320 Bán
16 [HOSE.NKG] 04/05/2018 20.6 19.8 20.6 20.2 248.350 Bán
17 [HOSE.NKG] 03/05/2018 21.4 19.95 21.4 20.6 311.480 Bán
18 [HOSE.NKG] 02/05/2018 21.4 21.4 23 21.4 256.070 Bán
19 [HOSE.NKG] 27/04/2018 21.7 21.2 23 23 472.070 Bán
20 [HOSE.NKG] 26/04/2018 22.7 21.7 23 21.7 309.970 Bán