FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NKG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NKG] 14/06/2019 6.21 6.14 6.21 6.14 78.880
2 [HOSE.NKG] 13/06/2019 6.26 6.18 6.26 6.18 88.700 Theo dõi
3 [HOSE.NKG] 12/06/2019 6.25 6.2 6.25 6.25 66.320 Theo dõi
4 [HOSE.NKG] 11/06/2019 6.24 6.24 6.3 6.27 61.760 Theo dõi
5 [HOSE.NKG] 10/06/2019 6.19 6.17 6.25 6.22 164.680 Theo dõi
6 [HOSE.NKG] 07/06/2019 6.12 6.1 6.15 6.12 24.140 Bán
7 [HOSE.NKG] 06/06/2019 6.2 6.08 6.2 6.13 53.930 Bán
8 [HOSE.NKG] 05/06/2019 6.06 6.06 6.24 6.14 97.560 Bán
9 [HOSE.NKG] 04/06/2019 6.23 6.05 6.23 6.06 114.780 Bán
10 [HOSE.NKG] 03/06/2019 6.11 6.05 6.27 6.05 97.250 Bán
11 [HOSE.NKG] 31/05/2019 6.22 6.19 6.28 6.19 139.520 Bán
12 [HOSE.NKG] 30/05/2019 6.3 6.18 6.31 6.26 100.610 Theo dõi
13 [HOSE.NKG] 29/05/2019 6.2 6.15 6.3 6.3 75.640 Theo dõi
14 [HOSE.NKG] 28/05/2019 6.3 6.1 6.3 6.18 285.680 Theo dõi
15 [HOSE.NKG] 27/05/2019 6.31 6.03 6.39 6.03 288.600 Theo dõi
16 [HOSE.NKG] 24/05/2019 6.3 6.23 6.33 6.31 190.510 Theo dõi
17 [HOSE.NKG] 23/05/2019 6.33 6.25 6.36 6.3 173.260 Theo dõi
18 [HOSE.NKG] 22/05/2019 6.4 6.26 6.49 6.4 221.500 Mua
19 [HOSE.NKG] 21/05/2019 6.3 6.23 6.3 6.25 63.120 Theo dõi
20 [HOSE.NKG] 20/05/2019 6.32 6.2 6.32 6.31 107.110 Theo dõi