FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NKG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NKG] 03/01/2019 7.61 7.25 7.77 7.25 323.560 Bán
2 [HOSE.NKG] 02/01/2019 7.61 7.61 7.91 7.61 37.950 Bán
3 [HOSE.NKG] 28/12/2018 7.93 7.52 7.95 7.91 299.280 Theo dõi
4 [HOSE.NKG] 27/12/2018 7.8 7.79 7.96 7.94 267.460 Theo dõi
5 [HOSE.NKG] 26/12/2018 7.8 7.63 7.8 7.77 153.160 Bán
6 [HOSE.NKG] 25/12/2018 7.8 7.51 7.8 7.8 205.370 Bán
7 [HOSE.NKG] 24/12/2018 7.73 7.71 7.9 7.89 199.430 Bán
8 [HOSE.NKG] 21/12/2018 7.77 7.74 7.9 7.9 138.620 Bán
9 [HOSE.NKG] 20/12/2018 7.73 7.73 7.96 7.9 115.560 Bán
10 [HOSE.NKG] 19/12/2018 8 7.77 8 7.99 94.570 Bán
11 [HOSE.NKG] 18/12/2018 7.75 7.75 8 8 298.910 Theo dõi
12 [HOSE.NKG] 17/12/2018 8.16 7.96 8.16 8.07 216.330 Theo dõi
13 [HOSE.NKG] 14/12/2018 8.25 8.1 8.25 8.17 168.600 Theo dõi
14 [HOSE.NKG] 13/12/2018 8.3 8.21 8.33 8.26 336.070 Mua
15 [HOSE.NKG] 12/12/2018 8.19 8.08 8.3 8.3 441.920 Mua
16 [HOSE.NKG] 11/12/2018 8.1 8.02 8.19 8.19 444.370 Theo dõi
17 [HOSE.NKG] 10/12/2018 8.39 8.2 8.39 8.2 466.690 Mua
18 [HOSE.NKG] 07/12/2018 8.18 8.18 8.46 8.36 804.810 Theo dõi
19 [HOSE.NKG] 06/12/2018 8.11 8.11 8.28 8.24 420.690 Theo dõi
20 [HOSE.NKG] 05/12/2018 8.05 8.03 8.29 8.24 283.960 Theo dõi