FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NKG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NKG] 15/12/2017 38.2 37.7 38.4 38.2 219.880 Theo dõi
2 [HOSE.NKG] 14/12/2017 37.1 37.1 37.7 37.7 266.390 Bán
3 [HOSE.NKG] 13/12/2017 37.25 37.2 38 37.35 200.480 Bán
4 [HOSE.NKG] 12/12/2017 37.5 36.9 38 37.5 504.210 Theo dõi
5 [HOSE.NKG] 11/12/2017 38.2 37.5 38.35 37.5 500.480 Theo dõi
6 [HOSE.NKG] 08/12/2017 38.1 38.1 38.6 38.4 393.840 Mua
7 [HOSE.NKG] 07/12/2017 38.2 38.1 38.45 38.2 755.130 Mua
8 [HOSE.NKG] 06/12/2017 38.1 37.8 38.6 38.5 924.130 Mua
9 [HOSE.NKG] 05/12/2017 39.3 38.5 39.5 38.5 1.206.780 Mua
10 [HOSE.NKG] 04/12/2017 38.65 38.65 39.4 39.3 1.189.440 Mua
11 [HOSE.NKG] 01/12/2017 38.4 38.3 38.8 38.65 645.210 Mua
12 [HOSE.NKG] 30/11/2017 38.6 38.4 39.3 38.55 1.356.420 Mua
13 [HOSE.NKG] 29/11/2017 38.6 38.1 38.6 38.4 619.510 Mua
14 [HOSE.NKG] 28/11/2017 38.6 38.2 39 38.45 631.450 Mua
15 [HOSE.NKG] 27/11/2017 37.9 37.6 38.6 38.6 1.417.700 Mua
16 [HOSE.NKG] 24/11/2017 37.1 36.9 37.9 37.65 853.160 Mua
17 [HOSE.NKG] 23/11/2017 37.7 37 37.7 37.1 819.860 Theo dõi
18 [HOSE.NKG] 22/11/2017 37 36.95 37.7 37.65 541.960 Mua
19 [HOSE.NKG] 21/11/2017 37 36.6 37.5 36.95 892.030 Theo dõi
20 [HOSE.NKG] 20/11/2017 38 36.9 38 36.95 2.196.940 Mua