FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NKG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NKG] 21/11/2018 8.17 8.16 8.29 8.25 83.350 Theo dõi
2 [HOSE.NKG] 20/11/2018 8.3 8.2 8.34 8.3 90.740 Theo dõi
3 [HOSE.NKG] 19/11/2018 8.3 8.21 8.34 8.32 129.870 Theo dõi
4 [HOSE.NKG] 16/11/2018 8 8 8.22 8.2 142.540 Bán
5 [HOSE.NKG] 15/11/2018 8.06 8 8.17 8 294.930 Quá bán
6 [HOSE.NKG] 14/11/2018 8.1 8.1 8.29 8.17 351.690 Quá bán
7 [HOSE.NKG] 13/11/2018 8.2 8.1 8.35 8.2 326.260 Quá bán
8 [HOSE.NKG] 12/11/2018 8.33 8.33 8.5 8.4 238.780 Bán
9 [HOSE.NKG] 09/11/2018 9.02 8.5 9.09 8.65 585.480 Bán
10 [HOSE.NKG] 08/11/2018 9.2 9.02 9.3 9.02 500.720 Bán
11 [HOSE.NKG] 07/11/2018 9.15 9.03 9.2 9.14 568.670 Bán
12 [HOSE.NKG] 06/11/2018 9.11 9.06 9.33 9.28 902.360 Bán
13 [HOSE.NKG] 05/11/2018 9 8.63 9.15 9.11 750.660 Bán
14 [HOSE.NKG] 02/11/2018 9 8.63 9.15 8.63 3.414.820 Quá bán
15 [HOSE.NKG] 01/11/2018 9.28 9.27 9.55 9.27 2.902.440 Quá bán
16 [HOSE.NKG] 31/10/2018 9.96 9.96 9.97 9.96 1.586.390 Quá bán
17 [HOSE.NKG] 30/10/2018 11.1 10.7 11.1 10.7 672.940 Bán
18 [HOSE.NKG] 29/10/2018 11.2 10.8 11.3 10.9 286.240 Bán
19 [HOSE.NKG] 26/10/2018 11.8 11.1 11.85 11.1 347.790 Bán
20 [HOSE.NKG] 25/10/2018 11.15 11.1 11.45 11.4 609.190 Bán