FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NKG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NKG] 23/03/2018 29.85 29.55 30.1 30.1 362.130 Bán
2 [HOSE.NKG] 22/03/2018 31.3 30.7 31.35 30.9 100.870 Bán
3 [HOSE.NKG] 21/03/2018 31.4 30.7 31.4 31 139.980 Bán
4 [HOSE.NKG] 20/03/2018 30.85 30.8 31.8 31 322.320 Bán
5 [HOSE.NKG] 19/03/2018 31.25 30.8 31.7 30.85 454.400 Bán
6 [HOSE.NKG] 16/03/2018 31.4 31.3 31.9 31.4 298.960 Bán
7 [HOSE.NKG] 15/03/2018 32.4 31.9 32.45 32 180.080 Bán
8 [HOSE.NKG] 14/03/2018 31.45 31.45 32.5 32.4 490.680 Bán
9 [HOSE.NKG] 13/03/2018 32 31.1 32 31.4 446.200 Bán
10 [HOSE.NKG] 12/03/2018 32 32 33 32 263.850 Bán
11 [HOSE.NKG] 09/03/2018 33 32.6 33.5 32.6 295.400 Bán
12 [HOSE.NKG] 08/03/2018 32.45 32.45 33.3 33 356.760 Bán
13 [HOSE.NKG] 07/03/2018 32.1 32.1 32.7 32.45 374.860 Bán
14 [HOSE.NKG] 06/03/2018 33.5 31.8 33.5 32.5 891.900 Bán
15 [HOSE.NKG] 05/03/2018 33.8 32.5 34.3 32.5 914.740 Bán
16 [HOSE.NKG] 02/03/2018 34 33.7 34.4 34.4 499.220 Bán
17 [HOSE.NKG] 01/03/2018 33.35 33.35 34.9 34.6 796.310 Bán
18 [HOSE.NKG] 28/02/2018 33.7 33.5 34 33.6 979.650 Bán
19 [HOSE.NKG] 27/02/2018 34.8 33.5 34.8 33.7 545.720 Bán
20 [HOSE.NKG] 26/02/2018 35.5 34.5 35.7 34.7 700.810 Bán