FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NKG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NKG] 19/09/2018 13.8 13.8 14.4 14.2 1.697.730 Mua
2 [HOSE.NKG] 18/09/2018 13 12.7 13.75 13.7 896.020 Mua
3 [HOSE.NKG] 17/09/2018 13.1 12.95 13.15 13 146.480 Theo dõi
4 [HOSE.NKG] 14/09/2018 12.8 12.8 13.2 13.1 521.270 Theo dõi
5 [HOSE.NKG] 13/09/2018 12.7 12.55 12.7 12.7 294.410 Bán
6 [HOSE.NKG] 12/09/2018 12.6 12.6 12.85 12.7 93.310 Bán
7 [HOSE.NKG] 11/09/2018 12.5 12.5 12.7 12.6 130.200 Bán
8 [HOSE.NKG] 10/09/2018 13.05 12.6 13.05 12.6 357.580 Bán
9 [HOSE.NKG] 07/09/2018 12.9 12.9 13.2 12.95 141.580 Bán
10 [HOSE.NKG] 06/09/2018 12.95 12.9 13.05 12.9 164.180 Bán
11 [HOSE.NKG] 05/09/2018 13.1 12.95 13.2 12.95 185.280 Bán
12 [HOSE.NKG] 04/09/2018 13.4 13.1 13.45 13.1 100.280 Bán
13 [HOSE.NKG] 31/08/2018 13.45 13.3 13.65 13.35 242.260 Bán
14 [HOSE.NKG] 30/08/2018 13.45 13.3 13.45 13.35 141.770 Bán
15 [HOSE.NKG] 29/08/2018 13.4 13.3 13.4 13.3 69.490 Bán
16 [HOSE.NKG] 28/08/2018 13.5 13.35 13.5 13.4 133.520 Theo dõi
17 [HOSE.NKG] 27/08/2018 13.55 13.45 13.6 13.45 177.580 Theo dõi
18 [HOSE.NKG] 24/08/2018 13.3 13.25 13.5 13.45 222.190 Theo dõi
19 [HOSE.NKG] 23/08/2018 13.3 13.25 13.5 13.3 142.920 Bán
20 [HOSE.NKG] 22/08/2018 13.35 13.2 13.6 13.25 221.300 Theo dõi