FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NLG] 13/07/2018 28.5 28.3 29.2 29.2 295.880 Mua
2 [HOSE.NLG] 12/07/2018 28.45 27.8 28.9 28.45 391.500 Theo dõi
3 [HOSE.NLG] 11/07/2018 28.3 27.9 28.8 28 272.830 Theo dõi
4 [HOSE.NLG] 10/07/2018 29.35 28.6 29.35 28.95 196.350 Mua
5 [HOSE.NLG] 09/07/2018 28.5 28.5 29.2 29 410.090 Theo dõi
6 [HOSE.NLG] 06/07/2018 27.6 27.6 28.8 28.5 395.400 Theo dõi
7 [HOSE.NLG] 05/07/2018 28.5 27.5 28.5 28.3 425.750 Theo dõi
8 [HOSE.NLG] 04/07/2018 27 26.6 28.2 28.2 459.830 Theo dõi
9 [HOSE.NLG] 03/07/2018 27.5 27 28 27 280.320 Bán
10 [HOSE.NLG] 02/07/2018 27.6 27 28.1 28.1 565.370 Bán
11 [HOSE.NLG] 29/06/2018 27.7 27.5 28.05 28 348.430 Bán
12 [HOSE.NLG] 28/06/2018 27.9 27.3 28.1 28.1 431.580 Bán
13 [HOSE.NLG] 27/06/2018 28.4 27.8 28.4 28 437.360 Bán
14 [HOSE.NLG] 26/06/2018 28.4 27.6 28.5 28.4 767.130 Bán
15 [HOSE.NLG] 25/06/2018 28.5 28.1 28.5 28.4 788.690 Bán
16 [HOSE.NLG] 22/06/2018 27.5 27.5 28.7 28 291.730 Bán
17 [HOSE.NLG] 21/06/2018 28.6 27.5 28.85 27.9 478.730 Bán
18 [HOSE.NLG] 20/06/2018 28.7 27.8 29.1 28.85 372.880 Bán
19 [HOSE.NLG] 19/06/2018 29.2 27.75 29.7 28.85 1.194.750 Bán
20 [HOSE.NLG] 18/06/2018 30.5 29.5 30.5 29.8 586.890 Bán