FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NLG] 25/05/2018 31.6 30 31.7 31 485.550 Bán
2 [HOSE.NLG] 24/05/2018 32.7 31.35 32.9 31.5 330.080 Bán
3 [HOSE.NLG] 23/05/2018 30.8 30.8 32.95 32.6 265.820 Bán
4 [HOSE.NLG] 22/05/2018 33.8 31.5 33.8 32.5 288.330 Bán
5 [HOSE.NLG] 21/05/2018 34.3 33.6 34.3 33.8 120.760 Bán
6 [HOSE.NLG] 18/05/2018 34 32.7 34 33.7 201.400 Bán
7 [HOSE.NLG] 17/05/2018 31.65 31.65 34.1 34 278.190 Bán
8 [HOSE.NLG] 16/05/2018 34 33 34.2 34 217.050 Bán
9 [HOSE.NLG] 15/05/2018 33.8 33.4 34.2 34 161.430 Bán
10 [HOSE.NLG] 14/05/2018 33.9 33.4 34 33.8 221.900 Bán
11 [HOSE.NLG] 11/05/2018 32.6 31.7 33.9 33.9 561.620 Bán
12 [HOSE.NLG] 10/05/2018 33.8 32.6 33.8 32.6 466.910 Bán
13 [HOSE.NLG] 09/05/2018 34 33.35 34.15 33.9 326.910 Bán
14 [HOSE.NLG] 08/05/2018 35 34.35 35 34.35 98.890 Bán
15 [HOSE.NLG] 07/05/2018 35 34 35 35 185.510 Bán
16 [HOSE.NLG] 04/05/2018 34.1 33 35 35 331.320 Bán
17 [HOSE.NLG] 03/05/2018 33.55 33.05 34.95 34.5 639.480 Bán
18 [HOSE.NLG] 02/05/2018 35.5 33.5 36 35.5 270.650 Bán
19 [HOSE.NLG] 27/04/2018 35.45 34 36 36 358.040 Bán
20 [HOSE.NLG] 26/04/2018 35 32.75 36.25 35.4 810.500 Bán