FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NLG] 22/03/2019 26.8 26.75 27.5 27.1 355.830 Theo dõi
2 [HOSE.NLG] 21/03/2019 27.6 26.8 27.7 26.8 610.480 Theo dõi
3 [HOSE.NLG] 20/03/2019 27.7 27.2 27.7 27.65 659.340 Mua
4 [HOSE.NLG] 19/03/2019 28 27.4 28.1 27.7 524.280 Mua
5 [HOSE.NLG] 18/03/2019 28 27.9 28.3 28 662.950 Mua
6 [HOSE.NLG] 15/03/2019 27.75 27.55 28.25 28 874.800 Mua
7 [HOSE.NLG] 14/03/2019 26.9 26.8 27.85 27.75 1.342.120 Mua
8 [HOSE.NLG] 13/03/2019 27.2 26.9 27.35 26.9 359.210 Mua
9 [HOSE.NLG] 12/03/2019 26.7 26.7 27.2 27.2 462.580 Mua
10 [HOSE.NLG] 11/03/2019 26.5 26.3 26.9 26.8 345.940 Bán
11 [HOSE.NLG] 08/03/2019 26.6 26.4 26.8 26.5 451.260 Bán
12 [HOSE.NLG] 07/03/2019 26.9 26.65 27.1 26.7 346.270 Bán
13 [HOSE.NLG] 06/03/2019 27.1 26.85 27.2 26.9 171.780 Theo dõi
14 [HOSE.NLG] 05/03/2019 27.3 26.9 27.3 27 357.590 Mua
15 [HOSE.NLG] 04/03/2019 26.7 26.6 27.3 27.3 823.090 Mua
16 [HOSE.NLG] 01/03/2019 26.4 26.4 26.8 26.7 279.050 Bán
17 [HOSE.NLG] 28/02/2019 26.7 26.4 26.8 26.4 642.160 Theo dõi
18 [HOSE.NLG] 27/02/2019 26.9 26.8 27 26.8 536.650 Theo dõi
19 [HOSE.NLG] 26/02/2019 27.15 26.8 27.2 27 502.170 Mua
20 [HOSE.NLG] 25/02/2019 27.2 26.9 27.5 27.2 721.810 Mua