FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NLG] 20/09/2018 31.95 31.8 32.6 32.4 1.194.620 Mua
2 [HOSE.NLG] 19/09/2018 32.2 31.65 32.2 31.85 1.107.700 Mua
3 [HOSE.NLG] 18/09/2018 30.9 30.8 31.85 31.75 1.352.550 Mua
4 [HOSE.NLG] 17/09/2018 30.6 30.6 31.2 30.9 831.080 Mua
5 [HOSE.NLG] 14/09/2018 31 30.5 31 30.6 328.900 Theo dõi
6 [HOSE.NLG] 13/09/2018 30.9 30.45 31.1 30.8 398.610 Mua
7 [HOSE.NLG] 12/09/2018 31 30.7 31.35 30.7 278.280 Theo dõi
8 [HOSE.NLG] 11/09/2018 30.7 30.7 31.3 31 505.220 Mua
9 [HOSE.NLG] 10/09/2018 30.45 30.15 30.65 30.65 298.060 Theo dõi
10 [HOSE.NLG] 07/09/2018 29.85 29.85 30.3 30.3 144.180 Theo dõi
11 [HOSE.NLG] 06/09/2018 29.85 29.7 30.2 30.1 201.230 Theo dõi
12 [HOSE.NLG] 05/09/2018 30.15 29.8 30.45 30 389.000 Theo dõi
13 [HOSE.NLG] 04/09/2018 31 30.15 31.35 30.3 565.360 Theo dõi
14 [HOSE.NLG] 31/08/2018 31.6 31 31.8 31 640.110 Mua
15 [HOSE.NLG] 30/08/2018 31.7 31.7 31.9 31.9 452.470 Mua
16 [HOSE.NLG] 29/08/2018 31.7 31.3 32.4 32 687.900 Mua
17 [HOSE.NLG] 28/08/2018 30.4 30.1 31.7 31.7 1.408.130 Mua
18 [HOSE.NLG] 27/08/2018 30.3 30 30.35 30.3 539.000 Mua
19 [HOSE.NLG] 24/08/2018 29.8 29.75 30.5 30.3 342.740 Mua
20 [HOSE.NLG] 23/08/2018 30.05 30 30.5 30 407.020 Mua