FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NLG] 23/03/2018 34 34 34.8 34.8 161.810 Theo dõi
2 [HOSE.NLG] 22/03/2018 35.1 34.8 35.8 34.8 261.560 Theo dõi
3 [HOSE.NLG] 21/03/2018 35.4 34.9 35.4 35.2 206.410 Mua
4 [HOSE.NLG] 20/03/2018 35 34.75 35.3 34.9 218.000 Mua
5 [HOSE.NLG] 19/03/2018 35.8 35.1 35.8 35.4 241.180 Mua
6 [HOSE.NLG] 16/03/2018 35.5 35.4 36 35.5 166.380 Mua
7 [HOSE.NLG] 15/03/2018 34.6 34.6 35.6 35.5 352.370 Mua
8 [HOSE.NLG] 14/03/2018 34.9 34.5 35.1 34.9 329.740 Mua
9 [HOSE.NLG] 13/03/2018 35.1 34.6 35.1 34.9 128.370 Mua
10 [HOSE.NLG] 12/03/2018 34.6 34.6 35.2 34.6 167.420 Mua
11 [HOSE.NLG] 09/03/2018 35 34.75 35.4 35.2 228.260 Mua
12 [HOSE.NLG] 08/03/2018 34.05 34.05 34.85 34.75 221.030 Mua
13 [HOSE.NLG] 07/03/2018 34.5 34 34.5 34.3 349.530 Mua
14 [HOSE.NLG] 06/03/2018 33.7 33.25 34.8 34.5 369.090 Mua
15 [HOSE.NLG] 05/03/2018 33.4 33.4 34.9 33.9 397.120 Mua
16 [HOSE.NLG] 02/03/2018 31.4 31.4 33.3 33 217.330 Mua
17 [HOSE.NLG] 01/03/2018 32 31.8 32.1 31.95 317.160 Theo dõi
18 [HOSE.NLG] 28/02/2018 32.55 32 32.65 32 147.430 Theo dõi
19 [HOSE.NLG] 27/02/2018 33 32 33 32.5 227.760 Theo dõi
20 [HOSE.NLG] 26/02/2018 33.9 33.3 34.5 34 492.110 Mua