FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NLG] 15/01/2019 25.2 25.2 25.45 25.3 164.200 Theo dõi
2 [HOSE.NLG] 14/01/2019 25.3 25.15 25.5 25.45 68.620 Theo dõi
3 [HOSE.NLG] 11/01/2019 25.3 25 25.45 25.45 252.410 Theo dõi
4 [HOSE.NLG] 10/01/2019 25.3 25.2 25.35 25.3 140.270 Bán
5 [HOSE.NLG] 09/01/2019 25.05 25.05 25.4 25.25 175.780 Bán
6 [HOSE.NLG] 08/01/2019 25.3 25.05 25.75 25.05 68.530 Bán
7 [HOSE.NLG] 07/01/2019 25.5 25 25.9 25.3 179.530 Bán
8 [HOSE.NLG] 04/01/2019 25 24.5 25.5 25.5 194.660 Bán
9 [HOSE.NLG] 03/01/2019 25.5 24.9 25.5 25.35 416.510 Bán
10 [HOSE.NLG] 02/01/2019 25.8 25.5 25.9 25.8 150.660 Bán
11 [HOSE.NLG] 28/12/2018 25.4 25.35 25.8 25.8 327.720 Bán
12 [HOSE.NLG] 27/12/2018 25.85 25.1 25.85 25.5 660.210 Bán
13 [HOSE.NLG] 26/12/2018 25.25 24.3 25.5 25 326.140 Bán
14 [HOSE.NLG] 25/12/2018 25.4 24.7 26 25 477.710 Bán
15 [HOSE.NLG] 24/12/2018 27 26 27.1 26.5 337.540 Bán
16 [HOSE.NLG] 21/12/2018 27 26.7 27.3 27 171.760 Bán
17 [HOSE.NLG] 20/12/2018 27.1 26.7 27.4 27.3 337.460 Bán
18 [HOSE.NLG] 19/12/2018 27.6 26.9 27.6 27.05 164.370 Bán
19 [HOSE.NLG] 18/12/2018 27.4 27.05 27.7 27.5 207.170 Bán
20 [HOSE.NLG] 17/12/2018 28.15 27.5 28.5 27.95 428.420 Bán