FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NLG] 15/12/2017 31 30 31.5 31 1.128.190 Mua
2 [HOSE.NLG] 14/12/2017 28.7 28.5 30.7 30.7 606.570 Mua
3 [HOSE.NLG] 13/12/2017 29.4 28.1 29.4 29 443.580 Theo dõi
4 [HOSE.NLG] 12/12/2017 29.5 27.5 29.8 29.4 772.480 Theo dõi
5 [HOSE.NLG] 11/12/2017 30.7 29.5 30.7 29.5 455.660 Mua
6 [HOSE.NLG] 08/12/2017 31.5 30.5 31.5 30.7 262.930 Mua
7 [HOSE.NLG] 07/12/2017 30.45 30.05 31.3 31.3 698.540 Mua
8 [HOSE.NLG] 06/12/2017 30.5 29.9 30.6 30 982.060 Mua
9 [HOSE.NLG] 05/12/2017 30.5 30.3 31.3 30.7 1.655.750 Mua
10 [HOSE.NLG] 04/12/2017 29.4 29.35 30.6 30.6 932.160 Mua
11 [HOSE.NLG] 01/12/2017 29.4 29.2 29.8 29.4 794.410 Mua
12 [HOSE.NLG] 30/11/2017 29 29 29.75 29.4 825.700 Mua
13 [HOSE.NLG] 29/11/2017 28.9 28.5 28.9 28.9 709.170 Mua
14 [HOSE.NLG] 28/11/2017 29 28.65 29.2 28.8 1.215.360 Mua
15 [HOSE.NLG] 27/11/2017 28.75 28.4 28.8 28.75 1.067.710 Mua
16 [HOSE.NLG] 24/11/2017 27.5 27.5 28.45 28.4 1.772.770 Mua
17 [HOSE.NLG] 23/11/2017 27.6 27.35 27.7 27.35 761.540 Theo dõi
18 [HOSE.NLG] 22/11/2017 27.6 27.6 27.95 27.7 547.660 Theo dõi
19 [HOSE.NLG] 21/11/2017 28.3 27.4 28.3 28 1.455.360 Mua
20 [HOSE.NLG] 20/11/2017 28 27.85 28.35 28 1.020.560 Mua