FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NLG] 14/11/2018 28 27.5 28.2 28 260.410 Theo dõi
2 [HOSE.NLG] 13/11/2018 27 27 28.3 28 259.170 Theo dõi
3 [HOSE.NLG] 12/11/2018 28 27.6 28.3 28.3 394.310 Theo dõi
4 [HOSE.NLG] 09/11/2018 28.8 28.3 28.8 28.4 209.760 Bán
5 [HOSE.NLG] 08/11/2018 28.7 28.55 28.95 28.7 156.960 Bán
6 [HOSE.NLG] 07/11/2018 28.3 28.2 28.55 28.55 344.570 Bán
7 [HOSE.NLG] 06/11/2018 28.7 28 28.9 28.55 343.170 Bán
8 [HOSE.NLG] 05/11/2018 28.4 28 28.6 28.6 332.710 Bán
9 [HOSE.NLG] 02/11/2018 28.45 28.3 29 28.45 347.830 Bán
10 [HOSE.NLG] 01/11/2018 28.8 28.2 29 28.3 317.390 Bán
11 [HOSE.NLG] 31/10/2018 27.7 27.6 29 28.8 400.740 Bán
12 [HOSE.NLG] 30/10/2018 27.25 27.05 27.6 27.4 222.100 Bán
13 [HOSE.NLG] 29/10/2018 28.2 27 28.5 27.25 617.700 Bán
14 [HOSE.NLG] 26/10/2018 29.5 28.5 29.5 28.5 234.340 Bán
15 [HOSE.NLG] 25/10/2018 28.55 28.1 29.5 29.05 591.920 Bán
16 [HOSE.NLG] 24/10/2018 30.5 29.5 30.6 29.8 258.650 Bán
17 [HOSE.NLG] 23/10/2018 31.2 29.55 31.3 30.5 570.550 Bán
18 [HOSE.NLG] 22/10/2018 31.6 31.1 31.75 31.2 808.570 Theo dõi
19 [HOSE.NLG] 19/10/2018 31 30.35 31 30.8 326.350 Theo dõi
20 [HOSE.NLG] 18/10/2018 31.2 30.7 31.3 31 272.370 Theo dõi