FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NLG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NLG] 25/06/2019 29.5 29.3 29.75 29.5 1.357.280 Theo dõi
2 [HOSE.NLG] 24/06/2019 29.9 29.45 30.2 29.6 1.644.250 Mua
3 [HOSE.NLG] 21/06/2019 30.15 29.7 30.4 30.15 1.831.310 Mua
4 [HOSE.NLG] 20/06/2019 29.65 29.45 29.9 29.85 1.613.720 Mua
5 [HOSE.NLG] 19/06/2019 29.65 29.5 29.8 29.65 858.190 Mua
6 [HOSE.NLG] 18/06/2019 29.7 29.5 29.75 29.6 815.290 Mua
7 [HOSE.NLG] 17/06/2019 29.7 29.35 29.8 29.7 1.060.050 Mua
8 [HOSE.NLG] 14/06/2019 29.45 29.4 29.8 29.6 1.185.840 Theo dõi
9 [HOSE.NLG] 13/06/2019 29.35 29.15 29.65 29.45 1.161.380 Theo dõi
10 [HOSE.NLG] 12/06/2019 29.25 29.1 29.5 29.35 1.604.470 Theo dõi
11 [HOSE.NLG] 11/06/2019 29.7 29.25 29.9 29.25 918.730 Theo dõi
12 [HOSE.NLG] 10/06/2019 29.8 29.6 30 29.7 1.137.540 Theo dõi
13 [HOSE.NLG] 07/06/2019 28.5 28.5 29.9 29.9 1.167.200 Theo dõi
14 [HOSE.NLG] 06/06/2019 28.8 28.2 28.85 28.65 460.500 Bán
15 [HOSE.NLG] 05/06/2019 29 28.2 29.45 28.65 1.247.380 Bán
16 [HOSE.NLG] 04/06/2019 28.9 28.8 29.4 28.85 907.380 Bán
17 [HOSE.NLG] 03/06/2019 29.35 28.9 29.65 29 1.091.910 Bán
18 [HOSE.NLG] 31/05/2019 30.45 29.55 30.5 29.55 514.150 Bán
19 [HOSE.NLG] 30/05/2019 30.05 29.3 30.45 30.45 1.288.010 Theo dõi
20 [HOSE.NLG] 29/05/2019 30.75 30.05 30.95 30.05 1.249.170 Theo dõi