FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NNC] 22/03/2019 50.5 50.4 51 50.6 8.160 Mua
2 [HOSE.NNC] 21/03/2019 50.7 50.7 51.4 51.3 13.780 Mua
3 [HOSE.NNC] 20/03/2019 50 50 52 50.7 10.480 Mua
4 [HOSE.NNC] 19/03/2019 52.8 51.8 52.9 52.1 11.870 Mua
5 [HOSE.NNC] 18/03/2019 49.95 49.7 52.9 52.9 64.190 Mua
6 [HOSE.NNC] 15/03/2019 49.1 49.1 50 49.95 16.210 Theo dõi
7 [HOSE.NNC] 14/03/2019 49.5 49.5 50.4 49.6 25.030 Bán
8 [HOSE.NNC] 13/03/2019 49.5 49.4 49.5 49.5 8.180 Bán
9 [HOSE.NNC] 12/03/2019 49.05 49 49.5 49.5 41.930 Bán
10 [HOSE.NNC] 11/03/2019 49 48.65 49.05 49.05 13.670 Bán
11 [HOSE.NNC] 08/03/2019 48.9 48.8 49 49 10.300 Bán
12 [HOSE.NNC] 07/03/2019 48.5 48.5 49 49 19.620 Bán
13 [HOSE.NNC] 06/03/2019 49 48.5 49 49 23.110 Bán
14 [HOSE.NNC] 05/03/2019 49.2 48.5 49.2 49 32.630 Bán
15 [HOSE.NNC] 04/03/2019 49.7 49.2 49.7 49.2 23.200 Bán
16 [HOSE.NNC] 01/03/2019 49.2 49.15 49.7 49.7 6.510 Bán
17 [HOSE.NNC] 28/02/2019 49.9 49.5 49.9 49.5 16.860 Bán
18 [HOSE.NNC] 27/02/2019 50 49.5 50.4 49.9 40.450 Bán
19 [HOSE.NNC] 26/02/2019 51.7 51.6 51.7 51.7 72.390 Bán
20 [HOSE.NNC] 25/02/2019 51.8 51.6 51.8 51.6 36.620 Bán