FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NNC] 15/12/2017 52.1 51.4 52.1 52.1 5.500 Theo dõi
2 [HOSE.NNC] 14/12/2017 51.5 51.3 51.9 51.9 6.890 Theo dõi
3 [HOSE.NNC] 13/12/2017 51.6 51.3 51.6 51.3 21.670 Bán
4 [HOSE.NNC] 12/12/2017 52 51.3 52.2 51.5 18.170 Theo dõi
5 [HOSE.NNC] 11/12/2017 51.6 51.5 52.5 51.9 7.350 Theo dõi
6 [HOSE.NNC] 08/12/2017 51.9 51.6 52 51.6 20.000 Theo dõi
7 [HOSE.NNC] 07/12/2017 52.3 51.8 52.3 51.8 35.420 Theo dõi
8 [HOSE.NNC] 06/12/2017 52.7 52 52.7 52.5 29.690 Theo dõi
9 [HOSE.NNC] 05/12/2017 53.3 52.6 53.3 52.6 9.110 Mua
10 [HOSE.NNC] 04/12/2017 52.7 52.3 53.3 53.3 33.400 Mua
11 [HOSE.NNC] 01/12/2017 53 52.6 53 52.8 8.160 Theo dõi
12 [HOSE.NNC] 30/11/2017 52.6 52.1 52.8 52.8 31.600 Theo dõi
13 [HOSE.NNC] 29/11/2017 52.6 52.1 53 52.3 13.020 Theo dõi
14 [HOSE.NNC] 28/11/2017 52 52 52.7 52.6 39.060 Theo dõi
15 [HOSE.NNC] 27/11/2017 51 50.8 52 51.6 50.360 Bán
16 [HOSE.NNC] 24/11/2017 51.5 51 51.5 51.2 21.120 Bán
17 [HOSE.NNC] 23/11/2017 52.5 51.3 52.5 51.3 7.410 Bán
18 [HOSE.NNC] 22/11/2017 50.6 50.6 52.9 51.6 23.490 Bán
19 [HOSE.NNC] 21/11/2017 51.7 50.1 51.7 50.5 114.120 Bán
20 [HOSE.NNC] 20/11/2017 52.5 51.7 52.5 51.7 77.770 Bán