FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NNC] 25/05/2018 50.6 50.5 51 50.5 19.140 Bán
2 [HOSE.NNC] 24/05/2018 51 50.5 51 51 4.560 Theo dõi
3 [HOSE.NNC] 23/05/2018 51 50.5 51 50.9 22.170 Bán
4 [HOSE.NNC] 22/05/2018 51.2 50.2 51.2 51.1 12.670 Mua
5 [HOSE.NNC] 21/05/2018 51.2 50.8 51.3 51.1 9.660 Mua
6 [HOSE.NNC] 18/05/2018 50.8 50.5 51 50.9 7.550 Theo dõi
7 [HOSE.NNC] 17/05/2018 51 50.8 51 50.8 7.780 Theo dõi
8 [HOSE.NNC] 16/05/2018 51.5 50.9 51.5 51 27.100 Theo dõi
9 [HOSE.NNC] 15/05/2018 51.9 51 51.9 51.5 13.860 Mua
10 [HOSE.NNC] 14/05/2018 52.3 51 52.3 51.5 6.790 Theo dõi
11 [HOSE.NNC] 11/05/2018 53 50.4 53.3 51.9 4.370 Mua
12 [HOSE.NNC] 10/05/2018 50.7 50.6 50.9 50.6 4.170 Bán
13 [HOSE.NNC] 09/05/2018 50.7 50.3 50.9 50.9 18.820 Theo dõi
14 [HOSE.NNC] 08/05/2018 50.6 50.6 50.9 50.9 4.130 Bán
15 [HOSE.NNC] 07/05/2018 50.5 50.5 51 50.6 4.280 Bán
16 [HOSE.NNC] 04/05/2018 50.2 50.2 51 51 8.170 Theo dõi
17 [HOSE.NNC] 03/05/2018 51 50 51 50.5 15.330 Theo dõi
18 [HOSE.NNC] 02/05/2018 51.1 50.5 51.9 51.1 8.880 Mua
19 [HOSE.NNC] 27/04/2018 51.6 50.5 52 50.5 27.760 Theo dõi
20 [HOSE.NNC] 26/04/2018 52 51 52.6 51.8 44.810 Mua