FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NNC] 23/03/2018 48.6 48 48.6 48.3 29.610 Bán
2 [HOSE.NNC] 22/03/2018 48.6 48.5 48.8 48.7 8.490 Bán
3 [HOSE.NNC] 21/03/2018 48.9 48.5 49 48.8 28.430 Bán
4 [HOSE.NNC] 20/03/2018 48.9 48.6 49 48.9 21.920 Bán
5 [HOSE.NNC] 19/03/2018 48.5 48.5 49.5 48.9 16.210 Bán
6 [HOSE.NNC] 16/03/2018 51.4 51.4 52.9 51.4 121.920 Bán
7 [HOSE.NNC] 15/03/2018 52.9 52 52.9 52.6 42.920 Theo dõi
8 [HOSE.NNC] 14/03/2018 52.6 52.6 52.7 52.6 48.280 Mua
9 [HOSE.NNC] 13/03/2018 52.7 52.6 52.7 52.6 43.450 Mua
10 [HOSE.NNC] 12/03/2018 52.6 52.5 52.7 52.6 49.340 Mua
11 [HOSE.NNC] 09/03/2018 52.6 52.3 52.7 52.6 53.570 Mua
12 [HOSE.NNC] 08/03/2018 52.1 52.1 52.9 52.6 3.720 Mua
13 [HOSE.NNC] 07/03/2018 53 52.1 53 52.1 32.020 Mua
14 [HOSE.NNC] 06/03/2018 53 52.6 53 52.6 39.740 Mua
15 [HOSE.NNC] 05/03/2018 53.7 52.6 53.7 52.6 42.100 Mua
16 [HOSE.NNC] 02/03/2018 53.9 52.8 53.9 53.9 39.580 Mua
17 [HOSE.NNC] 01/03/2018 52.5 52.5 54.9 53.9 35.160 Mua
18 [HOSE.NNC] 28/02/2018 51.9 51.7 52.2 52.2 89.010 Mua
19 [HOSE.NNC] 27/02/2018 52.2 51.7 52.2 51.9 60.940 Mua
20 [HOSE.NNC] 26/02/2018 51.7 51.6 51.9 51.9 40.850 Mua