FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NNC] 13/07/2018 51.3 51.2 51.4 51.4 7.570 Theo dõi
2 [HOSE.NNC] 12/07/2018 51.2 51 52.5 51.2 4.000 Bán
3 [HOSE.NNC] 11/07/2018 51.6 50.9 52 51.4 11.720 Theo dõi
4 [HOSE.NNC] 10/07/2018 51.2 51.2 52.7 51.6 2.890 Mua
5 [HOSE.NNC] 09/07/2018 52 51.1 52.1 52 2.610 Mua
6 [HOSE.NNC] 06/07/2018 49.9 49.6 52.9 52.9 8.100 Mua
7 [HOSE.NNC] 05/07/2018 50.9 49.5 51.2 49.5 10.600 Bán
8 [HOSE.NNC] 04/07/2018 50.4 50.4 50.9 50.9 5.880 Bán
9 [HOSE.NNC] 03/07/2018 51.3 50.3 51.3 51 13.420 Bán
10 [HOSE.NNC] 02/07/2018 51.4 50.4 51.9 50.4 14.670 Bán
11 [HOSE.NNC] 29/06/2018 51.3 51 51.5 51.5 6.050 Bán
12 [HOSE.NNC] 28/06/2018 51.6 51.5 51.6 51.5 820 Bán
13 [HOSE.NNC] 27/06/2018 51.7 51.6 52 51.9 1.810 Theo dõi
14 [HOSE.NNC] 26/06/2018 51.8 51.7 51.8 51.7 3.330 Theo dõi
15 [HOSE.NNC] 25/06/2018 51.8 51.5 51.8 51.8 4.800 Theo dõi
16 [HOSE.NNC] 22/06/2018 51.5 51.4 51.8 51.8 2.750 Mua
17 [HOSE.NNC] 21/06/2018 53 50.8 53 51.9 7.250 Mua
18 [HOSE.NNC] 20/06/2018 51.9 51.5 51.9 51.8 15.640 Mua
19 [HOSE.NNC] 19/06/2018 52 50.8 52 50.8 23.210 Theo dõi
20 [HOSE.NNC] 18/06/2018 53 52.1 53.3 52.1 7.350 Mua