FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NNC] 13/06/2019 52 51.8 52.9 52.9 15.470 Mua
2 [HOSE.NNC] 12/06/2019 52.1 52 52.1 52.1 15.780 Mua
3 [HOSE.NNC] 11/06/2019 52.1 52.1 52.5 52.1 11.400 Mua
4 [HOSE.NNC] 10/06/2019 52 52 52.4 52 13.600 Mua
5 [HOSE.NNC] 07/06/2019 52.8 51.5 52.8 52.5 860 Mua
6 [HOSE.NNC] 06/06/2019 52.4 51.8 52.5 52.2 31.160 Mua
7 [HOSE.NNC] 05/06/2019 52.3 51.9 52.3 52.3 25.720 Mua
8 [HOSE.NNC] 04/06/2019 52 51.9 52.1 51.9 11.910 Mua
9 [HOSE.NNC] 03/06/2019 51.9 51.9 52.4 52.2 20.800 Mua
10 [HOSE.NNC] 31/05/2019 52.2 51.8 52.4 51.9 38.640 Mua
11 [HOSE.NNC] 30/05/2019 51.3 51.3 52.4 51.8 19.540 Mua
12 [HOSE.NNC] 29/05/2019 51.1 51 52 52 20.730 Mua
13 [HOSE.NNC] 28/05/2019 51 50.5 51.1 51 11.120 Mua
14 [HOSE.NNC] 27/05/2019 50.6 50.5 51.1 51 24.120 Mua
15 [HOSE.NNC] 24/05/2019 50.2 50 52 50.6 29.780 Mua
16 [HOSE.NNC] 23/05/2019 50.1 50 50.1 50 12.370 Theo dõi
17 [HOSE.NNC] 22/05/2019 50 50 50.3 50 6.530 Theo dõi
18 [HOSE.NNC] 21/05/2019 50.4 50.1 50.4 50.2 6.070 Mua
19 [HOSE.NNC] 20/05/2019 50.3 50.2 50.4 50.4 7.050 Mua
20 [HOSE.NNC] 17/05/2019 49.9 49.9 50.4 50.4 40.210 Mua