FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NNC] 20/09/2018 49.8 49.5 49.8 49.8 13.250 Bán
2 [HOSE.NNC] 19/09/2018 49.3 49.3 49.8 49.8 18.450 Bán
3 [HOSE.NNC] 18/09/2018 49.5 49.5 49.7 49.6 5.410 Bán
4 [HOSE.NNC] 17/09/2018 52.8 49.5 52.8 49.5 9.620 Bán
5 [HOSE.NNC] 14/09/2018 49.6 49.5 49.8 49.8 14.900 Bán
6 [HOSE.NNC] 13/09/2018 49.3 49.3 49.7 49.5 20.160 Bán
7 [HOSE.NNC] 12/09/2018 50 49.3 50 49.3 66.390 Bán
8 [HOSE.NNC] 11/09/2018 50.4 50 50.5 50 24.040 Bán
9 [HOSE.NNC] 10/09/2018 50.7 50.4 51 50.4 23.780 Bán
10 [HOSE.NNC] 07/09/2018 51.8 50.4 51.8 51.7 41.130 Bán
11 [HOSE.NNC] 06/09/2018 52 50.3 52 51.8 34.190 Bán
12 [HOSE.NNC] 05/09/2018 58.9 58.4 59 59 138.740 Mua
13 [HOSE.NNC] 04/09/2018 58.4 58.4 59.4 58.9 145.640 Mua
14 [HOSE.NNC] 31/08/2018 58.2 58.2 58.6 58.4 31.740 Mua
15 [HOSE.NNC] 30/08/2018 58.3 58 58.4 58.2 41.860 Mua
16 [HOSE.NNC] 29/08/2018 58 58 58.2 58 22.930 Mua
17 [HOSE.NNC] 28/08/2018 58 57.7 58.3 58.2 9.300 Mua
18 [HOSE.NNC] 27/08/2018 58 57.7 58.4 58.4 25.660 Mua
19 [HOSE.NNC] 24/08/2018 57.5 57 58.9 58.9 32.950 Mua
20 [HOSE.NNC] 23/08/2018 57.2 57 57.9 57.9 19.280 Mua