FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NNC] 20/11/2018 53.9 53.2 53.9 53.5 34.400 Mua
2 [HOSE.NNC] 19/11/2018 53.5 53.3 54 53.4 21.590 Mua
3 [HOSE.NNC] 16/11/2018 53 53 53.3 53.3 13.270 Mua
4 [HOSE.NNC] 15/11/2018 53 52.7 53.4 53 48.610 Mua
5 [HOSE.NNC] 14/11/2018 53 52.9 53.5 53 25.200 Mua
6 [HOSE.NNC] 13/11/2018 52 52 53 53 47.000 Mua
7 [HOSE.NNC] 12/11/2018 52 51.9 52.5 52.5 31.950 Mua
8 [HOSE.NNC] 09/11/2018 52 51.8 52.2 52.2 25.260 Mua
9 [HOSE.NNC] 08/11/2018 51.7 51.7 52.5 52 24.180 Mua
10 [HOSE.NNC] 07/11/2018 52.5 51.6 53 51.6 28.440 Mua
11 [HOSE.NNC] 06/11/2018 50.1 50 53.5 53.5 49.320 Theo dõi
12 [HOSE.NNC] 05/11/2018 49.9 49.6 50.1 50.1 36.900 Theo dõi
13 [HOSE.NNC] 02/11/2018 49.9 49.1 49.9 49.9 22.370 Bán
14 [HOSE.NNC] 01/11/2018 49.9 49.5 49.9 49.5 6.370 Bán
15 [HOSE.NNC] 31/10/2018 50 49.9 50 50 21.160 Bán
16 [HOSE.NNC] 30/10/2018 50.1 49.8 51 50 8.740 Bán
17 [HOSE.NNC] 29/10/2018 50.4 50 50.4 50.2 2.460 Bán
18 [HOSE.NNC] 26/10/2018 50.4 50 50.5 50.5 12.990 Theo dõi
19 [HOSE.NNC] 25/10/2018 50 49.4 50.4 50.4 8.530 Theo dõi
20 [HOSE.NNC] 24/10/2018 50.4 50 50.4 50.4 3.860 Theo dõi