FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NNC] 03/01/2019 47.5 47 47.6 47.45 5.150 Theo dõi
2 [HOSE.NNC] 02/01/2019 47.4 47.4 47.95 47.4 3.470 Theo dõi
3 [HOSE.NNC] 28/12/2018 47.9 47.2 47.9 47.5 1.510 Theo dõi
4 [HOSE.NNC] 27/12/2018 47.5 47.2 47.9 47.4 10.960 Bán
5 [HOSE.NNC] 26/12/2018 47.1 47.1 48.4 47.4 1.760 Bán
6 [HOSE.NNC] 25/12/2018 47.35 47 47.35 47.1 13.910 Bán
7 [HOSE.NNC] 24/12/2018 48.15 47.35 48.15 47.35 12.430 Bán
8 [HOSE.NNC] 21/12/2018 48.25 47.35 48.25 47.5 2.750 Bán
9 [HOSE.NNC] 20/12/2018 47.3 47.3 48.3 47.75 3.980 Bán
10 [HOSE.NNC] 19/12/2018 47.4 47.3 48.3 47.3 10.410 Bán
11 [HOSE.NNC] 18/12/2018 47.85 47.4 48.2 47.4 24.820 Bán
12 [HOSE.NNC] 17/12/2018 48.55 47.4 48.55 48.35 2.070 Bán
13 [HOSE.NNC] 14/12/2018 48 47.85 49 48 35.450 Bán
14 [HOSE.NNC] 13/12/2018 48.7 47.85 49 48.65 27.650 Bán
15 [HOSE.NNC] 12/12/2018 48.7 47.9 48.7 48.7 14.940 Bán
16 [HOSE.NNC] 11/12/2018 47.8 47.8 48.5 48.5 10.380 Bán
17 [HOSE.NNC] 10/12/2018 48 47.8 48 47.8 13.630 Bán
18 [HOSE.NNC] 07/12/2018 48.8 47.9 48.8 48.45 24.560 Bán
19 [HOSE.NNC] 06/12/2018 48.2 47.9 48.8 48.8 32.670 Bán
20 [HOSE.NNC] 05/12/2018 48.95 48.15 48.95 48.95 15.180 Bán