FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NSC] 15/12/2017 109.5 106 115 109.5 1.570 Bán
2 [HOSE.NSC] 14/12/2017 115 112 115 112 140 Theo dõi
3 [HOSE.NSC] 13/12/2017 109.2 109.2 115 115 70 Mua
4 [HOSE.NSC] 12/12/2017 113 108.5 115 112 120 Theo dõi
5 [HOSE.NSC] 11/12/2017 112 108.5 115 110 1.010 Theo dõi
6 [HOSE.NSC] 08/12/2017 110.5 110.5 113 112 90 Theo dõi
7 [HOSE.NSC] 07/12/2017 115 115 115 115 320 Mua
8 [HOSE.NSC] 06/12/2017 112 108 119 115 590 Mua
9 [HOSE.NSC] 05/12/2017 108 108 112 112 1.010 Mua
10 [HOSE.NSC] 04/12/2017 106.2 106.1 112 112 260 Mua
11 [HOSE.NSC] 01/12/2017 112 112 114.5 112 450 Mua
12 [HOSE.NSC] 30/11/2017 112 112 112 112 80 Mua
13 [HOSE.NSC] 29/11/2017 112 108 112 112 170 Mua
14 [HOSE.NSC] 28/11/2017 112 112 112 112 60 Mua
15 [HOSE.NSC] 27/11/2017 116.1 110.1 116.1 112 2.610 Mua
16 [HOSE.NSC] 24/11/2017 112 111.1 119 111.1 1.110 Mua
17 [HOSE.NSC] 23/11/2017 112.4 112.4 112.4 112.4 10 Mua
18 [HOSE.NSC] 22/11/2017 112.5 112.5 112.5 112.5 10 Mua
19 [HOSE.NSC] 21/11/2017 111 105 112.5 112.5 1.230 Mua
20 [HOSE.NSC] 20/11/2017 116 112 116 112 120 Mua