FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NSC] 20/09/2018 115 113.2 117 113.8 2.950 Mua
2 [HOSE.NSC] 19/09/2018 114 113.8 115 113.8 5.130 Mua
3 [HOSE.NSC] 18/09/2018 117 114 120 114 4.380 Mua
4 [HOSE.NSC] 17/09/2018 114 114 116 115 560 Mua
5 [HOSE.NSC] 14/09/2018 112 112 113.5 113.5 3.610 Mua
6 [HOSE.NSC] 13/09/2018 110 110 112 112 500 Theo dõi
7 [HOSE.NSC] 12/09/2018 111.9 111.9 111.9 111.9 100 Mua
8 [HOSE.NSC] 10/09/2018 112 112 112 112 20 Mua
9 [HOSE.NSC] 07/09/2018 113.9 113.9 113.9 113.9 10 Mua
10 [HOSE.NSC] 06/09/2018 113.9 113.9 113.9 113.9 20 Mua
11 [HOSE.NSC] 05/09/2018 111 111 111 111 70 Theo dõi
12 [HOSE.NSC] 04/09/2018 112 110 112 111.9 70 Mua
13 [HOSE.NSC] 30/08/2018 110.9 110.9 117 116.9 460 Mua
14 [HOSE.NSC] 29/08/2018 109 109 111 111 220 Theo dõi
15 [HOSE.NSC] 28/08/2018 111 110.9 111 110.9 30 Theo dõi
16 [HOSE.NSC] 27/08/2018 110.9 108.1 110.9 110 2.250 Bán
17 [HOSE.NSC] 24/08/2018 109 109 110.9 110.9 170 Theo dõi
18 [HOSE.NSC] 23/08/2018 109 109 111 111 40 Theo dõi
19 [HOSE.NSC] 21/08/2018 108.1 108.1 112 112 480 Mua
20 [HOSE.NSC] 20/08/2018 109.1 108.6 111 108.6 520 Theo dõi