FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NSC] 13/06/2019 89 89 90 90 50 Bán
2 [HOSE.NSC] 11/06/2019 91 88.1 91 90.9 470 Theo dõi
3 [HOSE.NSC] 10/06/2019 88.1 88 90 90 210 Bán
4 [HOSE.NSC] 07/06/2019 91 91 91 91 140 Theo dõi
5 [HOSE.NSC] 06/06/2019 90 90 91 90.5 220 Theo dõi
6 [HOSE.NSC] 05/06/2019 88.3 87 91.4 91.4 290 Theo dõi
7 [HOSE.NSC] 04/06/2019 91 91 91.5 91.5 1.040 Theo dõi
8 [HOSE.NSC] 31/05/2019 90 89.6 92.7 90.9 1.850 Theo dõi
9 [HOSE.NSC] 30/05/2019 91.7 91.7 91.7 91.7 130 Mua
10 [HOSE.NSC] 29/05/2019 91.7 91.7 91.7 91.7 130 Mua
11 [HOSE.NSC] 28/05/2019 91.8 89 91.8 91.7 5.330 Mua
12 [HOSE.NSC] 27/05/2019 92.4 89 93 89 5.130 Bán
13 [HOSE.NSC] 24/05/2019 89.6 89 92.3 92.3 720 Theo dõi
14 [HOSE.NSC] 23/05/2019 91 90.4 93.5 93.5 910 Theo dõi
15 [HOSE.NSC] 22/05/2019 91 89 91.1 91 7.140 Bán
16 [HOSE.NSC] 21/05/2019 91.4 91.4 91.4 91.4 270 Bán
17 [HOSE.NSC] 20/05/2019 92.7 89.6 92.7 89.6 1.750 Bán
18 [HOSE.NSC] 17/05/2019 90.9 89 91.3 91.3 690 Bán
19 [HOSE.NSC] 16/05/2019 91.6 91.6 94.6 92 220 Bán
20 [HOSE.NSC] 15/05/2019 90.8 90.8 91.4 91.4 210 Bán