FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NSC] 25/05/2018 110.5 109 110.5 110 100 Theo dõi
2 [HOSE.NSC] 24/05/2018 108 108 110 109.9 740 Theo dõi
3 [HOSE.NSC] 23/05/2018 107.9 107.9 110 110 6.240 Theo dõi
4 [HOSE.NSC] 22/05/2018 108.9 107 108.9 108.9 160 Bán
5 [HOSE.NSC] 21/05/2018 108 108 108.5 108.5 1.070 Bán
6 [HOSE.NSC] 18/05/2018 105.3 105.1 108.8 108.5 340 Bán
7 [HOSE.NSC] 17/05/2018 105.7 105.5 109 109 300 Bán
8 [HOSE.NSC] 16/05/2018 105.7 105.7 110 110 20 Bán
9 [HOSE.NSC] 15/05/2018 108 108 110.2 110.2 120 Bán
10 [HOSE.NSC] 14/05/2018 111 110 111 110 3.290 Bán
11 [HOSE.NSC] 11/05/2018 110.5 110 110.5 110 90 Theo dõi
12 [HOSE.NSC] 10/05/2018 110.5 110.5 110.5 110.5 2.000 Theo dõi
13 [HOSE.NSC] 09/05/2018 110.4 110.4 111.3 110.5 5.310 Theo dõi
14 [HOSE.NSC] 08/05/2018 109 109 110.5 110.5 1.350 Theo dõi
15 [HOSE.NSC] 04/05/2018 110 105.1 110.8 110.8 1.670 Mua
16 [HOSE.NSC] 03/05/2018 111.5 111.5 111.5 111.5 120 Mua
17 [HOSE.NSC] 02/05/2018 110 110 111.5 111.5 260 Mua
18 [HOSE.NSC] 27/04/2018 111.9 110 111.9 110 7.110 Bán
19 [HOSE.NSC] 26/04/2018 112 105.6 112 110 2.800 Bán
20 [HOSE.NSC] 24/04/2018 111.5 110 111.5 110 510 Bán