FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NSC] 07/12/2018 99.9 99.8 99.9 99.8 20 Theo dõi
2 [HOSE.NSC] 06/12/2018 100 100 100 100 50 Theo dõi
3 [HOSE.NSC] 05/12/2018 100 97 100 100 360 Theo dõi
4 [HOSE.NSC] 04/12/2018 100 98 100 99.5 1.220 Bán
5 [HOSE.NSC] 03/12/2018 99.9 99.9 100 100 620 Bán
6 [HOSE.NSC] 29/11/2018 100 98 100 99 410 Bán
7 [HOSE.NSC] 28/11/2018 97.1 97.1 97.1 97.1 20 Bán
8 [HOSE.NSC] 27/11/2018 99 98.1 100 100 130 Bán
9 [HOSE.NSC] 26/11/2018 99 98 99.8 99.8 320 Bán
10 [HOSE.NSC] 23/11/2018 101.8 101.8 101.8 101.8 20 Theo dõi
11 [HOSE.NSC] 22/11/2018 101.8 101.8 101.8 101.8 110 Theo dõi
12 [HOSE.NSC] 21/11/2018 98.1 98 100.2 100.2 290 Bán
13 [HOSE.NSC] 20/11/2018 100.5 100.5 100.5 100.5 50 Bán
14 [HOSE.NSC] 19/11/2018 99 99 101 100.5 310 Bán
15 [HOSE.NSC] 16/11/2018 102.9 102.9 102.9 102.9 80 Theo dõi
16 [HOSE.NSC] 15/11/2018 97.6 97.5 102.9 102.9 910 Theo dõi
17 [HOSE.NSC] 14/11/2018 103 100 103 100 110 Bán
18 [HOSE.NSC] 13/11/2018 98.2 98 103 98 180 Theo dõi
19 [HOSE.NSC] 12/11/2018 100 100 103 103 570 Theo dõi
20 [HOSE.NSC] 09/11/2018 99.1 99.1 103 103 70 Theo dõi