FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NSC] 22/03/2019 89.2 89 90.8 90.8 4.570 Bán
2 [HOSE.NSC] 21/03/2019 90 90 91 91 31.130 Bán
3 [HOSE.NSC] 20/03/2019 90.1 90 91 91 1.570 Bán
4 [HOSE.NSC] 19/03/2019 92 90 92 92 5.130 Theo dõi
5 [HOSE.NSC] 18/03/2019 92 91.5 92 92 70 Theo dõi
6 [HOSE.NSC] 15/03/2019 92 91.3 92.5 92.4 160 Mua
7 [HOSE.NSC] 14/03/2019 91 91 92.5 92.5 530 Mua
8 [HOSE.NSC] 13/03/2019 91 90 91.9 91.3 440 Theo dõi
9 [HOSE.NSC] 12/03/2019 90 90 91.9 91.8 480 Mua
10 [HOSE.NSC] 11/03/2019 92.5 90.1 92.9 91.5 330 Mua
11 [HOSE.NSC] 08/03/2019 90.1 90 92.5 92 1.290 Mua
12 [HOSE.NSC] 07/03/2019 92 90 92 91.9 550 Mua
13 [HOSE.NSC] 06/03/2019 91.1 91.1 92 92 100 Mua
14 [HOSE.NSC] 05/03/2019 95 91.2 95 92.9 570 Mua
15 [HOSE.NSC] 04/03/2019 91 91 95.9 93 820 Mua
16 [HOSE.NSC] 01/03/2019 93.8 92.8 93.8 93 740 Mua
17 [HOSE.NSC] 28/02/2019 89.7 89.7 95.9 95.5 2.610 Mua
18 [HOSE.NSC] 27/02/2019 88.5 88 89.8 89.8 5.460 Bán
19 [HOSE.NSC] 26/02/2019 90 88 90 89.9 3.870 Bán
20 [HOSE.NSC] 25/02/2019 89 88.9 89 89 3.950 Bán