FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NSC] 23/03/2018 112.8 111 112.8 112.5 1.320 Theo dõi
2 [HOSE.NSC] 22/03/2018 110.1 110.1 114 114 7.750 Mua
3 [HOSE.NSC] 21/03/2018 114 114 114.9 114 50 Mua
4 [HOSE.NSC] 20/03/2018 109.8 109.8 119 112 1.570 Theo dõi
5 [HOSE.NSC] 19/03/2018 113 112 113 113 760 Theo dõi
6 [HOSE.NSC] 16/03/2018 112.9 111 113.9 113 120 Mua
7 [HOSE.NSC] 15/03/2018 110 110 113 112.9 1.730 Mua
8 [HOSE.NSC] 14/03/2018 113.4 113.4 113.4 113.4 90 Mua
9 [HOSE.NSC] 13/03/2018 113 111 113 113 260 Mua
10 [HOSE.NSC] 12/03/2018 113 111 113.9 113 410 Mua
11 [HOSE.NSC] 09/03/2018 110 110 116 114 960 Mua
12 [HOSE.NSC] 08/03/2018 117.8 113.5 117.8 113.5 350 Mua
13 [HOSE.NSC] 07/03/2018 111 110 114 113.5 1.790 Mua
14 [HOSE.NSC] 06/03/2018 112 110 112 111 4.230 Mua
15 [HOSE.NSC] 05/03/2018 111 110 115 112.5 7.130 Mua
16 [HOSE.NSC] 02/03/2018 110 109 112 111 3.580 Theo dõi
17 [HOSE.NSC] 01/03/2018 109.8 109.5 113 113 1.300 Mua
18 [HOSE.NSC] 28/02/2018 110.5 109.8 118.6 116.8 4.020 Mua
19 [HOSE.NSC] 27/02/2018 110.2 109.8 110.9 110.9 3.200 Mua
20 [HOSE.NSC] 26/02/2018 109.1 109.1 111 110.9 960 Theo dõi