FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NSC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NSC] 13/07/2018 106.5 106.5 110 110 1.780 Theo dõi
2 [HOSE.NSC] 12/07/2018 109 105.8 109.8 109 900 Bán
3 [HOSE.NSC] 11/07/2018 109.7 107.9 109.7 108 1.010 Bán
4 [HOSE.NSC] 10/07/2018 108 108 110 108 2.050 Bán
5 [HOSE.NSC] 09/07/2018 108 108 109.9 108 3.010 Bán
6 [HOSE.NSC] 06/07/2018 104.1 104.1 109.9 109.9 1.210 Mua
7 [HOSE.NSC] 04/07/2018 110 110 110.4 110 2.500 Mua
8 [HOSE.NSC] 03/07/2018 108 107 110.6 110 370 Mua
9 [HOSE.NSC] 02/07/2018 110.6 108 110.6 110.6 270 Mua
10 [HOSE.NSC] 29/06/2018 110.9 110.9 110.9 110.9 520 Mua
11 [HOSE.NSC] 28/06/2018 110.9 110.9 110.9 110.9 10 Theo dõi
12 [HOSE.NSC] 27/06/2018 109 106 117 106 1.560 Bán
13 [HOSE.NSC] 22/06/2018 109.4 109.4 109.4 109.4 180 Bán
14 [HOSE.NSC] 21/06/2018 109.5 108 109.5 109.4 520 Theo dõi
15 [HOSE.NSC] 20/06/2018 109.7 108 109.8 109.8 1.070 Theo dõi
16 [HOSE.NSC] 18/06/2018 109.8 109 109.8 109.7 1.330 Theo dõi
17 [HOSE.NSC] 15/06/2018 108 107 109.8 109.8 520 Theo dõi
18 [HOSE.NSC] 13/06/2018 108 107 109.9 109.9 120 Mua
19 [HOSE.NSC] 11/06/2018 110 107 110 109.9 650 Mua
20 [HOSE.NSC] 08/06/2018 108 108 110 110 20 Mua