FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NT2
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NT2] 17/07/2018 26.5 26.2 26.5 26.35 215.290 Bán
2 [HOSE.NT2] 16/07/2018 26.3 26 26.5 26.5 189.900 Bán
3 [HOSE.NT2] 13/07/2018 27 26.3 27.25 26.35 353.600 Bán
4 [HOSE.NT2] 12/07/2018 29.8 29.6 30.2 29.8 791.450 Mua
5 [HOSE.NT2] 11/07/2018 30.3 30 30.3 30.2 397.030 Mua
6 [HOSE.NT2] 10/07/2018 29.95 29.8 30.35 30.3 965.140 Mua
7 [HOSE.NT2] 09/07/2018 30 29.8 30.2 29.9 234.860 Mua
8 [HOSE.NT2] 06/07/2018 29.5 29.3 29.7 29.6 204.920 Mua
9 [HOSE.NT2] 05/07/2018 30 29.4 30.1 29.4 512.890 Theo dõi
10 [HOSE.NT2] 04/07/2018 29.15 28.9 30.3 30.3 263.010 Mua
11 [HOSE.NT2] 03/07/2018 29.2 28.6 29.2 28.9 475.010 Bán
12 [HOSE.NT2] 02/07/2018 29.2 28.5 29.25 29.1 275.120 Theo dõi
13 [HOSE.NT2] 29/06/2018 29.1 28.95 29.4 29.1 358.000 Theo dõi
14 [HOSE.NT2] 28/06/2018 29.5 29 29.6 29.3 180.550 Theo dõi
15 [HOSE.NT2] 27/06/2018 29.55 29.4 29.8 29.65 259.940 Mua
16 [HOSE.NT2] 26/06/2018 29.8 29.25 29.8 29.65 95.400 Mua
17 [HOSE.NT2] 25/06/2018 29.65 29.65 30.15 29.8 232.690 Mua
18 [HOSE.NT2] 22/06/2018 29.4 29.35 29.8 29.6 241.060 Mua
19 [HOSE.NT2] 21/06/2018 29.3 29.1 29.6 29.3 114.690 Mua
20 [HOSE.NT2] 20/06/2018 29.2 28.9 29.5 29.3 124.780 Mua