FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NT2
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NT2] 22/03/2019 27.1 27.1 27.6 27.5 83.620 Bán
2 [HOSE.NT2] 21/03/2019 28.4 27.5 28.4 27.5 126.790 Bán
3 [HOSE.NT2] 20/03/2019 26.85 26.85 28.9 28 333.600 Bán
4 [HOSE.NT2] 19/03/2019 28.2 26.45 28.3 27.1 657.530 Bán
5 [HOSE.NT2] 18/03/2019 28 28 28.95 28.05 406.090 Bán
6 [HOSE.NT2] 15/03/2019 29.4 28.5 29.4 28.95 202.120 Theo dõi
7 [HOSE.NT2] 14/03/2019 29.2 29 29.45 29.4 168.810 Mua
8 [HOSE.NT2] 13/03/2019 30 29.15 30 29.2 217.340 Mua
9 [HOSE.NT2] 12/03/2019 28.4 27.9 29.7 29.5 933.890 Mua
10 [HOSE.NT2] 11/03/2019 28.3 27.75 28.8 27.9 256.170 Bán
11 [HOSE.NT2] 08/03/2019 28.95 28.3 28.95 28.4 128.440 Bán
12 [HOSE.NT2] 07/03/2019 29 28.2 29 28.9 109.510 Bán
13 [HOSE.NT2] 06/03/2019 28.95 28.65 29.1 28.9 95.350 Bán
14 [HOSE.NT2] 05/03/2019 28.4 28.4 29.2 28.95 167.140 Bán
15 [HOSE.NT2] 04/03/2019 29.2 28.5 29.2 28.5 301.040 Bán
16 [HOSE.NT2] 01/03/2019 28.85 28.8 29.2 29.2 168.610 Theo dõi
17 [HOSE.NT2] 28/02/2019 29.5 29 29.5 29.05 187.710 Bán
18 [HOSE.NT2] 27/02/2019 29.8 29.5 29.9 29.5 193.150 Mua
19 [HOSE.NT2] 26/02/2019 29 29 29.8 29.8 768.480 Mua
20 [HOSE.NT2] 25/02/2019 28.2 27.8 29 29 467.330 Theo dõi