FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NT2
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NT2] 20/03/2018 31.2 30.3 31.2 30.5 1.064.950 Bán
2 [HOSE.NT2] 19/03/2018 31.15 31.15 31.6 31.2 280.420 Theo dõi
3 [HOSE.NT2] 16/03/2018 31.15 30.8 31.5 31.15 478.480 Theo dõi
4 [HOSE.NT2] 15/03/2018 30.3 30.05 31.2 31.2 291.830 Theo dõi
5 [HOSE.NT2] 14/03/2018 31 29.7 31.05 30 502.900 Bán
6 [HOSE.NT2] 13/03/2018 29.3 29.2 31 31 138.520 Bán
7 [HOSE.NT2] 12/03/2018 29.3 29.15 29.7 29.3 669.800 Bán
8 [HOSE.NT2] 09/03/2018 30.3 29.6 30.3 29.6 582.400 Bán
9 [HOSE.NT2] 08/03/2018 31.6 30.3 31.6 30.3 551.380 Bán
10 [HOSE.NT2] 07/03/2018 30.9 30.9 31.5 31.1 289.340 Bán
11 [HOSE.NT2] 06/03/2018 31.65 30.5 31.65 31 196.910 Bán
12 [HOSE.NT2] 05/03/2018 31.9 31 31.9 31.5 194.840 Bán
13 [HOSE.NT2] 02/03/2018 32 31.1 32 31.5 149.850 Bán
14 [HOSE.NT2] 01/03/2018 31.6 31.1 32 31.5 390.670 Bán
15 [HOSE.NT2] 28/02/2018 31.5 31.5 32.5 31.7 184.180 Bán
16 [HOSE.NT2] 27/02/2018 33 31.8 33.5 32 325.190 Bán
17 [HOSE.NT2] 26/02/2018 34.9 33.5 34.9 33.5 182.690 Mua
18 [HOSE.NT2] 23/02/2018 33.3 33.3 34.1 33.9 247.580 Theo dõi
19 [HOSE.NT2] 22/02/2018 31.05 31.05 33.9 33 402.440 Theo dõi
20 [HOSE.NT2] 21/02/2018 32.2 31.7 32.2 31.8 105.190 Bán