FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NT2
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NT2] 20/11/2018 25.5 25.35 25.55 25.55 43.660 Mua
2 [HOSE.NT2] 19/11/2018 25.3 25.15 25.4 25.35 28.080 Mua
3 [HOSE.NT2] 16/11/2018 25.65 25.1 25.65 25.3 39.790 Mua
4 [HOSE.NT2] 15/11/2018 25.5 25.4 25.65 25.65 48.040 Mua
5 [HOSE.NT2] 14/11/2018 25.45 25.3 25.6 25.5 120.720 Mua
6 [HOSE.NT2] 13/11/2018 25 25 25.45 25.3 9.590 Mua
7 [HOSE.NT2] 12/11/2018 25.2 25 25.7 25.7 80.440 Mua
8 [HOSE.NT2] 09/11/2018 25 25 25.6 25.45 182.810 Mua
9 [HOSE.NT2] 08/11/2018 25 24.8 25.1 25 106.120 Mua
10 [HOSE.NT2] 07/11/2018 25 24.85 25 24.85 57.730 Mua
11 [HOSE.NT2] 06/11/2018 25 24.8 25.1 24.9 75.110 Mua
12 [HOSE.NT2] 05/11/2018 24.85 24.7 25.2 24.9 25.190 Theo dõi
13 [HOSE.NT2] 02/11/2018 24.95 24.7 24.95 24.7 32.720 Theo dõi
14 [HOSE.NT2] 01/11/2018 24.7 24 24.9 24.75 102.500 Theo dõi
15 [HOSE.NT2] 31/10/2018 24 24 24.65 24.65 110.610 Bán
16 [HOSE.NT2] 30/10/2018 23.9 23.5 24.2 24.1 63.780 Bán
17 [HOSE.NT2] 29/10/2018 24 23.8 24.1 24.1 48.930 Bán
18 [HOSE.NT2] 26/10/2018 24.05 24.05 24.35 24.1 96.200 Bán
19 [HOSE.NT2] 25/10/2018 23.2 23 24.35 24.35 699.080 Bán
20 [HOSE.NT2] 24/10/2018 23.65 23.5 23.8 23.65 138.730 Bán