FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NT2
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NT2] 15/01/2019 27.45 27.4 28 28 465.040 Mua
2 [HOSE.NT2] 14/01/2019 27.5 27 27.5 27.45 204.580 Mua
3 [HOSE.NT2] 11/01/2019 26.8 26.75 27.65 27.45 407.890 Mua
4 [HOSE.NT2] 10/01/2019 26.5 26.3 26.8 26.8 496.070 Mua
5 [HOSE.NT2] 09/01/2019 25.5 25.35 26.2 26.2 454.680 Mua
6 [HOSE.NT2] 08/01/2019 25.9 25.35 25.9 25.5 130.960 Mua
7 [HOSE.NT2] 07/01/2019 26 25.3 26 25.9 96.180 Mua
8 [HOSE.NT2] 04/01/2019 25.2 25.1 26 25.9 373.300 Theo dõi
9 [HOSE.NT2] 03/01/2019 24.9 24.75 25.4 25.4 136.410 Theo dõi
10 [HOSE.NT2] 02/01/2019 24.7 24.7 25 24.7 90.740 Bán
11 [HOSE.NT2] 28/12/2018 24.85 24.6 24.85 24.6 10.250 Bán
12 [HOSE.NT2] 27/12/2018 24.7 24.7 24.95 24.85 130.670 Bán
13 [HOSE.NT2] 26/12/2018 25 25 25.45 25.05 80.480 Bán
14 [HOSE.NT2] 25/12/2018 25.25 24.7 25.3 25.2 68.820 Bán
15 [HOSE.NT2] 24/12/2018 25.35 25.15 25.35 25.25 60.500 Bán
16 [HOSE.NT2] 21/12/2018 25.35 25.2 25.55 25.35 82.000 Theo dõi
17 [HOSE.NT2] 20/12/2018 25.4 25.4 25.7 25.7 144.800 Theo dõi
18 [HOSE.NT2] 19/12/2018 25.7 25.4 26.1 25.4 140.190 Theo dõi
19 [HOSE.NT2] 18/12/2018 25.5 25.2 25.5 25.5 56.160 Theo dõi
20 [HOSE.NT2] 17/12/2018 26.1 25.7 26.1 25.7 23.350 Mua