FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NT2
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NT2] 22/08/2019 24.85 24.7 24.85 24.85 129.810 Mua
2 [HOSE.NT2] 21/08/2019 25 24.8 25 24.85 314.670 Mua
3 [HOSE.NT2] 20/08/2019 24.65 24.6 25.1 25 192.910 Mua
4 [HOSE.NT2] 19/08/2019 24.85 24.6 24.85 24.65 101.360 Theo dõi
5 [HOSE.NT2] 16/08/2019 24.6 24.6 24.95 24.65 160.330 Theo dõi
6 [HOSE.NT2] 15/08/2019 24.2 24.2 25 24.6 217.060 Theo dõi
7 [HOSE.NT2] 14/08/2019 25.05 24.7 25.05 24.8 94.220 Bán
8 [HOSE.NT2] 13/08/2019 24.7 24.6 25 24.9 164.970 Bán
9 [HOSE.NT2] 12/08/2019 24.4 24.4 24.8 24.6 87.950 Bán
10 [HOSE.NT2] 09/08/2019 24.25 24.25 24.65 24.35 250.530 Bán
11 [HOSE.NT2] 08/08/2019 24.2 24.15 24.4 24.25 273.180 Quá bán
12 [HOSE.NT2] 07/08/2019 23.5 24.25 24.5 24.25 226.940 Quá bán
13 [HOSE.NT2] 06/08/2019 23.5 23.5 24.8 24.45 230.950 Quá bán
14 [HOSE.NT2] 05/08/2019 25 24.8 25.1 24.95 180.940 Bán
15 [HOSE.NT2] 02/08/2019 25.3 24.8 25.3 25 257.970 Bán
16 [HOSE.NT2] 01/08/2019 25.7 25.3 25.7 25.3 50.290 Bán
17 [HOSE.NT2] 31/07/2019 25.3 25.3 25.6 25.5 101.010 Bán
18 [HOSE.NT2] 30/07/2019 25.9 25.6 26 25.6 126.050 Bán
19 [HOSE.NT2] 29/07/2019 25.5 25.5 25.9 25.8 32.280 Bán
20 [HOSE.NT2] 26/07/2019 25.3 25.3 25.6 25.5 82.210 Bán