FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NT2
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NT2] 16/05/2019 28 27.85 28.05 27.9 137.090 Mua
2 [HOSE.NT2] 15/05/2019 27 26.8 28.35 28.05 884.100 Mua
3 [HOSE.NT2] 14/05/2019 27 26.75 27.1 26.8 121.940 Bán
4 [HOSE.NT2] 13/05/2019 26.85 26.85 27.2 27 144.770 Mua
5 [HOSE.NT2] 10/05/2019 27 26.85 27 26.85 32.990 Theo dõi
6 [HOSE.NT2] 09/05/2019 26.8 26.6 27.35 27 75.570 Mua
7 [HOSE.NT2] 08/05/2019 26.8 26.5 26.8 26.8 63.630 Theo dõi
8 [HOSE.NT2] 07/05/2019 26.75 26.5 26.85 26.8 55.550 Theo dõi
9 [HOSE.NT2] 06/05/2019 27 26.55 27 26.75 69.840 Bán
10 [HOSE.NT2] 03/05/2019 27.2 27 27.4 27 73.900 Theo dõi
11 [HOSE.NT2] 02/05/2019 27.3 27.1 27.5 27.2 140.510 Mua
12 [HOSE.NT2] 26/04/2019 27 26.95 27.15 27.15 105.730 Theo dõi
13 [HOSE.NT2] 25/04/2019 26.75 26.75 26.95 26.95 61.620 Theo dõi
14 [HOSE.NT2] 24/04/2019 26.6 26.6 26.75 26.75 61.090 Bán
15 [HOSE.NT2] 23/04/2019 26.5 26.5 26.75 26.6 91.310 Bán
16 [HOSE.NT2] 22/04/2019 26.5 26.5 27 26.6 64.640 Bán
17 [HOSE.NT2] 19/04/2019 26.9 26.5 26.9 26.5 248.630 Bán
18 [HOSE.NT2] 18/04/2019 27.2 26.5 27.2 26.75 131.770 Bán
19 [HOSE.NT2] 17/04/2019 27.4 27.1 27.4 27.4 250.360 Mua
20 [HOSE.NT2] 16/04/2019 26.7 26.5 27.3 27.3 153.460 Mua