FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NT2
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NT2] 18/05/2018 29.9 29.3 29.9 29.6 366.010 Bán
2 [HOSE.NT2] 17/05/2018 29.8 29.7 29.95 29.7 501.450 Bán
3 [HOSE.NT2] 16/05/2018 31.5 31.5 31.9 31.7 321.490 Mua
4 [HOSE.NT2] 15/05/2018 31.75 31.5 31.9 31.7 271.880 Mua
5 [HOSE.NT2] 14/05/2018 31.8 31.45 31.85 31.55 424.730 Mua
6 [HOSE.NT2] 11/05/2018 31.5 30.5 31.5 31.4 412.640 Theo dõi
7 [HOSE.NT2] 10/05/2018 31.15 31.15 31.8 31.5 228.360 Theo dõi
8 [HOSE.NT2] 09/05/2018 31.9 31.1 31.9 31.15 512.710 Bán
9 [HOSE.NT2] 08/05/2018 31 30.6 31.6 30.85 1.503.690 Bán
10 [HOSE.NT2] 07/05/2018 31 30.45 31.4 30.6 332.890 Bán
11 [HOSE.NT2] 04/05/2018 31.2 30.3 31.2 30.45 651.340 Bán
12 [HOSE.NT2] 03/05/2018 30.9 30.4 31.05 31.05 471.840 Bán
13 [HOSE.NT2] 02/05/2018 31.05 31.05 31.95 31.05 301.760 Bán
14 [HOSE.NT2] 27/04/2018 31.9 31.3 32 31.5 201.360 Theo dõi
15 [HOSE.NT2] 26/04/2018 32 31.5 32 31.7 436.400 Theo dõi
16 [HOSE.NT2] 24/04/2018 30.1 30.1 32.3 32 336.940 Mua
17 [HOSE.NT2] 23/04/2018 30.5 30.5 32.3 30.5 213.160 Bán
18 [HOSE.NT2] 20/04/2018 32.2 31.65 32.9 32.25 273.800 Mua
19 [HOSE.NT2] 19/04/2018 31.7 31.7 32.3 31.9 588.290 Mua
20 [HOSE.NT2] 18/04/2018 31.6 31.6 31.9 31.7 450.700 Mua