FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NT2
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NT2] 20/09/2018 27 26.35 27 26.6 332.420 Theo dõi
2 [HOSE.NT2] 19/09/2018 27.9 27.7 28.3 27.9 428.870 Mua
3 [HOSE.NT2] 18/09/2018 27.5 27.1 28.1 28 440.380 Mua
4 [HOSE.NT2] 17/09/2018 27.75 27.2 27.75 27.4 247.590 Mua
5 [HOSE.NT2] 14/09/2018 28.2 27.5 28.2 27.75 366.720 Mua
6 [HOSE.NT2] 13/09/2018 27.2 27.2 28.45 28.2 672.060 Mua
7 [HOSE.NT2] 12/09/2018 26.7 26.7 27.25 27.2 620.440 Mua
8 [HOSE.NT2] 11/09/2018 26.35 26.3 26.55 26.4 139.520 Theo dõi
9 [HOSE.NT2] 10/09/2018 26.6 26.3 26.7 26.3 61.810 Bán
10 [HOSE.NT2] 07/09/2018 26.2 26.2 26.4 26.4 86.360 Theo dõi
11 [HOSE.NT2] 06/09/2018 26.1 26 26.35 26.1 251.670 Theo dõi
12 [HOSE.NT2] 05/09/2018 26.4 26.2 26.6 26.3 153.340 Theo dõi
13 [HOSE.NT2] 04/09/2018 26.5 26.4 26.55 26.4 40.800 Theo dõi
14 [HOSE.NT2] 31/08/2018 26.85 26.4 26.85 26.55 59.380 Mua
15 [HOSE.NT2] 30/08/2018 26.5 26.35 26.55 26.45 71.650 Theo dõi
16 [HOSE.NT2] 29/08/2018 26.8 26.5 26.8 26.5 43.850 Theo dõi
17 [HOSE.NT2] 28/08/2018 26.4 26.35 26.8 26.8 138.210 Theo dõi
18 [HOSE.NT2] 27/08/2018 26.45 26.4 26.55 26.4 69.280 Theo dõi
19 [HOSE.NT2] 24/08/2018 26.35 26.3 26.5 26.45 23.880 Theo dõi
20 [HOSE.NT2] 23/08/2018 26.25 26.25 26.7 26.65 83.400 Theo dõi