FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NT2
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NT2] 14/12/2017 32 32 32.5 32.5 41.830 Theo dõi
2 [HOSE.NT2] 13/12/2017 32.95 31.75 32.95 31.75 83.700 Theo dõi
3 [HOSE.NT2] 12/12/2017 32.85 31.9 33 32.55 188.580 Theo dõi
4 [HOSE.NT2] 11/12/2017 33.3 32.5 33.5 33.3 122.480 Mua
5 [HOSE.NT2] 08/12/2017 33.8 33.4 33.8 33.6 295.630 Mua
6 [HOSE.NT2] 07/12/2017 34 33 34 33.8 332.860 Mua
7 [HOSE.NT2] 06/12/2017 33.2 33.2 34.1 33.9 381.130 Mua
8 [HOSE.NT2] 05/12/2017 34.5 33.8 34.6 34.1 433.510 Mua
9 [HOSE.NT2] 04/12/2017 32.9 32.85 34.5 34.5 419.100 Mua
10 [HOSE.NT2] 01/12/2017 32.45 32.1 32.95 32.9 191.700 Mua
11 [HOSE.NT2] 30/11/2017 32.3 32.1 32.45 32.2 365.260 Mua
12 [HOSE.NT2] 29/11/2017 31.1 31.1 32.2 32.2 108.390 Mua
13 [HOSE.NT2] 28/11/2017 31.3 31.3 31.7 31.7 276.020 Mua
14 [HOSE.NT2] 27/11/2017 31.5 31.1 31.6 31.6 216.140 Mua
15 [HOSE.NT2] 24/11/2017 31.3 30.9 31.6 31.5 160.280 Mua
16 [HOSE.NT2] 23/11/2017 30.65 30.65 31.3 31.3 242.140 Mua
17 [HOSE.NT2] 22/11/2017 29.7 29.7 31.2 31 622.220 Mua
18 [HOSE.NT2] 21/11/2017 30.1 29.9 30.4 30 908.520 Theo dõi
19 [HOSE.NT2] 20/11/2017 31 29.9 31 30 411.540 Theo dõi
20 [HOSE.NT2] 17/11/2017 31 30.7 31.1 30.8 256.370 Mua