FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NTL] 21/11/2018 14.8 14.8 16.1 15.8 598.910 Quá mua
2 [HOSE.NTL] 20/11/2018 14.9 14.9 15.8 15.8 886.290 Quá mua
3 [HOSE.NTL] 19/11/2018 14.3 14 14.9 14.9 761.540 Quá mua
4 [HOSE.NTL] 16/11/2018 14.2 13.75 14.2 13.95 510.470 Quá mua
5 [HOSE.NTL] 15/11/2018 14.35 13.75 14.9 14.1 871.090 Quá mua
6 [HOSE.NTL] 14/11/2018 13.55 13.55 14.15 14.15 790.980 Quá mua
7 [HOSE.NTL] 13/11/2018 12.65 12.5 13.45 13.3 1.037.550 Quá mua
8 [HOSE.NTL] 12/11/2018 12.1 12.1 12.6 12.6 530.710 Quá mua
9 [HOSE.NTL] 09/11/2018 12.1 12 12.65 12.2 451.300 Quá mua
10 [HOSE.NTL] 08/11/2018 12.35 12.1 13 12.1 403.220 Mua
11 [HOSE.NTL] 07/11/2018 12.45 11.9 12.45 12.35 578.520 Quá mua
12 [HOSE.NTL] 06/11/2018 11.7 11.65 12.35 12.35 1.221.630 Quá mua
13 [HOSE.NTL] 05/11/2018 11 10.8 11.55 11.55 566.100 Quá mua
14 [HOSE.NTL] 02/11/2018 10.5 10.5 11.25 11 476.070 Mua
15 [HOSE.NTL] 01/11/2018 10.7 10.55 10.85 10.55 177.390 Mua
16 [HOSE.NTL] 31/10/2018 10.1 10.1 10.7 10.7 865.510 Mua
17 [HOSE.NTL] 30/10/2018 9.9 9.9 10 10 122.040 Mua
18 [HOSE.NTL] 29/10/2018 9.8 9.8 9.91 9.9 96.550 Mua
19 [HOSE.NTL] 26/10/2018 9.98 9.7 9.98 9.8 142.210 Mua
20 [HOSE.NTL] 25/10/2018 9.8 9.6 9.89 9.8 307.540 Mua