FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NTL] 18/09/2018 9.68 9.6 9.7 9.65 171.090 Bán
2 [HOSE.NTL] 17/09/2018 9.75 9.67 9.75 9.68 181.450 Bán
3 [HOSE.NTL] 14/09/2018 9.67 9.67 9.89 9.7 77.730 Bán
4 [HOSE.NTL] 13/09/2018 9.69 9.6 9.69 9.67 42.490 Bán
5 [HOSE.NTL] 12/09/2018 9.7 9.63 9.7 9.67 19.520 Bán
6 [HOSE.NTL] 11/09/2018 9.74 9.62 9.74 9.7 45.670 Theo dõi
7 [HOSE.NTL] 10/09/2018 9.75 9.66 9.75 9.66 57.760 Theo dõi
8 [HOSE.NTL] 07/09/2018 9.79 9.66 9.79 9.7 33.920 Theo dõi
9 [HOSE.NTL] 06/09/2018 9.72 9.67 9.75 9.7 16.390 Theo dõi
10 [HOSE.NTL] 05/09/2018 9.75 9.67 9.8 9.79 37.760 Mua
11 [HOSE.NTL] 04/09/2018 9.72 9.72 9.9 9.8 74.060 Mua
12 [HOSE.NTL] 31/08/2018 9.76 9.71 9.82 9.72 126.800 Theo dõi
13 [HOSE.NTL] 30/08/2018 9.62 9.62 9.88 9.8 35.570 Mua
14 [HOSE.NTL] 29/08/2018 9.83 9.75 9.9 9.78 23.480 Mua
15 [HOSE.NTL] 28/08/2018 9.79 9.78 9.95 9.85 430.580 Mua
16 [HOSE.NTL] 27/08/2018 9.75 9.55 9.79 9.74 423.500 Theo dõi
17 [HOSE.NTL] 24/08/2018 9.6 9.58 9.69 9.6 313.710 Bán
18 [HOSE.NTL] 23/08/2018 9.6 9.6 9.73 9.6 145.950 Bán
19 [HOSE.NTL] 22/08/2018 9.79 9.56 9.79 9.7 169.060 Theo dõi
20 [HOSE.NTL] 21/08/2018 9.6 9.53 9.7 9.68 202.140 Bán