FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NTL] 03/01/2019 20 18.6 20.1 18.6 847.010 Mua
2 [HOSE.NTL] 02/01/2019 20 19.3 20.2 20 452.250 Mua
3 [HOSE.NTL] 28/12/2018 18.8 18.75 19.1 19 266.860 Mua
4 [HOSE.NTL] 27/12/2018 18.3 18.3 19 19 291.130 Mua
5 [HOSE.NTL] 26/12/2018 18 18 18.35 18.3 189.880 Mua
6 [HOSE.NTL] 25/12/2018 17.9 17.6 18.4 18 610.630 Mua
7 [HOSE.NTL] 24/12/2018 18.4 18.2 18.6 18.45 238.150 Mua
8 [HOSE.NTL] 21/12/2018 17.8 17.8 18.5 18.1 380.490 Theo dõi
9 [HOSE.NTL] 20/12/2018 16.65 16.65 17.8 17.8 919.110 Theo dõi
10 [HOSE.NTL] 19/12/2018 16.4 16.2 16.65 16.65 197.150 Mua
11 [HOSE.NTL] 18/12/2018 16.2 16.2 16.45 16.45 222.770 Mua
12 [HOSE.NTL] 17/12/2018 16.1 16.1 16.7 16.2 303.920 Theo dõi
13 [HOSE.NTL] 14/12/2018 16.1 16.1 16.8 16.4 193.210 Mua
14 [HOSE.NTL] 13/12/2018 16.45 16.1 16.8 16.1 175.730 Mua
15 [HOSE.NTL] 12/12/2018 16.85 16.3 16.9 16.45 307.830 Mua
16 [HOSE.NTL] 11/12/2018 16.6 16.2 17 16.55 526.570 Mua
17 [HOSE.NTL] 10/12/2018 17.2 16.7 17.3 16.9 199.410 Mua
18 [HOSE.NTL] 07/12/2018 16.85 16.85 17.35 17.2 289.580 Mua
19 [HOSE.NTL] 06/12/2018 17 16.7 17.3 16.9 187.120 Mua
20 [HOSE.NTL] 05/12/2018 17.05 16.5 17.1 17.05 573.310 Mua