FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NTL] 22/03/2019 17.5 17.2 17.7 17.3 103.130 Bán
2 [HOSE.NTL] 21/03/2019 17.75 17.3 17.85 17.3 174.930 Bán
3 [HOSE.NTL] 20/03/2019 17.5 17.5 18 17.7 54.810 Theo dõi
4 [HOSE.NTL] 19/03/2019 18 17.55 18.1 17.7 156.870 Theo dõi
5 [HOSE.NTL] 18/03/2019 18.45 18 18.45 18 140.750 Theo dõi
6 [HOSE.NTL] 15/03/2019 18.65 18.05 18.7 18.3 134.250 Mua
7 [HOSE.NTL] 14/03/2019 17.75 17.65 18.55 18.45 514.290 Theo dõi
8 [HOSE.NTL] 13/03/2019 17.5 17.4 17.85 17.4 138.860 Bán
9 [HOSE.NTL] 12/03/2019 18 17.5 18 17.5 162.330 Bán
10 [HOSE.NTL] 11/03/2019 17.2 17.2 18 18 115.790 Bán
11 [HOSE.NTL] 08/03/2019 17.6 17.2 17.95 17.2 275.920 Bán
12 [HOSE.NTL] 07/03/2019 18.1 17.8 18.2 17.8 123.650 Bán
13 [HOSE.NTL] 06/03/2019 17.9 17.7 18.2 18 153.390 Bán
14 [HOSE.NTL] 05/03/2019 18 17.85 18.45 17.85 308.000 Bán
15 [HOSE.NTL] 04/03/2019 17.8 17.5 18.1 18 301.890 Bán
16 [HOSE.NTL] 01/03/2019 17.75 17.75 18.2 17.8 117.090 Bán
17 [HOSE.NTL] 28/02/2019 18.4 17.75 18.4 17.75 87.620 Bán
18 [HOSE.NTL] 27/02/2019 18.65 17.85 18.65 18.4 117.550 Theo dõi
19 [HOSE.NTL] 26/02/2019 18 17.8 18.5 18 198.680 Theo dõi
20 [HOSE.NTL] 25/02/2019 18.4 17.9 18.75 18 307.170 Theo dõi