FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NTL] 13/06/2019 21.7 21.7 22.6 22.45 379.910 Bán
2 [HOSE.NTL] 12/06/2019 22.9 21.7 22.9 21.7 406.860 Bán
3 [HOSE.NTL] 11/06/2019 22.6 22.45 22.95 22.45 367.850 Theo dõi
4 [HOSE.NTL] 10/06/2019 23.35 22.95 23.4 22.95 330.870 Theo dõi
5 [HOSE.NTL] 07/06/2019 22.55 22 23.1 22.95 372.380 Theo dõi
6 [HOSE.NTL] 06/06/2019 22.3 22 22.75 22.45 506.430 Theo dõi
7 [HOSE.NTL] 05/06/2019 21.8 21.5 22.3 22.3 338.430 Bán
8 [HOSE.NTL] 04/06/2019 21.2 20.5 21.5 21.3 607.510 Bán
9 [HOSE.NTL] 03/06/2019 22.2 21 22.3 21 376.100 Bán
10 [HOSE.NTL] 31/05/2019 21.55 21.55 22.75 22.3 349.520 Bán
11 [HOSE.NTL] 30/05/2019 23.3 21.8 23.3 21.9 1.115.440 Bán
12 [HOSE.NTL] 29/05/2019 24 23.3 24 23.3 620.260 Bán
13 [HOSE.NTL] 28/05/2019 24.3 23.7 24.5 24.2 386.860 Theo dõi
14 [HOSE.NTL] 27/05/2019 24.6 24.05 24.9 24.4 217.340 Theo dõi
15 [HOSE.NTL] 24/05/2019 24.3 24.3 25.2 24.9 634.050 Mua
16 [HOSE.NTL] 23/05/2019 24.15 24.05 24.8 24.6 237.040 Mua
17 [HOSE.NTL] 22/05/2019 24.4 24.2 24.55 24.4 200.200 Mua
18 [HOSE.NTL] 21/05/2019 24.4 23.85 24.8 24.45 412.100 Mua
19 [HOSE.NTL] 20/05/2019 25.35 25.1 25.45 25.35 329.270 Mua
20 [HOSE.NTL] 17/05/2019 25 24.5 25.35 25.35 373.380 Mua