FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NTL] 19/03/2018 9.6 9.5 9.68 9.6 305.910 Mua
2 [HOSE.NTL] 16/03/2018 9.55 9.5 9.67 9.55 337.390 Theo dõi
3 [HOSE.NTL] 15/03/2018 9.55 9.47 9.55 9.53 61.620 Theo dõi
4 [HOSE.NTL] 14/03/2018 9.5 9.48 9.69 9.54 233.380 Theo dõi
5 [HOSE.NTL] 13/03/2018 9.41 9.41 9.54 9.5 160.270 Theo dõi
6 [HOSE.NTL] 12/03/2018 9.41 9.4 9.55 9.41 217.470 Bán
7 [HOSE.NTL] 09/03/2018 9.5 9.36 9.5 9.4 159.880 Bán
8 [HOSE.NTL] 08/03/2018 9.5 9.34 9.5 9.49 304.000 Theo dõi
9 [HOSE.NTL] 07/03/2018 9.48 9.38 9.6 9.47 183.260 Theo dõi
10 [HOSE.NTL] 06/03/2018 9.5 9.4 9.5 9.4 140.310 Theo dõi
11 [HOSE.NTL] 05/03/2018 9.78 9.5 9.78 9.5 121.250 Theo dõi
12 [HOSE.NTL] 02/03/2018 9.55 9.4 9.64 9.55 75.070 Theo dõi
13 [HOSE.NTL] 01/03/2018 9.6 9.45 9.64 9.64 154.170 Mua
14 [HOSE.NTL] 28/02/2018 9.55 9.42 9.65 9.46 132.740 Theo dõi
15 [HOSE.NTL] 27/02/2018 9.55 9.5 9.65 9.55 671.360 Mua
16 [HOSE.NTL] 26/02/2018 9.69 9.55 9.7 9.55 413.580 Theo dõi
17 [HOSE.NTL] 23/02/2018 9.39 9.38 9.65 9.65 116.500 Theo dõi
18 [HOSE.NTL] 22/02/2018 9.5 9.35 9.52 9.5 163.110 Theo dõi
19 [HOSE.NTL] 21/02/2018 9.32 9.32 9.55 9.5 659.720 Bán
20 [HOSE.NTL] 13/02/2018 9.3 9.2 9.39 9.35 219.430 Bán