FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NTL] 19/07/2018 9.7 9.53 10.35 10.35 282.100 Mua
2 [HOSE.NTL] 18/07/2018 9.5 9.5 9.7 9.7 410.310 Mua
3 [HOSE.NTL] 17/07/2018 9.55 9.45 9.55 9.5 31.470 Theo dõi
4 [HOSE.NTL] 16/07/2018 9.5 9.5 9.64 9.55 79.280 Theo dõi
5 [HOSE.NTL] 13/07/2018 9.6 9.5 9.7 9.61 51.790 Theo dõi
6 [HOSE.NTL] 12/07/2018 9.5 9.37 9.55 9.5 67.770 Bán
7 [HOSE.NTL] 11/07/2018 9.54 9.37 9.6 9.37 53.370 Bán
8 [HOSE.NTL] 10/07/2018 9.32 9.3 9.55 9.31 83.710 Bán
9 [HOSE.NTL] 09/07/2018 9.5 9.3 9.5 9.3 101.350 Bán
10 [HOSE.NTL] 06/07/2018 9.4 9.36 9.7 9.6 176.760 Bán
11 [HOSE.NTL] 05/07/2018 9.55 9.36 9.55 9.4 189.400 Bán
12 [HOSE.NTL] 04/07/2018 9.63 9.4 9.63 9.5 118.970 Bán
13 [HOSE.NTL] 03/07/2018 9.51 9.4 9.67 9.42 487.870 Bán
14 [HOSE.NTL] 02/07/2018 9.65 9.4 9.65 9.51 150.210 Bán
15 [HOSE.NTL] 29/06/2018 9.69 9.55 9.75 9.65 199.270 Bán
16 [HOSE.NTL] 28/06/2018 9.7 9.55 9.7 9.56 270.240 Bán
17 [HOSE.NTL] 27/06/2018 9.65 9.6 9.75 9.7 186.370 Bán
18 [HOSE.NTL] 26/06/2018 9.66 9.54 9.7 9.69 70.020 Bán
19 [HOSE.NTL] 25/06/2018 9.8 9.65 9.8 9.7 71.050 Bán
20 [HOSE.NTL] 22/06/2018 9.52 9.52 9.83 9.78 17.220 Bán