FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NTL] 25/05/2018 9.65 9.48 9.65 9.48 64.280 Bán
2 [HOSE.NTL] 24/05/2018 9.52 9.49 9.6 9.52 138.810 Bán
3 [HOSE.NTL] 23/05/2018 9.51 9.5 9.56 9.51 125.030 Bán
4 [HOSE.NTL] 22/05/2018 9.6 9.5 9.75 9.51 242.860 Theo dõi
5 [HOSE.NTL] 21/05/2018 9.55 9.55 9.97 9.72 243.830 Mua
6 [HOSE.NTL] 18/05/2018 9.5 9.5 9.67 9.55 139.430 Bán
7 [HOSE.NTL] 17/05/2018 9.54 9.54 9.6 9.6 122.380 Theo dõi
8 [HOSE.NTL] 16/05/2018 9.6 9.51 9.6 9.51 139.530 Bán
9 [HOSE.NTL] 15/05/2018 9.54 9.54 9.68 9.56 107.000 Bán
10 [HOSE.NTL] 14/05/2018 9.52 9.51 9.6 9.56 160.800 Bán
11 [HOSE.NTL] 11/05/2018 9.53 9.51 9.6 9.53 47.220 Bán
12 [HOSE.NTL] 10/05/2018 9.61 9.52 9.61 9.53 327.130 Bán
13 [HOSE.NTL] 09/05/2018 9.59 9.54 9.7 9.61 92.810 Bán
14 [HOSE.NTL] 08/05/2018 9.61 9.54 9.68 9.58 122.040 Bán
15 [HOSE.NTL] 07/05/2018 9.53 9.5 9.69 9.61 58.290 Bán
16 [HOSE.NTL] 04/05/2018 9.6 9.55 9.61 9.55 99.040 Bán
17 [HOSE.NTL] 03/05/2018 9.68 9.41 9.68 9.6 144.180 Bán
18 [HOSE.NTL] 02/05/2018 9.5 9.5 9.61 9.5 394.310 Bán
19 [HOSE.NTL] 27/04/2018 9.55 9.51 9.69 9.6 259.760 Bán
20 [HOSE.NTL] 26/04/2018 9.88 9.5 10 9.55 399.880 Bán