FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NTL] 15/12/2017 10.2 10.1 10.4 10.2 299.440 Theo dõi
2 [HOSE.NTL] 14/12/2017 10 10 10.45 10.35 276.310 Mua
3 [HOSE.NTL] 13/12/2017 10.15 10 10.35 10 146.100 Bán
4 [HOSE.NTL] 12/12/2017 9.9 9.9 10.4 10.2 664.640 Theo dõi
5 [HOSE.NTL] 11/12/2017 10.2 9.91 10.25 9.98 464.230 Theo dõi
6 [HOSE.NTL] 08/12/2017 10.15 10.05 10.35 10.2 176.490 Mua
7 [HOSE.NTL] 07/12/2017 10.1 10.05 10.3 10.15 215.280 Mua
8 [HOSE.NTL] 06/12/2017 10.4 9.9 10.4 10.1 725.510 Theo dõi
9 [HOSE.NTL] 05/12/2017 10.9 10.4 10.9 10.4 665.310 Mua
10 [HOSE.NTL] 04/12/2017 10.9 10.6 10.95 10.8 643.050 Mua
11 [HOSE.NTL] 01/12/2017 10.4 10.3 10.8 10.7 926.890 Mua
12 [HOSE.NTL] 30/11/2017 10.1 10.1 10.5 10.3 1.043.190 Mua
13 [HOSE.NTL] 29/11/2017 10.25 10.1 10.3 10.1 282.240 Mua
14 [HOSE.NTL] 28/11/2017 10.15 10.1 10.4 10.15 378.450 Mua
15 [HOSE.NTL] 27/11/2017 10 9.98 10.4 10.15 997.090 Mua
16 [HOSE.NTL] 24/11/2017 9.7 9.67 10 9.98 364.330 Mua
17 [HOSE.NTL] 23/11/2017 9.7 9.63 9.79 9.7 168.360 Theo dõi
18 [HOSE.NTL] 22/11/2017 9.69 9.65 9.81 9.71 162.970 Theo dõi
19 [HOSE.NTL] 21/11/2017 9.7 9.65 9.79 9.76 109.640 Mua
20 [HOSE.NTL] 20/11/2017 9.79 9.65 9.9 9.79 11.780 Mua