FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NVL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NVL] 03/01/2019 63.9 62.7 63.9 63 629.490 Bán
2 [HOSE.NVL] 02/01/2019 64.5 62.8 64.5 64.5 478.860 Bán
3 [HOSE.NVL] 28/12/2018 64 63.9 64.5 64.2 320.230 Bán
4 [HOSE.NVL] 27/12/2018 64 63.9 64.6 64.2 320.700 Bán
5 [HOSE.NVL] 26/12/2018 64 63.2 65.2 64.2 367.820 Bán
6 [HOSE.NVL] 25/12/2018 64.5 63.6 65.5 65.2 438.170 Bán
7 [HOSE.NVL] 24/12/2018 64 63.3 64.7 64.1 622.530 Bán
8 [HOSE.NVL] 21/12/2018 64 63.5 65.2 63.5 704.870 Bán
9 [HOSE.NVL] 20/12/2018 63.5 63 65.5 65 301.590 Bán
10 [HOSE.NVL] 19/12/2018 64.5 63.5 64.5 63.5 290.690 Bán
11 [HOSE.NVL] 18/12/2018 66 64 66.3 64.8 445.920 Bán
12 [HOSE.NVL] 17/12/2018 67 65.6 67 66.3 266.420 Bán
13 [HOSE.NVL] 14/12/2018 67.5 66.7 67.7 67 214.040 Bán
14 [HOSE.NVL] 13/12/2018 68 67.4 69.1 67.4 263.460 Bán
15 [HOSE.NVL] 12/12/2018 68 67.7 69.1 68 247.380 Bán
16 [HOSE.NVL] 11/12/2018 68 67 68.3 68.1 230.450 Bán
17 [HOSE.NVL] 10/12/2018 68 67.9 68.5 68.3 250.580 Theo dõi
18 [HOSE.NVL] 07/12/2018 68.2 68.2 69 68.5 294.760 Theo dõi
19 [HOSE.NVL] 06/12/2018 67 67 69.4 68 275.540 Bán
20 [HOSE.NVL] 05/12/2018 67.9 67 67.9 67.3 323.630 Bán