FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NVL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NVL] 15/12/2017 61.9 61.6 62.2 61.9 1.619.170 Mua
2 [HOSE.NVL] 14/12/2017 62.3 61.2 62.3 61.6 632.360 Theo dõi
3 [HOSE.NVL] 13/12/2017 62.5 61.6 62.5 62.3 613.480 Mua
4 [HOSE.NVL] 12/12/2017 61.5 61 62.5 62.5 672.810 Mua
5 [HOSE.NVL] 11/12/2017 62.4 61.4 62.4 61.5 1.286.680 Mua
6 [HOSE.NVL] 08/12/2017 61.8 61.7 62.6 62.3 1.197.400 Mua
7 [HOSE.NVL] 07/12/2017 61.4 61.1 62.4 61.5 1.296.410 Mua
8 [HOSE.NVL] 06/12/2017 61.6 61.1 61.6 61.1 582.970 Theo dõi
9 [HOSE.NVL] 05/12/2017 61.8 61.2 62 61.3 575.670 Mua
10 [HOSE.NVL] 04/12/2017 62 61.5 62 61.5 779.840 Mua
11 [HOSE.NVL] 01/12/2017 61.9 61.6 62.1 61.7 668.490 Mua
12 [HOSE.NVL] 30/11/2017 62.6 61.6 62.8 61.6 907.350 Mua
13 [HOSE.NVL] 29/11/2017 61.9 61.9 63.1 62.3 612.660 Mua
14 [HOSE.NVL] 28/11/2017 60.7 60.7 63 61.9 1.947.510 Mua
15 [HOSE.NVL] 27/11/2017 59.9 59.8 61 60.7 1.873.100 Theo dõi
16 [HOSE.NVL] 24/11/2017 60.1 59.7 60.1 59.9 1.807.370 Bán
17 [HOSE.NVL] 23/11/2017 60.6 60.1 61 60.1 1.793.740 Bán
18 [HOSE.NVL] 22/11/2017 59.7 59.6 60.7 60.5 1.909.080 Bán
19 [HOSE.NVL] 21/11/2017 59.8 59.4 60.1 59.7 1.890.200 Bán
20 [HOSE.NVL] 20/11/2017 60.8 59.5 60.8 59.8 1.807.530 Bán