FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NVL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NVL] 13/06/2019 59.5 58.8 60.1 59 546.740 Theo dõi
2 [HOSE.NVL] 12/06/2019 60.5 59.9 60.8 59.9 466.730 Mua
3 [HOSE.NVL] 11/06/2019 60.7 60.4 61 60.5 621.730 Mua
4 [HOSE.NVL] 10/06/2019 60.9 59.6 61.5 60.7 642.850 Mua
5 [HOSE.NVL] 07/06/2019 60.4 60.3 61.2 60.7 579.760 Mua
6 [HOSE.NVL] 06/06/2019 60 59.1 60.7 60.3 561.760 Mua
7 [HOSE.NVL] 05/06/2019 60.4 60.1 60.9 60.5 465.920 Mua
8 [HOSE.NVL] 04/06/2019 59.8 59 60.4 60.2 601.300 Mua
9 [HOSE.NVL] 03/06/2019 60 59.7 60.8 60 695.210 Mua
10 [HOSE.NVL] 31/05/2019 60.5 60.1 60.8 60.2 854.450 Mua
11 [HOSE.NVL] 30/05/2019 59 58.9 60.4 60.1 709.510 Mua
12 [HOSE.NVL] 29/05/2019 58.5 58.2 59.1 59.1 504.600 Mua
13 [HOSE.NVL] 28/05/2019 58.3 57.9 58.7 58.5 462.070 Mua
14 [HOSE.NVL] 27/05/2019 58.2 58.2 58.6 58.3 436.640 Theo dõi
15 [HOSE.NVL] 24/05/2019 58.2 57.8 59.3 58.2 420.410 Theo dõi
16 [HOSE.NVL] 23/05/2019 57.7 57.4 58.3 58.2 359.960 Theo dõi
17 [HOSE.NVL] 22/05/2019 57.7 57.7 59.2 57.7 390.180 Theo dõi
18 [HOSE.NVL] 21/05/2019 59.7 59 59.7 59 403.610 Mua
19 [HOSE.NVL] 20/05/2019 58.6 58.6 59.7 59.4 531.930 Mua
20 [HOSE.NVL] 17/05/2019 58.5 58.5 58.8 58.5 432.960 Mua