FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NVL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NVL] 19/03/2018 79 78.9 84.3 84.3 2.632.680 Mua
2 [HOSE.NVL] 16/03/2018 78.9 78.7 79.2 78.9 3.747.450 Bán
3 [HOSE.NVL] 15/03/2018 78.6 78.6 79.1 78.9 3.469.970 Bán
4 [HOSE.NVL] 14/03/2018 78.6 78.6 79 78.9 3.343.830 Bán
5 [HOSE.NVL] 13/03/2018 79 78.8 79.7 78.8 2.841.080 Bán
6 [HOSE.NVL] 12/03/2018 79.7 79.7 80.8 79.7 3.683.290 Bán
7 [HOSE.NVL] 09/03/2018 79.9 79.9 81.2 80.6 3.044.370 Bán
8 [HOSE.NVL] 08/03/2018 78.9 78.9 81.6 80.4 2.776.620 Theo dõi
9 [HOSE.NVL] 07/03/2018 78.7 78.4 79.5 79.2 1.541.650 Theo dõi
10 [HOSE.NVL] 06/03/2018 79.5 79.1 81 79.1 2.703.170 Theo dõi
11 [HOSE.NVL] 05/03/2018 85.5 81 85.8 81 2.689.470 Theo dõi
12 [HOSE.NVL] 02/03/2018 88.3 85.8 88.3 85.8 2.626.210 Mua
13 [HOSE.NVL] 01/03/2018 85.2 85.2 88.3 88.3 3.563.930 Quá mua
14 [HOSE.NVL] 28/02/2018 84 84 86.8 85.8 3.627.460 Mua
15 [HOSE.NVL] 27/02/2018 82.5 82.5 84.4 84.2 3.314.300 Mua
16 [HOSE.NVL] 26/02/2018 81.9 81.9 83.1 82.7 2.982.420 Theo dõi
17 [HOSE.NVL] 23/02/2018 80.3 80.3 82 82 3.187.060 Mua
18 [HOSE.NVL] 22/02/2018 80 80 81.1 80.7 3.014.800 Mua
19 [HOSE.NVL] 21/02/2018 80.1 80 80.6 80.4 2.775.250 Theo dõi
20 [HOSE.NVL] 13/02/2018 78.5 78.5 80 80 2.508.250 Bán