FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NVL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NVL] 21/11/2018 68.6 67.6 69.1 67.6 153.580 Bán
2 [HOSE.NVL] 20/11/2018 69.1 67 69.4 69.2 145.050 Theo dõi
3 [HOSE.NVL] 19/11/2018 69.7 69 69.9 69.4 122.050 Theo dõi
4 [HOSE.NVL] 16/11/2018 72.1 69 72.2 69.7 178.570 Theo dõi
5 [HOSE.NVL] 15/11/2018 70.9 70.8 73 72 444.090 Mua
6 [HOSE.NVL] 14/11/2018 70.9 70.5 72.2 70.9 412.410 Mua
7 [HOSE.NVL] 13/11/2018 70.4 69.5 71.2 70.9 164.260 Mua
8 [HOSE.NVL] 12/11/2018 70 68.6 70.8 70.7 195.640 Theo dõi
9 [HOSE.NVL] 09/11/2018 69 68.5 70.4 70.1 154.360 Theo dõi
10 [HOSE.NVL] 08/11/2018 69.3 68.2 69.9 69 543.910 Bán
11 [HOSE.NVL] 07/11/2018 69.7 68.8 69.8 69.2 177.680 Bán
12 [HOSE.NVL] 06/11/2018 69.9 69.5 70.3 69.8 142.280 Bán
13 [HOSE.NVL] 05/11/2018 71.1 69.5 71.1 69.9 127.620 Bán
14 [HOSE.NVL] 02/11/2018 71 70.5 71.2 71.1 483.030 Bán
15 [HOSE.NVL] 01/11/2018 71.1 70.1 71.9 71 162.470 Theo dõi
16 [HOSE.NVL] 31/10/2018 70.1 69.9 71.1 71.1 420.240 Theo dõi
17 [HOSE.NVL] 30/10/2018 70.9 68.7 70.9 70.2 278.100 Theo dõi
18 [HOSE.NVL] 29/10/2018 73.1 70.1 73.1 71.2 185.440 Mua
19 [HOSE.NVL] 26/10/2018 74 72 74.7 73.1 997.510 Mua
20 [HOSE.NVL] 25/10/2018 72.8 71 74.5 74.5 936.470 Mua