FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NVL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NVL] 22/03/2019 57.2 56.9 57.9 57.4 409.030 Bán
2 [HOSE.NVL] 21/03/2019 58 57 58.8 57 493.820 Theo dõi
3 [HOSE.NVL] 20/03/2019 58.5 58.3 59.2 58.3 434.440 Theo dõi
4 [HOSE.NVL] 19/03/2019 59.3 58.2 59.5 58.4 413.930 Theo dõi
5 [HOSE.NVL] 18/03/2019 60.2 59 61 59.2 428.600 Theo dõi
6 [HOSE.NVL] 15/03/2019 62 59.9 62.6 59.9 2.531.220 Mua
7 [HOSE.NVL] 14/03/2019 61 60.5 62.1 61.9 394.680 Mua
8 [HOSE.NVL] 13/03/2019 62.5 61 62.8 61.2 359.170 Mua
9 [HOSE.NVL] 12/03/2019 60.2 60.2 62.5 62.5 1.139.030 Mua
10 [HOSE.NVL] 11/03/2019 58 58 60.6 60.1 662.430 Mua
11 [HOSE.NVL] 08/03/2019 57 57 58.7 57.5 445.530 Bán
12 [HOSE.NVL] 07/03/2019 57 57 57.9 57.4 472.630 Bán
13 [HOSE.NVL] 06/03/2019 58.8 56.6 58.8 57 880.920 Theo dõi
14 [HOSE.NVL] 05/03/2019 59.3 58.5 59.7 58.8 536.160 Mua
15 [HOSE.NVL] 04/03/2019 59.2 58.6 60 59.5 500.190 Mua
16 [HOSE.NVL] 01/03/2019 57.1 57.1 59.2 59.2 495.790 Mua
17 [HOSE.NVL] 28/02/2019 60 57.5 60.7 57.5 1.361.480 Theo dõi
18 [HOSE.NVL] 27/02/2019 59.4 59.4 60.5 59.6 652.490 Mua
19 [HOSE.NVL] 26/02/2019 60.5 59.4 61.2 59.4 443.700 Mua
20 [HOSE.NVL] 25/02/2019 58.5 58.5 61.3 59.8 735.710 Mua