FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NVL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NVL] 25/05/2018 50.6 49.8 52.5 52 3.353.080 Theo dõi
2 [HOSE.NVL] 24/05/2018 50.2 49.8 52 50.6 3.519.930 Bán
3 [HOSE.NVL] 23/05/2018 50.4 49.3 50.4 50.2 3.276.010 Bán
4 [HOSE.NVL] 22/05/2018 51.9 49.7 51.9 50.4 3.019.740 Bán
5 [HOSE.NVL] 21/05/2018 53 51 53.1 52 2.744.660 Bán
6 [HOSE.NVL] 18/05/2018 52.6 51.8 53 53 3.291.710 Bán
7 [HOSE.NVL] 17/05/2018 52.7 50.6 53 52.6 2.921.520 Bán
8 [HOSE.NVL] 16/05/2018 53.5 50.5 53.5 52.6 2.890.630 Bán
9 [HOSE.NVL] 15/05/2018 53.9 52.8 54.2 53.5 2.576.800 Bán
10 [HOSE.NVL] 14/05/2018 55.5 53.3 55.9 54 2.893.140 Bán
11 [HOSE.NVL] 11/05/2018 55.6 53.5 56 55.5 1.983.740 Bán
12 [HOSE.NVL] 10/05/2018 56.3 54.7 56.7 56 2.502.410 Bán
13 [HOSE.NVL] 09/05/2018 56.2 54 57.1 56.6 1.909.470 Bán
14 [HOSE.NVL] 08/05/2018 53.5 53.5 56.8 56.7 2.048.150 Bán
15 [HOSE.NVL] 07/05/2018 52 51.8 54.1 53.9 1.762.590 Bán
16 [HOSE.NVL] 04/05/2018 52.5 50.5 55 52 2.354.810 Quá bán
17 [HOSE.NVL] 03/05/2018 57.8 54.2 58.2 54.2 1.609.640 Bán
18 [HOSE.NVL] 02/05/2018 58.2 57.6 61.5 58.2 2.458.280 Bán
19 [HOSE.NVL] 27/04/2018 62 61.5 64.7 61.5 889.660 Bán
20 [HOSE.NVL] 26/04/2018 71 66.1 71.1 66.1 2.052.810 Bán