FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NVL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NVL] 19/09/2018 67.3 66 67.4 66 154.640 Theo dõi
2 [HOSE.NVL] 18/09/2018 66.7 66.4 67.3 67.3 308.790 Mua
3 [HOSE.NVL] 17/09/2018 68 66.5 68 67.2 409.970 Mua
4 [HOSE.NVL] 14/09/2018 68.5 67 69.3 67.8 246.590 Mua
5 [HOSE.NVL] 13/09/2018 67.7 67.5 69 67.9 274.550 Mua
6 [HOSE.NVL] 12/09/2018 66.5 66.5 68 67.7 251.290 Mua
7 [HOSE.NVL] 11/09/2018 66 64.1 66.5 66.5 441.850 Mua
8 [HOSE.NVL] 10/09/2018 64.7 63.6 66 66 462.290 Mua
9 [HOSE.NVL] 07/09/2018 64.7 63.2 65.1 65.1 453.810 Mua
10 [HOSE.NVL] 06/09/2018 63.6 63.5 65 65 391.310 Mua
11 [HOSE.NVL] 05/09/2018 64.6 63.3 64.8 63.6 705.390 Bán
12 [HOSE.NVL] 04/09/2018 64.7 63.7 65 64.8 427.640 Bán
13 [HOSE.NVL] 31/08/2018 65 64.5 65.1 65 332.000 Theo dõi
14 [HOSE.NVL] 30/08/2018 64.7 64.1 65 65 346.410 Theo dõi
15 [HOSE.NVL] 29/08/2018 64.9 63.5 65 64.9 235.120 Theo dõi
16 [HOSE.NVL] 28/08/2018 65.1 63.1 65.5 65 386.220 Mua
17 [HOSE.NVL] 27/08/2018 65 64.1 65.1 65.1 235.500 Mua
18 [HOSE.NVL] 24/08/2018 63.9 63.8 65 65 296.650 Mua
19 [HOSE.NVL] 23/08/2018 64.7 63 64.9 64 687.130 Theo dõi
20 [HOSE.NVL] 22/08/2018 65.3 62 65.5 64.9 395.040 Theo dõi