FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NVL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NVL] 19/07/2018 55.1 53.5 55.9 55.8 482.990 Mua
2 [HOSE.NVL] 18/07/2018 52.1 52.1 55 54.8 1.794.360 Mua
3 [HOSE.NVL] 17/07/2018 52.5 51.5 52.8 52.1 995.730 Mua
4 [HOSE.NVL] 16/07/2018 51.3 51.2 52 51.8 832.810 Mua
5 [HOSE.NVL] 13/07/2018 50.8 50.4 51.6 51.4 645.840 Mua
6 [HOSE.NVL] 12/07/2018 50.8 50.2 52 50.8 920.440 Mua
7 [HOSE.NVL] 11/07/2018 50.1 49.75 52 50.6 1.295.810 Bán
8 [HOSE.NVL] 10/07/2018 51.1 50.2 51.1 50.5 1.027.380 Theo dõi
9 [HOSE.NVL] 09/07/2018 51.7 50.1 52 51.1 1.226.910 Mua
10 [HOSE.NVL] 06/07/2018 49.85 49.75 52 52 1.490.510 Mua
11 [HOSE.NVL] 05/07/2018 50.1 49.7 50.2 50 982.520 Bán
12 [HOSE.NVL] 04/07/2018 50 49.85 50.3 50.1 966.360 Bán
13 [HOSE.NVL] 03/07/2018 50.9 50 51.1 50 1.380.590 Bán
14 [HOSE.NVL] 02/07/2018 51 50 52 51.1 1.288.050 Theo dõi
15 [HOSE.NVL] 29/06/2018 50.7 50.5 51 51 1.835.890 Theo dõi
16 [HOSE.NVL] 28/06/2018 50.5 50.3 51.1 50.7 1.620.920 Theo dõi
17 [HOSE.NVL] 27/06/2018 50.5 50.3 50.6 50.6 1.468.270 Theo dõi
18 [HOSE.NVL] 26/06/2018 50.6 50.1 50.7 50.5 1.890.220 Bán
19 [HOSE.NVL] 25/06/2018 50.5 50 51 50.7 1.946.880 Bán
20 [HOSE.NVL] 22/06/2018 50 49.8 50.5 50.5 1.817.010 Bán