FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NVT] 18/05/2018 4.43 4.35 4.5 4.5 45.830 Theo dõi
2 [HOSE.NVT] 17/05/2018 4.63 4.4 4.63 4.55 3.620 Mua
3 [HOSE.NVT] 16/05/2018 4.43 4.43 4.7 4.55 10.450 Mua
4 [HOSE.NVT] 15/05/2018 4.7 4.26 4.78 4.64 38.450 Mua
5 [HOSE.NVT] 14/05/2018 4.6 4.5 4.74 4.55 40.730 Theo dõi
6 [HOSE.NVT] 11/05/2018 4.3 4.3 4.45 4.45 6.950 Theo dõi
7 [HOSE.NVT] 10/05/2018 4.46 4.3 4.5 4.3 13.630 Bán
8 [HOSE.NVT] 09/05/2018 4.59 4.3 4.59 4.3 23.370 Bán
9 [HOSE.NVT] 08/05/2018 4.51 4.3 4.54 4.5 4.790 Bán
10 [HOSE.NVT] 07/05/2018 4.19 4.16 4.56 4.3 18.560 Bán
11 [HOSE.NVT] 04/05/2018 4.28 4.25 4.28 4.27 9.300 Bán
12 [HOSE.NVT] 03/05/2018 4.35 4.07 4.35 4.11 9.050 Bán
13 [HOSE.NVT] 02/05/2018 4.07 3.94 4.51 4.07 20.660 Bán
14 [HOSE.NVT] 27/04/2018 4.5 4.23 4.5 4.23 130.730 Bán
15 [HOSE.NVT] 26/04/2018 4.44 4.05 4.64 4.54 13.650 Bán
16 [HOSE.NVT] 24/04/2018 4.5 4.34 4.9 4.34 30.360 Bán
17 [HOSE.NVT] 23/04/2018 4.66 4.66 4.91 4.66 40.260 Theo dõi
18 [HOSE.NVT] 20/04/2018 5.1 4.7 5.1 4.99 4.240 Mua
19 [HOSE.NVT] 19/04/2018 4.39 4.39 4.96 4.86 31.050 Theo dõi
20 [HOSE.NVT] 18/04/2018 4.61 4.56 4.89 4.71 50.630 Bán