FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NVT] 16/05/2019 9 8.31 9 8.41 9.230 Bán
2 [HOSE.NVT] 15/05/2019 8.75 8.75 8.75 8.75 19.470 Theo dõi
3 [HOSE.NVT] 14/05/2019 8.55 8.18 8.56 8.18 24.650 Bán
4 [HOSE.NVT] 13/05/2019 8.01 8 8.66 8 70.470 Bán
5 [HOSE.NVT] 10/05/2019 8.5 8.1 8.58 8.1 20.330 Bán
6 [HOSE.NVT] 09/05/2019 8.7 8.69 8.7 8.69 4.520 Theo dõi
7 [HOSE.NVT] 08/05/2019 8.52 8.52 8.69 8.69 1.120 Bán
8 [HOSE.NVT] 07/05/2019 8.58 8.44 8.89 8.5 34.620 Bán
9 [HOSE.NVT] 06/05/2019 8.61 8.53 8.89 8.89 29.580 Theo dõi
10 [HOSE.NVT] 03/05/2019 9 8.55 9 8.61 6.600 Bán
11 [HOSE.NVT] 02/05/2019 9.26 8.7 9.28 8.7 1.270 Bán
12 [HOSE.NVT] 26/04/2019 8.39 8.39 8.88 8.88 15.860 Theo dõi
13 [HOSE.NVT] 25/04/2019 8.2 8.2 8.4 8.3 23.680 Bán
14 [HOSE.NVT] 24/04/2019 8.7 8.3 8.7 8.3 21.850 Bán
15 [HOSE.NVT] 23/04/2019 8.6 8.5 8.7 8.6 9.410 Bán
16 [HOSE.NVT] 22/04/2019 8.7 8.4 8.7 8.4 6.560 Bán
17 [HOSE.NVT] 19/04/2019 8.9 8.63 8.9 8.89 7.300 Bán
18 [HOSE.NVT] 18/04/2019 8.62 8.62 8.9 8.9 5.840 Bán
19 [HOSE.NVT] 17/04/2019 9 8.89 9.7 8.9 69.930 Bán
20 [HOSE.NVT] 16/04/2019 9.3 9.3 9.9 9.5 12.090 Theo dõi