FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NVT] 19/03/2018 5.37 5.35 5.41 5.41 531.800 Mua
2 [HOSE.NVT] 16/03/2018 5.06 4.73 5.06 5.06 541.660 Mua
3 [HOSE.NVT] 15/03/2018 4.98 4.66 4.98 4.73 1.640.660 Mua
4 [HOSE.NVT] 14/03/2018 4.66 4.6 4.66 4.66 333.870 Mua
5 [HOSE.NVT] 13/03/2018 4.02 4.02 4.36 4.36 122.050 Theo dõi
6 [HOSE.NVT] 12/03/2018 4.08 4.08 4.45 4.08 273.010 Theo dõi
7 [HOSE.NVT] 09/03/2018 4.83 4.3 4.83 4.35 282.400 Mua
8 [HOSE.NVT] 08/03/2018 4.9 4.5 4.9 4.53 188.170 Mua
9 [HOSE.NVT] 07/03/2018 4.85 4.71 5.17 4.72 390.810 Mua
10 [HOSE.NVT] 06/03/2018 5 4.75 5.1 4.85 627.390 Mua
11 [HOSE.NVT] 05/03/2018 5.03 5.03 5.03 5.03 1.259.750 Mua
12 [HOSE.NVT] 02/03/2018 4.71 4.65 4.71 4.71 1.098.410 Mua
13 [HOSE.NVT] 01/03/2018 4.15 4.13 4.41 4.41 685.300 Mua
14 [HOSE.NVT] 28/02/2018 4.63 4.13 4.66 4.13 956.370 Mua
15 [HOSE.NVT] 27/02/2018 4.3 4.3 4.36 4.36 565.240 Mua
16 [HOSE.NVT] 26/02/2018 4.05 3.86 4.08 4.08 458.230 Mua
17 [HOSE.NVT] 23/02/2018 4.04 3.82 4.06 3.82 200.960 Mua
18 [HOSE.NVT] 22/02/2018 4 3.8 4.28 3.8 2.089.640 Theo dõi
19 [HOSE.NVT] 21/02/2018 3.74 3.74 4 4 734.550 Theo dõi
20 [HOSE.NVT] 13/02/2018 3.5 3.4 3.74 3.74 56.200 Theo dõi