FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NVT] 15/12/2017 2.85 3.04 3.04 3.04 199.140 Mua
2 [HOSE.NVT] 14/12/2017 2.67 2.67 2.85 2.85 156.610 Theo dõi
3 [HOSE.NVT] 13/12/2017 2.67 2.58 2.71 2.67 58.050 Bán
4 [HOSE.NVT] 12/12/2017 2.68 2.54 2.7 2.67 112.080 Bán
5 [HOSE.NVT] 11/12/2017 2.73 2.61 2.8 2.69 95.250 Bán
6 [HOSE.NVT] 08/12/2017 2.8 2.75 2.82 2.8 84.240 Bán
7 [HOSE.NVT] 07/12/2017 2.82 2.76 2.85 2.82 33.390 Bán
8 [HOSE.NVT] 06/12/2017 2.8 2.73 2.85 2.82 178.520 Bán
9 [HOSE.NVT] 05/12/2017 2.89 2.75 2.89 2.85 153.050 Theo dõi
10 [HOSE.NVT] 04/12/2017 2.84 2.82 2.96 2.82 194.610 Theo dõi
11 [HOSE.NVT] 01/12/2017 2.84 2.83 2.92 2.89 23.920 Theo dõi
12 [HOSE.NVT] 30/11/2017 2.85 2.83 2.9 2.87 26.940 Bán
13 [HOSE.NVT] 29/11/2017 2.9 2.85 2.92 2.86 77.380 Bán
14 [HOSE.NVT] 28/11/2017 3 2.86 3 2.9 38.220 Theo dõi
15 [HOSE.NVT] 27/11/2017 2.81 2.81 2.99 2.96 112.110 Mua
16 [HOSE.NVT] 24/11/2017 2.82 2.74 2.9 2.85 123.960 Bán
17 [HOSE.NVT] 23/11/2017 2.88 2.85 2.94 2.85 58.240 Bán
18 [HOSE.NVT] 22/11/2017 2.9 2.87 2.97 2.88 72.030 Bán
19 [HOSE.NVT] 21/11/2017 2.95 2.88 3.06 2.88 54.140 Theo dõi
20 [HOSE.NVT] 20/11/2017 2.9 2.87 2.99 2.92 30.480 Theo dõi