FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NVT] 15/01/2019 7.13 6.4 7.13 6.5 34.920 Theo dõi
2 [HOSE.NVT] 14/01/2019 6.36 6.35 6.7 6.7 4.330 Mua
3 [HOSE.NVT] 11/01/2019 6.99 6.6 6.99 6.6 6.020 Mua
4 [HOSE.NVT] 10/01/2019 6.6 6.6 6.6 6.6 850 Mua
5 [HOSE.NVT] 09/01/2019 6.8 6.6 6.88 6.6 6.300 Theo dõi
6 [HOSE.NVT] 08/01/2019 6.42 6.41 6.88 6.88 20.230 Mua
7 [HOSE.NVT] 07/01/2019 6.7 6.31 7.05 6.7 69.220 Mua
8 [HOSE.NVT] 04/01/2019 6.3 6.3 6.67 6.67 12.130 Mua
9 [HOSE.NVT] 03/01/2019 6.75 6.69 6.75 6.69 20 Mua
10 [HOSE.NVT] 02/01/2019 6.7 6.35 7 6.7 540 Mua
11 [HOSE.NVT] 28/12/2018 6.7 6.65 6.7 6.7 82.840 Theo dõi
12 [HOSE.NVT] 27/12/2018 6.89 6.27 6.89 6.27 6.940 Bán
13 [HOSE.NVT] 26/12/2018 6.65 6.3 6.65 6.5 9.980 Bán
14 [HOSE.NVT] 25/12/2018 6.2 6.2 6.5 6.23 28.950 Bán
15 [HOSE.NVT] 24/12/2018 7.12 6.32 7.12 6.32 10.950 Bán
16 [HOSE.NVT] 21/12/2018 6.24 6.2 6.67 6.67 80.680 Mua
17 [HOSE.NVT] 20/12/2018 6.3 6.1 6.7 6.24 19.390 Theo dõi
18 [HOSE.NVT] 19/12/2018 6.21 6.21 6.7 6.3 17.970 Theo dõi
19 [HOSE.NVT] 18/12/2018 6.73 6.3 6.99 6.5 41.120 Theo dõi
20 [HOSE.NVT] 17/12/2018 7.59 6.7 7.59 6.73 46.270 Mua