FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NVT] 14/11/2018 6.95 6.95 6.95 6.95 110 Mua
2 [HOSE.NVT] 13/11/2018 6.7 6.7 7 6.9 140.330 Mua
3 [HOSE.NVT] 12/11/2018 6.8 6.8 6.8 6.8 10 Mua
4 [HOSE.NVT] 09/11/2018 6.45 6.45 6.6 6.5 11.170 Bán
5 [HOSE.NVT] 08/11/2018 6.36 6.36 6.9 6.9 20 Mua
6 [HOSE.NVT] 07/11/2018 7.05 6.51 7.05 6.52 15.160 Theo dõi
7 [HOSE.NVT] 06/11/2018 7.2 6.6 7.2 6.6 122.010 Theo dõi
8 [HOSE.NVT] 05/11/2018 6.23 6.23 7.05 6.9 26.910 Mua
9 [HOSE.NVT] 02/11/2018 7 6.6 7 6.6 51.390 Theo dõi
10 [HOSE.NVT] 01/11/2018 7 7 7 7 10 Mua
11 [HOSE.NVT] 31/10/2018 6.9 6.52 6.99 6.99 19.120 Mua
12 [HOSE.NVT] 30/10/2018 7 6.99 7 6.99 130 Mua
13 [HOSE.NVT] 29/10/2018 6.62 6.58 7.05 6.58 42.220 Theo dõi
14 [HOSE.NVT] 26/10/2018 6.25 6.25 7.05 7.05 510 Mua
15 [HOSE.NVT] 25/10/2018 6.6 6.6 7.06 6.65 491.150 Mua
16 [HOSE.NVT] 24/10/2018 6.6 6.5 6.6 6.6 20.020 Mua
17 [HOSE.NVT] 23/10/2018 6.65 6.65 6.65 6.65 330 Mua
18 [HOSE.NVT] 22/10/2018 6.28 6.28 6.66 6.66 40 Mua
19 [HOSE.NVT] 19/10/2018 6.66 6.66 6.68 6.68 1.240 Mua
20 [HOSE.NVT] 18/10/2018 6.66 6.66 6.66 6.66 1.110 Mua