FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NVT] 20/09/2018 6.35 6.3 6.4 6.36 81.650 Theo dõi
2 [HOSE.NVT] 19/09/2018 6.65 6.34 6.7 6.34 13.250 Theo dõi
3 [HOSE.NVT] 18/09/2018 6.75 6.3 6.75 6.35 55.530 Theo dõi
4 [HOSE.NVT] 17/09/2018 6.75 6.35 6.75 6.75 570 Mua
5 [HOSE.NVT] 14/09/2018 6.98 6.45 6.98 6.45 30.470 Mua
6 [HOSE.NVT] 13/09/2018 6.55 6.32 7 6.6 197.430 Mua
7 [HOSE.NVT] 12/09/2018 7 6.51 7.16 6.55 542.680 Mua
8 [HOSE.NVT] 11/09/2018 6.7 6.4 6.7 6.7 11.970 Mua
9 [HOSE.NVT] 10/09/2018 5.96 5.96 6.63 6.63 12.400 Mua
10 [HOSE.NVT] 07/09/2018 6.55 6.2 7 6.2 431.790 Mua
11 [HOSE.NVT] 06/09/2018 6.63 6.55 6.63 6.55 5.790 Mua
12 [HOSE.NVT] 05/09/2018 7 6.2 7 6.2 1.952.920 Mua
13 [HOSE.NVT] 04/09/2018 6.65 5.87 6.66 6.55 214.980 Mua
14 [HOSE.NVT] 31/08/2018 6.22 6.2 6.23 6.23 214.710 Mua
15 [HOSE.NVT] 30/08/2018 5.81 5.81 5.83 5.83 21.750 Mua
16 [HOSE.NVT] 29/08/2018 5.87 5.45 6.09 5.45 132.620 Mua
17 [HOSE.NVT] 28/08/2018 6.2 5.7 6.2 5.7 30.990 Mua
18 [HOSE.NVT] 27/08/2018 5.75 5.5 5.99 5.99 182.800 Mua
19 [HOSE.NVT] 24/08/2018 5.69 5.5 5.69 5.6 15.690 Mua
20 [HOSE.NVT] 23/08/2018 5.52 5.3 5.66 5.6 33.030 Mua