FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NVT] 17/07/2018 6 5.6 6 5.6 14.020 Mua
2 [HOSE.NVT] 16/07/2018 5.9 5.26 6 5.99 96.270 Mua
3 [HOSE.NVT] 13/07/2018 5.52 5.52 6.33 5.61 79.400 Mua
4 [HOSE.NVT] 12/07/2018 5.92 5.21 5.95 5.92 250 Mua
5 [HOSE.NVT] 11/07/2018 5.57 5.57 6.1 5.57 22.590 Mua
6 [HOSE.NVT] 10/07/2018 6.8 5.98 6.86 5.98 514.190 Mua
7 [HOSE.NVT] 09/07/2018 6.1 6.1 6.42 6.42 381.600 Mua
8 [HOSE.NVT] 06/07/2018 5.81 5.8 6 6 72.870 Mua
9 [HOSE.NVT] 05/07/2018 5.81 5.8 5.81 5.81 432.420 Mua
10 [HOSE.NVT] 04/07/2018 5.22 5.22 5.43 5.43 293.030 Mua
11 [HOSE.NVT] 03/07/2018 5 5 5.08 5.08 287.650 Mua
12 [HOSE.NVT] 02/07/2018 5.05 4.75 5.15 4.75 64.210 Mua
13 [HOSE.NVT] 29/06/2018 4.9 4.9 5.22 5.05 110.040 Mua
14 [HOSE.NVT] 28/06/2018 5 4.55 5 4.94 15.090 Mua
15 [HOSE.NVT] 27/06/2018 4.4 4.4 4.7 4.7 248.360 Mua
16 [HOSE.NVT] 26/06/2018 4.49 4.4 4.6 4.4 85.640 Bán
17 [HOSE.NVT] 25/06/2018 4.4 4.4 4.5 4.5 109.690 Mua
18 [HOSE.NVT] 22/06/2018 4.31 4.3 4.44 4.42 48.820 Bán
19 [HOSE.NVT] 21/06/2018 4.44 4.16 4.44 4.42 38.030 Bán
20 [HOSE.NVT] 20/06/2018 4.25 4.14 4.43 4.43 12.160 Theo dõi