FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.NVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.NVT] 22/08/2019 9.09 9.08 9.2 9.08 1.830 Theo dõi
2 [HOSE.NVT] 21/08/2019 8.61 8.61 8.61 8.61 100 Bán
3 [HOSE.NVT] 20/08/2019 8.59 8.59 8.61 8.61 600 Bán
4 [HOSE.NVT] 19/08/2019 9 9 9 9 520 Theo dõi
5 [HOSE.NVT] 16/08/2019 9 9 9 9 1.000 Theo dõi
6 [HOSE.NVT] 15/08/2019 9.2 9.2 9.3 9.3 510 Mua
7 [HOSE.NVT] 14/08/2019 8.73 8.73 9.2 9.2 630 Mua
8 [HOSE.NVT] 13/08/2019 9.27 9.2 9.27 9.2 1.600 Mua
9 [HOSE.NVT] 12/08/2019 9.31 9.31 9.75 9.75 1.350 Mua
10 [HOSE.NVT] 09/08/2019 9.8 9.6 9.8 9.77 1.150 Mua
11 [HOSE.NVT] 08/08/2019 9.5 9.5 9.84 9.82 5.010 Mua
12 [HOSE.NVT] 07/08/2019 9.3 8.9 9.3 9.2 21.640 Mua
13 [HOSE.NVT] 06/08/2019 9.3 8.7 9.4 9.4 65.620 Mua
14 [HOSE.NVT] 05/08/2019 8.84 8.7 9.3 9.3 133.520 Mua
15 [HOSE.NVT] 02/08/2019 8.2 8.2 8.83 8.83 33.620 Mua
16 [HOSE.NVT] 01/08/2019 8.01 8.01 8.26 8.26 3.310 Bán
17 [HOSE.NVT] 31/07/2019 8.2 8.2 8.2 8.2 5.000 Bán
18 [HOSE.NVT] 29/07/2019 8.1 8.1 8.2 8.2 6.000 Bán
19 [HOSE.NVT] 26/07/2019 8.05 8.05 8.2 8.2 4.180 Bán
20 [HOSE.NVT] 25/07/2019 8.01 8 8.15 8.15 4.370 Bán