FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.OGC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.OGC] 25/06/2019 4.04 3.94 4.04 4 920.530 Bán
2 [HOSE.OGC] 24/06/2019 4.11 4.02 4.13 4.04 1.082.400 Theo dõi
3 [HOSE.OGC] 21/06/2019 4.1 4.09 4.19 4.1 788.950 Theo dõi
4 [HOSE.OGC] 20/06/2019 4.09 4.07 4.2 4.13 1.189.810 Mua
5 [HOSE.OGC] 19/06/2019 4.11 4.09 4.2 4.11 659.630 Theo dõi
6 [HOSE.OGC] 18/06/2019 4.22 4.14 4.26 4.14 983.770 Theo dõi
7 [HOSE.OGC] 17/06/2019 4.1 4.1 4.25 4.19 1.730.130 Theo dõi
8 [HOSE.OGC] 14/06/2019 4.05 4.01 4.1 4.07 1.374.840 Bán
9 [HOSE.OGC] 13/06/2019 4.02 4.02 4.12 4.04 342.520 Bán
10 [HOSE.OGC] 12/06/2019 4.02 4.02 4.1 4.03 398.460 Bán
11 [HOSE.OGC] 11/06/2019 4.12 4 4.16 4.02 413.830 Bán
12 [HOSE.OGC] 10/06/2019 4.1 4.1 4.18 4.12 596.800 Bán
13 [HOSE.OGC] 07/06/2019 4.12 4.09 4.18 4.09 352.650 Bán
14 [HOSE.OGC] 06/06/2019 4.15 4.1 4.2 4.1 343.240 Bán
15 [HOSE.OGC] 05/06/2019 4.1 4.1 4.2 4.15 346.600 Bán
16 [HOSE.OGC] 04/06/2019 4.23 4.06 4.23 4.12 684.700 Bán
17 [HOSE.OGC] 03/06/2019 4.24 4.05 4.24 4.05 679.920 Bán
18 [HOSE.OGC] 31/05/2019 4.31 4.24 4.31 4.24 234.270 Bán
19 [HOSE.OGC] 30/05/2019 4.21 4.21 4.36 4.31 250.400 Bán
20 [HOSE.OGC] 29/05/2019 4.4 4.2 4.4 4.29 572.900 Bán