FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.OGC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.OGC] 17/07/2018 1.81 1.79 1.82 1.8 331.840 Bán
2 [HOSE.OGC] 16/07/2018 1.77 1.75 1.81 1.81 384.870 Bán
3 [HOSE.OGC] 13/07/2018 1.75 1.7 1.77 1.77 1.161.960 Bán
4 [HOSE.OGC] 12/07/2018 1.72 1.71 1.78 1.72 332.280 Quá bán
5 [HOSE.OGC] 11/07/2018 1.79 1.73 1.79 1.73 610.430 Quá bán
6 [HOSE.OGC] 10/07/2018 1.8 1.74 1.83 1.79 1.682.340 Bán
7 [HOSE.OGC] 09/07/2018 1.86 1.8 1.86 1.81 383.780 Bán
8 [HOSE.OGC] 06/07/2018 1.79 1.74 1.9 1.82 1.927.160 Bán
9 [HOSE.OGC] 05/07/2018 1.93 1.82 1.95 1.82 2.513.440 Bán
10 [HOSE.OGC] 04/07/2018 1.95 1.94 2 1.95 512.800 Bán
11 [HOSE.OGC] 03/07/2018 1.98 1.95 2.03 1.95 683.450 Bán
12 [HOSE.OGC] 02/07/2018 2 1.98 2.05 1.98 700.830 Bán
13 [HOSE.OGC] 29/06/2018 2.01 2.01 2.05 2.01 317.880 Bán
14 [HOSE.OGC] 28/06/2018 2.06 2 2.07 2.01 596.520 Bán
15 [HOSE.OGC] 27/06/2018 2.05 2.04 2.08 2.06 267.320 Bán
16 [HOSE.OGC] 26/06/2018 2.07 2.04 2.07 2.06 531.600 Bán
17 [HOSE.OGC] 25/06/2018 2.06 2.06 2.11 2.08 451.440 Bán
18 [HOSE.OGC] 22/06/2018 2.02 2.02 2.09 2.08 567.380 Bán
19 [HOSE.OGC] 21/06/2018 2.05 2.01 2.05 2.04 319.420 Bán
20 [HOSE.OGC] 20/06/2018 2 2 2.06 2.04 1.049.670 Bán