FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.OGC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.OGC] 14/12/2017 2.2 2.14 2.21 2.18 1.819.100 Theo dõi
2 [HOSE.OGC] 13/12/2017 2.18 2.18 2.25 2.2 962.000 Theo dõi
3 [HOSE.OGC] 12/12/2017 2.25 2.14 2.3 2.18 2.004.800 Theo dõi
4 [HOSE.OGC] 11/12/2017 2.33 2.25 2.4 2.25 4.891.100 Mua
5 [HOSE.OGC] 08/12/2017 2.27 2.25 2.34 2.29 2.222.550 Mua
6 [HOSE.OGC] 07/12/2017 2.23 2.19 2.25 2.25 1.178.590 Mua
7 [HOSE.OGC] 06/12/2017 2.16 2.15 2.25 2.2 1.382.750 Mua
8 [HOSE.OGC] 05/12/2017 2.3 2.16 2.35 2.16 1.246.360 Theo dõi
9 [HOSE.OGC] 04/12/2017 2.17 2.15 2.28 2.28 2.108.580 Mua
10 [HOSE.OGC] 01/12/2017 2.12 2.12 2.17 2.14 930.400 Mua
11 [HOSE.OGC] 30/11/2017 2.28 2.13 2.28 2.14 1.133.860 Mua
12 [HOSE.OGC] 29/11/2017 2.25 2.12 2.3 2.2 1.002.010 Mua
13 [HOSE.OGC] 28/11/2017 2.39 2.25 2.39 2.25 2.844.210 Mua
14 [HOSE.OGC] 27/11/2017 2.3 2.26 2.38 2.38 6.654.700 Mua
15 [HOSE.OGC] 24/11/2017 2.07 2.02 2.23 2.23 2.859.320 Mua
16 [HOSE.OGC] 23/11/2017 2.06 1.99 2.12 2.09 3.212.080 Mua
17 [HOSE.OGC] 22/11/2017 2.1 2.09 2.17 2.09 2.175.890 Mua
18 [HOSE.OGC] 21/11/2017 2.28 2.1 2.35 2.1 9.975.670 Mua
19 [HOSE.OGC] 20/11/2017 2.2 2.11 2.2 2.2 7.334.770 Mua
20 [HOSE.OGC] 17/11/2017 2.06 2.05 2.06 2.06 4.325.880 Mua