FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.OGC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.OGC] 22/02/2018 2.07 2 2.07 2.02 1.099.350 Theo dõi
2 [HOSE.OGC] 21/02/2018 2.15 2.06 2.16 2.06 777.730 Theo dõi
3 [HOSE.OGC] 13/02/2018 2 1.94 2.11 2.11 2.591.610 Theo dõi
4 [HOSE.OGC] 12/02/2018 2 1.88 2 1.98 1.215.920 Bán
5 [HOSE.OGC] 09/02/2018 1.75 1.75 1.9 1.9 2.051.830 Bán
6 [HOSE.OGC] 08/02/2018 2 1.87 2 1.87 1.274.770 Bán
7 [HOSE.OGC] 07/02/2018 2.04 1.99 2.04 2 1.477.250 Bán
8 [HOSE.OGC] 06/02/2018 1.95 1.91 2 1.95 4.072.860 Bán
9 [HOSE.OGC] 05/02/2018 2.05 2.05 2.21 2.05 3.765.600 Bán
10 [HOSE.OGC] 02/02/2018 2.05 2.03 2.11 2.11 1.774.300 Bán
11 [HOSE.OGC] 01/02/2018 1.9 1.9 2.02 1.98 2.544.510 Bán
12 [HOSE.OGC] 31/01/2018 2.07 1.97 2.1 1.97 6.061.960 Bán
13 [HOSE.OGC] 30/01/2018 2.1 2.07 2.13 2.1 1.673.940 Bán
14 [HOSE.OGC] 29/01/2018 2.11 2.1 2.19 2.11 3.059.860 Bán
15 [HOSE.OGC] 26/01/2018 2.17 2.11 2.19 2.11 2.263.820 Bán
16 [HOSE.OGC] 25/01/2018 2.1 2.1 2.22 2.14 4.102.830 Bán
17 [HOSE.OGC] 22/01/2018 2.18 2.08 2.19 2.1 2.338.450 Theo dõi
18 [HOSE.OGC] 19/01/2018 2.17 2.15 2.28 2.17 1.325.810 Theo dõi
19 [HOSE.OGC] 18/01/2018 2.1 2.09 2.25 2.2 2.863.690 Mua
20 [HOSE.OGC] 17/01/2018 2.24 2.12 2.3 2.12 3.120.020 Theo dõi