FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.OPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.OPC] 25/05/2018 55 52.9 55 54.9 740 Mua
2 [HOSE.OPC] 24/05/2018 57 52 57 56.8 1.080 Mua
3 [HOSE.OPC] 23/05/2018 53.9 52 53.9 53.9 30 Theo dõi
4 [HOSE.OPC] 22/05/2018 59 54 59 54 6.250 Theo dõi
5 [HOSE.OPC] 21/05/2018 58 57.9 58 57.9 30 Mua
6 [HOSE.OPC] 18/05/2018 59 55 59 55 40 Mua
7 [HOSE.OPC] 17/05/2018 58 57.1 58 57.1 1.440 Mua
8 [HOSE.OPC] 16/05/2018 58 58 58 58 20 Mua
9 [HOSE.OPC] 15/05/2018 55 55 55.5 55 170 Mua
10 [HOSE.OPC] 14/05/2018 57 55 59.9 55 6.620 Mua
11 [HOSE.OPC] 11/05/2018 55 55 56.1 56.1 1.350 Mua
12 [HOSE.OPC] 10/05/2018 49.5 49.5 52.5 52.5 3.710 Theo dõi
13 [HOSE.OPC] 09/05/2018 51.7 49.15 51.7 49.15 70 Bán
14 [HOSE.OPC] 08/05/2018 51.7 51.2 51.7 51.2 1.540 Theo dõi
15 [HOSE.OPC] 07/05/2018 51.5 50 51.6 51.2 7.870 Bán
16 [HOSE.OPC] 04/05/2018 53.4 48.6 53.4 51.9 320 Bán
17 [HOSE.OPC] 03/05/2018 51.7 51.7 51.7 51.7 20 Bán
18 [HOSE.OPC] 02/05/2018 48.9 48.5 49.8 48.5 7.610 Bán
19 [HOSE.OPC] 27/04/2018 48.45 47.3 48.9 48.9 790 Bán
20 [HOSE.OPC] 26/04/2018 49 47 49 47.5 8.950 Bán