FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.OPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.OPC] 17/07/2018 45 45 45 45 10 Bán
2 [HOSE.OPC] 13/07/2018 47.1 47 47.1 47 1.070 Bán
3 [HOSE.OPC] 12/07/2018 47.1 47.1 48.85 47.1 110 Bán
4 [HOSE.OPC] 11/07/2018 50 47 50 47 20 Bán
5 [HOSE.OPC] 10/07/2018 49.85 48.8 49.85 48.8 400 Theo dõi
6 [HOSE.OPC] 09/07/2018 46.65 46.65 47.5 47.5 1.010 Bán
7 [HOSE.OPC] 06/07/2018 49.9 49.9 49.9 49.9 20 Mua
8 [HOSE.OPC] 05/07/2018 47 47 47.1 47 4.200 Theo dõi
9 [HOSE.OPC] 04/07/2018 46.4 46.4 50 50 1.190 Mua
10 [HOSE.OPC] 03/07/2018 48.5 47 49.8 49.8 1.300 Mua
11 [HOSE.OPC] 02/07/2018 49 48.5 49 48.5 90 Theo dõi
12 [HOSE.OPC] 29/06/2018 50.4 50.4 50.5 50.5 30 Mua
13 [HOSE.OPC] 28/06/2018 48 48 49 49 330 Theo dõi
14 [HOSE.OPC] 27/06/2018 45.8 45.8 51 51 1.350 Mua
15 [HOSE.OPC] 26/06/2018 49 49 49 49 400 Theo dõi
16 [HOSE.OPC] 25/06/2018 49 48 49 48 20 Bán
17 [HOSE.OPC] 22/06/2018 44.4 44.4 49 49 1.090 Bán
18 [HOSE.OPC] 21/06/2018 49.45 47.5 49.45 47.5 1.700 Bán
19 [HOSE.OPC] 20/06/2018 50 50 50 50 10 Theo dõi
20 [HOSE.OPC] 19/06/2018 48.5 46 48.5 48 1.900 Bán