FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.OPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.OPC] 20/09/2018 48 48 48 48 1.000 Mua
2 [HOSE.OPC] 19/09/2018 48 48 48 48 500 Mua
3 [HOSE.OPC] 17/09/2018 48 48 48 48 3.000 Mua
4 [HOSE.OPC] 14/09/2018 47.5 47.5 47.5 47.5 130 Mua
5 [HOSE.OPC] 13/09/2018 48 48 48 48 2.060 Mua
6 [HOSE.OPC] 12/09/2018 48 48 48 48 1.000 Mua
7 [HOSE.OPC] 11/09/2018 47.95 47.95 48 48 2.800 Mua
8 [HOSE.OPC] 10/09/2018 48 47.5 48 47.5 2.710 Mua
9 [HOSE.OPC] 07/09/2018 48 47.5 48 47.5 2.710 Mua
10 [HOSE.OPC] 06/09/2018 47.5 45.9 47.5 45.95 7.200 Bán
11 [HOSE.OPC] 05/09/2018 47.5 47.5 47.5 47.5 10 Mua
12 [HOSE.OPC] 31/08/2018 47.5 47.5 47.5 47.5 10 Mua
13 [HOSE.OPC] 30/08/2018 47.9 47.5 48 47.5 5.440 Mua
14 [HOSE.OPC] 29/08/2018 47.5 47 47.5 47 420 Theo dõi
15 [HOSE.OPC] 28/08/2018 47 47 48 48 5.350 Mua
16 [HOSE.OPC] 27/08/2018 47 46.5 47 46.5 5.140 Bán
17 [HOSE.OPC] 24/08/2018 48.5 45.3 48.5 46.5 2.050 Bán
18 [HOSE.OPC] 23/08/2018 47 46.5 47 46.5 20 Theo dõi
19 [HOSE.OPC] 22/08/2018 47.1 46 47.1 46 70 Theo dõi
20 [HOSE.OPC] 21/08/2018 47 47 47 47 10 Theo dõi