FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.OPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.OPC] 22/03/2019 48.5 48.5 49.1 49.1 40 Theo dõi
2 [HOSE.OPC] 21/03/2019 48.1 48.1 48.1 48.1 10 Bán
3 [HOSE.OPC] 20/03/2019 48.5 48.5 49 49 1.060 Theo dõi
4 [HOSE.OPC] 19/03/2019 49 48.5 49 48.5 40 Theo dõi
5 [HOSE.OPC] 18/03/2019 49 48.5 51 48.5 1.040 Theo dõi
6 [HOSE.OPC] 15/03/2019 50 49 50 49 2.030 Theo dõi
7 [HOSE.OPC] 14/03/2019 51 50.5 51 50.5 1.790 Mua
8 [HOSE.OPC] 13/03/2019 52 50 52 50.5 1.010 Mua
9 [HOSE.OPC] 12/03/2019 49.6 49.6 49.9 49.6 8.880 Mua
10 [HOSE.OPC] 11/03/2019 49.4 48.5 49.4 49.4 950 Mua
11 [HOSE.OPC] 08/03/2019 49.9 49.9 49.9 49.9 20 Mua
12 [HOSE.OPC] 07/03/2019 48.5 48.5 48.5 48.5 100 Theo dõi
13 [HOSE.OPC] 06/03/2019 48.5 48.5 48.5 48.5 560 Theo dõi
14 [HOSE.OPC] 05/03/2019 49.4 48.5 49.4 48.5 410 Theo dõi
15 [HOSE.OPC] 04/03/2019 49.8 49.8 49.8 49.8 570 Mua
16 [HOSE.OPC] 01/03/2019 49.8 48 49.8 48 60 Bán
17 [HOSE.OPC] 28/02/2019 48.5 48.5 48.5 48.5 100 Theo dõi
18 [HOSE.OPC] 27/02/2019 48.5 48.5 48.5 48.5 100 Theo dõi
19 [HOSE.OPC] 26/02/2019 48 47 48.5 48.5 2.210 Theo dõi
20 [HOSE.OPC] 25/02/2019 50 50 50 50 19.370 Mua