FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.OPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.OPC] 23/03/2018 58.3 56.6 58.3 56.6 130 Bán
2 [HOSE.OPC] 22/03/2018 58.2 58.1 58.2 58.2 750 Theo dõi
3 [HOSE.OPC] 21/03/2018 59.8 59.8 59.8 59.8 10 Mua
4 [HOSE.OPC] 20/03/2018 60 58 61 60 3.710 Mua
5 [HOSE.OPC] 19/03/2018 60 60 60 60 50 Mua
6 [HOSE.OPC] 16/03/2018 58 58 58.5 58 2.850 Bán
7 [HOSE.OPC] 15/03/2018 59.5 58.5 59.5 58.5 2.500 Bán
8 [HOSE.OPC] 14/03/2018 59.5 59.5 59.5 59.5 20 Mua
9 [HOSE.OPC] 13/03/2018 59.5 59 59.5 59 590 Mua
10 [HOSE.OPC] 12/03/2018 59.5 58.5 59.5 59.5 1.050 Mua
11 [HOSE.OPC] 09/03/2018 59 58.5 59 58.5 2.200 Theo dõi
12 [HOSE.OPC] 08/03/2018 59 58.9 59 59 4.360 Mua
13 [HOSE.OPC] 07/03/2018 60 59 60 59 4.240 Mua
14 [HOSE.OPC] 06/03/2018 60 60 60 60 670 Mua
15 [HOSE.OPC] 05/03/2018 59.5 56.1 59.5 56.1 400 Theo dõi
16 [HOSE.OPC] 02/03/2018 59.5 59.5 60 60 740 Mua
17 [HOSE.OPC] 01/03/2018 60 60 60 60 3.470 Mua
18 [HOSE.OPC] 28/02/2018 60 59 60 60 3.810 Mua
19 [HOSE.OPC] 27/02/2018 61 58.5 61 58.5 4.760 Theo dõi
20 [HOSE.OPC] 26/02/2018 60 60 60 60 2.610 Theo dõi