FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.OPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.OPC] 15/12/2017 61.5 61.5 62.9 61.5 120 Mua
2 [HOSE.OPC] 14/12/2017 63 59.5 63 61 1.390 Mua
3 [HOSE.OPC] 13/12/2017 60 59.8 60 59.8 2.010 Mua
4 [HOSE.OPC] 12/12/2017 60 59.5 60 59.5 3.100 Mua
5 [HOSE.OPC] 11/12/2017 60 59.6 60 60 2.630 Mua
6 [HOSE.OPC] 08/12/2017 59.5 59.5 60.5 60.5 1.190 Mua
7 [HOSE.OPC] 07/12/2017 58.5 58.5 59.5 59.5 2.030 Mua
8 [HOSE.OPC] 06/12/2017 59.2 58 59.5 58 9.610 Theo dõi
9 [HOSE.OPC] 05/12/2017 59.8 58 59.8 59 4.050 Mua
10 [HOSE.OPC] 04/12/2017 59.9 56 60 59.8 6.930 Mua
11 [HOSE.OPC] 01/12/2017 57 57 59 59 4.520 Mua
12 [HOSE.OPC] 30/11/2017 59.8 59.8 59.8 59.8 100 Mua
13 [HOSE.OPC] 29/11/2017 59.8 59.8 59.8 59.8 10 Mua
14 [HOSE.OPC] 28/11/2017 60 59.8 60 59.8 1.000 Mua
15 [HOSE.OPC] 27/11/2017 59 59 63.1 60 2.070 Mua
16 [HOSE.OPC] 23/11/2017 55 55 59 59 2.220 Mua
17 [HOSE.OPC] 22/11/2017 56 56 58 58 3.060 Mua
18 [HOSE.OPC] 21/11/2017 55.9 55.8 56 56 1.040 Mua
19 [HOSE.OPC] 20/11/2017 54.8 54.8 56 56 1.520 Theo dõi
20 [HOSE.OPC] 17/11/2017 54.6 54.6 55.5 54.8 780 Bán