FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.OPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.OPC] 16/05/2019 50.5 50.5 50.5 50.5 10 Theo dõi
2 [HOSE.OPC] 15/05/2019 48.5 47.2 48.5 47.2 600 Bán
3 [HOSE.OPC] 13/05/2019 49 47.8 49 47.8 30 Bán
4 [HOSE.OPC] 10/05/2019 49 49 49 49 10 Bán
5 [HOSE.OPC] 09/05/2019 49 49 49 49 200 Bán
6 [HOSE.OPC] 08/05/2019 49 49 49 49 30 Bán
7 [HOSE.OPC] 07/05/2019 50 49 50 49 30 Bán
8 [HOSE.OPC] 06/05/2019 49 49 49 49 160 Bán
9 [HOSE.OPC] 03/05/2019 49 49 50 50 270 Mua
10 [HOSE.OPC] 02/05/2019 49 49 49 49 40 Theo dõi
11 [HOSE.OPC] 26/04/2019 49 49 49 49 10 Theo dõi
12 [HOSE.OPC] 25/04/2019 50 48.6 50 48.6 230 Bán
13 [HOSE.OPC] 24/04/2019 48.6 48.6 48.6 48.6 300 Bán
14 [HOSE.OPC] 22/04/2019 49 48.5 49 48.6 180 Bán
15 [HOSE.OPC] 18/04/2019 49 49 49.5 49 40 Bán
16 [HOSE.OPC] 17/04/2019 49.2 49.1 50 50 1.440 Mua
17 [HOSE.OPC] 16/04/2019 49 49 49 49 1.500 Bán
18 [HOSE.OPC] 12/04/2019 48.65 48.65 48.65 48.65 30 Theo dõi
19 [HOSE.OPC] 10/04/2019 49.5 49.5 49.6 49.6 1.150 Mua
20 [HOSE.OPC] 09/04/2019 49.5 49.5 49.5 49.5 230 Mua