FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.OPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.OPC] 13/11/2018 46.5 46.5 46.5 46.5 480 Theo dõi
2 [HOSE.OPC] 12/11/2018 46.9 46.9 46.9 46.9 270 Theo dõi
3 [HOSE.OPC] 08/11/2018 46.4 46.4 48 48 140 Mua
4 [HOSE.OPC] 07/11/2018 46.5 46.5 46.5 46.5 500 Bán
5 [HOSE.OPC] 06/11/2018 46.8 46.8 46.8 46.8 10 Bán
6 [HOSE.OPC] 01/11/2018 46.8 46.8 46.8 46.8 10 Bán
7 [HOSE.OPC] 31/10/2018 47 47 47 47 10 Theo dõi
8 [HOSE.OPC] 30/10/2018 46.7 46.7 47 47 2.330 Bán
9 [HOSE.OPC] 29/10/2018 46.5 44 46.5 46.5 5.570 Bán
10 [HOSE.OPC] 26/10/2018 46.5 46.5 46.5 46.5 1.000 Bán
11 [HOSE.OPC] 25/10/2018 46.5 46.5 46.5 46.5 500 Bán
12 [HOSE.OPC] 23/10/2018 47 47 47 47 290 Bán
13 [HOSE.OPC] 19/10/2018 47.5 47.5 47.5 47.5 500 Theo dõi
14 [HOSE.OPC] 18/10/2018 47 47 47 47 100 Bán
15 [HOSE.OPC] 16/10/2018 47.4 47.4 48 48 640 Theo dõi
16 [HOSE.OPC] 15/10/2018 46.5 46.5 46.5 46.5 1.130 Bán
17 [HOSE.OPC] 12/10/2018 46.1 46.1 46.2 46.2 240 Bán
18 [HOSE.OPC] 11/10/2018 47 47 47 47 50 Theo dõi
19 [HOSE.OPC] 10/10/2018 47 47 47 47 10 Theo dõi
20 [HOSE.OPC] 09/10/2018 48 45.65 48 48 8.010 Mua