FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.OPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.OPC] 15/01/2019 49 49 49 49 3.220 Mua
2 [HOSE.OPC] 11/01/2019 46.5 45.8 48.4 45.8 6.060 Bán
3 [HOSE.OPC] 10/01/2019 45.25 45.25 45.25 45.25 10 Theo dõi
4 [HOSE.OPC] 09/01/2019 48.5 48.5 48.5 48.5 1.810 Mua
5 [HOSE.OPC] 08/01/2019 48 48 48.5 48.5 50 Mua
6 [HOSE.OPC] 04/01/2019 47 47 47 47 500 Theo dõi
7 [HOSE.OPC] 03/01/2019 47.1 47.1 47.1 47.1 1.000 Mua
8 [HOSE.OPC] 02/01/2019 49 49 49.6 49 80 Mua
9 [HOSE.OPC] 28/12/2018 46.8 46.8 49.8 49.6 12.970 Mua
10 [HOSE.OPC] 27/12/2018 50 49.3 50 49.7 10.610 Mua
11 [HOSE.OPC] 26/12/2018 48 47.5 48 48 7.440 Mua
12 [HOSE.OPC] 25/12/2018 47 45.2 47 47 6.500 Mua
13 [HOSE.OPC] 24/12/2018 46.7 46.7 46.7 46.7 100 Mua
14 [HOSE.OPC] 21/12/2018 46.2 46.2 46.7 46.7 1.300 Mua
15 [HOSE.OPC] 19/12/2018 46.2 44.8 46.2 45.4 170 Theo dõi
16 [HOSE.OPC] 18/12/2018 46.2 46 46.5 46.5 1.150 Mua
17 [HOSE.OPC] 17/12/2018 45.4 45.4 45.4 45.4 10 Bán
18 [HOSE.OPC] 14/12/2018 46.15 45.2 46.2 45.2 580 Bán
19 [HOSE.OPC] 13/12/2018 45.1 45.1 45.1 45.1 10 Bán
20 [HOSE.OPC] 11/12/2018 45 44.5 45 45 1.230 Bán