FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.OPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.OPC] 22/08/2019 49.5 49.5 50 50 33.020 Mua
2 [HOSE.OPC] 21/08/2019 50 50 50 50 32.000 Mua
3 [HOSE.OPC] 20/08/2019 50 50 50 50 4.220 Mua
4 [HOSE.OPC] 19/08/2019 49 49 49 49 4.190 Mua
5 [HOSE.OPC] 16/08/2019 48.7 48.7 48.7 48.7 10 Mua
6 [HOSE.OPC] 15/08/2019 49.5 49.5 50 50 5.630 Mua
7 [HOSE.OPC] 13/08/2019 49 49 49 49 5.880 Mua
8 [HOSE.OPC] 12/08/2019 48.5 48.5 49 49 7.680 Mua
9 [HOSE.OPC] 09/08/2019 48.9 48.5 48.9 48.5 3.750 Mua
10 [HOSE.OPC] 08/08/2019 48.9 48.4 48.9 48.4 11.010 Bán
11 [HOSE.OPC] 07/08/2019 47.8 48.4 48.9 48.4 13.800 Theo dõi
12 [HOSE.OPC] 06/08/2019 47.8 47.8 47.8 47.8 100 Bán
13 [HOSE.OPC] 05/08/2019 47.8 47.8 47.8 47.8 30 Bán
14 [HOSE.OPC] 02/08/2019 48.9 48.9 48.9 48.9 50 Theo dõi
15 [HOSE.OPC] 30/07/2019 46 45 49.7 49.7 510 Mua
16 [HOSE.OPC] 29/07/2019 48 48 48 48 50 Bán
17 [HOSE.OPC] 24/07/2019 49 47 49 47 500 Bán
18 [HOSE.OPC] 23/07/2019 49 49 49 49 170 Mua
19 [HOSE.OPC] 17/07/2019 48.8 48.8 48.8 48.8 10 Mua
20 [HOSE.OPC] 16/07/2019 49.8 49.8 49.8 49.8 50 Mua