FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PAC] 13/07/2018 38.3 38.3 38.8 38.8 3.080 Bán
2 [HOSE.PAC] 12/07/2018 38.5 37.3 38.5 38.5 2.290 Bán
3 [HOSE.PAC] 11/07/2018 38 37.6 38.5 38.5 4.390 Bán
4 [HOSE.PAC] 10/07/2018 38.8 38.05 39 38.5 8.060 Bán
5 [HOSE.PAC] 09/07/2018 39 38 39 38.8 128.900 Bán
6 [HOSE.PAC] 06/07/2018 38.5 38.5 39 38.5 15.150 Bán
7 [HOSE.PAC] 05/07/2018 40.4 38.1 40.4 38.5 84.800 Bán
8 [HOSE.PAC] 04/07/2018 39.3 39.3 39.9 39.9 1.450 Bán
9 [HOSE.PAC] 03/07/2018 39.85 39.2 39.85 39.3 8.410 Bán
10 [HOSE.PAC] 02/07/2018 41.8 39.9 41.8 41.1 8.300 Theo dõi
11 [HOSE.PAC] 29/06/2018 42 40 42 41.7 12.010 Theo dõi
12 [HOSE.PAC] 28/06/2018 40 39.7 40.95 39.85 26.860 Bán
13 [HOSE.PAC] 27/06/2018 40.5 39.65 42 41 28.340 Bán
14 [HOSE.PAC] 26/06/2018 39.5 39.5 40.5 40.5 3.940 Bán
15 [HOSE.PAC] 25/06/2018 41 39 41 40 122.920 Bán
16 [HOSE.PAC] 22/06/2018 42.95 42.3 42.95 42.95 8.720 Theo dõi
17 [HOSE.PAC] 21/06/2018 42.95 42 42.95 42.95 8.290 Theo dõi
18 [HOSE.PAC] 20/06/2018 41.7 41.5 42.95 42.95 9.000 Mua
19 [HOSE.PAC] 19/06/2018 43.3 41.5 43.3 42 14.930 Theo dõi
20 [HOSE.PAC] 18/06/2018 42.9 42.85 43.3 43.3 26.050 Mua