FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PAC] 14/11/2018 43.9 42.2 43.9 43.9 5.600 Mua
2 [HOSE.PAC] 13/11/2018 43.5 42 43.9 43.9 10.010 Mua
3 [HOSE.PAC] 12/11/2018 43.5 43.1 43.8 43.5 7.500 Bán
4 [HOSE.PAC] 09/11/2018 43.6 42.9 43.6 43.5 3.640 Bán
5 [HOSE.PAC] 08/11/2018 43.3 42.8 43.3 42.8 12.960 Theo dõi
6 [HOSE.PAC] 07/11/2018 44.6 43.5 44.9 44.5 5.780 Mua
7 [HOSE.PAC] 06/11/2018 44.1 44 44.9 44.7 580 Mua
8 [HOSE.PAC] 05/11/2018 44.4 43.2 45.1 44 15.000 Theo dõi
9 [HOSE.PAC] 02/11/2018 44 44 44.5 44.3 7.920 Mua
10 [HOSE.PAC] 01/11/2018 43.9 42.3 44 44 26.990 Theo dõi
11 [HOSE.PAC] 31/10/2018 43.2 43.2 43.8 43.5 4.040 Bán
12 [HOSE.PAC] 30/10/2018 42.5 42.5 43.2 43.2 12.840 Bán
13 [HOSE.PAC] 29/10/2018 42.1 41.95 43 42.5 48.440 Bán
14 [HOSE.PAC] 26/10/2018 43.3 41.2 43.3 42.9 3.940 Bán
15 [HOSE.PAC] 25/10/2018 44.4 41.2 44.4 43.5 60.210 Bán
16 [HOSE.PAC] 24/10/2018 44.6 43.55 44.6 44.3 7.890 Bán
17 [HOSE.PAC] 23/10/2018 44.5 43.55 45 44.8 5.530 Bán
18 [HOSE.PAC] 22/10/2018 47.3 44.6 47.3 44.6 16.050 Bán
19 [HOSE.PAC] 19/10/2018 44 44 45.8 45.8 6.970 Mua
20 [HOSE.PAC] 18/10/2018 45 45 45.9 45 3.020 Bán