FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PAC] 25/05/2018 40.85 39 40.9 39 5.590 Bán
2 [HOSE.PAC] 24/05/2018 40.1 40.1 40.5 40.1 8.020 Bán
3 [HOSE.PAC] 23/05/2018 39.9 39 40.1 40.1 37.650 Bán
4 [HOSE.PAC] 22/05/2018 40 39 40 39 6.950 Bán
5 [HOSE.PAC] 21/05/2018 40.85 39.85 41 41 850 Mua
6 [HOSE.PAC] 18/05/2018 40.85 40.85 40.85 40.85 570 Theo dõi
7 [HOSE.PAC] 17/05/2018 39.65 39.6 40.5 40.5 2.590 Theo dõi
8 [HOSE.PAC] 16/05/2018 41.4 40 41.4 40 4.980 Theo dõi
9 [HOSE.PAC] 15/05/2018 41.4 41 41.4 41.4 1.450 Mua
10 [HOSE.PAC] 14/05/2018 40 39.5 41.4 41.4 2.810 Theo dõi
11 [HOSE.PAC] 11/05/2018 40 39.55 40 40 3.780 Bán
12 [HOSE.PAC] 10/05/2018 42 40 42 40 16.760 Bán
13 [HOSE.PAC] 09/05/2018 41 41 42 42 30.900 Theo dõi
14 [HOSE.PAC] 08/05/2018 40.5 40.5 41.5 41.5 14.130 Bán
15 [HOSE.PAC] 07/05/2018 41.3 39.5 41.3 41.2 42.780 Bán
16 [HOSE.PAC] 04/05/2018 41.8 39.3 41.8 40.85 730 Bán
17 [HOSE.PAC] 03/05/2018 39.95 38.4 39.95 39.5 24.170 Bán
18 [HOSE.PAC] 02/05/2018 39.95 39.8 41.9 39.95 23.150 Bán
19 [HOSE.PAC] 27/04/2018 41 40.9 41.1 41 12.070 Bán
20 [HOSE.PAC] 26/04/2018 41 41 41.9 41 11.130 Bán