FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PAC] 23/03/2018 48 45.7 48 47 102.780 Mua
2 [HOSE.PAC] 22/03/2018 45.1 45.1 45.95 45.95 4.780 Mua
3 [HOSE.PAC] 21/03/2018 45.1 45.1 46.4 46.1 22.270 Mua
4 [HOSE.PAC] 20/03/2018 44.3 44.3 46.2 46.1 22.030 Mua
5 [HOSE.PAC] 19/03/2018 46.3 45 46.5 46.3 37.190 Mua
6 [HOSE.PAC] 16/03/2018 47 45.2 47.4 46 12.580 Mua
7 [HOSE.PAC] 15/03/2018 44.7 44.7 47.3 47 30.990 Mua
8 [HOSE.PAC] 14/03/2018 47 47 48.4 47 22.400 Mua
9 [HOSE.PAC] 13/03/2018 45.3 44.8 47 47 71.160 Mua
10 [HOSE.PAC] 12/03/2018 45.3 44.3 46.5 45.3 23.280 Mua
11 [HOSE.PAC] 09/03/2018 43 41.8 44.2 44.2 77.000 Mua
12 [HOSE.PAC] 08/03/2018 41.2 41 41.5 41.5 17.400 Theo dõi
13 [HOSE.PAC] 07/03/2018 39.1 39.1 41.3 41 44.070 Theo dõi
14 [HOSE.PAC] 06/03/2018 39.9 39.1 39.9 39.5 43.710 Bán
15 [HOSE.PAC] 05/03/2018 40 39.1 40 39.6 38.210 Bán
16 [HOSE.PAC] 02/03/2018 40 39.2 40 40 19.890 Theo dõi
17 [HOSE.PAC] 01/03/2018 41 39 41.7 40 63.150 Theo dõi
18 [HOSE.PAC] 28/02/2018 41 40 41.4 40 7.610 Theo dõi
19 [HOSE.PAC] 27/02/2018 41.3 40 41.3 40.5 25.920 Theo dõi
20 [HOSE.PAC] 26/02/2018 41.5 40.5 41.6 41.3 22.860 Theo dõi