FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PAC] 22/03/2019 38.1 38.1 38.9 38.5 9.060 Theo dõi
2 [HOSE.PAC] 21/03/2019 38.05 38.05 39.1 38.9 16.430 Mua
3 [HOSE.PAC] 20/03/2019 37.1 37.1 39 39 28.200 Mua
4 [HOSE.PAC] 19/03/2019 39 38.3 39 38.7 8.130 Mua
5 [HOSE.PAC] 18/03/2019 39 38.4 39 38.8 6.070 Mua
6 [HOSE.PAC] 15/03/2019 39.1 38.35 39.4 39.4 2.090 Mua
7 [HOSE.PAC] 14/03/2019 39 38.5 39.5 39.1 11.260 Mua
8 [HOSE.PAC] 13/03/2019 38.1 38.1 40 39 22.030 Mua
9 [HOSE.PAC] 12/03/2019 38.05 38.05 38.8 38.1 10.960 Mua
10 [HOSE.PAC] 11/03/2019 38.9 38.1 38.9 38.5 11.070 Mua
11 [HOSE.PAC] 08/03/2019 38.6 37.6 38.9 38.9 9.010 Mua
12 [HOSE.PAC] 07/03/2019 39.4 38.6 39.5 38.6 6.110 Mua
13 [HOSE.PAC] 06/03/2019 38 38 39.9 39.5 49.670 Mua
14 [HOSE.PAC] 05/03/2019 38.3 37.5 38.3 37.5 6.410 Mua
15 [HOSE.PAC] 04/03/2019 37 36.9 38.3 38 51.890 Mua
16 [HOSE.PAC] 01/03/2019 36.8 36.55 37 37 39.940 Theo dõi
17 [HOSE.PAC] 28/02/2019 37 36.5 37.1 36.55 12.120 Theo dõi
18 [HOSE.PAC] 27/02/2019 37.1 36.7 37.1 36.7 3.060 Theo dõi
19 [HOSE.PAC] 26/02/2019 37 36.5 37 36.95 24.840 Theo dõi
20 [HOSE.PAC] 25/02/2019 36.25 36 36.9 36.9 12.170 Theo dõi