FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PAC] 25/06/2019 36.5 36.5 36.8 36.7 700 Bán
2 [HOSE.PAC] 24/06/2019 36.55 35.4 36.8 36.8 3.630 Theo dõi
3 [HOSE.PAC] 21/06/2019 36.8 36.8 37.1 36.8 2.740 Theo dõi
4 [HOSE.PAC] 20/06/2019 37.4 37.4 37.4 37.4 20 Mua
5 [HOSE.PAC] 19/06/2019 37 36.85 37.5 37 156.440 Theo dõi
6 [HOSE.PAC] 18/06/2019 36.8 36.8 37.3 37.3 1.500 Mua
7 [HOSE.PAC] 17/06/2019 37 37 37.3 37.3 2.900 Mua
8 [HOSE.PAC] 14/06/2019 36.9 36.9 36.95 36.95 11.160 Mua
9 [HOSE.PAC] 13/06/2019 36.85 36.5 36.95 36.9 43.010 Mua
10 [HOSE.PAC] 12/06/2019 36.9 36.5 36.9 36.85 3.510 Bán
11 [HOSE.PAC] 11/06/2019 36.8 36.75 36.95 36.95 10.100 Theo dõi
12 [HOSE.PAC] 10/06/2019 36 36 36.9 36.9 6.000 Theo dõi
13 [HOSE.PAC] 07/06/2019 36.9 35.35 36.9 36.9 330 Theo dõi
14 [HOSE.PAC] 06/06/2019 35.75 35.75 36.9 36.9 70 Theo dõi
15 [HOSE.PAC] 05/06/2019 36.9 36.75 36.9 36.9 4.370 Theo dõi
16 [HOSE.PAC] 04/06/2019 36.6 36.4 36.9 36.9 4.160 Theo dõi
17 [HOSE.PAC] 03/06/2019 36.05 36 36.6 36.6 2.700 Bán
18 [HOSE.PAC] 31/05/2019 36.6 36.6 36.6 36.6 2.240 Bán
19 [HOSE.PAC] 30/05/2019 37 36.4 37 36.6 2.960 Theo dõi
20 [HOSE.PAC] 29/05/2019 37.1 36.5 37.2 37.2 20.080 Mua