FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PAC] 15/12/2017 50 48.5 50 50 39.640 Theo dõi
2 [HOSE.PAC] 14/12/2017 48.6 48.3 49.5 49 44.960 Bán
3 [HOSE.PAC] 13/12/2017 50.5 48.1 50.5 49.5 8.990 Bán
4 [HOSE.PAC] 12/12/2017 49 47.5 51 49 94.290 Bán
5 [HOSE.PAC] 11/12/2017 49.5 49 50.8 49 46.040 Theo dõi
6 [HOSE.PAC] 08/12/2017 51.1 49.5 51.1 50.8 27.850 Mua
7 [HOSE.PAC] 07/12/2017 50 49 51.5 49.7 81.300 Theo dõi
8 [HOSE.PAC] 06/12/2017 50.8 49.9 51.3 50 170.580 Theo dõi
9 [HOSE.PAC] 05/12/2017 53 51 53.4 52 86.510 Mua
10 [HOSE.PAC] 04/12/2017 52.8 52.2 53.9 52.7 181.390 Mua
11 [HOSE.PAC] 01/12/2017 51.8 51.3 52.5 51.8 284.220 Mua
12 [HOSE.PAC] 30/11/2017 50 49.6 52 51 347.960 Mua
13 [HOSE.PAC] 29/11/2017 48.9 48.6 49.2 49.2 56.490 Theo dõi
14 [HOSE.PAC] 28/11/2017 49.4 48.7 49.4 48.9 18.590 Bán
15 [HOSE.PAC] 27/11/2017 48.5 47.6 49 48.9 28.850 Bán
16 [HOSE.PAC] 24/11/2017 48.2 47.5 50 48.5 119.360 Bán
17 [HOSE.PAC] 23/11/2017 49 48.4 49.5 48.5 63.110 Theo dõi
18 [HOSE.PAC] 22/11/2017 49 48.8 49 49 44.960 Theo dõi
19 [HOSE.PAC] 21/11/2017 49 48.7 49.5 49.5 45.570 Mua
20 [HOSE.PAC] 20/11/2017 49.5 48.5 49.5 49.5 23.130 Mua