FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PAC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PAC] 15/01/2019 38.3 38 38.8 38.8 3.000 Mua
2 [HOSE.PAC] 14/01/2019 38.5 38.4 38.7 38.7 8.850 Theo dõi
3 [HOSE.PAC] 11/01/2019 38.8 38.5 38.8 38.75 530 Theo dõi
4 [HOSE.PAC] 10/01/2019 38.6 38.2 38.8 38.8 8.260 Theo dõi
5 [HOSE.PAC] 09/01/2019 38 37.95 38.35 38.2 12.070 Bán
6 [HOSE.PAC] 08/01/2019 38 37.95 38.4 37.95 1.500 Bán
7 [HOSE.PAC] 07/01/2019 37.5 37.45 38.6 38.6 7.000 Theo dõi
8 [HOSE.PAC] 04/01/2019 38 37.9 38.25 38 5.850 Bán
9 [HOSE.PAC] 03/01/2019 38.7 37.7 38.7 38.2 770 Bán
10 [HOSE.PAC] 02/01/2019 38.2 38.1 38.8 38.2 4.410 Bán
11 [HOSE.PAC] 28/12/2018 38.9 38 38.9 38.75 9.140 Bán
12 [HOSE.PAC] 27/12/2018 37.5 37.5 39 38.6 6.650 Bán
13 [HOSE.PAC] 26/12/2018 38.5 38.5 38.8 38.6 5.910 Bán
14 [HOSE.PAC] 25/12/2018 37.9 37 38.4 38.4 36.350 Bán
15 [HOSE.PAC] 24/12/2018 38 37 38.5 38.4 25.490 Bán
16 [HOSE.PAC] 21/12/2018 37.5 37 38.6 38.6 13.090 Bán
17 [HOSE.PAC] 20/12/2018 38.6 38 38.6 38.3 3.710 Bán
18 [HOSE.PAC] 19/12/2018 36.6 36.6 38.6 38.5 40.210 Bán
19 [HOSE.PAC] 18/12/2018 37.5 37.5 40 39 4.830 Bán
20 [HOSE.PAC] 17/12/2018 41.15 37.7 41.15 39 130.640 Bán