FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PAN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PAN] 22/03/2019 38.5 37.6 38.5 37.8 77.280 Mua
2 [HOSE.PAN] 21/03/2019 39.3 38.9 39.65 38.9 146.700 Mua
3 [HOSE.PAN] 20/03/2019 38.4 38.3 39.5 39 192.010 Mua
4 [HOSE.PAN] 19/03/2019 37.2 36.9 38.4 38.4 199.800 Mua
5 [HOSE.PAN] 18/03/2019 37 36.8 37.3 36.9 30.400 Bán
6 [HOSE.PAN] 15/03/2019 36.8 36.1 36.95 36.7 60.360 Theo dõi
7 [HOSE.PAN] 14/03/2019 36.7 36.6 37.3 36.8 53.740 Theo dõi
8 [HOSE.PAN] 13/03/2019 36.75 36.7 37 36.95 40.670 Theo dõi
9 [HOSE.PAN] 12/03/2019 36.9 36.8 37 37 36.830 Bán
10 [HOSE.PAN] 11/03/2019 37 36.6 37.2 37 25.090 Bán
11 [HOSE.PAN] 08/03/2019 37 36.9 37.5 37 33.110 Bán
12 [HOSE.PAN] 07/03/2019 37.8 37.35 38.3 37.7 31.090 Theo dõi
13 [HOSE.PAN] 06/03/2019 37 36.8 38 37.8 53.150 Theo dõi
14 [HOSE.PAN] 05/03/2019 36.5 36.2 37.2 36.8 91.340 Bán
15 [HOSE.PAN] 04/03/2019 36.1 36.1 36.7 36.6 49.080 Bán
16 [HOSE.PAN] 01/03/2019 36.95 36 36.95 36.5 45.120 Bán
17 [HOSE.PAN] 28/02/2019 36.6 36.1 37.2 36.85 85.350 Bán
18 [HOSE.PAN] 27/02/2019 36.5 36.3 37.3 37.2 48.610 Bán
19 [HOSE.PAN] 26/02/2019 36.8 36.2 37.7 37.3 102.980 Bán
20 [HOSE.PAN] 25/02/2019 37.85 36.5 38.4 37.7 190.460 Bán