FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PAN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PAN] 17/07/2018 55 53.5 55 53.5 24.120 Bán
2 [HOSE.PAN] 16/07/2018 53.2 53.2 55.9 54.9 8.840 Bán
3 [HOSE.PAN] 13/07/2018 54 53 55.4 54.9 13.930 Bán
4 [HOSE.PAN] 12/07/2018 54 53 54 54 23.170 Bán
5 [HOSE.PAN] 11/07/2018 53.5 53.5 55 54 28.540 Bán
6 [HOSE.PAN] 10/07/2018 55.6 54.2 55.9 55.6 50.020 Bán
7 [HOSE.PAN] 09/07/2018 54.1 52.1 57 55.6 44.450 Bán
8 [HOSE.PAN] 06/07/2018 55.8 54 56.8 55.6 37.750 Bán
9 [HOSE.PAN] 05/07/2018 57.3 52.8 57.3 55 193.770 Bán
10 [HOSE.PAN] 04/07/2018 58 52.8 58 56.7 14.950 Bán
11 [HOSE.PAN] 03/07/2018 58.5 56 58.5 56.7 31.760 Bán
12 [HOSE.PAN] 02/07/2018 60 56 60 58.5 32.150 Bán
13 [HOSE.PAN] 29/06/2018 60.3 58.2 60.3 59.9 16.120 Bán
14 [HOSE.PAN] 28/06/2018 60.3 58.4 60.3 59.9 18.460 Bán
15 [HOSE.PAN] 27/06/2018 61.9 59.7 61.9 60.5 9.640 Bán
16 [HOSE.PAN] 26/06/2018 60 59.6 60.9 60.9 16.340 Bán
17 [HOSE.PAN] 25/06/2018 61 60.5 61.3 60.9 23.290 Bán
18 [HOSE.PAN] 22/06/2018 60 59 60.8 59.5 27.790 Bán
19 [HOSE.PAN] 21/06/2018 61.7 59.3 61.7 60 13.100 Bán
20 [HOSE.PAN] 20/06/2018 62.7 60 62.7 60 19.580 Bán