FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PAN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PAN] 18/05/2018 63.4 62.5 63.4 62.7 72.190 Bán
2 [HOSE.PAN] 17/05/2018 64 62.6 64 63 72.960 Bán
3 [HOSE.PAN] 16/05/2018 63 62.5 63 63 21.380 Bán
4 [HOSE.PAN] 15/05/2018 63.5 62.5 63.5 62.8 64.740 Bán
5 [HOSE.PAN] 14/05/2018 62.5 61 62.8 62.5 72.510 Bán
6 [HOSE.PAN] 11/05/2018 63.5 61 63.5 62.5 146.890 Bán
7 [HOSE.PAN] 10/05/2018 63 62.7 64 63.5 35.340 Bán
8 [HOSE.PAN] 09/05/2018 64.3 63 64.3 64 47.830 Bán
9 [HOSE.PAN] 08/05/2018 64.9 63 64.9 64 71.400 Bán
10 [HOSE.PAN] 07/05/2018 64.5 63.8 64.9 64.6 24.880 Bán
11 [HOSE.PAN] 04/05/2018 65.3 64 65.4 64.5 23.110 Bán
12 [HOSE.PAN] 03/05/2018 65 63.2 65.5 64.8 94.070 Theo dõi
13 [HOSE.PAN] 02/05/2018 65.5 65 66.6 65.5 101.690 Theo dõi
14 [HOSE.PAN] 27/04/2018 61.8 61.8 65.5 65.5 111.310 Theo dõi
15 [HOSE.PAN] 26/04/2018 65.7 63 66 64 125.880 Bán
16 [HOSE.PAN] 24/04/2018 65.8 64 65.8 65 131.270 Theo dõi
17 [HOSE.PAN] 23/04/2018 64.7 60.2 67.5 64.7 336.210 Bán
18 [HOSE.PAN] 20/04/2018 64.9 63 65 64 100.030 Bán
19 [HOSE.PAN] 19/04/2018 63.5 63.5 65.6 64 106.080 Bán
20 [HOSE.PAN] 18/04/2018 65.6 64.3 66.7 65 111.050 Bán