FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PAN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PAN] 20/09/2018 62 59.9 62 59.9 193.640 Mua
2 [HOSE.PAN] 19/09/2018 58.7 58 60.5 59.9 236.580 Mua
3 [HOSE.PAN] 18/09/2018 57 57 58.2 58 18.730 Mua
4 [HOSE.PAN] 17/09/2018 58 57.5 58 57.9 17.630 Mua
5 [HOSE.PAN] 14/09/2018 58.1 58 58.5 58.4 25.570 Mua
6 [HOSE.PAN] 13/09/2018 59.4 57.9 59.4 58.5 45.430 Mua
7 [HOSE.PAN] 12/09/2018 57.5 57.5 59 58.8 30.970 Mua
8 [HOSE.PAN] 11/09/2018 57.4 57.3 57.8 57.5 58.260 Bán
9 [HOSE.PAN] 10/09/2018 57.5 56.8 57.5 57.5 5.430 Bán
10 [HOSE.PAN] 07/09/2018 57.3 56.4 57.5 57.5 14.290 Bán
11 [HOSE.PAN] 06/09/2018 56 56 57.8 57.5 51.090 Bán
12 [HOSE.PAN] 05/09/2018 57.8 56 57.8 57.7 16.330 Bán
13 [HOSE.PAN] 04/09/2018 56 55.5 58.2 57.8 91.860 Bán
14 [HOSE.PAN] 31/08/2018 56.5 56.4 58 57.6 42.850 Bán
15 [HOSE.PAN] 30/08/2018 57.3 56.7 57.5 57.5 29.420 Bán
16 [HOSE.PAN] 29/08/2018 57.2 57.1 58 57.3 14.380 Theo dõi
17 [HOSE.PAN] 28/08/2018 58.4 57.4 58.4 58 20.230 Theo dõi
18 [HOSE.PAN] 27/08/2018 59.5 57.5 59.5 58.2 16.500 Mua
19 [HOSE.PAN] 24/08/2018 57.2 57.2 58.5 58.5 47.570 Mua
20 [HOSE.PAN] 23/08/2018 58.9 57.3 58.9 58.5 12.320 Mua