FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PAN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PAN] 15/12/2017 34 33.5 34 34 27.620 Bán
2 [HOSE.PAN] 14/12/2017 33.15 33.15 33.7 33.7 4.380 Bán
3 [HOSE.PAN] 13/12/2017 33.9 33.7 33.9 33.7 180 Bán
4 [HOSE.PAN] 12/12/2017 34 33.1 34 33.9 20.220 Theo dõi
5 [HOSE.PAN] 11/12/2017 35.9 33.2 35.9 34 36.860 Theo dõi
6 [HOSE.PAN] 08/12/2017 35 35 35 35 1.300 Mua
7 [HOSE.PAN] 07/12/2017 36 35 36.8 35 15.940 Mua
8 [HOSE.PAN] 06/12/2017 35 35 36 35.5 26.700 Mua
9 [HOSE.PAN] 05/12/2017 35 35 35.3 35 7.940 Mua
10 [HOSE.PAN] 04/12/2017 35 35 35.9 35 19.200 Mua
11 [HOSE.PAN] 01/12/2017 36.8 34.5 36.8 34.5 7.690 Mua
12 [HOSE.PAN] 30/11/2017 34.6 34.5 34.6 34.5 3.220 Mua
13 [HOSE.PAN] 29/11/2017 34 34 34.6 34.6 2.870 Mua
14 [HOSE.PAN] 28/11/2017 34.6 33.9 35 34.7 270 Mua
15 [HOSE.PAN] 27/11/2017 34 34 34 34 1.860 Theo dõi
16 [HOSE.PAN] 24/11/2017 34.2 33.55 34.2 33.55 5.660 Bán
17 [HOSE.PAN] 23/11/2017 33.95 33.5 34 34 28.640 Theo dõi
18 [HOSE.PAN] 22/11/2017 34.7 33.5 34.7 33.5 6.060 Bán
19 [HOSE.PAN] 21/11/2017 33.5 33.5 34 33.5 43.010 Bán
20 [HOSE.PAN] 20/11/2017 33.5 33.2 34 33.5 20.380 Bán