FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PAN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PAN] 20/03/2018 68.2 67.4 68.5 67.4 134.030 Mua
2 [HOSE.PAN] 19/03/2018 68 66 69 68 126.920 Theo dõi
3 [HOSE.PAN] 16/03/2018 66.8 66 67 66.8 162.730 Mua
4 [HOSE.PAN] 15/03/2018 63.5 63.5 66.3 64.8 82.040 Theo dõi
5 [HOSE.PAN] 14/03/2018 65.9 64.1 66.7 65.5 115.000 Theo dõi
6 [HOSE.PAN] 13/03/2018 67 65.6 68 65.9 302.100 Mua
7 [HOSE.PAN] 12/03/2018 68 68 69 68 151.680 Mua
8 [HOSE.PAN] 09/03/2018 69 68 69.3 68.4 201.810 Quá mua
9 [HOSE.PAN] 08/03/2018 67 66.5 68.5 68.3 115.470 Quá mua
10 [HOSE.PAN] 07/03/2018 69.8 66 69.8 67 169.750 Mua
11 [HOSE.PAN] 06/03/2018 67 65 69 69 235.700 Quá mua
12 [HOSE.PAN] 05/03/2018 68.5 65 69.5 67 346.650 Quá mua
13 [HOSE.PAN] 02/03/2018 66.5 65 68.9 68.1 437.590 Quá mua
14 [HOSE.PAN] 01/03/2018 63.4 63 66 65.4 309.520 Quá mua
15 [HOSE.PAN] 28/02/2018 61.5 60.7 64 63.4 186.700 Quá mua
16 [HOSE.PAN] 27/02/2018 60.5 60.2 62.1 61.5 205.300 Quá mua
17 [HOSE.PAN] 26/02/2018 59 57.9 61.5 60.5 580.310 Quá mua
18 [HOSE.PAN] 23/02/2018 57.8 57.5 59.2 59.2 140.980 Quá mua
19 [HOSE.PAN] 22/02/2018 55.5 55.5 57.8 56.8 177.990 Quá mua
20 [HOSE.PAN] 21/02/2018 52 51.8 54.5 54.5 713.110 Quá mua