FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PAN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PAN] 22/08/2019 29.4 28.5 29.4 29.2 13.220 Bán
2 [HOSE.PAN] 21/08/2019 29.5 29 29.5 29.2 26.920 Bán
3 [HOSE.PAN] 20/08/2019 29.4 29 29.4 29.3 37.350 Bán
4 [HOSE.PAN] 19/08/2019 29.1 29.1 29.5 29.4 11.440 Bán
5 [HOSE.PAN] 16/08/2019 29.55 29.3 29.6 29.3 13.480 Bán
6 [HOSE.PAN] 15/08/2019 29.8 29.1 29.8 29.5 11.970 Bán
7 [HOSE.PAN] 14/08/2019 30 29.7 30 29.8 9.250 Bán
8 [HOSE.PAN] 13/08/2019 29.2 29.2 29.9 29.8 36.640 Bán
9 [HOSE.PAN] 12/08/2019 30 29.3 30 29.8 46.770 Bán
10 [HOSE.PAN] 09/08/2019 30 29.5 30.1 30 35.860 Bán
11 [HOSE.PAN] 08/08/2019 29.5 29.5 30 30 43.850 Bán
12 [HOSE.PAN] 07/08/2019 29.1 29.5 30.1 30 23.480 Bán
13 [HOSE.PAN] 06/08/2019 29.1 29 30.2 30 44.090 Bán
14 [HOSE.PAN] 05/08/2019 30.5 30 30.5 30.2 17.760 Bán
15 [HOSE.PAN] 02/08/2019 30.8 30.3 31.05 30.3 32.270 Bán
16 [HOSE.PAN] 01/08/2019 30.75 30.5 30.85 30.85 16.110 Theo dõi
17 [HOSE.PAN] 31/07/2019 30.5 30.05 30.5 30.5 27.900 Bán
18 [HOSE.PAN] 30/07/2019 30.6 30.35 30.6 30.5 29.070 Theo dõi
19 [HOSE.PAN] 29/07/2019 31.5 30.2 31.5 30.6 28.290 Theo dõi
20 [HOSE.PAN] 26/07/2019 30.7 30.6 31.1 30.6 15.940 Theo dõi