FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PAN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PAN] 20/11/2018 42.7 42.3 43 42.8 42.550 Bán
2 [HOSE.PAN] 19/11/2018 43.7 42.6 43.7 42.7 27.180 Bán
3 [HOSE.PAN] 16/11/2018 43.5 42.6 43.6 42.6 59.520 Bán
4 [HOSE.PAN] 15/11/2018 43.9 42.5 44.8 43.2 88.140 Bán
5 [HOSE.PAN] 14/11/2018 45 44 45.35 44.8 43.060 Bán
6 [HOSE.PAN] 13/11/2018 44.5 44 45.5 44.9 52.570 Bán
7 [HOSE.PAN] 12/11/2018 46.2 45 46.2 45 19.760 Bán
8 [HOSE.PAN] 09/11/2018 47.05 46 47.5 46.2 76.250 Theo dõi
9 [HOSE.PAN] 08/11/2018 46.2 45.8 47 47 122.540 Bán
10 [HOSE.PAN] 07/11/2018 46.8 45.95 46.8 46.2 24.580 Bán
11 [HOSE.PAN] 06/11/2018 46.5 45.6 46.5 46.2 35.680 Bán
12 [HOSE.PAN] 05/11/2018 44.7 44.7 46.3 46.2 37.330 Bán
13 [HOSE.PAN] 02/11/2018 46.1 43.5 46.1 44.7 71.680 Quá bán
14 [HOSE.PAN] 01/11/2018 48 46.1 48 46.1 39.370 Bán
15 [HOSE.PAN] 31/10/2018 48 48 49.8 48 18.390 Bán
16 [HOSE.PAN] 30/10/2018 46 46 48.6 48 37.980 Bán
17 [HOSE.PAN] 29/10/2018 48.5 47.6 48.5 48.1 33.260 Bán
18 [HOSE.PAN] 26/10/2018 48 47.5 49.2 48.1 36.400 Bán
19 [HOSE.PAN] 25/10/2018 49 46.05 49 49 80.730 Bán
20 [HOSE.PAN] 24/10/2018 50.8 49.4 50.8 49.5 46.920 Bán