FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PAN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PAN] 16/05/2019 35.05 34.4 35.05 34.5 9.870 Theo dõi
2 [HOSE.PAN] 15/05/2019 34 33.8 34.5 34.5 28.000 Bán
3 [HOSE.PAN] 14/05/2019 34 33.8 34 34 38.530 Bán
4 [HOSE.PAN] 13/05/2019 34 34 34.5 34 29.650 Bán
5 [HOSE.PAN] 10/05/2019 34 33.7 34.75 34 22.030 Bán
6 [HOSE.PAN] 09/05/2019 34.4 33.8 34.4 34 16.390 Bán
7 [HOSE.PAN] 08/05/2019 34 33.9 34.3 34.3 21.500 Bán
8 [HOSE.PAN] 07/05/2019 34.5 34 34.9 34.5 25.200 Bán
9 [HOSE.PAN] 06/05/2019 34.1 34.1 35 34.5 28.900 Bán
10 [HOSE.PAN] 03/05/2019 34.95 34.65 35 34.8 7.150 Bán
11 [HOSE.PAN] 02/05/2019 35.5 34.7 35.5 35.1 33.610 Bán
12 [HOSE.PAN] 26/04/2019 35.5 35.05 35.5 35.05 17.470 Bán
13 [HOSE.PAN] 25/04/2019 35.7 35.1 35.7 35.4 15.260 Bán
14 [HOSE.PAN] 24/04/2019 35.35 35.35 35.65 35.6 26.050 Bán
15 [HOSE.PAN] 23/04/2019 34.15 34.15 35.25 35.1 25.640 Bán
16 [HOSE.PAN] 22/04/2019 36.35 34.85 36.35 34.85 134.470 Bán
17 [HOSE.PAN] 19/04/2019 36.55 36 36.75 36.35 32.170 Bán
18 [HOSE.PAN] 18/04/2019 37 36 37.35 36 82.510 Bán
19 [HOSE.PAN] 17/04/2019 37.3 36.75 37.75 37 56.480 Theo dõi
20 [HOSE.PAN] 16/04/2019 37.6 37 37.6 37.6 73.830 Theo dõi