FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PAN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PAN] 15/01/2019 42.5 42.2 43.4 42.4 14.920 Bán
2 [HOSE.PAN] 14/01/2019 43 42.4 43 43 8.670 Bán
3 [HOSE.PAN] 11/01/2019 43 42.45 43.2 43 31.460 Bán
4 [HOSE.PAN] 10/01/2019 43.5 42.7 43.5 43 13.040 Bán
5 [HOSE.PAN] 09/01/2019 43.7 42.8 43.7 43.5 4.830 Bán
6 [HOSE.PAN] 08/01/2019 44.2 42.8 44.2 43.5 6.460 Bán
7 [HOSE.PAN] 07/01/2019 42.3 42 44.5 44 120.020 Bán
8 [HOSE.PAN] 04/01/2019 43.2 42 43.5 43 26.060 Bán
9 [HOSE.PAN] 03/01/2019 42.4 42.3 43.5 43.2 32.280 Bán
10 [HOSE.PAN] 02/01/2019 43.5 42.25 43.5 43.5 39.520 Bán
11 [HOSE.PAN] 28/12/2018 43.5 43 44.55 43.5 58.310 Bán
12 [HOSE.PAN] 27/12/2018 45.8 43.1 45.8 43.1 29.570 Bán
13 [HOSE.PAN] 26/12/2018 44.9 43.6 45 44.9 34.480 Bán
14 [HOSE.PAN] 25/12/2018 44.8 42.5 45 44.9 80.140 Bán
15 [HOSE.PAN] 24/12/2018 45.7 44.1 45.7 45.1 16.230 Mua
16 [HOSE.PAN] 21/12/2018 45.2 45 45.8 45.5 30.820 Mua
17 [HOSE.PAN] 20/12/2018 44.9 44.7 46.2 45.2 171.930 Mua
18 [HOSE.PAN] 19/12/2018 43.4 43.4 44.5 44.5 102.150 Theo dõi
19 [HOSE.PAN] 18/12/2018 43.1 43.1 44.8 44.45 25.470 Theo dõi
20 [HOSE.PAN] 17/12/2018 45.4 44.3 45.4 45.2 123.930 Mua