FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PC1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PC1] 25/06/2019 19.2 18.9 19.2 19.05 45.040 Quá bán
2 [HOSE.PC1] 24/06/2019 19.6 19 19.6 19.2 86.830 Quá bán
3 [HOSE.PC1] 21/06/2019 19.3 19.3 19.6 19.3 112.550 Quá bán
4 [HOSE.PC1] 20/06/2019 19.5 19.35 19.5 19.4 88.690 Quá bán
5 [HOSE.PC1] 19/06/2019 19.4 19.4 20 19.4 124.230 Quá bán
6 [HOSE.PC1] 18/06/2019 23.5 23.05 23.9 23.25 230.850 Theo dõi
7 [HOSE.PC1] 17/06/2019 23.4 23 23.8 23.5 125.590 Mua
8 [HOSE.PC1] 14/06/2019 23.4 23.2 23.4 23.35 20.560 Mua
9 [HOSE.PC1] 13/06/2019 23.5 23 23.5 23.4 26.080 Mua
10 [HOSE.PC1] 12/06/2019 23 22.9 23.45 23.3 100.270 Bán
11 [HOSE.PC1] 11/06/2019 23.3 22.95 23.3 23 25.120 Bán
12 [HOSE.PC1] 10/06/2019 23.5 22.9 23.5 23.2 109.540 Bán
13 [HOSE.PC1] 07/06/2019 23.1 23.1 23.2 23.2 37.220 Bán
14 [HOSE.PC1] 06/06/2019 23.6 23.1 23.6 23.1 20.340 Bán
15 [HOSE.PC1] 05/06/2019 23 23 23.5 23.25 94.490 Bán
16 [HOSE.PC1] 04/06/2019 22.9 22.9 23.4 23.15 35.410 Bán
17 [HOSE.PC1] 03/06/2019 22.8 22.8 23.35 22.9 58.690 Bán
18 [HOSE.PC1] 31/05/2019 23.25 22.8 23.65 22.8 207.290 Theo dõi
19 [HOSE.PC1] 30/05/2019 23.2 23.2 23.65 23.65 96.070 Mua
20 [HOSE.PC1] 29/05/2019 23.65 23.4 23.65 23.4 38.230 Theo dõi