FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PC1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PC1] 25/05/2018 30.9 30.5 31 30.9 23.170 Bán
2 [HOSE.PC1] 24/05/2018 31.5 30.9 33.15 30.9 24.830 Bán
3 [HOSE.PC1] 23/05/2018 31 30.8 31 31 42.550 Bán
4 [HOSE.PC1] 22/05/2018 32.15 31 32.3 31.5 100.010 Bán
5 [HOSE.PC1] 21/05/2018 33.5 32.15 33.8 32.15 8.780 Theo dõi
6 [HOSE.PC1] 18/05/2018 33 32.6 33 33 21.380 Mua
7 [HOSE.PC1] 17/05/2018 34 33.3 34 33.3 47.100 Mua
8 [HOSE.PC1] 16/05/2018 33.4 32.9 33.8 33.5 86.450 Mua
9 [HOSE.PC1] 15/05/2018 32.5 32.5 33.1 33 28.410 Mua
10 [HOSE.PC1] 14/05/2018 32.6 32.5 33.1 32.9 24.330 Mua
11 [HOSE.PC1] 11/05/2018 33.9 32.8 33.9 32.8 11.010 Mua
12 [HOSE.PC1] 10/05/2018 31.8 31.8 33.7 33 46.690 Mua
13 [HOSE.PC1] 09/05/2018 32.4 31.7 32.4 31.7 5.730 Bán
14 [HOSE.PC1] 08/05/2018 32.5 32.3 32.6 32.4 19.170 Bán
15 [HOSE.PC1] 07/05/2018 33.2 32 33.2 32.5 14.450 Bán
16 [HOSE.PC1] 04/05/2018 32 31 32.5 32.2 14.250 Theo dõi
17 [HOSE.PC1] 03/05/2018 33 30.7 33 32.3 14.990 Theo dõi
18 [HOSE.PC1] 02/05/2018 33 32.3 33.5 33 25.320 Mua
19 [HOSE.PC1] 27/04/2018 32.2 31.5 32.4 32.3 31.920 Theo dõi
20 [HOSE.PC1] 26/04/2018 31.7 31.4 32.75 32.4 44.810 Theo dõi