FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PC1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PC1] 17/07/2018 32.5 31.35 32.5 31.9 36.370 Bán
2 [HOSE.PC1] 16/07/2018 32.2 31.7 32.2 31.7 35.930 Bán
3 [HOSE.PC1] 13/07/2018 32.5 32 32.5 32 16.510 Bán
4 [HOSE.PC1] 12/07/2018 32 32 32.5 32 3.010 Bán
5 [HOSE.PC1] 11/07/2018 32.6 31.5 32.6 31.6 69.750 Bán
6 [HOSE.PC1] 10/07/2018 33 31.5 33 32.9 87.550 Mua
7 [HOSE.PC1] 09/07/2018 32.7 32.5 33.2 32.5 33.660 Mua
8 [HOSE.PC1] 06/07/2018 32 31.1 32.85 32.7 126.260 Mua
9 [HOSE.PC1] 05/07/2018 33 31.1 33 31.5 42.730 Theo dõi
10 [HOSE.PC1] 04/07/2018 30.6 30.6 33.5 32 27.770 Theo dõi
11 [HOSE.PC1] 03/07/2018 32.5 30.45 32.9 32 63.600 Theo dõi
12 [HOSE.PC1] 02/07/2018 33.5 32 33.5 32.5 14.380 Mua
13 [HOSE.PC1] 29/06/2018 32.5 32.2 32.6 32.3 91.010 Theo dõi
14 [HOSE.PC1] 28/06/2018 33.45 32.3 33.45 32.3 33.240 Theo dõi
15 [HOSE.PC1] 27/06/2018 33 32.3 33.5 33.45 82.380 Mua
16 [HOSE.PC1] 26/06/2018 33.8 32 33.8 32.8 29.430 Mua
17 [HOSE.PC1] 25/06/2018 34 32.1 34 32.8 55.550 Mua
18 [HOSE.PC1] 22/06/2018 31.9 31.9 32.9 32.45 204.130 Mua
19 [HOSE.PC1] 21/06/2018 32.45 31.2 32.45 31.9 74.980 Mua
20 [HOSE.PC1] 20/06/2018 32.5 31.8 32.5 31.8 13.690 Mua