FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PC1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PC1] 23/03/2018 32.3 32 32.95 32 61.370 Bán
2 [HOSE.PC1] 22/03/2018 34 32.3 34 32.3 84.440 Bán
3 [HOSE.PC1] 21/03/2018 34 32.1 34 32.95 24.520 Bán
4 [HOSE.PC1] 20/03/2018 33.95 31.8 34 31.8 283.420 Bán
5 [HOSE.PC1] 19/03/2018 33.95 33.95 34.2 33.95 214.350 Bán
6 [HOSE.PC1] 16/03/2018 34.2 34.2 34.5 34.2 81.980 Bán
7 [HOSE.PC1] 15/03/2018 34.2 34.15 34.5 34.5 167.310 Theo dõi
8 [HOSE.PC1] 14/03/2018 34.4 34.2 35 34.2 159.450 Bán
9 [HOSE.PC1] 13/03/2018 34.1 34.1 34.75 34.4 238.420 Bán
10 [HOSE.PC1] 12/03/2018 34.4 33.05 34.4 34.4 255.970 Bán
11 [HOSE.PC1] 09/03/2018 34.7 33.95 34.7 33.95 126.260 Bán
12 [HOSE.PC1] 08/03/2018 34.05 34.05 34.8 34.7 13.210 Bán
13 [HOSE.PC1] 07/03/2018 35 32.55 35 34.8 156.240 Theo dõi
14 [HOSE.PC1] 06/03/2018 34.9 34.5 35 35 10.960 Theo dõi
15 [HOSE.PC1] 05/03/2018 34.8 34.5 35 34.8 64.860 Theo dõi
16 [HOSE.PC1] 02/03/2018 34.95 34 34.95 34.6 33.630 Bán
17 [HOSE.PC1] 01/03/2018 34 34 35 34.5 55.370 Bán
18 [HOSE.PC1] 28/02/2018 34.1 34 34.95 34.9 72.680 Bán
19 [HOSE.PC1] 27/02/2018 34.7 34.2 35.3 34.9 19.280 Bán
20 [HOSE.PC1] 26/02/2018 36.3 33.95 36.3 34 363.140 Bán