FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PC1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PC1] 20/11/2018 20.95 20.8 21.9 21.75 300.560 Bán
2 [HOSE.PC1] 19/11/2018 21.75 21 21.75 21.1 210.900 Bán
3 [HOSE.PC1] 16/11/2018 20.6 20.6 22 20.9 324.970 Bán
4 [HOSE.PC1] 15/11/2018 21.5 20.6 21.8 20.6 371.670 Bán
5 [HOSE.PC1] 14/11/2018 22 21.5 22.3 21.5 142.830 Bán
6 [HOSE.PC1] 13/11/2018 22.2 22 22.7 22 357.690 Bán
7 [HOSE.PC1] 12/11/2018 22.65 22.3 22.95 22.5 248.720 Bán
8 [HOSE.PC1] 09/11/2018 23.45 22.85 23.45 23 236.780 Bán
9 [HOSE.PC1] 08/11/2018 23.85 23.45 24.15 23.7 243.180 Bán
10 [HOSE.PC1] 07/11/2018 24 23.5 24.2 23.5 325.210 Bán
11 [HOSE.PC1] 06/11/2018 23.4 23.2 24 23.9 264.050 Bán
12 [HOSE.PC1] 05/11/2018 22.5 22.4 23.4 23 226.680 Bán
13 [HOSE.PC1] 02/11/2018 23 22.5 23.35 22.6 407.360 Bán
14 [HOSE.PC1] 01/11/2018 23 23 23.5 23 208.890 Bán
15 [HOSE.PC1] 31/10/2018 23.2 22.3 23.75 23.45 501.250 Bán
16 [HOSE.PC1] 30/10/2018 24 22 24 22.9 666.730 Bán
17 [HOSE.PC1] 29/10/2018 24.5 23.6 24.5 23.6 225.750 Bán
18 [HOSE.PC1] 26/10/2018 25 24.5 25.1 24.5 154.710 Bán
19 [HOSE.PC1] 25/10/2018 24.7 24.5 24.9 24.8 141.820 Bán
20 [HOSE.PC1] 24/10/2018 25 24.9 25.35 25 355.260 Bán