FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PC1
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PC1] 22/03/2019 24.7 23.9 24.7 23.9 196.210 Theo dõi
2 [HOSE.PC1] 21/03/2019 25 24.4 25 24.4 112.900 Mua
3 [HOSE.PC1] 20/03/2019 24.6 24.2 25 24.6 281.440 Mua
4 [HOSE.PC1] 19/03/2019 25.05 24.1 25.45 24.8 368.610 Mua
5 [HOSE.PC1] 18/03/2019 24.7 24.55 25.45 25.05 340.640 Mua
6 [HOSE.PC1] 15/03/2019 24.2 24.2 24.85 24.55 234.650 Mua
7 [HOSE.PC1] 14/03/2019 23.8 23.75 25 24.5 502.610 Mua
8 [HOSE.PC1] 13/03/2019 24 23.75 24 23.75 149.320 Theo dõi
9 [HOSE.PC1] 12/03/2019 24.1 23.5 24.1 24 235.910 Mua
10 [HOSE.PC1] 11/03/2019 23.55 23.5 23.9 23.8 36.240 Theo dõi
11 [HOSE.PC1] 08/03/2019 23.4 23.4 23.95 23.65 35.030 Theo dõi
12 [HOSE.PC1] 07/03/2019 24 23.75 24.25 23.8 132.930 Bán
13 [HOSE.PC1] 06/03/2019 24 23.7 24.05 24 96.430 Mua
14 [HOSE.PC1] 05/03/2019 24 23.6 24 23.6 48.380 Bán
15 [HOSE.PC1] 04/03/2019 24 23.9 24.15 24 92.260 Theo dõi
16 [HOSE.PC1] 01/03/2019 23.8 23.7 23.9 23.9 51.620 Theo dõi
17 [HOSE.PC1] 28/02/2019 23.75 23.65 23.9 23.8 156.270 Theo dõi
18 [HOSE.PC1] 27/02/2019 24 23.5 24 23.9 69.090 Theo dõi
19 [HOSE.PC1] 26/02/2019 23.05 23.05 24 24 230.490 Theo dõi
20 [HOSE.PC1] 25/02/2019 23.6 23.05 23.6 23.05 81.780 Bán