FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PDN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PDN] 21/11/2018 65.6 65.6 65.6 65.6 540 Mua
2 [HOSE.PDN] 20/11/2018 68.1 61.4 68.1 61.4 40 Bán
3 [HOSE.PDN] 19/11/2018 61 60.5 64 64 1.660 Theo dõi
4 [HOSE.PDN] 16/11/2018 62 62 64 64 230 Bán
5 [HOSE.PDN] 15/11/2018 62 62 62 62 20 Bán
6 [HOSE.PDN] 14/11/2018 65 63.5 65 63.5 50 Bán
7 [HOSE.PDN] 13/11/2018 64.5 64.5 64.5 64.5 1.330 Bán
8 [HOSE.PDN] 12/11/2018 60.3 60.3 60.3 60.3 200 Bán
9 [HOSE.PDN] 09/11/2018 65 62.6 65 62.6 130 Bán
10 [HOSE.PDN] 08/11/2018 64.5 62.8 64.5 62.8 110 Bán
11 [HOSE.PDN] 02/11/2018 64.5 64.5 64.5 64.5 10 Bán
12 [HOSE.PDN] 30/10/2018 66 63 66 63 640 Bán
13 [HOSE.PDN] 29/10/2018 68 62.3 68 62.3 20 Theo dõi
14 [HOSE.PDN] 26/10/2018 65 65 65 65 10 Theo dõi
15 [HOSE.PDN] 25/10/2018 68.8 68.8 69 69 540 Mua
16 [HOSE.PDN] 24/10/2018 69.3 69.3 69.3 69.3 700 Mua
17 [HOSE.PDN] 23/10/2018 66.8 66.8 69.7 69.7 210 Mua
18 [HOSE.PDN] 22/10/2018 66.7 62.6 66.8 66.8 4.190 Theo dõi
19 [HOSE.PDN] 19/10/2018 62.1 62.1 64 62.5 350 Bán
20 [HOSE.PDN] 17/10/2018 61 62 64.9 64.9 210 Bán