FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PDN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PDN] 18/09/2018 67.4 67.4 67.4 67.4 110 Theo dõi
2 [HOSE.PDN] 14/09/2018 70 70 70 70 1.000 Mua
3 [HOSE.PDN] 07/09/2018 70 70 70 70 180 Mua
4 [HOSE.PDN] 06/09/2018 69.9 69.9 69.9 69.9 30 Mua
5 [HOSE.PDN] 31/08/2018 69.7 69.7 69.9 69.9 860 Mua
6 [HOSE.PDN] 30/08/2018 69.9 69.9 70 70 7.040 Mua
7 [HOSE.PDN] 28/08/2018 70.6 65.1 70.6 70 7.680 Mua
8 [HOSE.PDN] 21/08/2018 69.7 69.7 70 70 5.000 Mua
9 [HOSE.PDN] 20/08/2018 66 66 69 69 1.010 Bán
10 [HOSE.PDN] 17/08/2018 68.9 68.9 69 69 3.000 Bán
11 [HOSE.PDN] 15/08/2018 68 68 68 68 30 Bán
12 [HOSE.PDN] 13/08/2018 68 67 68 67 1.040 Bán
13 [HOSE.PDN] 10/08/2018 70 66.2 70 66.2 2.070 Bán
14 [HOSE.PDN] 08/08/2018 70 70 70 70 100 Mua
15 [HOSE.PDN] 07/08/2018 70.9 70.9 70.9 70.9 10 Mua
16 [HOSE.PDN] 06/08/2018 67 67 67 67 70 Bán
17 [HOSE.PDN] 03/08/2018 67 67 67 67 10 Theo dõi
18 [HOSE.PDN] 27/07/2018 71 71 71 71 60 Mua
19 [HOSE.PDN] 25/07/2018 71 71 71 71 1.200 Mua
20 [HOSE.PDN] 24/07/2018 71 71 71 71 200 Mua