FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PDN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PDN] 19/03/2018 83 83 86.8 83 190 Bán
2 [HOSE.PDN] 16/03/2018 83.5 83.5 87.9 83.5 1.780 Bán
3 [HOSE.PDN] 15/03/2018 87.9 85.1 88 88 250 Mua
4 [HOSE.PDN] 14/03/2018 85.9 85.9 85.9 85.9 420 Bán
5 [HOSE.PDN] 13/03/2018 87.9 85.5 88 85.5 1.310 Bán
6 [HOSE.PDN] 12/03/2018 89.3 85.1 89.6 89.3 1.720 Mua
7 [HOSE.PDN] 09/03/2018 83.5 83.5 89.8 89.8 380 Mua
8 [HOSE.PDN] 08/03/2018 89.5 89.5 89.5 89.5 400 Mua
9 [HOSE.PDN] 07/03/2018 86.9 85 91 86.9 380 Bán
10 [HOSE.PDN] 06/03/2018 85.8 85 88.5 86.9 2.310 Bán
11 [HOSE.PDN] 05/03/2018 85.9 85.9 85.9 85.9 50 Bán
12 [HOSE.PDN] 02/03/2018 86.7 84 86.7 85.9 90 Bán
13 [HOSE.PDN] 01/03/2018 89.6 84.5 89.6 84.5 1.390 Theo dõi
14 [HOSE.PDN] 28/02/2018 87.4 87.4 89.6 89.6 1.250 Mua
15 [HOSE.PDN] 27/02/2018 89.8 89.8 89.8 89.8 330 Mua
16 [HOSE.PDN] 26/02/2018 84.4 84.4 89.8 89.8 5.810 Mua
17 [HOSE.PDN] 23/02/2018 85.1 85.1 90.7 90 5.510 Mua
18 [HOSE.PDN] 22/02/2018 87 85.9 91.4 91.4 3.390 Mua
19 [HOSE.PDN] 21/02/2018 92.3 92.3 92.3 92.3 10 Mua
20 [HOSE.PDN] 13/02/2018 88 88 88 88 10 Mua