FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PDN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PDN] 19/07/2018 71 71 71 71 10 Mua
2 [HOSE.PDN] 18/07/2018 72.5 65.8 72.5 66.6 4.520 Theo dõi
3 [HOSE.PDN] 17/07/2018 70 70 70 70 930 Mua
4 [HOSE.PDN] 16/07/2018 70 70 70 70 140 Mua
5 [HOSE.PDN] 13/07/2018 69.5 69.5 70 70 3.590 Mua
6 [HOSE.PDN] 11/07/2018 69 69 69 69 18.740 Theo dõi
7 [HOSE.PDN] 10/07/2018 69 69 69 69 18.000 Theo dõi
8 [HOSE.PDN] 06/07/2018 68.9 68.9 69 69 500 Theo dõi
9 [HOSE.PDN] 05/07/2018 69 69 69 69 100 Mua
10 [HOSE.PDN] 04/07/2018 68.1 68.1 68.1 68.1 10 Theo dõi
11 [HOSE.PDN] 03/07/2018 73 69 73 69 30 Mua
12 [HOSE.PDN] 02/07/2018 68.6 68.6 73 73 500 Mua
13 [HOSE.PDN] 29/06/2018 68 68 68.6 68.6 80 Theo dõi
14 [HOSE.PDN] 28/06/2018 68.5 68.5 68.5 68.5 10 Theo dõi
15 [HOSE.PDN] 26/06/2018 65 65 65 65 400 Bán
16 [HOSE.PDN] 25/06/2018 65 65 65 65 50 Bán
17 [HOSE.PDN] 21/06/2018 68 65 68 65 80 Bán
18 [HOSE.PDN] 19/06/2018 61.1 61 69.3 69.3 880 Theo dõi
19 [HOSE.PDN] 18/06/2018 65.1 64.3 65.1 65 3.310 Bán
20 [HOSE.PDN] 15/06/2018 69 69 69.1 69.1 550 Theo dõi