FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PDN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PDN] 13/06/2019 83.8 83.8 84.1 84.1 1.860 Mua
2 [HOSE.PDN] 12/06/2019 84 84 84 84 780 Mua
3 [HOSE.PDN] 11/06/2019 85 84 85 84.1 850 Mua
4 [HOSE.PDN] 10/06/2019 82.9 82.9 84 83.8 870 Mua
5 [HOSE.PDN] 07/06/2019 88 84 88 84 60 Mua
6 [HOSE.PDN] 04/06/2019 82.8 82.8 82.8 82.8 20 Mua
7 [HOSE.PDN] 03/06/2019 81 81 81 81 100 Bán
8 [HOSE.PDN] 31/05/2019 82 82 82 82 320 Theo dõi
9 [HOSE.PDN] 30/05/2019 81 80 83 83 320 Mua
10 [HOSE.PDN] 29/05/2019 81.5 80.1 81.5 80.1 950 Bán
11 [HOSE.PDN] 28/05/2019 84 80.2 84 80.2 470 Bán
12 [HOSE.PDN] 27/05/2019 83 83 83 83 10 Mua
13 [HOSE.PDN] 24/05/2019 84 82 84 82 320 Mua
14 [HOSE.PDN] 23/05/2019 86.2 83 86.2 84 1.850 Mua
15 [HOSE.PDN] 22/05/2019 82 80 84.4 82 4.340 Theo dõi
16 [HOSE.PDN] 21/05/2019 80.1 80 80.1 80 3.900 Bán
17 [HOSE.PDN] 20/05/2019 84.9 82 84.9 82 120 Theo dõi
18 [HOSE.PDN] 16/05/2019 84.4 80.5 84.4 82 180 Theo dõi
19 [HOSE.PDN] 15/05/2019 82 82 82 82 200 Theo dõi
20 [HOSE.PDN] 14/05/2019 82 82 82 82 10 Theo dõi