FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PDN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PDN] 15/12/2017 95.4 91.1 97.5 95.4 2.860 Bán
2 [HOSE.PDN] 14/12/2017 98 92 98.8 92.3 750 Bán
3 [HOSE.PDN] 13/12/2017 92.6 92.1 95.6 95.4 2.150 Bán
4 [HOSE.PDN] 12/12/2017 99 99 99 99 170 Mua
5 [HOSE.PDN] 11/12/2017 98.8 95 98.8 95 140 Bán
6 [HOSE.PDN] 08/12/2017 95.4 91.5 95.4 95 540 Bán
7 [HOSE.PDN] 07/12/2017 97.9 92 97.9 97.7 800 Theo dõi
8 [HOSE.PDN] 06/12/2017 98.7 92 98.7 95 180 Theo dõi
9 [HOSE.PDN] 04/12/2017 99.3 91.2 99.3 95 6.010 Theo dõi
10 [HOSE.PDN] 01/12/2017 94.7 94.6 97 97 1.660 Theo dõi
11 [HOSE.PDN] 30/11/2017 101.7 101.7 101.7 101.7 400 Mua
12 [HOSE.PDN] 29/11/2017 101.7 101.7 101.7 101.7 100 Mua
13 [HOSE.PDN] 28/11/2017 94.1 94.1 101.7 101.7 690 Mua
14 [HOSE.PDN] 27/11/2017 101.2 96 101.2 101.1 260 Mua
15 [HOSE.PDN] 24/11/2017 96.6 87.6 96.6 96 510 Mua
16 [HOSE.PDN] 23/11/2017 101.9 90.9 101.9 90.9 1.510 Theo dõi
17 [HOSE.PDN] 22/11/2017 97.7 97.7 97.7 97.7 40 Mua
18 [HOSE.PDN] 21/11/2017 100 99.7 105 105 1.480 Mua
19 [HOSE.PDN] 20/11/2017 96 96 103 100 1.600 Mua
20 [HOSE.PDN] 17/11/2017 97 97 97 97 550 Mua