FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PDN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PDN] 02/01/2019 65.1 64.5 70 65.1 350 Bán
2 [HOSE.PDN] 28/12/2018 65 64 69 69 150 Mua
3 [HOSE.PDN] 26/12/2018 64.6 64.6 64.6 64.6 10 Bán
4 [HOSE.PDN] 25/12/2018 60.4 60.4 60.4 60.4 10 Bán
5 [HOSE.PDN] 24/12/2018 66.9 64.2 66.9 64.2 1.010 Theo dõi
6 [HOSE.PDN] 21/12/2018 68.8 62.6 68.8 62.6 30 Bán
7 [HOSE.PDN] 20/12/2018 70.4 64.3 70.4 64.3 30 Theo dõi
8 [HOSE.PDN] 19/12/2018 70.4 66.2 70.4 66.2 60 Theo dõi
9 [HOSE.PDN] 18/12/2018 70.4 70.4 70.4 70.4 20 Mua
10 [HOSE.PDN] 17/12/2018 70.4 70.4 70.4 70.4 10 Mua
11 [HOSE.PDN] 14/12/2018 69.7 69.7 69.7 69.7 10 Mua
12 [HOSE.PDN] 13/12/2018 65.3 65.3 65.3 65.3 10 Theo dõi
13 [HOSE.PDN] 11/12/2018 64.1 64.1 69.9 69.9 110 Mua
14 [HOSE.PDN] 10/12/2018 68.6 68.6 68.6 68.6 20 Mua
15 [HOSE.PDN] 07/12/2018 69.6 65.2 69.6 65.2 140 Theo dõi
16 [HOSE.PDN] 06/12/2018 65.2 65.2 65.2 65.2 10 Theo dõi
17 [HOSE.PDN] 05/12/2018 68.9 68.9 68.9 68.9 20 Mua
18 [HOSE.PDN] 04/12/2018 64.5 64.5 64.5 64.5 10 Theo dõi
19 [HOSE.PDN] 03/12/2018 72.8 68.5 72.8 68.5 50 Mua
20 [HOSE.PDN] 29/11/2018 64.3 64.2 64.3 64.2 20 Theo dõi