FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PDN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PDN] 24/05/2018 66.7 66.7 74 74 110 Theo dõi
2 [HOSE.PDN] 23/05/2018 71.4 66.5 71.5 71.5 1.830 Bán
3 [HOSE.PDN] 22/05/2018 71.5 71.5 71.5 71.5 130 Bán
4 [HOSE.PDN] 17/05/2018 67 67 67 67 40 Bán
5 [HOSE.PDN] 16/05/2018 69.8 67 69.8 67.1 30 Bán
6 [HOSE.PDN] 15/05/2018 73 65 73 66.2 370 Bán
7 [HOSE.PDN] 14/05/2018 69.8 69.8 69.8 69.8 10 Bán
8 [HOSE.PDN] 09/05/2018 75.9 75 75.9 75 210 Bán
9 [HOSE.PDN] 08/05/2018 77.3 68 77.4 76 440 Bán
10 [HOSE.PDN] 03/05/2018 73.1 73.1 73.1 73.1 10 Bán
11 [HOSE.PDN] 02/05/2018 75 74 76 75 3.080 Bán
12 [HOSE.PDN] 27/04/2018 73.7 73.7 73.7 73.7 10 Bán
13 [HOSE.PDN] 26/04/2018 76.5 75 76.5 75 280 Bán
14 [HOSE.PDN] 24/04/2018 76.5 76.5 76.5 76.5 250 Bán
15 [HOSE.PDN] 23/04/2018 78.9 77 77.1 77 1.230 Bán
16 [HOSE.PDN] 20/04/2018 77.4 77.4 78.9 78.9 430 Bán
17 [HOSE.PDN] 19/04/2018 79 77 79 78.9 7.830 Bán
18 [HOSE.PDN] 18/04/2018 80 78 80 78 1.280 Bán
19 [HOSE.PDN] 17/04/2018 82 79 82 79 10.690 Bán
20 [HOSE.PDN] 16/04/2018 78.7 78.7 83 82 140 Bán