FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PDN
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PDN] 22/03/2019 80.5 80 80.5 80 1.080 Mua
2 [HOSE.PDN] 21/03/2019 80.5 80 80.5 80 420 Mua
3 [HOSE.PDN] 20/03/2019 77.2 77 80.5 80.5 4.460 Mua
4 [HOSE.PDN] 19/03/2019 81 80 81.1 81.1 1.540 Mua
5 [HOSE.PDN] 15/03/2019 76 76 76 76 620 Theo dõi
6 [HOSE.PDN] 14/03/2019 78.1 78.1 78.1 78.1 270 Mua
7 [HOSE.PDN] 13/03/2019 79 78.1 79 78.1 1.280 Mua
8 [HOSE.PDN] 12/03/2019 77.1 77.1 79 79 1.020 Mua
9 [HOSE.PDN] 11/03/2019 78.5 78.5 78.5 78.5 50 Mua
10 [HOSE.PDN] 08/03/2019 78.8 78.5 79.7 78.5 60 Theo dõi
11 [HOSE.PDN] 07/03/2019 75.1 75.1 75.1 75.1 10 Bán
12 [HOSE.PDN] 06/03/2019 77 77 79.8 79.8 100 Mua
13 [HOSE.PDN] 05/03/2019 73 73 77 77 110 Bán
14 [HOSE.PDN] 04/03/2019 81 73 81.8 73 580 Bán
15 [HOSE.PDN] 01/03/2019 77 77 77 77 10 Theo dõi
16 [HOSE.PDN] 28/02/2019 72.5 72.5 72.5 72.5 10 Theo dõi
17 [HOSE.PDN] 27/02/2019 77.2 77.2 77.2 77.2 420 Theo dõi
18 [HOSE.PDN] 25/02/2019 75.9 75.8 83 83 2.050 Mua
19 [HOSE.PDN] 22/02/2019 81.2 81.2 81.3 81.3 400 Mua
20 [HOSE.PDN] 21/02/2019 81.4 81.4 81.4 81.4 10 Mua