FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PDR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PDR] 20/09/2018 25.5 25.35 25.55 25.55 592.880 Mua
2 [HOSE.PDR] 19/09/2018 25.3 25.25 25.65 25.4 825.510 Theo dõi
3 [HOSE.PDR] 18/09/2018 25.6 24.9 25.6 25.2 1.859.240 Theo dõi
4 [HOSE.PDR] 17/09/2018 25.7 25.45 25.75 25.6 937.330 Mua
5 [HOSE.PDR] 14/09/2018 25.75 25.5 25.8 25.7 857.690 Theo dõi
6 [HOSE.PDR] 13/09/2018 25.6 25.35 25.85 25.7 956.060 Theo dõi
7 [HOSE.PDR] 12/09/2018 26.05 25.4 26.15 25.6 856.540 Theo dõi
8 [HOSE.PDR] 11/09/2018 25.3 25.3 26 26 1.665.950 Mua
9 [HOSE.PDR] 10/09/2018 25.25 25.1 25.3 25.3 925.350 Bán
10 [HOSE.PDR] 07/09/2018 24.9 24.9 25.5 25.2 1.050.500 Bán
11 [HOSE.PDR] 06/09/2018 25.25 24.9 25.3 24.9 948.470 Bán
12 [HOSE.PDR] 05/09/2018 25.45 25.2 25.5 25.2 749.290 Bán
13 [HOSE.PDR] 04/09/2018 25.5 25.3 25.55 25.45 1.167.430 Theo dõi
14 [HOSE.PDR] 31/08/2018 25.6 25.35 25.95 25.5 1.175.990 Theo dõi
15 [HOSE.PDR] 30/08/2018 26.05 25.2 26.1 25.6 1.567.970 Theo dõi
16 [HOSE.PDR] 29/08/2018 26.4 26 26.5 26.05 805.090 Mua
17 [HOSE.PDR] 28/08/2018 26.2 25.9 26.4 26.4 968.640 Mua
18 [HOSE.PDR] 27/08/2018 26.35 26.05 26.5 26.2 868.680 Mua
19 [HOSE.PDR] 24/08/2018 26.7 26.15 26.7 26.4 852.100 Mua
20 [HOSE.PDR] 23/08/2018 26.1 25.8 26.9 26.6 1.537.740 Mua