FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PDR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PDR] 25/05/2018 30 29.7 30 30 465.550 Bán
2 [HOSE.PDR] 24/05/2018 29.95 29.8 30.05 30 445.310 Bán
3 [HOSE.PDR] 23/05/2018 29.9 29.15 30 29.95 589.470 Bán
4 [HOSE.PDR] 22/05/2018 30.7 29.1 30.7 30 1.598.090 Bán
5 [HOSE.PDR] 21/05/2018 30.95 30.55 31 30.95 789.630 Bán
6 [HOSE.PDR] 18/05/2018 31 30.5 31.3 30.95 559.630 Bán
7 [HOSE.PDR] 17/05/2018 31.2 31 31.35 31 495.570 Bán
8 [HOSE.PDR] 16/05/2018 31.3 31.05 31.3 31.2 430.160 Bán
9 [HOSE.PDR] 15/05/2018 31.5 31.15 31.6 31.3 622.860 Bán
10 [HOSE.PDR] 14/05/2018 31.55 31.3 31.7 31.5 608.360 Bán
11 [HOSE.PDR] 11/05/2018 31.5 30.65 31.7 31.4 841.010 Bán
12 [HOSE.PDR] 10/05/2018 31.8 31.5 32.25 31.5 550.540 Bán
13 [HOSE.PDR] 09/05/2018 32.3 31.8 32.4 31.9 713.940 Bán
14 [HOSE.PDR] 08/05/2018 32.6 32.1 32.7 32.6 792.250 Bán
15 [HOSE.PDR] 07/05/2018 32 31.7 32.6 32.6 724.570 Bán
16 [HOSE.PDR] 04/05/2018 31.8 31.35 32.1 32 524.940 Bán
17 [HOSE.PDR] 03/05/2018 31.8 30.1 31.8 31.7 754.440 Bán
18 [HOSE.PDR] 02/05/2018 31.8 31.8 33.35 31.8 520.530 Bán
19 [HOSE.PDR] 27/04/2018 32.5 32.5 33.25 33.2 870.290 Bán
20 [HOSE.PDR] 26/04/2018 39.9 38.95 40.1 38.95 834.820 Bán