FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PDR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PDR] 23/03/2018 39.15 38.4 39.15 38.6 614.410 Bán
2 [HOSE.PDR] 22/03/2018 39.6 39.35 39.7 39.4 1.279.020 Theo dõi
3 [HOSE.PDR] 21/03/2018 39.6 39.45 39.9 39.45 932.740 Mua
4 [HOSE.PDR] 20/03/2018 39.3 39.25 39.7 39.6 1.377.890 Mua
5 [HOSE.PDR] 19/03/2018 39.4 38.7 39.5 39.4 1.467.420 Mua
6 [HOSE.PDR] 16/03/2018 39.3 39.3 40.2 39.3 959.640 Mua
7 [HOSE.PDR] 15/03/2018 40.5 39.95 40.8 40 1.005.680 Mua
8 [HOSE.PDR] 14/03/2018 40.9 40.5 40.95 40.5 902.860 Mua
9 [HOSE.PDR] 13/03/2018 41 40.3 41.2 40.9 1.622.970 Mua
10 [HOSE.PDR] 12/03/2018 41 39.5 41.5 41 2.479.570 Mua
11 [HOSE.PDR] 09/03/2018 39.7 39.5 40.2 39.5 1.502.250 Mua
12 [HOSE.PDR] 08/03/2018 38.55 38.45 40 39.5 2.831.470 Mua
13 [HOSE.PDR] 07/03/2018 39.05 38.45 39.35 38.45 1.267.340 Mua
14 [HOSE.PDR] 06/03/2018 38.2 38.2 39.2 39 1.484.180 Mua
15 [HOSE.PDR] 05/03/2018 38.3 38.2 38.9 38.2 1.985.710 Mua
16 [HOSE.PDR] 02/03/2018 36.4 36.25 37.55 37.35 1.361.600 Mua
17 [HOSE.PDR] 01/03/2018 35.3 35.1 36.8 36.4 2.544.410 Mua
18 [HOSE.PDR] 28/02/2018 36.5 35.5 36.5 35.5 1.176.060 Bán
19 [HOSE.PDR] 27/02/2018 36.45 36.3 36.7 36.4 982.470 Theo dõi
20 [HOSE.PDR] 26/02/2018 36.6 36.3 36.8 36.45 829.640 Bán