FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PDR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PDR] 07/12/2018 27.35 27.2 27.7 27.4 903.570 Mua
2 [HOSE.PDR] 06/12/2018 27.6 26.95 27.7 27.2 949.700 Mua
3 [HOSE.PDR] 05/12/2018 26.2 26.05 27.5 27.5 1.499.210 Mua
4 [HOSE.PDR] 04/12/2018 26.4 26.05 26.5 26.4 684.830 Theo dõi
5 [HOSE.PDR] 03/12/2018 26.5 26 26.8 26.5 833.130 Mua
6 [HOSE.PDR] 29/11/2018 26.6 26 26.75 26.5 544.480 Mua
7 [HOSE.PDR] 28/11/2018 26.4 25.9 26.6 26.6 580.320 Mua
8 [HOSE.PDR] 27/11/2018 26.45 26.4 26.55 26.5 655.060 Mua
9 [HOSE.PDR] 26/11/2018 26.35 26.25 26.45 26.45 687.480 Mua
10 [HOSE.PDR] 23/11/2018 26.45 26.25 26.55 26.35 1.107.060 Bán
11 [HOSE.PDR] 22/11/2018 26.65 26.3 26.75 26.5 890.190 Theo dõi
12 [HOSE.PDR] 21/11/2018 26.4 26.35 26.6 26.6 992.420 Mua
13 [HOSE.PDR] 20/11/2018 26.4 26.25 26.6 26.6 1.234.780 Mua
14 [HOSE.PDR] 19/11/2018 26.35 26.15 26.5 26.4 1.182.820 Theo dõi
15 [HOSE.PDR] 16/11/2018 26.25 26.2 26.4 26.35 1.028.920 Bán
16 [HOSE.PDR] 15/11/2018 26.15 26.05 26.4 26.4 1.290.160 Bán
17 [HOSE.PDR] 14/11/2018 26.1 26 26.2 26.15 1.186.930 Theo dõi
18 [HOSE.PDR] 13/11/2018 26.2 26.05 26.4 26.1 1.076.640 Theo dõi
19 [HOSE.PDR] 12/11/2018 26.5 26.2 26.5 26.5 1.396.160 Theo dõi
20 [HOSE.PDR] 09/11/2018 26.55 26.4 26.6 26.5 1.209.440 Theo dõi