FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PDR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PDR] 13/07/2018 25.2 25.1 25.45 25.4 814.960 Bán
2 [HOSE.PDR] 12/07/2018 25.2 24.95 25.45 25.2 824.060 Bán
3 [HOSE.PDR] 11/07/2018 25.2 24.2 25.35 24.95 852.870 Bán
4 [HOSE.PDR] 10/07/2018 25.5 25.2 25.6 25.5 718.130 Bán
5 [HOSE.PDR] 09/07/2018 24.9 24.9 25.8 25.5 1.255.870 Bán
6 [HOSE.PDR] 06/07/2018 24.25 24.25 26 24.6 1.172.270 Quá bán
7 [HOSE.PDR] 05/07/2018 28 26.05 28 26.05 287.550 Quá bán
8 [HOSE.PDR] 04/07/2018 28 27.4 28.65 28 582.630 Bán
9 [HOSE.PDR] 03/07/2018 30.55 28.4 30.6 28.4 637.890 Bán
10 [HOSE.PDR] 02/07/2018 30.7 30.05 30.8 30.5 534.030 Bán
11 [HOSE.PDR] 29/06/2018 30.6 30.4 30.85 30.7 632.370 Bán
12 [HOSE.PDR] 28/06/2018 30.7 30.3 30.95 30.6 613.870 Bán
13 [HOSE.PDR] 27/06/2018 31.2 30.8 31.35 30.8 856.270 Bán
14 [HOSE.PDR] 26/06/2018 31.3 30.95 31.35 31.2 596.790 Bán
15 [HOSE.PDR] 25/06/2018 31.3 31.2 31.5 31.3 3.412.800 Bán
16 [HOSE.PDR] 22/06/2018 30.95 30.9 31.3 31.3 639.460 Bán
17 [HOSE.PDR] 21/06/2018 31.85 31 31.85 31 2.486.600 Bán
18 [HOSE.PDR] 20/06/2018 31 30.85 32 32 1.965.720 Mua
19 [HOSE.PDR] 19/06/2018 31.6 29.9 31.6 31 646.810 Theo dõi
20 [HOSE.PDR] 18/06/2018 31.9 31.4 32 31.75 952.620 Mua