FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PDR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PDR] 15/12/2017 33.7 33.5 33.7 33.7 880.320 Bán
2 [HOSE.PDR] 14/12/2017 33.5 33.35 33.6 33.6 957.080 Bán
3 [HOSE.PDR] 13/12/2017 33.5 33.3 33.65 33.5 996.050 Bán
4 [HOSE.PDR] 12/12/2017 33.5 32.5 33.55 33.5 1.752.740 Bán
5 [HOSE.PDR] 11/12/2017 34.2 33.5 34.25 33.5 1.615.630 Bán
6 [HOSE.PDR] 08/12/2017 34.05 33.95 34.3 34.25 1.005.650 Bán
7 [HOSE.PDR] 07/12/2017 34.25 34.1 34.4 34.1 1.055.660 Bán
8 [HOSE.PDR] 06/12/2017 34.25 34.1 34.35 34.3 944.980 Theo dõi
9 [HOSE.PDR] 05/12/2017 34.35 34 34.7 34.25 989.330 Theo dõi
10 [HOSE.PDR] 04/12/2017 35.65 34.15 35.75 34.35 1.744.840 Theo dõi
11 [HOSE.PDR] 01/12/2017 35.6 35.25 35.8 35.7 1.474.510 Mua
12 [HOSE.PDR] 30/11/2017 35.8 35.6 35.95 35.6 1.216.880 Mua
13 [HOSE.PDR] 29/11/2017 36.2 35.65 36.4 35.8 1.623.830 Mua
14 [HOSE.PDR] 28/11/2017 36.35 35.95 36.4 36.25 1.445.450 Mua
15 [HOSE.PDR] 27/11/2017 36.3 36.2 36.5 36.35 1.942.820 Mua
16 [HOSE.PDR] 24/11/2017 34.2 34.2 35.9 35.9 3.069.650 Mua
17 [HOSE.PDR] 23/11/2017 34.55 34 34.55 34.15 1.669.530 Mua
18 [HOSE.PDR] 22/11/2017 34.6 34.35 34.7 34.55 1.355.410 Mua
19 [HOSE.PDR] 21/11/2017 35 34.6 35 34.6 1.317.590 Mua
20 [HOSE.PDR] 20/11/2017 34.2 34.05 35 35 1.944.510 Quá mua