FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PDR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PDR] 22/03/2019 27.5 27.45 27.9 27.6 593.820 Theo dõi
2 [HOSE.PDR] 21/03/2019 28.2 27.5 28.5 27.5 877.170 Theo dõi
3 [HOSE.PDR] 20/03/2019 28.4 27.8 28.4 28.2 838.660 Mua
4 [HOSE.PDR] 19/03/2019 29 28.4 29 28.4 973.040 Mua
5 [HOSE.PDR] 18/03/2019 29 28.4 29 29 1.040.810 Mua
6 [HOSE.PDR] 15/03/2019 28.9 28.15 29 29 981.970 Mua
7 [HOSE.PDR] 14/03/2019 28.5 28.15 29 29 1.762.340 Mua
8 [HOSE.PDR] 13/03/2019 28.5 28 28.5 28.5 1.546.810 Mua
9 [HOSE.PDR] 12/03/2019 26.8 26.7 28.2 28.2 2.154.530 Mua
10 [HOSE.PDR] 11/03/2019 26.5 26.3 26.85 26.8 820.930 Mua
11 [HOSE.PDR] 08/03/2019 26.75 26.35 26.75 26.5 379.110 Bán
12 [HOSE.PDR] 07/03/2019 26.8 26.65 26.95 26.8 471.870 Mua
13 [HOSE.PDR] 06/03/2019 26.75 26.6 26.8 26.8 428.820 Mua
14 [HOSE.PDR] 05/03/2019 26.7 26.4 27 26.75 755.340 Mua
15 [HOSE.PDR] 04/03/2019 26.3 26.2 26.8 26.7 915.870 Mua
16 [HOSE.PDR] 01/03/2019 26.1 26.05 26.4 26.2 755.970 Bán
17 [HOSE.PDR] 28/02/2019 26.5 26.1 26.5 26.1 365.250 Bán
18 [HOSE.PDR] 27/02/2019 26.7 26.25 26.75 26.5 485.610 Theo dõi
19 [HOSE.PDR] 26/02/2019 26.8 26.4 26.85 26.7 559.640 Mua
20 [HOSE.PDR] 25/02/2019 26.6 26.45 26.8 26.8 821.140 Mua