FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PDR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PDR] 14/06/2019 24.7 24.7 25 24.7 826.140 Theo dõi
2 [HOSE.PDR] 13/06/2019 24.7 24.35 24.7 24.7 832.360 Theo dõi
3 [HOSE.PDR] 12/06/2019 25.1 24.8 25.3 24.8 662.490 Mua
4 [HOSE.PDR] 11/06/2019 25.3 25 25.5 25.2 718.690 Mua
5 [HOSE.PDR] 10/06/2019 24.8 24.65 25.5 25.3 1.662.010 Mua
6 [HOSE.PDR] 07/06/2019 24.4 24.35 24.9 24.8 1.428.580 Mua
7 [HOSE.PDR] 06/06/2019 24.4 24.25 24.5 24.4 518.690 Theo dõi
8 [HOSE.PDR] 05/06/2019 24.05 24.05 24.5 24.4 1.107.770 Theo dõi
9 [HOSE.PDR] 04/06/2019 24 23.9 24.2 24 662.810 Bán
10 [HOSE.PDR] 03/06/2019 24.1 24 24.35 24 773.300 Bán
11 [HOSE.PDR] 31/05/2019 24.65 24.2 24.7 24.2 716.840 Theo dõi
12 [HOSE.PDR] 30/05/2019 24.6 24.45 24.7 24.65 823.350 Mua
13 [HOSE.PDR] 29/05/2019 24.7 24.45 24.75 24.5 908.970 Theo dõi
14 [HOSE.PDR] 28/05/2019 24.7 24.45 24.8 24.7 610.630 Mua
15 [HOSE.PDR] 27/05/2019 24.7 24.55 24.85 24.7 695.110 Mua
16 [HOSE.PDR] 24/05/2019 24.8 24.4 24.95 24.7 831.420 Mua
17 [HOSE.PDR] 23/05/2019 24.4 24.4 24.95 24.85 1.447.280 Mua
18 [HOSE.PDR] 22/05/2019 24.4 24.25 24.4 24.4 905.320 Mua
19 [HOSE.PDR] 21/05/2019 24.4 24.3 24.6 24.3 881.900 Mua
20 [HOSE.PDR] 20/05/2019 24.7 24.3 24.8 24.4 834.830 Mua