FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PET
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PET] 15/01/2019 8.05 8.04 8.11 8.05 12.170 Bán
2 [HOSE.PET] 14/01/2019 8.12 8.05 8.12 8.05 8.520 Bán
3 [HOSE.PET] 11/01/2019 8.18 8.05 8.18 8.12 24.040 Bán
4 [HOSE.PET] 10/01/2019 8.1 8 8.2 8.02 80.620 Bán
5 [HOSE.PET] 09/01/2019 8.1 8.08 8.19 8.1 63.570 Bán
6 [HOSE.PET] 08/01/2019 8.28 8.05 8.28 8.1 5.230 Bán
7 [HOSE.PET] 07/01/2019 8.1 8.05 8.15 8.1 34.970 Bán
8 [HOSE.PET] 04/01/2019 8.13 7.9 8.13 8.1 96.480 Bán
9 [HOSE.PET] 03/01/2019 8.23 8.03 8.23 8.13 96.040 Bán
10 [HOSE.PET] 02/01/2019 8.13 8.1 8.5 8.13 20.000 Bán
11 [HOSE.PET] 28/12/2018 8.06 8.06 8.18 8.1 93.750 Bán
12 [HOSE.PET] 27/12/2018 8.34 8.1 8.34 8.2 62.460 Bán
13 [HOSE.PET] 26/12/2018 8.15 8 8.26 8.17 71.070 Bán
14 [HOSE.PET] 25/12/2018 8.34 8.06 8.34 8.19 137.330 Bán
15 [HOSE.PET] 24/12/2018 8.41 8.35 8.49 8.38 34.550 Bán
16 [HOSE.PET] 21/12/2018 8.49 8.4 8.49 8.4 42.320 Bán
17 [HOSE.PET] 20/12/2018 8.49 8.41 8.49 8.49 25.580 Bán
18 [HOSE.PET] 19/12/2018 8.46 8.45 8.48 8.47 31.980 Bán
19 [HOSE.PET] 18/12/2018 8.48 8.38 8.48 8.46 143.510 Theo dõi
20 [HOSE.PET] 17/12/2018 8.7 8.45 8.73 8.48 157.520 Theo dõi