FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PGC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PGC] 17/07/2018 13.9 13.9 14.35 14.25 940 Bán
2 [HOSE.PGC] 13/07/2018 14.3 14.3 14.3 14.3 10 Bán
3 [HOSE.PGC] 12/07/2018 14.3 13.3 14.3 14.3 420 Theo dõi
4 [HOSE.PGC] 11/07/2018 14 13.8 14.3 14.3 8.010 Bán
5 [HOSE.PGC] 10/07/2018 14.3 14.3 14.35 14.35 3.480 Theo dõi
6 [HOSE.PGC] 09/07/2018 14.3 14.3 14.35 14.3 660 Theo dõi
7 [HOSE.PGC] 06/07/2018 14 13.8 14.45 14.4 15.030 Mua
8 [HOSE.PGC] 05/07/2018 14.55 14.55 14.55 14.55 1.010 Mua
9 [HOSE.PGC] 04/07/2018 14 14 15 14.4 3.720 Mua
10 [HOSE.PGC] 03/07/2018 14.55 14.2 14.55 14.2 160 Theo dõi
11 [HOSE.PGC] 02/07/2018 14.4 14.1 14.5 14.2 8.510 Theo dõi
12 [HOSE.PGC] 29/06/2018 14.4 14.2 15 15 28.160 Mua
13 [HOSE.PGC] 28/06/2018 14.1 14.1 14.3 14.3 13.340 Mua
14 [HOSE.PGC] 27/06/2018 14.05 14.05 14.3 14.3 6.060 Mua
15 [HOSE.PGC] 26/06/2018 14.05 14 14.3 14.3 9.910 Mua
16 [HOSE.PGC] 25/06/2018 14.2 14 14.25 14.25 12.450 Mua
17 [HOSE.PGC] 21/06/2018 14.2 14.2 14.5 14.2 3.830 Mua
18 [HOSE.PGC] 20/06/2018 14.35 13.9 14.35 14.25 1.940 Mua
19 [HOSE.PGC] 19/06/2018 14.5 13.95 15.05 14 8.280 Theo dõi
20 [HOSE.PGC] 18/06/2018 14.35 14.3 14.35 14.35 4.770 Mua