FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PGC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PGC] 03/01/2019 14.2 14.1 14.5 14.5 3.040 Mua
2 [HOSE.PGC] 02/01/2019 14.45 14.05 14.45 14.45 5.010 Mua
3 [HOSE.PGC] 28/12/2018 14.45 14.2 14.8 14.5 23.540 Mua
4 [HOSE.PGC] 27/12/2018 14 14 14.3 14.3 3.490 Bán
5 [HOSE.PGC] 26/12/2018 14.2 13.95 14.2 14.2 5.250 Theo dõi
6 [HOSE.PGC] 25/12/2018 14 13.9 14.2 14.2 13.190 Theo dõi
7 [HOSE.PGC] 24/12/2018 14.05 14 14.5 14.5 3.240 Mua
8 [HOSE.PGC] 21/12/2018 14.3 14.1 14.3 14.3 4.490 Mua
9 [HOSE.PGC] 20/12/2018 14 14 14.4 14.3 12.940 Mua
10 [HOSE.PGC] 19/12/2018 14 14 14.4 14.4 1.460 Mua
11 [HOSE.PGC] 18/12/2018 14.45 14.3 14.45 14.45 380 Mua
12 [HOSE.PGC] 17/12/2018 14.5 14.3 14.5 14.3 3.100 Mua
13 [HOSE.PGC] 14/12/2018 14.65 14.3 14.65 14.3 47.380 Mua
14 [HOSE.PGC] 13/12/2018 14.2 14.2 14.3 14.3 3.170 Mua
15 [HOSE.PGC] 12/12/2018 14.2 14.2 14.4 14.3 3.590 Mua
16 [HOSE.PGC] 11/12/2018 14.1 14.1 14.4 14.3 1.970 Mua
17 [HOSE.PGC] 10/12/2018 14.05 14.05 14.3 14.3 4.660 Mua
18 [HOSE.PGC] 07/12/2018 14 14 14.2 14.15 1.660 Mua
19 [HOSE.PGC] 06/12/2018 14.15 13.9 14.35 14 4.390 Bán
20 [HOSE.PGC] 05/12/2018 14.2 14.1 14.2 14.1 8.760 Mua