FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PGC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PGC] 20/03/2018 16.3 16 16.3 16.1 56.740 Theo dõi
2 [HOSE.PGC] 19/03/2018 17 17 17.5 17 7.060 Theo dõi
3 [HOSE.PGC] 16/03/2018 17 17 17.3 17 10.150 Theo dõi
4 [HOSE.PGC] 15/03/2018 17.1 17 17.5 17 19.170 Mua
5 [HOSE.PGC] 14/03/2018 17.1 16.9 17.2 17.1 4.120 Mua
6 [HOSE.PGC] 13/03/2018 17.6 17.05 17.6 17.4 8.220 Mua
7 [HOSE.PGC] 12/03/2018 17.4 17.2 17.5 17.4 3.940 Mua
8 [HOSE.PGC] 09/03/2018 17 17 17.1 17.1 47.770 Mua
9 [HOSE.PGC] 08/03/2018 17.1 16.9 17.1 16.9 6.000 Mua
10 [HOSE.PGC] 07/03/2018 17.2 17 17.3 17 52.190 Mua
11 [HOSE.PGC] 06/03/2018 17 16.9 17.1 17.1 67.350 Mua
12 [HOSE.PGC] 05/03/2018 16.85 16.85 17.2 17 30.180 Mua
13 [HOSE.PGC] 02/03/2018 17 16.85 17 16.85 5.840 Mua
14 [HOSE.PGC] 01/03/2018 16.8 16.3 17 16.7 8.460 Theo dõi
15 [HOSE.PGC] 28/02/2018 17 16.2 17.2 16.8 750 Mua
16 [HOSE.PGC] 27/02/2018 16.2 16.2 17 16.8 35.210 Mua
17 [HOSE.PGC] 26/02/2018 16.9 16 16.9 16.8 32.130 Mua
18 [HOSE.PGC] 23/02/2018 17 16.1 17 16.9 4.660 Mua
19 [HOSE.PGC] 22/02/2018 17 16 17 16.8 25.970 Theo dõi
20 [HOSE.PGC] 21/02/2018 17 16.5 17.3 17 30.220 Mua