FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PGC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PGC] 15/12/2017 15 14.7 15.1 15 173.350 Theo dõi
2 [HOSE.PGC] 14/12/2017 15 14.85 15 14.95 2.910 Bán
3 [HOSE.PGC] 13/12/2017 15 14.8 15 15 5.540 Theo dõi
4 [HOSE.PGC] 12/12/2017 14.7 14.7 15 15 32.850 Theo dõi
5 [HOSE.PGC] 11/12/2017 15 14.85 15 14.9 48.560 Theo dõi
6 [HOSE.PGC] 08/12/2017 15.1 14.9 15.1 15 167.260 Theo dõi
7 [HOSE.PGC] 07/12/2017 15.3 15.1 15.3 15.1 26.340 Theo dõi
8 [HOSE.PGC] 06/12/2017 15.8 15.2 15.8 15.55 17.730 Mua
9 [HOSE.PGC] 05/12/2017 15.8 15.5 15.9 15.8 32.510 Mua
10 [HOSE.PGC] 04/12/2017 15.5 15.5 15.8 15.8 17.990 Mua
11 [HOSE.PGC] 01/12/2017 15.45 15.2 16 15.2 226.940 Mua
12 [HOSE.PGC] 30/11/2017 14.9 14.9 15.5 15.35 112.990 Mua
13 [HOSE.PGC] 29/11/2017 14.9 14.85 14.95 14.9 6.510 Theo dõi
14 [HOSE.PGC] 28/11/2017 14.9 14.9 14.9 14.9 19.810 Theo dõi
15 [HOSE.PGC] 27/11/2017 14.9 14.9 15.2 14.95 4.770 Mua
16 [HOSE.PGC] 24/11/2017 14.9 14.85 14.95 14.95 26.860 Mua
17 [HOSE.PGC] 23/11/2017 14.85 14.85 15.1 14.95 20.220 Mua
18 [HOSE.PGC] 22/11/2017 15 14.9 15 15 10.230 Mua
19 [HOSE.PGC] 21/11/2017 15 15 16 15 367.700 Mua
20 [HOSE.PGC] 20/11/2017 14.9 14.9 15 15 41.760 Mua