FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PGC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PGC] 19/09/2018 14.3 14.1 14.3 14.2 121.420 Mua
2 [HOSE.PGC] 18/09/2018 13.95 13.95 14.15 14.15 2.530 Theo dõi
3 [HOSE.PGC] 17/09/2018 14 13.5 14.3 14.2 4.940 Mua
4 [HOSE.PGC] 14/09/2018 14.4 14.1 14.4 14.2 23.310 Mua
5 [HOSE.PGC] 13/09/2018 14.2 14.1 14.2 14.15 24.560 Bán
6 [HOSE.PGC] 12/09/2018 13.95 13.95 14.2 14.1 8.590 Bán
7 [HOSE.PGC] 11/09/2018 14.05 13.8 14.3 14 3.940 Bán
8 [HOSE.PGC] 10/09/2018 14.2 14.2 14.2 14.2 540 Mua
9 [HOSE.PGC] 07/09/2018 14.3 14 14.3 14.1 6.450 Bán
10 [HOSE.PGC] 06/09/2018 14.5 14 14.5 14 6.780 Bán
11 [HOSE.PGC] 05/09/2018 14.1 14 14.3 14.3 9.790 Mua
12 [HOSE.PGC] 04/09/2018 14.2 14.1 14.2 14.15 13.800 Bán
13 [HOSE.PGC] 31/08/2018 14.1 14 14.2 14.2 15.360 Theo dõi
14 [HOSE.PGC] 30/08/2018 14.4 14.1 14.4 14.1 2.530 Bán
15 [HOSE.PGC] 29/08/2018 14.3 14 14.3 14.3 2.490 Theo dõi
16 [HOSE.PGC] 28/08/2018 14.1 14.1 14.2 14.1 30.990 Bán
17 [HOSE.PGC] 27/08/2018 14.3 14 14.3 14.1 40.370 Bán
18 [HOSE.PGC] 24/08/2018 14.5 14 14.5 14.3 1.220 Mua
19 [HOSE.PGC] 23/08/2018 14.1 14.1 14.1 14.1 5.000 Bán
20 [HOSE.PGC] 22/08/2018 14 14 14.3 14.1 41.130 Theo dõi