FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PGC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PGC] 21/11/2018 13.85 13.85 14 14 2.050 Bán
2 [HOSE.PGC] 20/11/2018 14 13.9 14.15 13.9 1.730 Bán
3 [HOSE.PGC] 19/11/2018 13.9 13.9 14 14 15.470 Bán
4 [HOSE.PGC] 16/11/2018 14.25 13.8 14.25 14 8.400 Bán
5 [HOSE.PGC] 15/11/2018 13.7 13.7 14.35 14 5.580 Bán
6 [HOSE.PGC] 14/11/2018 13.9 13.8 14.35 14 11.210 Theo dõi
7 [HOSE.PGC] 13/11/2018 14.3 13.9 14.4 14.4 2.910 Mua
8 [HOSE.PGC] 12/11/2018 14.3 13.95 14.3 14.2 10.410 Theo dõi
9 [HOSE.PGC] 09/11/2018 13.9 13.9 14.35 14.35 30 Mua
10 [HOSE.PGC] 08/11/2018 14.4 14.4 14.4 14.4 10 Mua
11 [HOSE.PGC] 07/11/2018 14.2 14 14.2 14.2 5.350 Theo dõi
12 [HOSE.PGC] 06/11/2018 14.4 14.2 14.4 14.2 100 Bán
13 [HOSE.PGC] 05/11/2018 14.4 14 14.4 14.2 3.570 Bán
14 [HOSE.PGC] 02/11/2018 14.35 13.95 14.35 14.2 1.740 Bán
15 [HOSE.PGC] 01/11/2018 14.35 14.1 14.35 14.1 110 Bán
16 [HOSE.PGC] 31/10/2018 14.35 13.9 14.35 14 43.010 Bán
17 [HOSE.PGC] 30/10/2018 13.9 13.9 14.35 13.9 54.120 Bán
18 [HOSE.PGC] 29/10/2018 13.9 13.9 14.25 14 38.850 Bán
19 [HOSE.PGC] 26/10/2018 14.45 13.8 14.45 14 107.500 Bán
20 [HOSE.PGC] 25/10/2018 14 13.8 14 14 41.780 Bán