FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PGC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PGC] 22/03/2019 15.55 15.55 15.65 15.65 14.620 Mua
2 [HOSE.PGC] 21/03/2019 15.2 15.1 15.8 15.3 53.900 Mua
3 [HOSE.PGC] 20/03/2019 14.8 14.8 15.2 15 960 Mua
4 [HOSE.PGC] 19/03/2019 14.85 14.85 15.3 15.2 10.490 Mua
5 [HOSE.PGC] 18/03/2019 15 14.95 15.2 15.2 81.550 Mua
6 [HOSE.PGC] 15/03/2019 15.1 14.9 15.1 14.95 147.830 Mua
7 [HOSE.PGC] 14/03/2019 15.1 14.85 15.1 14.9 174.470 Theo dõi
8 [HOSE.PGC] 13/03/2019 14.95 14.9 15.1 14.9 7.670 Mua
9 [HOSE.PGC] 12/03/2019 15.2 14.85 15.2 14.95 19.730 Mua
10 [HOSE.PGC] 11/03/2019 15.1 14.8 15.1 15 30.890 Mua
11 [HOSE.PGC] 08/03/2019 15 15 15.2 15.1 6.510 Mua
12 [HOSE.PGC] 07/03/2019 15.1 14.8 15.1 14.8 3.080 Theo dõi
13 [HOSE.PGC] 06/03/2019 14.9 14.9 14.9 14.9 230 Mua
14 [HOSE.PGC] 05/03/2019 14.9 14.85 14.9 14.9 23.070 Mua
15 [HOSE.PGC] 04/03/2019 14.9 14.8 14.9 14.9 19.060 Mua
16 [HOSE.PGC] 01/03/2019 14.9 14.8 14.9 14.8 50 Bán
17 [HOSE.PGC] 27/02/2019 14.6 14.6 14.9 14.9 3.490 Mua
18 [HOSE.PGC] 26/02/2019 14.9 14.9 14.9 14.9 80 Mua
19 [HOSE.PGC] 25/02/2019 14.8 14.7 14.9 14.9 12.030 Mua
20 [HOSE.PGC] 22/02/2019 14.75 14.7 14.8 14.8 8.500 Bán