FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PGC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PGC] 18/05/2018 14.1 14.1 14.25 14.1 12.480 Bán
2 [HOSE.PGC] 17/05/2018 14.3 14 14.3 14.1 8.620 Theo dõi
3 [HOSE.PGC] 16/05/2018 13.9 13.9 14.4 14 11.020 Bán
4 [HOSE.PGC] 15/05/2018 14.25 14 14.25 14.1 7.770 Bán
5 [HOSE.PGC] 14/05/2018 14.1 14 14.25 14.25 580 Bán
6 [HOSE.PGC] 11/05/2018 13.9 13.9 14.3 14.3 420 Mua
7 [HOSE.PGC] 10/05/2018 14.25 14.25 14.3 14.3 30 Theo dõi
8 [HOSE.PGC] 09/05/2018 14.1 13.9 14.25 14.25 41.800 Theo dõi
9 [HOSE.PGC] 08/05/2018 14.4 13.9 14.4 14.1 11.120 Bán
10 [HOSE.PGC] 07/05/2018 14 14 14.7 14 17.940 Bán
11 [HOSE.PGC] 04/05/2018 14.7 14.55 14.7 14.55 1.190 Theo dõi
12 [HOSE.PGC] 03/05/2018 14.1 14 14.5 14.5 11.620 Bán
13 [HOSE.PGC] 02/05/2018 14.1 14 14.25 14.1 59.650 Bán
14 [HOSE.PGC] 27/04/2018 14.25 13.8 14.25 14.1 14.730 Bán
15 [HOSE.PGC] 26/04/2018 14.75 13.5 14.75 13.9 65.310 Bán
16 [HOSE.PGC] 24/04/2018 14.45 13.8 14.45 14.3 37.910 Bán
17 [HOSE.PGC] 23/04/2018 14.5 13.8 14.65 14.5 43.530 Bán
18 [HOSE.PGC] 20/04/2018 14.2 14.2 14.85 14.5 770 Bán
19 [HOSE.PGC] 19/04/2018 14.9 14.3 14.9 14.4 12.120 Bán
20 [HOSE.PGC] 18/04/2018 15 14.5 15 14.5 33.920 Bán