FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PGC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PGC] 13/06/2019 13.95 13.95 14 14 5.940 Theo dõi
2 [HOSE.PGC] 12/06/2019 14.15 13.9 14.2 13.95 17.690 Bán
3 [HOSE.PGC] 11/06/2019 14 14 14.2 14.15 27.570 Bán
4 [HOSE.PGC] 10/06/2019 14 13.9 14.1 14 35.520 Bán
5 [HOSE.PGC] 07/06/2019 13.55 13.55 14.1 13.8 5.190 Bán
6 [HOSE.PGC] 06/06/2019 13.9 13.6 13.9 13.6 10.840 Bán
7 [HOSE.PGC] 05/06/2019 13.95 13.7 13.95 13.9 2.470 Bán
8 [HOSE.PGC] 04/06/2019 13.7 13.5 14.2 13.5 45.520 Bán
9 [HOSE.PGC] 03/06/2019 14 13.7 14 13.7 43.430 Bán
10 [HOSE.PGC] 31/05/2019 14.05 13.8 14.25 14 43.390 Bán
11 [HOSE.PGC] 30/05/2019 14.3 13.9 14.3 14.05 13.610 Bán
12 [HOSE.PGC] 29/05/2019 14.25 14.25 14.45 14.3 17.290 Bán
13 [HOSE.PGC] 28/05/2019 14.35 14 14.35 14.25 48.520 Bán
14 [HOSE.PGC] 27/05/2019 14.6 14.35 14.6 14.35 56.070 Theo dõi
15 [HOSE.PGC] 24/05/2019 14.8 14.6 14.9 14.7 27.620 Theo dõi
16 [HOSE.PGC] 23/05/2019 16.85 16.5 16.85 16.8 41.730 Mua
17 [HOSE.PGC] 22/05/2019 16.85 16.5 17 16.85 156.920 Mua
18 [HOSE.PGC] 21/05/2019 16.4 16.3 16.95 16.75 101.130 Mua
19 [HOSE.PGC] 20/05/2019 16 16 16.4 16.25 54.000 Mua
20 [HOSE.PGC] 17/05/2019 16.45 16 16.45 16.05 81.810 Mua