FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PGD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PGD] 23/03/2018 38 37.15 39 39 8.710 Bán
2 [HOSE.PGD] 22/03/2018 38.5 37.55 38.5 38.45 3.750 Bán
3 [HOSE.PGD] 20/03/2018 37.3 37.1 38.5 38.5 4.370 Bán
4 [HOSE.PGD] 19/03/2018 39 37.1 38.95 38.95 1.210 Bán
5 [HOSE.PGD] 15/03/2018 38.7 37.35 39 39 4.440 Bán
6 [HOSE.PGD] 14/03/2018 38.9 38.8 39.7 38.8 1.490 Bán
7 [HOSE.PGD] 13/03/2018 39 38.8 39.8 39.8 150 Mua
8 [HOSE.PGD] 12/03/2018 39.8 38.2 39.8 39.8 110 Mua
9 [HOSE.PGD] 09/03/2018 40 38.5 40 39.8 160 Theo dõi
10 [HOSE.PGD] 08/03/2018 37.5 37.5 39.2 39.1 2.270 Bán
11 [HOSE.PGD] 07/03/2018 38.5 38.5 38.5 38.5 3.030 Bán
12 [HOSE.PGD] 06/03/2018 40 40 40 40 390 Theo dõi
13 [HOSE.PGD] 05/03/2018 39.7 38.5 39.7 39 320 Bán
14 [HOSE.PGD] 02/03/2018 38.9 38.9 38.9 38.9 300 Bán
15 [HOSE.PGD] 01/03/2018 39 39 39 39 1.000 Theo dõi
16 [HOSE.PGD] 28/02/2018 38.7 38.7 39.1 39.1 3.760 Theo dõi
17 [HOSE.PGD] 27/02/2018 39 38.8 39 38.8 3.030 Theo dõi
18 [HOSE.PGD] 26/02/2018 39.95 39.45 39.95 39.5 390 Theo dõi
19 [HOSE.PGD] 23/02/2018 38.2 38 40.45 39.55 1.980 Theo dõi
20 [HOSE.PGD] 22/02/2018 40.8 40.8 40.8 40.8 10 Mua