FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PGD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PGD] 15/12/2017 37.2 36.75 37.5 37.2 4.190 Theo dõi
2 [HOSE.PGD] 14/12/2017 37.3 37.3 39.15 39.15 210 Mua
3 [HOSE.PGD] 13/12/2017 37.35 37 37.5 37 7.620 Theo dõi
4 [HOSE.PGD] 12/12/2017 39.1 39 39.1 39 400 Mua
5 [HOSE.PGD] 11/12/2017 41.15 39 41.15 40.85 110 Mua
6 [HOSE.PGD] 08/12/2017 38 38 40.5 40.5 2.150 Mua
7 [HOSE.PGD] 07/12/2017 37.95 37.95 38 38 1.010 Mua
8 [HOSE.PGD] 06/12/2017 37.1 37.1 37.1 37.1 10 Theo dõi
9 [HOSE.PGD] 05/12/2017 38.7 38 38.95 38 450 Mua
10 [HOSE.PGD] 04/12/2017 38 38 38 38 2.000 Mua
11 [HOSE.PGD] 01/12/2017 38 38 38.4 38.4 5.040 Mua
12 [HOSE.PGD] 30/11/2017 38.15 36.65 38.45 38.4 750 Mua
13 [HOSE.PGD] 29/11/2017 37 37 38.4 38.4 20 Mua
14 [HOSE.PGD] 28/11/2017 37 37 37 37 1.800 Bán
15 [HOSE.PGD] 27/11/2017 37 37 37 37 100 Theo dõi
16 [HOSE.PGD] 24/11/2017 38 37.8 38 38 1.640 Theo dõi
17 [HOSE.PGD] 23/11/2017 37.85 35.5 37.85 36 4.760 Bán
18 [HOSE.PGD] 22/11/2017 37 36.9 37 36.9 100 Bán
19 [HOSE.PGD] 21/11/2017 37.4 37.4 37.4 37.4 1.000 Theo dõi
20 [HOSE.PGD] 20/11/2017 36.2 36.2 37.4 37.4 3.810 Theo dõi