FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PGD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PGD] 22/03/2019 35.8 35.8 35.8 35.8 200 Bán
2 [HOSE.PGD] 21/03/2019 35.85 35.8 35.85 35.8 280 Theo dõi
3 [HOSE.PGD] 20/03/2019 34.8 34.8 35.9 35.9 260 Theo dõi
4 [HOSE.PGD] 19/03/2019 35 35 36 36 2.710 Theo dõi
5 [HOSE.PGD] 15/03/2019 34.3 34.3 36 36 3.800 Theo dõi
6 [HOSE.PGD] 14/03/2019 35.1 34.05 36 36 2.010 Bán
7 [HOSE.PGD] 13/03/2019 35.9 35.9 35.9 35.9 50 Bán
8 [HOSE.PGD] 12/03/2019 36 36 36 36 50 Theo dõi
9 [HOSE.PGD] 07/03/2019 36.15 36.15 37 36.5 30 Mua
10 [HOSE.PGD] 04/03/2019 35.7 35.6 36.4 36.25 7.400 Mua
11 [HOSE.PGD] 01/03/2019 35.75 35.75 35.75 35.75 100 Bán
12 [HOSE.PGD] 28/02/2019 35.75 35.75 35.75 35.75 300 Bán
13 [HOSE.PGD] 26/02/2019 35.8 35 35.8 35.75 17.610 Bán
14 [HOSE.PGD] 22/02/2019 35.15 35.1 35.95 35.9 3.100 Bán
15 [HOSE.PGD] 21/02/2019 35 35 35 35 200 Bán
16 [HOSE.PGD] 18/02/2019 36.05 35 36.4 36.4 21.690 Theo dõi
17 [HOSE.PGD] 15/02/2019 36.3 36.3 36.3 36.3 20 Theo dõi
18 [HOSE.PGD] 13/02/2019 35.5 35.1 36.5 36.4 2.920 Mua
19 [HOSE.PGD] 11/02/2019 36.5 36.5 37.5 37.5 1.140 Mua
20 [HOSE.PGD] 01/02/2019 36 36 36.5 36.5 270 Mua