FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PGI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PGI] 18/05/2018 17.7 17.7 17.7 17.7 8.000 Bán
2 [HOSE.PGI] 17/05/2018 17.9 17.9 18 18 1.980 Bán
3 [HOSE.PGI] 16/05/2018 18.4 18 18.4 18 21.890 Bán
4 [HOSE.PGI] 15/05/2018 18.3 18.3 18.3 18.3 11.000 Theo dõi
5 [HOSE.PGI] 14/05/2018 19.4 18.9 19.4 18.9 860 Mua
6 [HOSE.PGI] 11/05/2018 19 19 19.35 19.35 3.950 Mua
7 [HOSE.PGI] 10/05/2018 19 19 19 19 6.240 Mua
8 [HOSE.PGI] 09/05/2018 18.8 18.8 19 18.8 7.020 Theo dõi
9 [HOSE.PGI] 07/05/2018 18.5 18.5 18.55 18.55 27.470 Theo dõi
10 [HOSE.PGI] 04/05/2018 18.6 18.5 18.6 18.5 3.620 Bán
11 [HOSE.PGI] 03/05/2018 18.5 18.5 18.5 18.5 4.600 Bán
12 [HOSE.PGI] 27/04/2018 18.5 18.5 18.5 18.5 3.280 Bán
13 [HOSE.PGI] 26/04/2018 18.9 18.5 18.9 18.5 1.050 Bán
14 [HOSE.PGI] 24/04/2018 18.6 18.5 18.65 18.65 22.110 Bán
15 [HOSE.PGI] 23/04/2018 18.6 18.6 18.6 18.6 5.000 Bán
16 [HOSE.PGI] 19/04/2018 18.6 18.55 18.6 18.6 3.230 Bán
17 [HOSE.PGI] 18/04/2018 19 18.55 19 18.7 2.880 Bán
18 [HOSE.PGI] 16/04/2018 19 19 19 19 30 Theo dõi
19 [HOSE.PGI] 13/04/2018 18.5 18.5 19.2 19 59.040 Theo dõi
20 [HOSE.PGI] 12/04/2018 18.5 18.5 18.5 18.5 1.000 Bán