FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PGI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PGI] 03/01/2019 16.7 16.7 17 17 130 Theo dõi
2 [HOSE.PGI] 02/01/2019 17 17 17.4 17 410 Theo dõi
3 [HOSE.PGI] 28/12/2018 18.1 18.1 18.1 18.1 50 Theo dõi
4 [HOSE.PGI] 27/12/2018 19.8 19 19.8 19 50 Mua
5 [HOSE.PGI] 25/12/2018 18.9 17.5 20 19.8 660 Mua
6 [HOSE.PGI] 24/12/2018 18.8 18.8 18.8 18.8 340 Mua
7 [HOSE.PGI] 21/12/2018 18.8 18.5 18.8 18.8 6.660 Mua
8 [HOSE.PGI] 20/12/2018 18.1 18.1 18.5 18.5 10.150 Mua
9 [HOSE.PGI] 17/12/2018 18.1 18.1 18.1 18.1 10 Mua
10 [HOSE.PGI] 13/12/2018 17.95 17.95 17.95 17.95 20 Mua
11 [HOSE.PGI] 12/12/2018 17 17 17 17 20.000 Bán
12 [HOSE.PGI] 11/12/2018 17.05 17 17.05 17 2.060 Bán
13 [HOSE.PGI] 07/12/2018 17.1 17.1 17.1 17.1 10 Bán
14 [HOSE.PGI] 06/12/2018 17.95 17.95 17.95 17.95 20 Mua
15 [HOSE.PGI] 05/12/2018 17.95 17.95 17.95 17.95 10 Mua
16 [HOSE.PGI] 04/12/2018 17.8 17.8 17.8 17.8 10 Mua
17 [HOSE.PGI] 03/12/2018 17.8 17.8 17.8 17.8 10 Mua
18 [HOSE.PGI] 28/11/2018 17 17 17 17 7.000 Bán
19 [HOSE.PGI] 27/11/2018 16.65 16.65 16.65 16.65 20 Theo dõi
20 [HOSE.PGI] 26/11/2018 17.5 17.5 17.5 17.5 300 Theo dõi