FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PGI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PGI] 22/03/2019 15.65 15.65 15.65 15.65 30 Bán
2 [HOSE.PGI] 21/03/2019 15.65 15.65 15.65 15.65 110 Bán
3 [HOSE.PGI] 20/03/2019 15.5 15.5 16.55 15.75 52.070 Theo dõi
4 [HOSE.PGI] 19/03/2019 17.6 15.6 17.6 15.6 720 Theo dõi
5 [HOSE.PGI] 18/03/2019 15.6 15.6 16.6 16.6 20 Mua
6 [HOSE.PGI] 15/03/2019 16.95 16.6 16.95 16.6 3.020 Mua
7 [HOSE.PGI] 14/03/2019 18 15.75 18 17.7 5.430 Mua
8 [HOSE.PGI] 13/03/2019 16.95 16.9 16.95 16.9 14.870 Mua
9 [HOSE.PGI] 12/03/2019 15.85 15.8 15.85 15.85 3.830 Bán
10 [HOSE.PGI] 11/03/2019 14.65 14.65 16.65 14.85 410 Bán
11 [HOSE.PGI] 08/03/2019 14.85 14.85 15.6 15.6 40 Bán
12 [HOSE.PGI] 07/03/2019 15.55 15.55 15.8 15.8 570 Bán
13 [HOSE.PGI] 06/03/2019 16.4 16 16.4 16 640 Bán
14 [HOSE.PGI] 05/03/2019 15.55 15.35 16.4 16.4 4.320 Bán
15 [HOSE.PGI] 04/03/2019 16.5 15.35 16.5 15.35 600 Bán
16 [HOSE.PGI] 01/03/2019 16.5 16.5 16.5 16.5 1.110 Bán
17 [HOSE.PGI] 28/02/2019 16.4 16.4 16.5 16.5 1.570 Bán
18 [HOSE.PGI] 27/02/2019 15.4 15.4 16.5 16.5 20 Bán
19 [HOSE.PGI] 26/02/2019 16.5 16.5 16.6 16.5 1.840 Bán
20 [HOSE.PGI] 25/02/2019 16.65 16.6 16.65 16.65 1.430 Bán