FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PGI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PGI] 14/12/2017 18.95 18.95 19.4 19.4 14.320 Mua
2 [HOSE.PGI] 13/12/2017 18.85 18.85 19.2 19.2 2.500 Mua
3 [HOSE.PGI] 12/12/2017 18.8 18.6 19.25 18.7 57.000 Theo dõi
4 [HOSE.PGI] 11/12/2017 19 18.85 19.25 19.25 36.910 Mua
5 [HOSE.PGI] 08/12/2017 19.25 19 19.25 19.2 7.170 Mua
6 [HOSE.PGI] 07/12/2017 19.45 19.2 19.45 19.4 1.530 Mua
7 [HOSE.PGI] 06/12/2017 18.35 18.3 19.3 19.25 53.610 Mua
8 [HOSE.PGI] 05/12/2017 18.7 18.15 19.1 18.15 42.480 Theo dõi
9 [HOSE.PGI] 04/12/2017 18.6 18.6 18.85 18.65 15.700 Theo dõi
10 [HOSE.PGI] 01/12/2017 18.5 18.45 18.9 18.6 11.600 Theo dõi
11 [HOSE.PGI] 30/11/2017 19 18 19 18.5 60.420 Theo dõi
12 [HOSE.PGI] 29/11/2017 17.9 17.9 18.6 18.1 8.320 Bán
13 [HOSE.PGI] 28/11/2017 18.9 17.9 18.9 17.9 19.710 Bán
14 [HOSE.PGI] 27/11/2017 19 18.1 19 18.85 890 Theo dõi
15 [HOSE.PGI] 24/11/2017 18.5 18 18.5 18 19.790 Bán
16 [HOSE.PGI] 23/11/2017 18.5 18.1 18.5 18.45 92.300 Theo dõi
17 [HOSE.PGI] 22/11/2017 18.3 18.3 18.5 18.5 1.520 Theo dõi
18 [HOSE.PGI] 21/11/2017 18.35 18.2 18.35 18.3 35.030 Bán
19 [HOSE.PGI] 20/11/2017 18.4 18.3 18.5 18.35 31.870 Bán
20 [HOSE.PGI] 17/11/2017 18.4 18.3 18.4 18.35 39.280 Bán