FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PGI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PGI] 19/09/2018 17.9 17.9 17.9 17.9 2.920 Theo dõi
2 [HOSE.PGI] 14/09/2018 17.15 17.1 17.9 17.9 11.180 Theo dõi
3 [HOSE.PGI] 13/09/2018 17.25 17.1 17.3 17.1 11.930 Bán
4 [HOSE.PGI] 11/09/2018 17.2 17.15 17.25 17.25 2.110 Bán
5 [HOSE.PGI] 10/09/2018 18.1 18.1 18.1 18.1 2.000 Mua
6 [HOSE.PGI] 07/09/2018 18.1 18.1 18.1 18.1 400 Mua
7 [HOSE.PGI] 06/09/2018 18 18 18 18 1.210 Mua
8 [HOSE.PGI] 05/09/2018 18 18 18 18 17.840 Mua
9 [HOSE.PGI] 04/09/2018 18 18 18 18 1.300 Mua
10 [HOSE.PGI] 31/08/2018 17.5 17.5 17.5 17.5 10 Bán
11 [HOSE.PGI] 30/08/2018 17.5 17.5 17.5 17.5 90 Theo dõi
12 [HOSE.PGI] 27/08/2018 17.25 17.25 17.25 17.25 10 Theo dõi
13 [HOSE.PGI] 24/08/2018 18.5 18.5 18.5 18.5 100 Mua
14 [HOSE.PGI] 23/08/2018 18 18 18.9 18.9 12.970 Mua
15 [HOSE.PGI] 21/08/2018 17.25 17.25 18 18 90 Mua
16 [HOSE.PGI] 20/08/2018 17.3 17.25 17.3 17.25 2.730 Bán
17 [HOSE.PGI] 15/08/2018 17.3 17.2 18.5 18.5 8.200 Mua
18 [HOSE.PGI] 14/08/2018 17.5 17.5 17.5 17.5 100 Bán
19 [HOSE.PGI] 10/08/2018 18 17.1 18 17.95 370 Mua
20 [HOSE.PGI] 08/08/2018 18 18 18 18 10 Mua