FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PHC] 07/12/2018 13.95 13.8 14 13.95 211.370 Theo dõi
2 [HOSE.PHC] 06/12/2018 13.9 13.8 13.95 13.85 151.570 Bán
3 [HOSE.PHC] 05/12/2018 13.65 13.65 13.9 13.9 237.060 Mua
4 [HOSE.PHC] 04/12/2018 13.95 13.8 14 13.9 205.960 Mua
5 [HOSE.PHC] 03/12/2018 14 13.95 14.1 13.95 206.230 Theo dõi
6 [HOSE.PHC] 29/11/2018 13.95 13.8 14 13.9 220.330 Theo dõi
7 [HOSE.PHC] 28/11/2018 13.8 13.45 13.85 13.8 144.330 Bán
8 [HOSE.PHC] 27/11/2018 13.8 13.7 13.9 13.8 93.460 Bán
9 [HOSE.PHC] 26/11/2018 13.95 13.75 13.95 13.85 75.540 Bán
10 [HOSE.PHC] 23/11/2018 13.85 13.85 14 13.9 128.300 Theo dõi
11 [HOSE.PHC] 22/11/2018 14 13.8 14 13.9 127.050 Theo dõi
12 [HOSE.PHC] 21/11/2018 13.65 13.65 14 13.95 101.370 Theo dõi
13 [HOSE.PHC] 20/11/2018 13.9 13.8 14 14 214.610 Theo dõi
14 [HOSE.PHC] 19/11/2018 13.85 13.8 13.95 13.9 84.440 Bán
15 [HOSE.PHC] 16/11/2018 13.8 13.6 13.95 13.8 181.320 Bán
16 [HOSE.PHC] 15/11/2018 13.85 13.6 14 13.6 145.070 Bán
17 [HOSE.PHC] 14/11/2018 14 13.85 14 13.95 105.240 Bán
18 [HOSE.PHC] 13/11/2018 14.05 13.85 14.05 14 106.980 Bán
19 [HOSE.PHC] 12/11/2018 14 13.9 14.1 14.05 146.040 Bán
20 [HOSE.PHC] 09/11/2018 14 13.85 14.1 14.05 115.000 Bán