FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PHC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PHC] 18/10/2018 15.65 15.45 15.65 15.5 221.570 Bán
2 [HOSE.PHC] 17/10/2018 15.7 15.6 15.8 15.7 281.910 Bán
3 [HOSE.PHC] 16/10/2018 15.5 15.4 15.8 15.5 250.910 Bán
4 [HOSE.PHC] 15/10/2018 16.1 15.4 16.2 15.4 156.360 Bán
5 [HOSE.PHC] 12/10/2018 15.3 14.9 16.2 16.05 387.000 Bán
6 [HOSE.PHC] 11/10/2018 15.6 15.6 16.25 15.6 153.720 Bán
7 [HOSE.PHC] 10/10/2018 16.65 16.45 16.75 16.5 268.340 Mua
8 [HOSE.PHC] 09/10/2018 16.25 16.25 16.7 16.6 486.150 Mua
9 [HOSE.PHC] 08/10/2018 16.3 16.15 16.35 16.2 157.070 Theo dõi
10 [HOSE.PHC] 05/10/2018 16.7 16.5 16.7 16.55 203.630 Mua
11 [HOSE.PHC] 04/10/2018 16.75 16.6 16.85 16.7 484.640 Mua
12 [HOSE.PHC] 03/10/2018 16.6 16.4 17 16.65 870.320 Mua
13 [HNX.PHC] 24/09/2018 16 15.8 16.2 16.1 188.835 Bán
14 [HNX.PHC] 21/09/2018 15.9 15.9 16.2 16.1 264.660 Bán
15 [HNX.PHC] 20/09/2018 15.9 15.7 16.2 15.9 254.800 Bán
16 [HNX.PHC] 19/09/2018 15.7 15.5 16.2 15.8 374.200 Bán
17 [HNX.PHC] 18/09/2018 16.3 15.7 16.3 15.7 119.800 Bán
18 [HNX.PHC] 17/09/2018 16.5 16.2 16.5 16.2 86.060 Bán
19 [HNX.PHC] 14/09/2018 16.7 16.4 16.8 16.5 352.710 Theo dõi
20 [HNX.PHC] 13/09/2018 16.3 16.3 16.8 16.6 591.100 Theo dõi