FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PHR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PHR] 15/12/2017 41.4 40.8 41.5 41.4 144.950 Bán
2 [HOSE.PHR] 14/12/2017 41 40.85 41.85 41.8 109.170 Bán
3 [HOSE.PHR] 13/12/2017 41.9 40.6 41.9 41.45 157.780 Bán
4 [HOSE.PHR] 12/12/2017 42 40 42.1 41.8 722.210 Theo dõi
5 [HOSE.PHR] 11/12/2017 42.2 42 43.4 42 231.990 Theo dõi
6 [HOSE.PHR] 08/12/2017 43.6 43 44 43 150.860 Mua
7 [HOSE.PHR] 07/12/2017 42.2 42.2 43.8 43.8 302.030 Mua
8 [HOSE.PHR] 06/12/2017 42.95 41.9 43.2 42.3 307.090 Mua
9 [HOSE.PHR] 05/12/2017 44.45 43 44.45 43 367.320 Mua
10 [HOSE.PHR] 04/12/2017 44.5 43.7 44.7 44.45 502.510 Mua
11 [HOSE.PHR] 01/12/2017 42.6 42.6 44.5 44.5 921.570 Mua
12 [HOSE.PHR] 30/11/2017 41.65 41.65 42.75 42.6 774.210 Mua
13 [HOSE.PHR] 29/11/2017 41.6 41.2 42.2 41.75 280.350 Mua
14 [HOSE.PHR] 28/11/2017 42.2 41.2 42.2 41.6 300.530 Mua
15 [HOSE.PHR] 27/11/2017 42.8 42 43.6 42.2 734.350 Mua
16 [HOSE.PHR] 24/11/2017 40.5 40.5 42.25 42.25 494.060 Mua
17 [HOSE.PHR] 23/11/2017 39.6 39.2 40.95 40.5 458.290 Mua
18 [HOSE.PHR] 22/11/2017 39.9 39.3 39.9 39.6 267.410 Mua
19 [HOSE.PHR] 21/11/2017 39.7 39.4 40 39.9 154.630 Theo dõi
20 [HOSE.PHR] 20/11/2017 39.7 39.3 40.7 39.9 209.810 Theo dõi