FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PHR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PHR] 22/03/2019 56.2 52.4 58.5 53.2 1.888.930 Mua
2 [HOSE.PHR] 21/03/2019 54 54 56.9 56.2 950.820 Quá mua
3 [HOSE.PHR] 20/03/2019 52.5 52.4 54 54 866.100 Quá mua
4 [HOSE.PHR] 19/03/2019 51.6 51.3 53.5 53 945.590 Quá mua
5 [HOSE.PHR] 18/03/2019 49.3 49 51.3 51.3 1.114.290 Quá mua
6 [HOSE.PHR] 15/03/2019 49.2 48.5 49.3 49.2 640.790 Mua
7 [HOSE.PHR] 14/03/2019 50 49 50.9 49 854.690 Mua
8 [HOSE.PHR] 13/03/2019 48.5 48.45 50.1 49.9 688.950 Quá mua
9 [HOSE.PHR] 12/03/2019 49.1 48.7 49.3 49.15 385.470 Quá mua
10 [HOSE.PHR] 11/03/2019 48.2 47.4 49.5 49 784.180 Quá mua
11 [HOSE.PHR] 08/03/2019 44.75 44 47.4 47.4 906.910 Mua
12 [HOSE.PHR] 07/03/2019 45.7 44.75 45.7 44.75 718.830 Mua
13 [HOSE.PHR] 06/03/2019 45.6 43.7 45.7 45.7 892.940 Mua
14 [HOSE.PHR] 05/03/2019 46 45.5 46.5 45.7 538.880 Mua
15 [HOSE.PHR] 04/03/2019 45.5 45.4 46.3 46 543.450 Quá mua
16 [HOSE.PHR] 01/03/2019 44.5 44.4 46 45.4 579.660 Mua
17 [HOSE.PHR] 28/02/2019 45 44 45.1 44 638.580 Mua
18 [HOSE.PHR] 27/02/2019 43.9 43.5 45 45 509.330 Quá mua
19 [HOSE.PHR] 26/02/2019 42.9 42.6 43.9 43.9 630.560 Quá mua
20 [HOSE.PHR] 25/02/2019 41 40.5 43 43 660.270 Quá mua