FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PHR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PHR] 25/05/2018 43.6 42.1 43.6 42.1 319.040 Theo dõi
2 [HOSE.PHR] 24/05/2018 43 42.2 43.2 43.2 72.350 Mua
3 [HOSE.PHR] 23/05/2018 42 41.9 42.6 42.6 108.260 Theo dõi
4 [HOSE.PHR] 22/05/2018 44.4 42.1 44.4 42.6 415.730 Theo dõi
5 [HOSE.PHR] 21/05/2018 44.7 43.5 44.75 43.8 72.760 Mua
6 [HOSE.PHR] 18/05/2018 44.8 43.25 44.8 44.5 207.560 Mua
7 [HOSE.PHR] 17/05/2018 44.4 43.85 45 44.3 306.040 Mua
8 [HOSE.PHR] 16/05/2018 44.65 44 44.7 44.25 355.530 Mua
9 [HOSE.PHR] 15/05/2018 44 43.8 44.7 44.5 383.400 Mua
10 [HOSE.PHR] 14/05/2018 42.3 42.3 43.9 43.9 518.070 Mua
11 [HOSE.PHR] 11/05/2018 41.8 41.5 42.15 42.1 317.070 Mua
12 [HOSE.PHR] 10/05/2018 41.5 41.2 42.5 41.65 417.960 Theo dõi
13 [HOSE.PHR] 09/05/2018 41.8 40.8 41.8 41.3 833.600 Theo dõi
14 [HOSE.PHR] 08/05/2018 40.7 40.25 42.5 41.2 392.820 Theo dõi
15 [HOSE.PHR] 07/05/2018 40.1 40 40.45 40.2 354.010 Bán
16 [HOSE.PHR] 04/05/2018 40.8 40 42 40.2 393.040 Bán
17 [HOSE.PHR] 03/05/2018 41 40.3 41.15 41 60.880 Bán
18 [HOSE.PHR] 02/05/2018 40.8 40.4 42.4 40.8 67.690 Bán
19 [HOSE.PHR] 27/04/2018 40.1 40.1 40.8 40.8 96.350 Bán
20 [HOSE.PHR] 26/04/2018 40.3 40 40.8 40.4 147.520 Bán