FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PHR
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PHR] 23/03/2018 45.2 44.8 46.2 45.7 270.150 Bán
2 [HOSE.PHR] 22/03/2018 47 45.8 47 46.7 183.070 Bán
3 [HOSE.PHR] 21/03/2018 46.15 46 47.5 47 132.450 Bán
4 [HOSE.PHR] 20/03/2018 46.1 46.1 46.8 46.3 118.490 Bán
5 [HOSE.PHR] 19/03/2018 46.8 46.5 48.5 46.8 426.810 Bán
6 [HOSE.PHR] 16/03/2018 48.4 48 48.9 48.4 234.170 Theo dõi
7 [HOSE.PHR] 15/03/2018 50.2 48.8 50.2 48.8 275.280 Theo dõi
8 [HOSE.PHR] 14/03/2018 48.5 48.5 50 49.8 350.890 Mua
9 [HOSE.PHR] 13/03/2018 49.2 48 49.2 48.5 295.890 Mua
10 [HOSE.PHR] 12/03/2018 49.2 49 50.6 49.2 268.320 Mua
11 [HOSE.PHR] 09/03/2018 52 49 52.9 50.5 568.250 Mua
12 [HOSE.PHR] 08/03/2018 50.5 50.5 52 51.5 562.710 Mua
13 [HOSE.PHR] 07/03/2018 50 49.8 51 50.5 339.160 Mua
14 [HOSE.PHR] 06/03/2018 48.7 47.5 50.2 50 423.330 Mua
15 [HOSE.PHR] 05/03/2018 49.2 47 50 48 534.100 Mua
16 [HOSE.PHR] 02/03/2018 48 47.9 49.2 49.2 376.920 Mua
17 [HOSE.PHR] 01/03/2018 48.9 47.9 49.4 48.6 673.960 Mua
18 [HOSE.PHR] 28/02/2018 45.3 45 47.9 47.9 372.570 Mua
19 [HOSE.PHR] 27/02/2018 45.5 43.2 45.5 45.3 50.230 Theo dõi
20 [HOSE.PHR] 26/02/2018 45.6 45.6 47 46 99.890 Mua