FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PIT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PIT] 23/03/2018 5.8 5.8 6 6 30 Bán
2 [HOSE.PIT] 22/03/2018 6 5.9 6 5.9 20 Bán
3 [HOSE.PIT] 21/03/2018 6.3 5.7 6.3 5.9 1.260 Bán
4 [HOSE.PIT] 20/03/2018 5.86 5.86 6 6 4.020 Bán
5 [HOSE.PIT] 19/03/2018 6.15 6.1 6.5 6.3 2.370 Bán
6 [HOSE.PIT] 16/03/2018 6.15 6.15 6.15 6.15 170 Bán
7 [HOSE.PIT] 15/03/2018 6.1 6.1 6.1 6.1 360 Bán
8 [HOSE.PIT] 14/03/2018 6.5 6.5 6.5 6.5 140 Bán
9 [HOSE.PIT] 13/03/2018 6.7 6.7 6.7 6.7 10 Bán
10 [HOSE.PIT] 12/03/2018 6.51 6.1 6.7 6.51 7.490 Theo dõi
11 [HOSE.PIT] 09/03/2018 6.51 6.51 6.51 6.51 140 Theo dõi
12 [HOSE.PIT] 07/03/2018 7.27 6.41 7.27 7 3.220 Mua
13 [HOSE.PIT] 06/03/2018 6.32 6.32 6.8 6.8 220 Mua
14 [HOSE.PIT] 05/03/2018 7.5 6.79 7.5 6.79 3.150 Mua
15 [HOSE.PIT] 02/03/2018 7.35 7.3 7.35 7.3 110 Mua
16 [HOSE.PIT] 01/03/2018 6.8 6.8 7.58 7.58 310 Mua
17 [HOSE.PIT] 28/02/2018 7.1 7.1 7.1 7.1 70 Mua
18 [HOSE.PIT] 27/02/2018 6.65 6.65 6.65 6.65 110 Bán
19 [HOSE.PIT] 26/02/2018 7.13 7.13 7.13 7.13 2.060 Mua
20 [HOSE.PIT] 23/02/2018 6.67 6.5 6.67 6.67 1.200 Theo dõi