FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PIT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PIT] 22/03/2019 5.1 5 5.39 5 3.040 Bán
2 [HOSE.PIT] 21/03/2019 5.1 5.1 5.1 5.1 550 Theo dõi
3 [HOSE.PIT] 20/03/2019 5 5 5.31 5.31 130 Theo dõi
4 [HOSE.PIT] 19/03/2019 5.3 5.3 5.3 5.3 1.400 Theo dõi
5 [HOSE.PIT] 18/03/2019 5.3 5.3 5.3 5.3 1.300 Theo dõi
6 [HOSE.PIT] 15/03/2019 5.69 5.3 5.69 5.3 20 Theo dõi
7 [HOSE.PIT] 14/03/2019 5 5 5.68 5.68 2.310 Mua
8 [HOSE.PIT] 13/03/2019 5.31 5.31 5.31 5.31 140 Theo dõi
9 [HOSE.PIT] 12/03/2019 5.3 5.25 5.31 5.31 800 Theo dõi
10 [HOSE.PIT] 11/03/2019 5.5 5.3 5.5 5.3 4.950 Theo dõi
11 [HOSE.PIT] 08/03/2019 5.45 5.35 5.5 5.5 2.790 Mua
12 [HOSE.PIT] 07/03/2019 5.45 5.45 5.45 5.45 300 Mua
13 [HOSE.PIT] 05/03/2019 5.45 5.45 5.45 5.45 5.440 Mua
14 [HOSE.PIT] 04/03/2019 5 5 5.1 5.1 250 Bán
15 [HOSE.PIT] 01/03/2019 4.77 4.77 4.77 4.77 10 Bán
16 [HOSE.PIT] 27/02/2019 5.5 5.12 5.5 5.12 210 Bán
17 [HOSE.PIT] 26/02/2019 5.5 5.5 5.5 5.5 10 Mua
18 [HOSE.PIT] 25/02/2019 5.5 5.5 5.6 5.6 60 Mua
19 [HOSE.PIT] 21/02/2019 5.2 5.1 5.5 5.5 1.750 Mua
20 [HOSE.PIT] 14/02/2019 5.2 5.2 5.2 5.2 2.000 Bán