FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PIT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PIT] 07/12/2018 5.35 5.11 5.7 5.13 310 Bán
2 [HOSE.PIT] 06/12/2018 5.47 5.47 5.47 5.47 20 Theo dõi
3 [HOSE.PIT] 05/12/2018 5.49 5.49 5.88 5.88 5.020 Mua
4 [HOSE.PIT] 04/12/2018 5.2 5.2 5.89 5.89 460 Mua
5 [HOSE.PIT] 03/12/2018 5.9 5.58 5.9 5.58 5.310 Theo dõi
6 [HOSE.PIT] 27/11/2018 5.12 5.12 5.6 5.6 20 Theo dõi
7 [HOSE.PIT] 22/11/2018 5.7 5.5 5.7 5.5 20 Theo dõi
8 [HOSE.PIT] 21/11/2018 5.31 5.31 5.7 5.7 480 Theo dõi
9 [HOSE.PIT] 20/11/2018 5.7 5.7 5.7 5.7 20 Theo dõi
10 [HOSE.PIT] 19/11/2018 5.32 5.31 5.7 5.7 6.230 Theo dõi
11 [HOSE.PIT] 16/11/2018 5.12 5.12 5.7 5.7 400 Bán
12 [HOSE.PIT] 13/11/2018 5.5 5.1 5.5 5.5 120 Bán
13 [HOSE.PIT] 09/11/2018 5.1 5.1 5.48 5.48 50 Bán
14 [HOSE.PIT] 08/11/2018 5.48 5.48 5.48 5.48 60 Bán
15 [HOSE.PIT] 07/11/2018 5.5 5.13 5.75 5.13 40 Bán
16 [HOSE.PIT] 06/11/2018 5.5 5.49 5.5 5.5 70 Bán
17 [HOSE.PIT] 05/11/2018 5.5 5.2 5.5 5.5 150 Bán
18 [HOSE.PIT] 02/11/2018 6.29 5.49 6.29 5.5 6.930 Bán
19 [HOSE.PIT] 01/11/2018 6.4 5.9 6.4 5.9 1.560 Bán
20 [HOSE.PIT] 31/10/2018 6.1 5.76 6.1 6.09 140 Theo dõi