FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PIT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PIT] 19/09/2018 6.21 6.21 6.21 6.21 280 Bán
2 [HOSE.PIT] 18/09/2018 6.2 6.2 6.25 6.25 8.000 Bán
3 [HOSE.PIT] 14/09/2018 6.2 6.2 6.2 6.2 500 Bán
4 [HOSE.PIT] 10/09/2018 6.1 6.1 6.22 6.22 4.530 Bán
5 [HOSE.PIT] 06/09/2018 6.22 6.22 6.22 6.22 30 Bán
6 [HOSE.PIT] 05/09/2018 6.22 6.22 6.22 6.22 4.010 Bán
7 [HOSE.PIT] 31/08/2018 6.25 6.22 6.25 6.22 20 Bán
8 [HOSE.PIT] 30/08/2018 6.67 6.67 6.67 6.67 30 Bán
9 [HOSE.PIT] 29/08/2018 7.17 7.17 7.17 7.17 2.510 Bán
10 [HOSE.PIT] 28/08/2018 6.73 6.73 7.7 7.7 20 Mua
11 [HOSE.PIT] 24/08/2018 6.29 6.29 6.76 6.76 1.580 Bán
12 [HOSE.PIT] 23/08/2018 6.76 6.76 6.76 6.76 5.000 Bán
13 [HOSE.PIT] 17/08/2018 7.26 7.26 7.26 7.26 1.050 Bán
14 [HOSE.PIT] 15/08/2018 7.85 7.8 7.85 7.8 2.310 Theo dõi
15 [HOSE.PIT] 14/08/2018 7.85 7.85 7.85 7.85 50 Mua
16 [HOSE.PIT] 10/08/2018 8 7.9 8 8 190 Mua
17 [HOSE.PIT] 09/08/2018 8.2 7.5 8.2 7.5 2.010 Bán
18 [HOSE.PIT] 08/08/2018 8 8 8 8 10 Mua
19 [HOSE.PIT] 07/08/2018 7.63 7.63 7.63 7.63 10 Bán
20 [HOSE.PIT] 06/08/2018 8.4 7.44 8.4 8.2 5.130 Mua