FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PLP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PLP] 07/12/2018 14.2 14 14.3 14.1 19.710 Theo dõi
2 [HOSE.PLP] 06/12/2018 14.4 14.1 14.45 14.2 29.600 Theo dõi
3 [HOSE.PLP] 05/12/2018 14.5 14.4 14.8 14.5 44.050 Mua
4 [HOSE.PLP] 04/12/2018 15.25 14.8 15.25 14.8 5.280 Mua
5 [HOSE.PLP] 03/12/2018 14.95 14.85 15.6 15.2 25.870 Mua
6 [HOSE.PLP] 29/11/2018 15.2 14.2 15.2 15 21.450 Mua
7 [HOSE.PLP] 28/11/2018 14.65 14.65 15.25 15.2 47.930 Mua
8 [HOSE.PLP] 27/11/2018 13.7 13.7 14.65 14.65 85.040 Mua
9 [HOSE.PLP] 26/11/2018 13.6 13.6 13.7 13.7 24.360 Mua
10 [HOSE.PLP] 23/11/2018 13.5 13.5 13.65 13.5 9.300 Theo dõi
11 [HOSE.PLP] 22/11/2018 13.5 13.4 13.6 13.6 23.470 Mua
12 [HOSE.PLP] 21/11/2018 13.5 13.35 13.6 13.45 27.270 Theo dõi
13 [HOSE.PLP] 20/11/2018 13.5 13.25 13.55 13.55 12.680 Mua
14 [HOSE.PLP] 19/11/2018 13.5 13.5 13.6 13.55 14.820 Mua
15 [HOSE.PLP] 16/11/2018 13.55 13.3 13.6 13.55 35.670 Mua
16 [HOSE.PLP] 15/11/2018 13.6 13.1 13.6 13.5 5.710 Mua
17 [HOSE.PLP] 14/11/2018 13.2 13.2 13.6 13.55 18.260 Mua
18 [HOSE.PLP] 13/11/2018 13.05 13.05 13.4 13.3 26.820 Mua
19 [HOSE.PLP] 12/11/2018 13.05 13.05 13.4 13.3 3.860 Mua
20 [HOSE.PLP] 09/11/2018 13.6 13.1 13.6 13.2 10.110 Theo dõi