FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PLX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PLX] 18/10/2018 63.4 62.1 63.5 63 208.850 Bán
2 [HOSE.PLX] 17/10/2018 63.4 63.1 64.9 63.4 832.180 Bán
3 [HOSE.PLX] 16/10/2018 62.7 62.5 63.8 63.4 392.600 Bán
4 [HOSE.PLX] 15/10/2018 64.4 62 64.4 62.7 556.180 Bán
5 [HOSE.PLX] 12/10/2018 62 62 64.4 64.2 808.250 Bán
6 [HOSE.PLX] 11/10/2018 62.9 62.4 65 62.9 1.631.410 Bán
7 [HOSE.PLX] 10/10/2018 67.7 66.8 67.7 67 431.240 Bán
8 [HOSE.PLX] 09/10/2018 67.5 67 67.7 67.1 547.390 Bán
9 [HOSE.PLX] 08/10/2018 68.8 66.5 69 66.8 1.448.090 Bán
10 [HOSE.PLX] 05/10/2018 71 69 71.4 69 761.890 Bán
11 [HOSE.PLX] 04/10/2018 71.7 70.7 71.7 71.5 501.260 Mua
12 [HOSE.PLX] 03/10/2018 71 70.5 71.1 70.7 461.970 Theo dõi
13 [HOSE.PLX] 02/10/2018 72.1 70.5 72.4 71 640.350 Theo dõi
14 [HOSE.PLX] 28/09/2018 72 71 72.7 71 798.310 Theo dõi
15 [HOSE.PLX] 27/09/2018 72 71.5 72.5 72.1 786.580 Mua
16 [HOSE.PLX] 26/09/2018 73.1 72 73.1 72 1.070.320 Mua
17 [HOSE.PLX] 25/09/2018 73.1 72.9 73.9 73.1 842.810 Mua
18 [HOSE.PLX] 24/09/2018 71.3 71 73.1 73 1.223.920 Mua
19 [HOSE.PLX] 21/09/2018 71.6 70.5 71.7 70.8 1.786.260 Mua
20 [HOSE.PLX] 20/09/2018 71.1 70.6 71.4 71.3 701.700 Mua