FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PLX
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PLX] 25/05/2018 63 59.5 63.5 59.5 618.290 Bán
2 [HOSE.PLX] 24/05/2018 63.6 62 64.5 63 382.870 Bán
3 [HOSE.PLX] 23/05/2018 61 60.2 63.3 63.3 614.660 Theo dõi
4 [HOSE.PLX] 22/05/2018 64.5 61.4 66 62 955.310 Theo dõi
5 [HOSE.PLX] 21/05/2018 69.1 66 69.1 66 542.820 Theo dõi
6 [HOSE.PLX] 18/05/2018 67.2 65 69 69 825.630 Mua
7 [HOSE.PLX] 17/05/2018 68.6 68 69.3 68 852.580 Mua
8 [HOSE.PLX] 16/05/2018 71 68.5 71 69 728.550 Mua
9 [HOSE.PLX] 15/05/2018 66 66 70.6 70.6 1.275.590 Mua
10 [HOSE.PLX] 14/05/2018 65.4 64.1 66.1 66 408.200 Mua
11 [HOSE.PLX] 11/05/2018 64 62 64.9 64 672.780 Theo dõi
12 [HOSE.PLX] 10/05/2018 68 64 68 64 552.890 Theo dõi
13 [HOSE.PLX] 09/05/2018 68.8 66.8 69.2 67.7 615.370 Theo dõi
14 [HOSE.PLX] 08/05/2018 66.1 66.1 68.8 68.2 643.400 Theo dõi
15 [HOSE.PLX] 07/05/2018 65 64.5 66.9 66.5 492.350 Bán
16 [HOSE.PLX] 04/05/2018 66 64.5 66.2 65.4 632.690 Bán
17 [HOSE.PLX] 03/05/2018 66 64 68.5 66.2 788.130 Bán
18 [HOSE.PLX] 02/05/2018 66 63 66 66 837.650 Bán
19 [HOSE.PLX] 27/04/2018 57.7 57.6 61.7 61.7 1.112.190 Bán
20 [HOSE.PLX] 26/04/2018 62.9 57.7 62.9 57.7 909.200 Bán