FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PME
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PME] 07/12/2018 68.2 68.2 69 68.3 8.120 Bán
2 [HOSE.PME] 06/12/2018 68.3 66.8 68.3 67.5 2.880 Bán
3 [HOSE.PME] 05/12/2018 66.1 66.1 68.5 68.4 3.340 Bán
4 [HOSE.PME] 04/12/2018 68.9 68.7 69 68.8 710 Theo dõi
5 [HOSE.PME] 03/12/2018 68 68 69 69 740 Theo dõi
6 [HOSE.PME] 29/11/2018 69.5 68 70 70 2.560 Mua
7 [HOSE.PME] 28/11/2018 69.8 69.7 69.8 69.7 20 Mua
8 [HOSE.PME] 27/11/2018 69.9 69.9 69.9 69.9 10 Mua
9 [HOSE.PME] 26/11/2018 68 68 69 69 310 Theo dõi
10 [HOSE.PME] 23/11/2018 69.3 69.3 69.3 69.3 300 Bán
11 [HOSE.PME] 22/11/2018 68.1 68.1 69.3 69.3 20 Theo dõi
12 [HOSE.PME] 21/11/2018 69.7 67.6 70.5 69.5 11.980 Theo dõi
13 [HOSE.PME] 20/11/2018 68.6 68.6 70 70 90 Theo dõi
14 [HOSE.PME] 19/11/2018 70 70 70.5 70 5.960 Theo dõi
15 [HOSE.PME] 16/11/2018 69 67 70.5 70.3 46.010 Theo dõi
16 [HOSE.PME] 15/11/2018 67.1 67 69 67 4.900 Bán
17 [HOSE.PME] 14/11/2018 69 67 69 67 3.330 Bán
18 [HOSE.PME] 13/11/2018 66.6 66 69 69 9.400 Bán
19 [HOSE.PME] 12/11/2018 69.5 69 69.5 69 2.040 Bán
20 [HOSE.PME] 09/11/2018 69.7 69.7 70 70 510 Bán