FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PME
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PME] 21/06/2018 69.5 69.5 74.7 74.7 27.520 Bán
2 [HOSE.PME] 20/06/2018 68 65.3 70 69.9 1.850 Bán
3 [HOSE.PME] 19/06/2018 70.2 70 70.3 70 1.510 Bán
4 [HOSE.PME] 18/06/2018 72.4 69 72.4 72.1 360 Bán
5 [HOSE.PME] 15/06/2018 70 70 72.5 72.5 20 Bán
6 [HOSE.PME] 14/06/2018 75.8 72 75.8 73 3.860 Bán
7 [HOSE.PME] 13/06/2018 71.2 71.2 76 74.5 4.520 Bán
8 [HOSE.PME] 12/06/2018 74 73 77.8 76.5 1.030 Bán
9 [HOSE.PME] 11/06/2018 73.9 70 78.1 78.1 11.400 Bán
10 [HOSE.PME] 08/06/2018 75.4 72.5 75.5 73 4.970 Bán
11 [HOSE.PME] 07/06/2018 75 72 75.4 75.4 12.650 Bán
12 [HOSE.PME] 06/06/2018 78.6 78.6 81.8 81.2 6.510 Theo dõi
13 [HOSE.PME] 05/06/2018 81.8 81.5 81.9 81.5 10.430 Theo dõi
14 [HOSE.PME] 04/06/2018 81 81 82 81.9 1.980 Theo dõi
15 [HOSE.PME] 01/06/2018 80 79.5 81 81 9.570 Bán
16 [HOSE.PME] 31/05/2018 81.4 80 81.4 81 1.740 Bán
17 [HOSE.PME] 30/05/2018 81.9 81.4 81.9 81.4 2.420 Bán
18 [HOSE.PME] 29/05/2018 81 77.6 81 77.6 6.470 Bán
19 [HOSE.PME] 28/05/2018 80.5 80.2 81 81 430 Bán
20 [HOSE.PME] 25/05/2018 82.5 81 82.5 82.5 1.730 Theo dõi