FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PMG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PMG] 22/08/2019 19.2 19.2 19.3 19.25 12.680 Mua
2 [HOSE.PMG] 21/08/2019 19.35 19.2 19.35 19.2 22.180 Theo dõi
3 [HOSE.PMG] 20/08/2019 19.2 19.2 19.2 19.2 28.360 Theo dõi
4 [HOSE.PMG] 19/08/2019 19.2 19.15 19.2 19.2 27.130 Theo dõi
5 [HOSE.PMG] 16/08/2019 19.2 19.1 19.2 19.2 40.670 Theo dõi
6 [HOSE.PMG] 15/08/2019 19.4 19.2 19.4 19.2 24.450 Theo dõi
7 [HOSE.PMG] 14/08/2019 19.4 19.4 19.5 19.45 78.170 Mua
8 [HOSE.PMG] 13/08/2019 19.5 19.4 19.5 19.4 14.580 Mua
9 [HOSE.PMG] 12/08/2019 19.45 19.45 19.55 19.5 12.740 Mua
10 [HOSE.PMG] 09/08/2019 19.25 19.25 19.45 19.45 21.630 Mua
11 [HOSE.PMG] 08/08/2019 19 19 19.25 19.25 20.410 Theo dõi
12 [HOSE.PMG] 07/08/2019 19.1 19 19 19 40.030 Bán
13 [HOSE.PMG] 06/08/2019 19.1 19 19.1 19 21.710 Bán
14 [HOSE.PMG] 05/08/2019 18.95 18.95 19.15 19.1 25.690 Bán
15 [HOSE.PMG] 02/08/2019 19.2 18.55 19.2 18.7 117.400 Bán
16 [HOSE.PMG] 01/08/2019 19.2 19.2 19.2 19.2 10.560 Mua
17 [HOSE.PMG] 31/07/2019 19.2 19.15 19.2 19.2 15.380 Theo dõi
18 [HOSE.PMG] 30/07/2019 19.2 19.2 19.2 19.2 7.050 Theo dõi
19 [HOSE.PMG] 29/07/2019 19.2 19.15 19.2 19.2 24.000 Theo dõi
20 [HOSE.PMG] 26/07/2019 19.2 19.2 19.2 19.2 7.920 Bán