FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PMG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PMG] 19/07/2018 20.15 20 20.3 20.2 272.430 Bán
2 [HOSE.PMG] 18/07/2018 19.8 19.8 20.15 20.1 245.990 Bán
3 [HOSE.PMG] 17/07/2018 19.7 19.5 19.8 19.8 179.090 Bán
4 [HOSE.PMG] 16/07/2018 19.75 19.65 19.95 19.75 165.700 Bán
5 [HOSE.PMG] 13/07/2018 19.65 19.65 19.95 19.75 150.750 Bán
6 [HOSE.PMG] 12/07/2018 19.65 19.4 19.75 19.65 146.110 Bán
7 [HOSE.PMG] 11/07/2018 20.25 19.5 20.25 19.5 93.920 Bán
8 [HOSE.PMG] 10/07/2018 20.05 20 20.2 20.05 115.620 Bán
9 [HOSE.PMG] 09/07/2018 20.05 20.05 20.4 20.05 166.260 Bán
10 [HOSE.PMG] 06/07/2018 20.5 20.05 20.5 20.05 118.560 Bán
11 [HOSE.PMG] 05/07/2018 21.3 20.5 21.3 20.5 108.430 Bán
12 [HOSE.PMG] 04/07/2018 21.25 21.1 21.35 21.3 162.640 Bán
13 [HOSE.PMG] 03/07/2018 22.65 21.25 22.65 21.25 160.800 Bán
14 [HOSE.PMG] 02/07/2018 23.6 22.65 23.6 22.65 119.160 Bán
15 [HOSE.PMG] 29/06/2018 23.75 23.6 23.9 23.6 140.770 Bán
16 [HOSE.PMG] 28/06/2018 24.6 23.9 24.6 23.9 184.810 Bán
17 [HOSE.PMG] 27/06/2018 24.75 24.65 24.85 24.7 170.600 Bán
18 [HOSE.PMG] 26/06/2018 25 24.65 25 24.8 172.090 Bán
19 [HOSE.PMG] 25/06/2018 25.05 25.05 25.25 25.15 229.760 Bán
20 [HOSE.PMG] 22/06/2018 24.75 24.75 25.05 25 171.440 Theo dõi