FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PMG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PMG] 21/11/2018 20.95 20.85 21 20.85 37.410 Mua
2 [HOSE.PMG] 20/11/2018 21.1 21 21.25 21 76.050 Mua
3 [HOSE.PMG] 19/11/2018 20.8 20.8 21.3 21.05 102.890 Mua
4 [HOSE.PMG] 16/11/2018 20.7 20.7 20.85 20.8 45.580 Mua
5 [HOSE.PMG] 15/11/2018 20.75 20.75 20.95 20.75 33.610 Mua
6 [HOSE.PMG] 14/11/2018 20.75 20.75 20.95 20.75 38.910 Mua
7 [HOSE.PMG] 13/11/2018 20.95 20.8 20.95 20.8 26.010 Mua
8 [HOSE.PMG] 12/11/2018 20.85 20.75 21.15 21 90.430 Mua
9 [HOSE.PMG] 09/11/2018 20.6 20.6 21 20.9 56.800 Mua
10 [HOSE.PMG] 08/11/2018 20.25 20.25 20.65 20.65 83.130 Mua
11 [HOSE.PMG] 07/11/2018 20.3 20.25 20.35 20.25 53.280 Bán
12 [HOSE.PMG] 06/11/2018 20.25 20.25 20.4 20.35 43.040 Bán
13 [HOSE.PMG] 05/11/2018 20.3 20.25 20.35 20.3 53.770 Bán
14 [HOSE.PMG] 02/11/2018 20.2 20.2 20.5 20.35 134.840 Bán
15 [HOSE.PMG] 01/11/2018 20.2 20.2 20.3 20.25 32.830 Bán
16 [HOSE.PMG] 31/10/2018 20.1 20.1 20.3 20.25 178.050 Bán
17 [HOSE.PMG] 30/10/2018 20.1 20.1 20.25 20.2 63.590 Bán
18 [HOSE.PMG] 29/10/2018 20.3 20.15 20.3 20.15 54.660 Bán
19 [HOSE.PMG] 26/10/2018 20.3 20.3 20.4 20.3 64.040 Bán
20 [HOSE.PMG] 25/10/2018 20.25 20.25 20.35 20.3 69.960 Bán