FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PMG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PMG] 03/01/2019 19.6 19.45 19.65 19.45 19.310 Bán
2 [HOSE.PMG] 02/01/2019 19.65 19.25 19.65 19.65 38.190 Bán
3 [HOSE.PMG] 28/12/2018 18.95 18.95 19.25 19.25 34.890 Bán
4 [HOSE.PMG] 27/12/2018 19 18.95 19.05 19 41.520 Quá bán
5 [HOSE.PMG] 26/12/2018 18.9 18.9 19.1 19 40.080 Quá bán
6 [HOSE.PMG] 25/12/2018 19.3 18.95 19.3 18.95 32.830 Quá bán
7 [HOSE.PMG] 24/12/2018 19.35 19.35 19.4 19.35 10.190 Bán
8 [HOSE.PMG] 21/12/2018 19.6 19.4 19.6 19.4 21.780 Bán
9 [HOSE.PMG] 20/12/2018 19.6 19.5 19.6 19.6 31.040 Bán
10 [HOSE.PMG] 19/12/2018 19.65 19.6 19.65 19.6 9.730 Bán
11 [HOSE.PMG] 18/12/2018 20.1 19.65 20.1 19.65 47.520 Bán
12 [HOSE.PMG] 17/12/2018 20.45 20.15 20.45 20.15 29.200 Bán
13 [HOSE.PMG] 14/12/2018 20.45 20.4 20.5 20.4 17.590 Bán
14 [HOSE.PMG] 13/12/2018 20.75 20.65 20.85 20.65 69.350 Bán
15 [HOSE.PMG] 12/12/2018 20.7 20.7 20.85 20.75 42.710 Theo dõi
16 [HOSE.PMG] 11/12/2018 20.8 20.75 20.85 20.75 22.710 Theo dõi
17 [HOSE.PMG] 10/12/2018 20.85 20.85 20.95 20.85 41.570 Theo dõi
18 [HOSE.PMG] 07/12/2018 20.9 20.85 21 20.85 23.820 Theo dõi
19 [HOSE.PMG] 06/12/2018 21 20.9 21.05 20.95 28.410 Mua
20 [HOSE.PMG] 05/12/2018 21.05 20.95 21.05 20.95 29.970 Mua