FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PMG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PMG] 18/09/2018 20.75 20.75 20.9 20.75 201.930 Theo dõi
2 [HOSE.PMG] 17/09/2018 20.65 20.65 20.85 20.75 192.210 Theo dõi
3 [HOSE.PMG] 14/09/2018 20.6 20.45 20.75 20.7 197.770 Theo dõi
4 [HOSE.PMG] 13/09/2018 20.9 20.65 20.95 20.65 205.870 Theo dõi
5 [HOSE.PMG] 12/09/2018 21 20.9 21.1 21 238.460 Mua
6 [HOSE.PMG] 11/09/2018 20.75 20.7 21.05 21 193.280 Mua
7 [HOSE.PMG] 10/09/2018 20.7 20.7 20.85 20.8 167.470 Mua
8 [HOSE.PMG] 07/09/2018 20.6 20.6 20.75 20.75 212.040 Mua
9 [HOSE.PMG] 06/09/2018 20.8 20.55 20.85 20.55 169.040 Mua
10 [HOSE.PMG] 05/09/2018 20.95 20.85 21 20.85 173.080 Mua
11 [HOSE.PMG] 04/09/2018 21 20.95 21.1 20.95 131.600 Mua
12 [HOSE.PMG] 31/08/2018 21 21 21.15 21.1 158.180 Mua
13 [HOSE.PMG] 30/08/2018 20.95 20.95 21.05 21 134.270 Mua
14 [HOSE.PMG] 29/08/2018 20.75 20.75 21 21 128.830 Mua
15 [HOSE.PMG] 28/08/2018 20.55 20.55 20.8 20.8 183.740 Mua
16 [HOSE.PMG] 27/08/2018 20.5 20.45 20.7 20.6 167.760 Mua
17 [HOSE.PMG] 24/08/2018 20.2 20.15 20.55 20.55 195.030 Mua
18 [HOSE.PMG] 23/08/2018 20.05 20.05 20.3 20.3 117.350 Mua
19 [HOSE.PMG] 22/08/2018 19.7 19.7 20.1 20.05 113.340 Mua
20 [HOSE.PMG] 21/08/2018 19.7 19.65 19.95 19.7 214.600 Mua