FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PNC] 25/06/2019 13.1 13 13.1 13 3.020 Theo dõi
2 [HOSE.PNC] 24/06/2019 13 13 13 13 310 Theo dõi
3 [HOSE.PNC] 21/06/2019 13 13 14 13 310 Theo dõi
4 [HOSE.PNC] 20/06/2019 14 13.3 14 13.3 110 Theo dõi
5 [HOSE.PNC] 18/06/2019 14.25 14.25 14.25 14.25 30 Mua
6 [HOSE.PNC] 17/06/2019 14.25 14.25 14.25 14.25 10 Mua
7 [HOSE.PNC] 14/06/2019 13.35 13.35 13.35 13.35 330 Mua
8 [HOSE.PNC] 13/06/2019 13.3 13.3 13.35 13.35 1.450 Mua
9 [HOSE.PNC] 12/06/2019 12.5 12.5 13.35 12.5 30 Theo dõi
10 [HOSE.PNC] 11/06/2019 12.5 12.5 12.5 12.5 50 Theo dõi
11 [HOSE.PNC] 10/06/2019 12.45 12.45 12.5 12.5 30 Theo dõi
12 [HOSE.PNC] 07/06/2019 12.4 12.4 13.8 12.45 30 Theo dõi
13 [HOSE.PNC] 06/06/2019 13.3 13.3 13.3 13.3 10 Mua
14 [HOSE.PNC] 05/06/2019 13.95 13.95 13.95 13.95 70 Mua
15 [HOSE.PNC] 04/06/2019 13.4 13 14.3 13.95 1.400 Mua
16 [HOSE.PNC] 03/06/2019 13.45 13.4 13.45 13.45 400 Mua
17 [HOSE.PNC] 31/05/2019 12.6 12.6 12.6 12.6 10 Theo dõi
18 [HOSE.PNC] 30/05/2019 11.5 11.5 12.3 11.8 1.890 Bán
19 [HOSE.PNC] 29/05/2019 11.5 11.5 11.5 11.5 560 Bán
20 [HOSE.PNC] 28/05/2019 11.5 11.5 11.5 11.5 1.000 Bán