FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PNC] 13/07/2018 17.4 15.2 17.4 15.2 20 Theo dõi
2 [HOSE.PNC] 12/07/2018 17.5 16.3 18.7 16.3 40 Theo dõi
3 [HOSE.PNC] 11/07/2018 19.95 17.5 19.95 17.5 2.010 Mua
4 [HOSE.PNC] 10/07/2018 18.8 18.8 18.8 18.8 10 Mua
5 [HOSE.PNC] 09/07/2018 18.2 16.05 18.3 17.75 1.520 Mua
6 [HOSE.PNC] 06/07/2018 17.65 15.4 17.65 17.25 40 Mua
7 [HOSE.PNC] 05/07/2018 17.8 15.55 17.8 16.5 530 Mua
8 [HOSE.PNC] 04/07/2018 16.65 16.65 16.65 16.65 20 Mua
9 [HOSE.PNC] 03/07/2018 14.2 14.2 15.7 15.7 520 Mua
10 [HOSE.PNC] 02/07/2018 14.25 14.25 15.2 15.2 370 Theo dõi
11 [HOSE.PNC] 29/06/2018 15.25 15.25 15.25 15.25 150 Theo dõi
12 [HOSE.PNC] 28/06/2018 15.35 15.35 16.3 16.3 380 Mua
13 [HOSE.PNC] 25/06/2018 16.4 16.4 16.4 16.4 10 Mua
14 [HOSE.PNC] 22/06/2018 15.5 15.4 15.5 15.5 6.160 Theo dõi
15 [HOSE.PNC] 21/06/2018 13.5 13 14.55 14.5 248.460 Bán
16 [HOSE.PNC] 20/06/2018 13.7 13.6 13.7 13.6 240 Bán
17 [HOSE.PNC] 19/06/2018 13.4 13.4 14.6 14.6 20 Bán
18 [HOSE.PNC] 18/06/2018 12.9 12.9 14.4 14.4 1.170 Bán
19 [HOSE.PNC] 15/06/2018 13.8 13.8 13.8 13.8 10.710 Bán
20 [HOSE.PNC] 14/06/2018 17 14.8 17 14.8 3.560 Bán