FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PNC] 15/01/2019 24 24 24 24 10 Mua
2 [HOSE.PNC] 14/01/2019 24 22.8 24 22.8 3.010 Mua
3 [HOSE.PNC] 11/01/2019 22.5 22.5 22.5 22.5 10 Mua
4 [HOSE.PNC] 10/01/2019 21.5 21.5 21.5 21.5 10 Mua
5 [HOSE.PNC] 08/01/2019 20.1 20.1 20.1 20.1 10 Mua
6 [HOSE.PNC] 07/01/2019 19.15 19.15 19.15 19.15 10 Mua
7 [HOSE.PNC] 03/01/2019 19.3 17.4 19.3 18 60 Mua
8 [HOSE.PNC] 02/01/2019 18 16.75 18.95 18.7 200 Mua
9 [HOSE.PNC] 28/12/2018 17.1 17.1 18 18 60 Mua
10 [HOSE.PNC] 27/12/2018 17.1 17.1 17.1 17.1 50 Mua
11 [HOSE.PNC] 21/12/2018 16 16 16 16 3.500 Mua
12 [HOSE.PNC] 19/12/2018 16 16 16 16 5.400 Mua
13 [HOSE.PNC] 18/12/2018 15 15 16 16 3.100 Mua
14 [HOSE.PNC] 17/12/2018 14.6 14.6 15 15 140 Bán
15 [HOSE.PNC] 14/12/2018 14.6 14.6 14.6 14.6 100 Bán
16 [HOSE.PNC] 13/12/2018 14.6 14.6 14.6 14.6 790 Bán
17 [HOSE.PNC] 11/12/2018 14.6 14.6 14.6 14.6 130 Bán
18 [HOSE.PNC] 10/12/2018 17.75 15.65 17.75 15.65 30 Bán
19 [HOSE.PNC] 06/12/2018 16 15.9 16.8 16.8 2.110 Mua
20 [HOSE.PNC] 05/12/2018 16 16 16 16 100 Theo dõi