FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PNC] 19/09/2018 15.85 15.85 16.25 16.25 90 Mua
2 [HOSE.PNC] 17/09/2018 15.5 14.7 15.5 15.4 7.570 Mua
3 [HOSE.PNC] 14/09/2018 13.8 13.8 15.4 14.7 160 Mua
4 [HOSE.PNC] 13/09/2018 16 14.5 16 14.5 420 Mua
5 [HOSE.PNC] 12/09/2018 15.15 14.9 15.6 15 2.830 Mua
6 [HOSE.PNC] 11/09/2018 14.05 13.7 14.6 14.6 250 Mua
7 [HOSE.PNC] 10/09/2018 13.7 13.1 13.7 13.65 50 Theo dõi
8 [HOSE.PNC] 07/09/2018 13 13 13 13 60 Bán
9 [HOSE.PNC] 06/09/2018 13 13 13.8 13.8 720 Theo dõi
10 [HOSE.PNC] 05/09/2018 13.5 13.5 13.5 13.5 500 Bán
11 [HOSE.PNC] 04/09/2018 14.2 13.1 14.2 13.1 350 Bán
12 [HOSE.PNC] 31/08/2018 13.5 12.9 13.95 13.65 3.030 Bán
13 [HOSE.PNC] 27/08/2018 14.2 13.8 14.2 13.8 20 Theo dõi
14 [HOSE.PNC] 24/08/2018 13.3 13.1 13.9 13.9 3.010 Bán
15 [HOSE.PNC] 22/08/2018 13.5 13.5 14 14 700 Bán
16 [HOSE.PNC] 21/08/2018 14.2 14.2 14.2 14.2 160 Theo dõi
17 [HOSE.PNC] 20/08/2018 14.2 14.2 14.2 14.2 20 Mua
18 [HOSE.PNC] 17/08/2018 15 13.25 15 14.2 130 Mua
19 [HOSE.PNC] 15/08/2018 14.2 14.2 14.2 14.2 10 Mua
20 [HOSE.PNC] 14/08/2018 13.3 13.3 13.3 13.3 820 Theo dõi