FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PNC] 23/03/2018 19 18.8 19 18.8 9.100 Theo dõi
2 [HOSE.PNC] 22/03/2018 20.2 20.2 20.2 20.2 10 Theo dõi
3 [HOSE.PNC] 21/03/2018 21.2 19.8 21.2 19.9 520 Theo dõi
4 [HOSE.PNC] 20/03/2018 21 20 21 20 21.400 Theo dõi
5 [HOSE.PNC] 19/03/2018 18.4 19.6 19.65 19.65 10.110 Theo dõi
6 [HOSE.PNC] 16/03/2018 17.2 18.4 18.4 18.4 620 Bán
7 [HOSE.PNC] 15/03/2018 16 16 17.2 17.2 3.630 Bán
8 [HOSE.PNC] 14/03/2018 17 16.1 18.15 16.1 7.520 Quá bán
9 [HOSE.PNC] 13/03/2018 17 17 17.9 17 5.950 Bán
10 [HOSE.PNC] 12/03/2018 17.6 17.4 20 17.6 11.520 Bán
11 [HOSE.PNC] 09/03/2018 17.9 17.9 19 18.7 2.940 Bán
12 [HOSE.PNC] 08/03/2018 20 19.2 20.7 19.2 35.490 Bán
13 [HOSE.PNC] 07/03/2018 20.6 20.6 20.6 20.6 10 Bán
14 [HOSE.PNC] 06/03/2018 19.55 19.55 20.95 20.8 17.380 Bán
15 [HOSE.PNC] 05/03/2018 22.5 21 22.5 21 1.110 Bán
16 [HOSE.PNC] 02/03/2018 21.1 21.1 22.9 22.5 30 Bán
17 [HOSE.PNC] 01/03/2018 22.9 20.9 22.9 22.6 1.020 Bán
18 [HOSE.PNC] 28/02/2018 21.1 20.7 22 22 2.420 Bán
19 [HOSE.PNC] 27/02/2018 22.2 22.2 22.2 22.2 50 Bán
20 [HOSE.PNC] 26/02/2018 22.5 21.15 22.8 22.5 7.020 Bán