FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PNC] 25/05/2018 17.6 17.6 18.9 17.6 1.140 Bán
2 [HOSE.PNC] 24/05/2018 17.7 17.6 18.9 18.9 60 Mua
3 [HOSE.PNC] 23/05/2018 18.7 17.4 20 18.9 130 Mua
4 [HOSE.PNC] 22/05/2018 18.7 18.7 18.7 18.7 10 Mua
5 [HOSE.PNC] 21/05/2018 15.3 15.3 17.5 17.5 2.090 Bán
6 [HOSE.PNC] 17/05/2018 16.4 16.4 16.4 16.4 110 Bán
7 [HOSE.PNC] 16/05/2018 18.9 17.1 18.9 17.1 2.720 Theo dõi
8 [HOSE.PNC] 15/05/2018 18.9 17.05 18.9 18.3 330 Theo dõi
9 [HOSE.PNC] 14/05/2018 18.4 17.6 18.5 18.3 640 Theo dõi
10 [HOSE.PNC] 11/05/2018 20.75 18.15 20.75 18.9 800 Mua
11 [HOSE.PNC] 10/05/2018 19.5 18.75 19.5 19.5 40 Mua
12 [HOSE.PNC] 09/05/2018 21 18.35 21 18.35 3.700 Mua
13 [HOSE.PNC] 08/05/2018 19.7 19.7 19.7 19.7 10 Mua
14 [HOSE.PNC] 07/05/2018 18.2 17.2 18.45 18.45 800 Mua
15 [HOSE.PNC] 04/05/2018 18.45 18.45 18.45 18.45 10 Mua
16 [HOSE.PNC] 03/05/2018 17.4 17.25 17.4 17.25 1.410 Theo dõi
17 [HOSE.PNC] 02/05/2018 18.5 17.5 19.95 18.5 1.320 Mua
18 [HOSE.PNC] 27/04/2018 18.7 17 18.7 18.65 1.310 Mua
19 [HOSE.PNC] 26/04/2018 16.45 16.4 17.5 17.5 3.370 Theo dõi
20 [HOSE.PNC] 24/04/2018 16.45 16.45 16.45 16.45 30 Bán