FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PNC] 22/03/2019 15 15 15 15 700 Theo dõi
2 [HOSE.PNC] 21/03/2019 15.35 15 15.35 15 350 Theo dõi
3 [HOSE.PNC] 20/03/2019 16 14.35 16 14.35 380 Theo dõi
4 [HOSE.PNC] 18/03/2019 14.9 14.9 15 15 15.100 Theo dõi
5 [HOSE.PNC] 15/03/2019 16 15.5 16.4 16 630 Mua
6 [HOSE.PNC] 14/03/2019 16.5 16.5 16.5 16.5 10 Mua
7 [HOSE.PNC] 13/03/2019 15.7 15.7 15.7 15.7 510 Mua
8 [HOSE.PNC] 12/03/2019 16.1 15.95 16.1 15.95 420 Theo dõi
9 [HOSE.PNC] 11/03/2019 16 16 16.1 16.1 5.600 Theo dõi
10 [HOSE.PNC] 08/03/2019 14.8 14.8 15.6 15.6 210 Theo dõi
11 [HOSE.PNC] 07/03/2019 14.6 14.6 14.6 14.6 10 Bán
12 [HOSE.PNC] 06/03/2019 13.65 13.65 13.65 13.65 60 Bán
13 [HOSE.PNC] 05/03/2019 12.8 12.8 12.8 12.8 10 Bán
14 [HOSE.PNC] 01/03/2019 12 12 12 12 100 Bán
15 [HOSE.PNC] 28/02/2019 14 12.5 14 12.5 200 Bán
16 [HOSE.PNC] 27/02/2019 14.7 13.1 14.7 13.1 60 Bán
17 [HOSE.PNC] 26/02/2019 13.75 13.75 13.75 13.75 50 Bán
18 [HOSE.PNC] 25/02/2019 14.5 14.5 14.5 14.5 30 Bán
19 [HOSE.PNC] 22/02/2019 15.45 15.45 15.45 15.45 180 Bán
20 [HOSE.PNC] 19/02/2019 16.6 16.6 16.6 16.6 30 Bán