FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PNC] 15/12/2017 26.9 26 27.7 26.9 6.210 Bán
2 [HOSE.PNC] 14/12/2017 29 27.5 31 27.6 15.110 Bán
3 [HOSE.PNC] 13/12/2017 31.9 28.5 31.9 29.1 12.100 Theo dõi
4 [HOSE.PNC] 12/12/2017 31.5 30.6 34.8 30.6 14.200 Theo dõi
5 [HOSE.PNC] 11/12/2017 36 32.9 37 32.9 6.620 Mua
6 [HOSE.PNC] 08/12/2017 38 35.35 38 35.35 13.450 Mua
7 [HOSE.PNC] 07/12/2017 39 37.1 39 38 6.580 Mua
8 [HOSE.PNC] 06/12/2017 35 33 37 37 11.110 Mua
9 [HOSE.PNC] 05/12/2017 35 34 37.35 35 8.730 Mua
10 [HOSE.PNC] 04/12/2017 37.45 34.3 37.45 35 4.310 Mua
11 [HOSE.PNC] 01/12/2017 35.6 33.5 35.6 35 9.330 Mua
12 [HOSE.PNC] 30/11/2017 33.3 31 35.6 33.3 11.900 Mua
13 [HOSE.PNC] 29/11/2017 33.35 31.2 33.35 33.3 7.750 Mua
14 [HOSE.PNC] 28/11/2017 31 31 31.2 31.2 2.880 Mua
15 [HOSE.PNC] 27/11/2017 29.2 27 29.2 29.2 21.540 Mua
16 [HOSE.PNC] 24/11/2017 27.3 27.3 27.3 27.3 18.400 Mua
17 [HOSE.PNC] 23/11/2017 25.55 25.5 25.55 25.55 5.650 Mua
18 [HOSE.PNC] 22/11/2017 23.9 23.9 23.9 23.9 250 Theo dõi
19 [HOSE.PNC] 21/11/2017 22 22 22.35 22.35 3.320 Theo dõi
20 [HOSE.PNC] 20/11/2017 20 18.5 20.9 20.9 48.540 Bán