FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PNC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PNC] 19/11/2018 16 16 16 16 300 Theo dõi
2 [HOSE.PNC] 15/11/2018 16 16 16 16 5.200 Theo dõi
3 [HOSE.PNC] 14/11/2018 15.5 15.5 16 16 6.000 Mua
4 [HOSE.PNC] 12/11/2018 16 16 16 16 10 Mua
5 [HOSE.PNC] 08/11/2018 15.7 15.7 15.7 15.7 10 Mua
6 [HOSE.PNC] 07/11/2018 17 16.5 17 16.8 2.860 Mua
7 [HOSE.PNC] 06/11/2018 16.35 16.35 17.45 17.45 80 Mua
8 [HOSE.PNC] 05/11/2018 16.35 16 16.35 16.35 3.430 Mua
9 [HOSE.PNC] 02/11/2018 15.5 15.4 15.5 15.4 1.010 Mua
10 [HOSE.PNC] 01/11/2018 14.5 14.5 14.5 14.5 40 Theo dõi
11 [HOSE.PNC] 31/10/2018 15.7 15.55 15.7 15.55 750 Mua
12 [HOSE.PNC] 29/10/2018 16.9 16 16.9 16.7 390 Mua
13 [HOSE.PNC] 26/10/2018 15.5 15.5 16.9 16.9 150 Mua
14 [HOSE.PNC] 25/10/2018 15.9 15.9 15.9 15.9 300 Mua
15 [HOSE.PNC] 24/10/2018 14.95 14.8 14.95 14.95 10.130 Mua
16 [HOSE.PNC] 23/10/2018 14 14 14 14 20 Bán
17 [HOSE.PNC] 22/10/2018 13 13 13.5 13.5 2.610 Bán
18 [HOSE.PNC] 19/10/2018 14 13.8 14 13.8 220 Bán
19 [HOSE.PNC] 17/10/2018 15 14.8 14.8 14.8 10 Mua
20 [HOSE.PNC] 15/10/2018 15 15 15 15 500 Mua