FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PNJ
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PNJ] 14/11/2018 93.5 92.2 94.1 93.5 216.870 Bán
2 [HOSE.PNJ] 13/11/2018 93.5 93.1 94.4 93.5 218.020 Bán
3 [HOSE.PNJ] 12/11/2018 93.2 92.8 95 95 151.340 Bán
4 [HOSE.PNJ] 09/11/2018 96 94 96.7 94 388.720 Bán
5 [HOSE.PNJ] 08/11/2018 98 96.5 98 96.7 174.860 Theo dõi
6 [HOSE.PNJ] 07/11/2018 97.5 95.5 97.5 96.2 306.160 Bán
7 [HOSE.PNJ] 06/11/2018 99.8 96.8 99.8 97 249.410 Bán
8 [HOSE.PNJ] 05/11/2018 97.5 96.1 98.5 98.5 279.570 Theo dõi
9 [HOSE.PNJ] 02/11/2018 96 95.5 98.8 98.5 490.040 Theo dõi
10 [HOSE.PNJ] 01/11/2018 96.6 95 97.6 95 405.070 Bán
11 [HOSE.PNJ] 31/10/2018 95 93.5 97 97 395.130 Bán
12 [HOSE.PNJ] 30/10/2018 90.1 90.1 92.5 91.6 465.990 Bán
13 [HOSE.PNJ] 29/10/2018 92 90.1 92.8 90.1 347.860 Bán
14 [HOSE.PNJ] 26/10/2018 96.9 92.6 96.9 92.6 483.170 Bán
15 [HOSE.PNJ] 25/10/2018 91 90.5 96 94.9 732.890 Bán
16 [HOSE.PNJ] 24/10/2018 99.7 96 100.5 96 495.030 Bán
17 [HOSE.PNJ] 23/10/2018 100.7 97.8 101.4 99 720.520 Bán
18 [HOSE.PNJ] 22/10/2018 104.9 101.5 105.6 101.5 468.070 Bán
19 [HOSE.PNJ] 19/10/2018 102 101.5 104.5 104.2 490.740 Theo dõi
20 [HOSE.PNJ] 18/10/2018 103.6 103 105.3 104 284.180 Bán