FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PNJ
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PNJ] 25/05/2018 178 174 178 174 137.470 Bán
2 [HOSE.PNJ] 24/05/2018 179 176 180 179 102.670 Bán
3 [HOSE.PNJ] 23/05/2018 176.9 174.1 179 179 170.120 Bán
4 [HOSE.PNJ] 22/05/2018 180 174 180 176.9 391.620 Theo dõi
5 [HOSE.PNJ] 21/05/2018 183.4 180 184 180 146.940 Theo dõi
6 [HOSE.PNJ] 18/05/2018 181.5 175.8 182 181 319.040 Mua
7 [HOSE.PNJ] 17/05/2018 183 179.5 183 181 131.160 Mua
8 [HOSE.PNJ] 16/05/2018 183.1 180.8 185 182 323.540 Mua
9 [HOSE.PNJ] 15/05/2018 185.5 184.1 186.6 185 230.960 Mua
10 [HOSE.PNJ] 14/05/2018 185 182.5 186.8 186 228.360 Mua
11 [HOSE.PNJ] 11/05/2018 176.5 174.3 183 183 492.930 Mua
12 [HOSE.PNJ] 10/05/2018 182.5 177 184 177 371.420 Mua
13 [HOSE.PNJ] 09/05/2018 183.1 180.5 184.1 182.5 191.480 Mua
14 [HOSE.PNJ] 08/05/2018 183.1 183.1 188 183.1 370.500 Mua
15 [HOSE.PNJ] 07/05/2018 174 173 182.9 182.9 480.240 Theo dõi
16 [HOSE.PNJ] 04/05/2018 170 170 172.9 171 227.490 Bán
17 [HOSE.PNJ] 03/05/2018 170 166.8 172 170 217.860 Bán
18 [HOSE.PNJ] 02/05/2018 171 169 175.5 171 264.010 Bán
19 [HOSE.PNJ] 27/04/2018 165.5 164 175 171 274.310 Bán
20 [HOSE.PNJ] 26/04/2018 171 167 171.9 167 335.900 Bán