FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.POM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.POM] 03/01/2019 8.3 8.1 8.4 8.3 10.010 Theo dõi
2 [HOSE.POM] 02/01/2019 8.7 8.1 8.7 8.7 2.930 Theo dõi
3 [HOSE.POM] 28/12/2018 7.8 7.8 8.29 8.29 16.580 Bán
4 [HOSE.POM] 27/12/2018 8.4 7.7 8.4 7.75 3.750 Bán
5 [HOSE.POM] 26/12/2018 8.5 7.95 8.5 7.95 4.150 Bán
6 [HOSE.POM] 25/12/2018 8.5 8.2 8.65 8.5 5.500 Bán
7 [HOSE.POM] 24/12/2018 8.7 8.5 8.7 8.5 9.340 Bán
8 [HOSE.POM] 21/12/2018 8.5 8.5 8.7 8.7 5.690 Bán
9 [HOSE.POM] 20/12/2018 8.6 8.51 8.7 8.7 9.410 Bán
10 [HOSE.POM] 19/12/2018 9 8.48 9 8.7 16.710 Bán
11 [HOSE.POM] 18/12/2018 8.9 8.8 9 9 2.240 Theo dõi
12 [HOSE.POM] 17/12/2018 9.3 8.9 9.3 8.9 1.250 Bán
13 [HOSE.POM] 14/12/2018 8.81 8.8 9 8.9 13.280 Bán
14 [HOSE.POM] 13/12/2018 8.8 8.8 9.2 9 5.200 Theo dõi
15 [HOSE.POM] 12/12/2018 8.8 8.6 8.92 8.8 8.990 Bán
16 [HOSE.POM] 11/12/2018 8.8 8.7 8.99 8.88 14.460 Bán
17 [HOSE.POM] 10/12/2018 9 8.8 9.09 8.8 4.120 Bán
18 [HOSE.POM] 07/12/2018 8.9 8.9 9.08 9.08 10.690 Bán
19 [HOSE.POM] 06/12/2018 9.1 9 9.1 9.1 12.700 Bán
20 [HOSE.POM] 05/12/2018 9.1 9 9.2 9.1 10.200 Bán