FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.POM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.POM] 15/12/2017 16.1 15.7 16.2 16.1 6.640 Bán
2 [HOSE.POM] 14/12/2017 16.2 15.1 16.2 15.7 23.280 Theo dõi
3 [HOSE.POM] 13/12/2017 16.2 16.2 16.2 16.2 2.000 Theo dõi
4 [HOSE.POM] 12/12/2017 16.2 16 16.3 16.3 17.460 Theo dõi
5 [HOSE.POM] 11/12/2017 16.8 16.3 16.8 16.5 37.160 Mua
6 [HOSE.POM] 08/12/2017 16.1 16 16.8 16.8 56.130 Mua
7 [HOSE.POM] 07/12/2017 16.35 16 16.35 16.3 43.510 Mua
8 [HOSE.POM] 06/12/2017 16.4 16 16.4 16.3 25.440 Mua
9 [HOSE.POM] 05/12/2017 16.5 16.4 16.5 16.4 41.520 Mua
10 [HOSE.POM] 04/12/2017 16.5 16.35 17 16.4 90.840 Mua
11 [HOSE.POM] 01/12/2017 16.5 16.35 16.6 16.35 39.790 Mua
12 [HOSE.POM] 30/11/2017 16 16 16.5 16.5 95.240 Mua
13 [HOSE.POM] 29/11/2017 16 16 16.1 16 11.140 Bán
14 [HOSE.POM] 28/11/2017 16.2 16 16.2 16.1 43.270 Bán
15 [HOSE.POM] 27/11/2017 16.25 16.05 16.25 16.2 14.350 Theo dõi
16 [HOSE.POM] 24/11/2017 15.9 15.9 16.3 16.2 23.080 Theo dõi
17 [HOSE.POM] 23/11/2017 15.9 15.75 16.1 15.9 40.100 Bán
18 [HOSE.POM] 22/11/2017 15.7 15.7 16 15.75 14.200 Bán
19 [HOSE.POM] 21/11/2017 16.2 15.85 16.2 15.85 18.650 Bán
20 [HOSE.POM] 20/11/2017 16.2 15.95 16.2 16.2 9.560 Bán