FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.POM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.POM] 25/05/2018 16 15.55 16.1 16.1 6.470 Bán
2 [HOSE.POM] 24/05/2018 16.5 15.55 16.5 16 5.100 Theo dõi
3 [HOSE.POM] 23/05/2018 15.65 15.65 16.45 16 12.550 Theo dõi
4 [HOSE.POM] 22/05/2018 16.7 15.6 17 16 26.390 Theo dõi
5 [HOSE.POM] 21/05/2018 17.25 16.5 17.25 16.5 14.660 Theo dõi
6 [HOSE.POM] 18/05/2018 17.75 16.8 17.75 17 13.010 Mua
7 [HOSE.POM] 17/05/2018 17.3 16.9 17.9 17.3 28.170 Mua
8 [HOSE.POM] 16/05/2018 16.7 16.7 18 17.3 62.690 Mua
9 [HOSE.POM] 15/05/2018 17.4 16.6 17.4 17 31.870 Mua
10 [HOSE.POM] 14/05/2018 16.55 16.5 16.55 16.55 56.030 Mua
11 [HOSE.POM] 11/05/2018 16.3 15.5 16.95 15.5 29.890 Theo dõi
12 [HOSE.POM] 10/05/2018 18 16.1 18 16.1 24.330 Theo dõi
13 [HOSE.POM] 09/05/2018 16.3 16.3 17.15 17.15 105.480 Mua
14 [HOSE.POM] 08/05/2018 15.9 15.9 16.2 16.05 7.820 Theo dõi
15 [HOSE.POM] 07/05/2018 15.8 15.8 16.2 16.2 4.820 Bán
16 [HOSE.POM] 04/05/2018 16.35 15.85 16.35 15.9 2.630 Bán
17 [HOSE.POM] 03/05/2018 16.3 15.9 16.45 15.95 42.080 Bán
18 [HOSE.POM] 02/05/2018 15.9 15.75 16.5 15.9 13.260 Bán
19 [HOSE.POM] 27/04/2018 16.2 14.7 16.2 15.75 25.100 Bán
20 [HOSE.POM] 26/04/2018 15.3 14.8 15.8 15.8 12.880 Bán