FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.POM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.POM] 20/11/2018 10.3 10 10.3 10.3 5.580 Theo dõi
2 [HOSE.POM] 19/11/2018 10 9.99 10.35 10.35 4.850 Theo dõi
3 [HOSE.POM] 16/11/2018 10 9.5 10 9.99 18.300 Bán
4 [HOSE.POM] 15/11/2018 10 9.5 10 10 630 Bán
5 [HOSE.POM] 14/11/2018 10.5 9.99 10.5 10 7.630 Bán
6 [HOSE.POM] 13/11/2018 10 10 10.2 10 5.150 Bán
7 [HOSE.POM] 12/11/2018 9.9 9.9 10.25 10.25 2.010 Bán
8 [HOSE.POM] 09/11/2018 10.4 9.72 10.95 9.8 11.420 Bán
9 [HOSE.POM] 08/11/2018 10.35 10.2 10.35 10.35 24.110 Bán
10 [HOSE.POM] 07/11/2018 11 9.68 11 9.71 41.750 Bán
11 [HOSE.POM] 06/11/2018 11 10.4 11 10.4 10.160 Bán
12 [HOSE.POM] 05/11/2018 11 10.7 11.1 11 3.140 Bán
13 [HOSE.POM] 02/11/2018 10.2 10.2 11.05 11 29.000 Bán
14 [HOSE.POM] 01/11/2018 11.8 10.8 11.8 10.95 7.440 Bán
15 [HOSE.POM] 31/10/2018 11.3 11 11.95 11.2 8.710 Bán
16 [HOSE.POM] 30/10/2018 11.6 10.55 11.6 11.3 8.430 Bán
17 [HOSE.POM] 29/10/2018 11.9 11.1 11.9 11.15 19.290 Bán
18 [HOSE.POM] 26/10/2018 12.25 11.9 12.25 11.9 3.120 Bán
19 [HOSE.POM] 25/10/2018 11.45 11.45 11.7 11.7 16.630 Bán
20 [HOSE.POM] 24/10/2018 12.6 12.2 12.65 12.3 5.040 Bán