FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.POM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.POM] 17/07/2018 15.8 15 15.8 15.6 11.300 Theo dõi
2 [HOSE.POM] 16/07/2018 15.5 15.5 15.8 15.6 3.370 Bán
3 [HOSE.POM] 13/07/2018 15.8 15.1 16.15 15.1 9.010 Bán
4 [HOSE.POM] 12/07/2018 15.75 15.3 15.75 15.75 11.260 Theo dõi
5 [HOSE.POM] 11/07/2018 15.8 15.2 15.8 15.8 8.590 Theo dõi
6 [HOSE.POM] 10/07/2018 15.95 15.2 15.95 15.8 6.440 Theo dõi
7 [HOSE.POM] 09/07/2018 15.9 14.6 15.9 15.6 820 Bán
8 [HOSE.POM] 06/07/2018 15 14.8 15.9 15.45 6.980 Bán
9 [HOSE.POM] 05/07/2018 16 14.5 16 15 8.420 Bán
10 [HOSE.POM] 04/07/2018 15.95 15 15.95 15.5 3.440 Bán
11 [HOSE.POM] 03/07/2018 16.2 14.95 16.2 14.95 5.490 Bán
12 [HOSE.POM] 02/07/2018 16.4 15.8 16.4 16 200 Bán
13 [HOSE.POM] 29/06/2018 15.8 15.8 16.25 16 3.610 Bán
14 [HOSE.POM] 28/06/2018 16.2 15.2 16.2 16.15 2.640 Bán
15 [HOSE.POM] 27/06/2018 16 15.95 16.2 15.95 930 Bán
16 [HOSE.POM] 26/06/2018 16.3 15.95 16.3 16.2 5.760 Bán
17 [HOSE.POM] 25/06/2018 16.1 15.95 16.5 16.2 4.120 Bán
18 [HOSE.POM] 22/06/2018 16.2 15.9 16.2 16.1 3.980 Bán
19 [HOSE.POM] 21/06/2018 16.2 15.9 16.4 16.2 2.990 Bán
20 [HOSE.POM] 20/06/2018 15.9 15.9 16.2 16.2 920 Bán