FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.POM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.POM] 23/03/2018 18 17.8 18.2 18 22.790 Bán
2 [HOSE.POM] 22/03/2018 18.3 18.1 18.3 18.3 20.850 Bán
3 [HOSE.POM] 21/03/2018 18.4 18.3 18.6 18.3 15.790 Bán
4 [HOSE.POM] 20/03/2018 18.3 18.3 18.6 18.6 13.240 Theo dõi
5 [HOSE.POM] 19/03/2018 18.6 18.4 18.6 18.6 20.040 Bán
6 [HOSE.POM] 16/03/2018 18.55 18.3 18.6 18.55 7.000 Bán
7 [HOSE.POM] 15/03/2018 18.5 18.3 18.6 18.6 23.810 Theo dõi
8 [HOSE.POM] 14/03/2018 18.7 18.3 18.7 18.5 27.630 Bán
9 [HOSE.POM] 13/03/2018 18.7 18.3 18.7 18.6 28.530 Theo dõi
10 [HOSE.POM] 12/03/2018 18.7 18.35 19 18.7 9.680 Theo dõi
11 [HOSE.POM] 09/03/2018 18.5 18.4 18.75 18.75 41.370 Theo dõi
12 [HOSE.POM] 08/03/2018 18.5 18.3 18.7 18.5 39.090 Bán
13 [HOSE.POM] 07/03/2018 18.5 18.1 18.5 18.3 104.030 Bán
14 [HOSE.POM] 06/03/2018 18.3 18.2 18.85 18.3 46.630 Theo dõi
15 [HOSE.POM] 05/03/2018 19.4 18.3 19.4 18.3 110.000 Theo dõi
16 [HOSE.POM] 02/03/2018 19.1 19 19.4 19.4 31.600 Mua
17 [HOSE.POM] 01/03/2018 19.5 19.1 19.8 19.1 16.960 Mua
18 [HOSE.POM] 28/02/2018 19.4 19.3 19.5 19.35 37.820 Mua
19 [HOSE.POM] 27/02/2018 19.45 19 19.5 19.35 41.170 Mua
20 [HOSE.POM] 26/02/2018 19.5 19 19.7 19 64.570 Bán