FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.POM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.POM] 13/06/2019 6.75 6.38 6.85 6.85 17.030 Bán
2 [HOSE.POM] 12/06/2019 6.7 6.65 6.85 6.85 190 Bán
3 [HOSE.POM] 11/06/2019 6.52 6.52 6.69 6.69 670 Bán
4 [HOSE.POM] 10/06/2019 6.52 6.52 6.52 6.52 80 Bán
5 [HOSE.POM] 07/06/2019 6.3 6.3 6.52 6.52 1.170 Bán
6 [HOSE.POM] 06/06/2019 6.6 6.4 6.6 6.4 14.920 Bán
7 [HOSE.POM] 05/06/2019 6.55 6.55 6.8 6.78 2.830 Bán
8 [HOSE.POM] 04/06/2019 7 6.99 7 6.99 3.490 Bán
9 [HOSE.POM] 03/06/2019 7.05 6.52 7.1 6.8 9.330 Bán
10 [HOSE.POM] 31/05/2019 7.5 7 7.5 7.01 28.230 Bán
11 [HOSE.POM] 30/05/2019 7.68 7.5 7.68 7.5 2.140 Bán
12 [HOSE.POM] 29/05/2019 7.5 7.5 7.68 7.68 20 Bán
13 [HOSE.POM] 28/05/2019 7.5 7.4 7.5 7.5 10.650 Bán
14 [HOSE.POM] 27/05/2019 7.99 7.9 7.99 7.9 1.060 Bán
15 [HOSE.POM] 24/05/2019 7.99 7.99 7.99 7.99 20 Theo dõi
16 [HOSE.POM] 23/05/2019 8 7.99 8 7.99 210 Bán
17 [HOSE.POM] 22/05/2019 7.85 7.85 7.85 7.85 30 Bán
18 [HOSE.POM] 21/05/2019 8 7.9 8 7.9 160 Bán
19 [HOSE.POM] 20/05/2019 7.97 7.73 7.97 7.9 130 Bán
20 [HOSE.POM] 17/05/2019 8 7.8 8 7.98 1.110 Bán