FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.POM
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.POM] 22/03/2019 8.79 8.79 9 9 27.940 Theo dõi
2 [HOSE.POM] 21/03/2019 8.7 8.7 8.99 8.99 710 Bán
3 [HOSE.POM] 20/03/2019 9 8.85 9 8.99 270 Bán
4 [HOSE.POM] 19/03/2019 9 9 9 9 5.970 Bán
5 [HOSE.POM] 18/03/2019 9 9 9.18 9 12.290 Bán
6 [HOSE.POM] 15/03/2019 9.19 9 9.19 9 3.440 Bán
7 [HOSE.POM] 14/03/2019 9.01 9 9.01 9.01 5.670 Bán
8 [HOSE.POM] 13/03/2019 8.95 8.95 9.35 9.19 4.110 Mua
9 [HOSE.POM] 12/03/2019 8.8 8.8 9.35 9.1 2.100 Mua
10 [HOSE.POM] 11/03/2019 8.4 8.4 9 9 10.020 Theo dõi
11 [HOSE.POM] 08/03/2019 9.1 8.9 9.1 9 5.690 Mua
12 [HOSE.POM] 07/03/2019 9.1 9.1 9.3 9.3 680 Mua
13 [HOSE.POM] 06/03/2019 9.4 9.21 9.6 9.5 4.770 Mua
14 [HOSE.POM] 05/03/2019 9.3 9.2 9.5 9.4 12.740 Mua
15 [HOSE.POM] 04/03/2019 10 9.3 10 9.3 25.010 Mua
16 [HOSE.POM] 01/03/2019 9.1 9.1 9.7 9.5 9.640 Mua
17 [HOSE.POM] 28/02/2019 9.1 9.1 9.5 9.1 13.850 Mua
18 [HOSE.POM] 27/02/2019 9.89 9.1 9.9 9.1 8.050 Mua
19 [HOSE.POM] 26/02/2019 9.4 9 9.5 9.4 22.870 Mua
20 [HOSE.POM] 25/02/2019 8.88 8.6 8.88 8.88 20.720 Mua