FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PPC] 22/08/2019 26.8 26.1 26.8 26.7 207.030 Mua
2 [HOSE.PPC] 21/08/2019 27 26.4 27.05 26.8 351.440 Mua
3 [HOSE.PPC] 20/08/2019 25.6 25.6 26.9 26.8 954.790 Mua
4 [HOSE.PPC] 19/08/2019 25 25 25.6 25.45 362.180 Mua
5 [HOSE.PPC] 16/08/2019 24.95 24.4 25.2 25.1 233.280 Mua
6 [HOSE.PPC] 15/08/2019 24.6 24.5 24.8 24.6 326.530 Bán
7 [HOSE.PPC] 14/08/2019 25.5 24.75 25.5 24.9 278.900 Bán
8 [HOSE.PPC] 13/08/2019 25.6 25.1 25.6 25.3 315.130 Bán
9 [HOSE.PPC] 12/08/2019 25.3 25.2 25.65 25.2 198.860 Bán
10 [HOSE.PPC] 09/08/2019 25.2 24.8 25.7 25.35 555.330 Bán
11 [HOSE.PPC] 08/08/2019 24.45 24 24.85 24.8 511.590 Bán
12 [HOSE.PPC] 07/08/2019 24.9 24.3 25 24.45 361.120 Bán
13 [HOSE.PPC] 06/08/2019 24.9 24.65 25.1 24.8 235.930 Bán
14 [HOSE.PPC] 05/08/2019 25.45 24.9 25.7 25.3 443.460 Bán
15 [HOSE.PPC] 02/08/2019 24 24 25.5 25.15 549.050 Bán
16 [HOSE.PPC] 01/08/2019 25.5 24.2 25.5 24.3 721.150 Bán
17 [HOSE.PPC] 31/07/2019 25.45 25 25.45 25.2 265.770 Bán
18 [HOSE.PPC] 30/07/2019 26.5 25.1 26.8 25.1 777.060 Bán
19 [HOSE.PPC] 29/07/2019 27.3 26.5 27.7 26.5 562.510 Bán
20 [HOSE.PPC] 26/07/2019 27.8 27.45 27.8 27.45 423.380 Bán