FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PPC] 15/12/2017 21.25 20.6 21.3 21.25 164.560 Theo dõi
2 [HOSE.PPC] 14/12/2017 20.3 20.3 20.6 20.6 141.930 Bán
3 [HOSE.PPC] 13/12/2017 20.5 20.2 21 20.2 297.870 Bán
4 [HOSE.PPC] 12/12/2017 20.8 19.7 21.2 20.4 474.960 Bán
5 [HOSE.PPC] 11/12/2017 21.25 20.9 22 20.9 212.220 Theo dõi
6 [HOSE.PPC] 08/12/2017 22.1 21.8 22.2 21.85 255.270 Theo dõi
7 [HOSE.PPC] 07/12/2017 23.4 22.9 23.5 23.05 226.530 Mua
8 [HOSE.PPC] 06/12/2017 23 22.8 23.4 23.4 379.330 Mua
9 [HOSE.PPC] 05/12/2017 24.1 23 24.1 23 296.360 Mua
10 [HOSE.PPC] 04/12/2017 24.25 23.7 24.3 24.1 869.670 Mua
11 [HOSE.PPC] 01/12/2017 24.2 23.7 24.7 24.25 679.510 Mua
12 [HOSE.PPC] 30/11/2017 23.5 23.45 24 23.55 515.660 Mua
13 [HOSE.PPC] 29/11/2017 22.7 22.7 23.6 23.35 765.740 Mua
14 [HOSE.PPC] 28/11/2017 22.2 22.1 22.5 22.5 409.090 Mua
15 [HOSE.PPC] 27/11/2017 21.7 21.5 22 22 329.120 Mua
16 [HOSE.PPC] 24/11/2017 21.85 21.6 22.2 21.8 457.500 Mua
17 [HOSE.PPC] 23/11/2017 22 21.75 22.3 21.85 266.090 Mua
18 [HOSE.PPC] 22/11/2017 21.45 21.45 22 22 377.630 Mua
19 [HOSE.PPC] 21/11/2017 21 20.8 21.5 21.15 180.020 Bán
20 [HOSE.PPC] 20/11/2017 21.45 21 21.45 21 390.230 Theo dõi