FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PPC] 23/03/2018 18.6 18.6 19.1 18.9 162.210 Theo dõi
2 [HOSE.PPC] 22/03/2018 18.9 18.65 19.15 18.7 261.760 Bán
3 [HOSE.PPC] 21/03/2018 18.8 18.75 19.1 18.9 221.150 Bán
4 [HOSE.PPC] 20/03/2018 18.8 18.8 18.95 18.8 99.950 Bán
5 [HOSE.PPC] 19/03/2018 18.85 18.8 19.2 18.85 153.040 Bán
6 [HOSE.PPC] 16/03/2018 19 18.8 19 19 184.620 Theo dõi
7 [HOSE.PPC] 15/03/2018 18.9 18.8 19.1 18.85 231.780 Bán
8 [HOSE.PPC] 14/03/2018 19.3 18.85 19.6 18.9 223.280 Bán
9 [HOSE.PPC] 13/03/2018 18.8 18.8 19.45 19.3 75.200 Theo dõi
10 [HOSE.PPC] 12/03/2018 18.8 18.75 19.1 18.8 153.040 Bán
11 [HOSE.PPC] 09/03/2018 19.1 18.8 19.1 18.85 495.830 Bán
12 [HOSE.PPC] 08/03/2018 18.95 18.75 19.1 18.8 414.860 Bán
13 [HOSE.PPC] 07/03/2018 19.1 18.8 19.3 18.95 324.110 Bán
14 [HOSE.PPC] 06/03/2018 19.4 19.1 19.4 19.1 278.720 Theo dõi
15 [HOSE.PPC] 05/03/2018 19.9 19.4 20.2 19.4 109.020 Theo dõi
16 [HOSE.PPC] 02/03/2018 19.4 19.3 19.9 19.9 45.070 Mua
17 [HOSE.PPC] 01/03/2018 19.5 19.35 19.6 19.4 148.150 Theo dõi
18 [HOSE.PPC] 28/02/2018 20.1 19.5 20.1 19.7 111.790 Theo dõi
19 [HOSE.PPC] 27/02/2018 19.8 19.4 20.1 20.1 186.040 Mua
20 [HOSE.PPC] 26/02/2018 20.5 19.7 20.5 19.8 68.040 Theo dõi