FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PPC] 22/03/2019 24.5 24.1 25.1 24.65 1.069.090 Theo dõi
2 [HOSE.PPC] 21/03/2019 26.35 24.05 26.35 24.05 1.081.670 Theo dõi
3 [HOSE.PPC] 20/03/2019 24.2 23.9 25.85 25.85 1.579.920 Mua
4 [HOSE.PPC] 19/03/2019 25.3 24.2 25.7 24.2 1.104.560 Theo dõi
5 [HOSE.PPC] 18/03/2019 26.1 25.3 26.2 25.3 1.296.020 Mua
6 [HOSE.PPC] 15/03/2019 25.4 25.2 26.1 26.1 1.136.030 Mua
7 [HOSE.PPC] 14/03/2019 25.6 25.4 26.4 25.6 743.380 Mua
8 [HOSE.PPC] 13/03/2019 26.25 25.6 27.15 25.6 1.646.540 Mua
9 [HOSE.PPC] 12/03/2019 24.3 24 25.6 25.6 1.907.020 Mua
10 [HOSE.PPC] 11/03/2019 23.9 23.75 24.35 23.95 527.580 Mua
11 [HOSE.PPC] 08/03/2019 23.95 23.4 23.95 23.7 388.780 Mua
12 [HOSE.PPC] 07/03/2019 23.8 23.8 24.5 23.95 974.140 Mua
13 [HOSE.PPC] 06/03/2019 24 23.6 24.35 23.95 339.590 Mua
14 [HOSE.PPC] 05/03/2019 22.9 22.8 24 24 837.690 Mua
15 [HOSE.PPC] 04/03/2019 24 22.8 24.45 22.9 1.231.850 Theo dõi
16 [HOSE.PPC] 01/03/2019 23.7 23.5 24.3 24 302.140 Mua
17 [HOSE.PPC] 28/02/2019 24.4 23.7 24.65 23.7 615.280 Mua
18 [HOSE.PPC] 27/02/2019 24.3 24.2 24.9 24.8 739.490 Theo dõi
19 [HOSE.PPC] 26/02/2019 23 23 24.4 24.3 1.134.690 Theo dõi
20 [HOSE.PPC] 25/02/2019 23.25 22.9 23.4 23.1 339.730 Theo dõi