FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PPC] 17/07/2018 17.1 17.1 17.4 17.3 75.550 Mua
2 [HOSE.PPC] 16/07/2018 17 17 17.3 17.2 137.970 Theo dõi
3 [HOSE.PPC] 13/07/2018 17 16.9 17.2 17 41.130 Theo dõi
4 [HOSE.PPC] 12/07/2018 16.9 16.9 17.25 16.9 60.050 Bán
5 [HOSE.PPC] 11/07/2018 16.95 16.9 17.4 16.9 61.120 Bán
6 [HOSE.PPC] 10/07/2018 17.2 16.95 17.45 16.95 258.590 Bán
7 [HOSE.PPC] 09/07/2018 17.4 17 17.5 17.05 255.910 Bán
8 [HOSE.PPC] 06/07/2018 17 17 17.3 17.2 44.830 Theo dõi
9 [HOSE.PPC] 05/07/2018 17 16.95 17.6 17 237.190 Theo dõi
10 [HOSE.PPC] 04/07/2018 17.45 17 17.45 17.35 148.120 Theo dõi
11 [HOSE.PPC] 03/07/2018 17.05 16.6 17.3 17.1 201.190 Theo dõi
12 [HOSE.PPC] 02/07/2018 17.6 17 18 17 310.140 Theo dõi
13 [HOSE.PPC] 29/06/2018 17.7 17.6 18.2 17.6 359.300 Mua
14 [HOSE.PPC] 28/06/2018 17.75 17.5 17.8 17.6 223.760 Mua
15 [HOSE.PPC] 27/06/2018 17.6 17.55 17.8 17.75 175.150 Mua
16 [HOSE.PPC] 26/06/2018 17.3 17.25 17.8 17.6 238.760 Mua
17 [HOSE.PPC] 25/06/2018 17.2 17 17.3 17.3 162.240 Theo dõi
18 [HOSE.PPC] 22/06/2018 17.3 17 17.3 17 160.920 Bán
19 [HOSE.PPC] 21/06/2018 17.15 16.9 17.15 17 89.200 Bán
20 [HOSE.PPC] 20/06/2018 16.85 16.7 16.9 16.7 496.340 Bán