FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PPC] 15/01/2019 19.55 19.3 19.7 19.35 225.550 Mua
2 [HOSE.PPC] 14/01/2019 19.35 19.15 19.8 19.55 357.600 Mua
3 [HOSE.PPC] 11/01/2019 19.05 19.05 19.45 19.35 357.260 Mua
4 [HOSE.PPC] 10/01/2019 19.2 19 19.2 19.05 352.980 Mua
5 [HOSE.PPC] 09/01/2019 19 18.95 19.4 18.95 211.710 Mua
6 [HOSE.PPC] 08/01/2019 18.65 18.6 19.5 18.8 390.980 Mua
7 [HOSE.PPC] 07/01/2019 18.2 18.2 18.55 18.55 290.930 Mua
8 [HOSE.PPC] 04/01/2019 18 17.7 18.1 18.1 33.520 Theo dõi
9 [HOSE.PPC] 03/01/2019 18.1 18 18.2 18 180.760 Bán
10 [HOSE.PPC] 02/01/2019 18.1 18 18.45 18.1 186.790 Bán
11 [HOSE.PPC] 28/12/2018 18.1 18 18.25 18.1 180.650 Bán
12 [HOSE.PPC] 27/12/2018 18 17.95 18.1 17.95 67.220 Bán
13 [HOSE.PPC] 26/12/2018 17.75 17.75 18 17.75 51.820 Bán
14 [HOSE.PPC] 25/12/2018 17.8 17.6 18 17.75 217.110 Bán
15 [HOSE.PPC] 24/12/2018 18 18 18.2 18 218.280 Bán
16 [HOSE.PPC] 21/12/2018 18.2 18 18.2 18.1 102.170 Bán
17 [HOSE.PPC] 20/12/2018 18.2 18 18.2 18.15 88.050 Bán
18 [HOSE.PPC] 19/12/2018 18.05 17.9 18.1 18 121.420 Bán
19 [HOSE.PPC] 18/12/2018 18.2 18 18.2 18.05 219.090 Bán
20 [HOSE.PPC] 17/12/2018 18.3 18.2 18.35 18.25 265.410 Bán