FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PPC] 20/11/2018 18.35 18.35 18.7 18.55 320.660 Mua
2 [HOSE.PPC] 19/11/2018 18.2 18.2 18.5 18.4 64.370 Mua
3 [HOSE.PPC] 16/11/2018 18.45 18.2 18.5 18.4 176.250 Mua
4 [HOSE.PPC] 15/11/2018 18.05 18.05 18.35 18.2 116.720 Theo dõi
5 [HOSE.PPC] 14/11/2018 18.15 18.15 18.4 18.15 347.330 Theo dõi
6 [HOSE.PPC] 13/11/2018 18 18 18.2 18.15 127.360 Theo dõi
7 [HOSE.PPC] 12/11/2018 18.05 18 18.3 18.2 355.180 Theo dõi
8 [HOSE.PPC] 09/11/2018 18.65 18.3 18.65 18.3 224.660 Mua
9 [HOSE.PPC] 08/11/2018 18.4 18.35 18.65 18.55 129.440 Mua
10 [HOSE.PPC] 07/11/2018 18.35 18.2 18.4 18.35 285.030 Mua
11 [HOSE.PPC] 06/11/2018 18.1 18.1 18.35 18.2 266.220 Mua
12 [HOSE.PPC] 05/11/2018 18 17.8 18.2 18.1 95.640 Theo dõi
13 [HOSE.PPC] 02/11/2018 17.6 17.6 17.95 17.9 277.650 Theo dõi
14 [HOSE.PPC] 01/11/2018 17.9 17.6 17.9 17.6 258.390 Bán
15 [HOSE.PPC] 31/10/2018 17.55 17.4 17.8 17.8 230.360 Bán
16 [HOSE.PPC] 30/10/2018 17 17 17.5 17.05 215.570 Bán
17 [HOSE.PPC] 29/10/2018 17.1 16.85 17.2 16.9 686.480 Bán
18 [HOSE.PPC] 26/10/2018 17.6 17.15 17.6 17.15 633.990 Bán
19 [HOSE.PPC] 25/10/2018 16.8 16.8 17.45 17.2 378.240 Bán
20 [HOSE.PPC] 24/10/2018 17.8 17.5 18.05 17.5 456.370 Bán