FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PPC] 20/09/2018 18.5 18.5 18.9 18.75 360.640 Mua
2 [HOSE.PPC] 19/09/2018 18.7 18.45 18.7 18.5 111.250 Mua
3 [HOSE.PPC] 18/09/2018 18.5 18.2 18.7 18.7 156.330 Mua
4 [HOSE.PPC] 17/09/2018 18.75 18.35 18.75 18.5 224.800 Mua
5 [HOSE.PPC] 14/09/2018 18.95 18.6 18.95 18.75 155.000 Mua
6 [HOSE.PPC] 13/09/2018 18.35 18.35 18.9 18.8 434.920 Mua
7 [HOSE.PPC] 12/09/2018 18.5 18.3 18.5 18.4 158.080 Mua
8 [HOSE.PPC] 11/09/2018 17.95 17.95 18.4 18.4 308.850 Mua
9 [HOSE.PPC] 10/09/2018 18 17.95 18.1 17.95 66.310 Bán
10 [HOSE.PPC] 07/09/2018 17.9 17.9 18.05 17.95 69.020 Bán
11 [HOSE.PPC] 06/09/2018 18.2 17.95 18.2 17.95 113.700 Bán
12 [HOSE.PPC] 05/09/2018 18.2 18 18.2 18.1 397.590 Bán
13 [HOSE.PPC] 04/09/2018 18.4 18.1 18.4 18.1 95.230 Bán
14 [HOSE.PPC] 31/08/2018 18.25 18.15 18.35 18.2 64.360 Theo dõi
15 [HOSE.PPC] 30/08/2018 18.2 18.1 18.25 18.25 182.690 Theo dõi
16 [HOSE.PPC] 29/08/2018 18.4 18.1 18.4 18.2 127.560 Theo dõi
17 [HOSE.PPC] 28/08/2018 18.2 18.1 18.45 18.4 107.590 Mua
18 [HOSE.PPC] 27/08/2018 18.25 18.15 18.45 18.3 148.480 Mua
19 [HOSE.PPC] 24/08/2018 18.45 18.2 18.45 18.3 99.430 Mua
20 [HOSE.PPC] 23/08/2018 18.5 18.3 18.5 18.35 129.110 Mua