FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PPC] 25/05/2018 18.6 18.3 18.6 18.3 165.100 Bán
2 [HOSE.PPC] 24/05/2018 18.8 18.35 18.8 18.35 129.770 Bán
3 [HOSE.PPC] 23/05/2018 18.45 18.2 18.5 18.5 88.690 Theo dõi
4 [HOSE.PPC] 22/05/2018 18.6 18.3 18.7 18.45 176.070 Bán
5 [HOSE.PPC] 21/05/2018 18.7 18.45 18.7 18.45 285.080 Bán
6 [HOSE.PPC] 18/05/2018 18.7 18.35 18.8 18.4 277.850 Bán
7 [HOSE.PPC] 17/05/2018 18.3 18.3 19 18.7 87.550 Mua
8 [HOSE.PPC] 16/05/2018 18.8 18.3 18.8 18.3 119.790 Bán
9 [HOSE.PPC] 15/05/2018 18.5 18.1 18.7 18.6 374.510 Theo dõi
10 [HOSE.PPC] 14/05/2018 18.6 18.4 19 18.7 45.770 Mua
11 [HOSE.PPC] 11/05/2018 18.4 18 18.5 18.5 109.630 Bán
12 [HOSE.PPC] 10/05/2018 19 18.4 19 18.4 45.670 Bán
13 [HOSE.PPC] 09/05/2018 19 18.4 19 18.9 31.970 Theo dõi
14 [HOSE.PPC] 08/05/2018 18.85 18.6 19.1 19 47.900 Theo dõi
15 [HOSE.PPC] 07/05/2018 18.3 18.25 19.4 18.8 85.400 Bán
16 [HOSE.PPC] 04/05/2018 18.3 18.2 18.5 18.25 124.840 Bán
17 [HOSE.PPC] 03/05/2018 18.05 18 18.35 18.35 123.270 Bán
18 [HOSE.PPC] 02/05/2018 18.05 18 18.4 18.05 159.730 Bán
19 [HOSE.PPC] 27/04/2018 18.3 18 18.5 18.4 48.590 Bán
20 [HOSE.PPC] 26/04/2018 18.7 18.3 18.8 18.3 102.830 Bán