FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PPC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PPC] 16/05/2019 29 28.75 29.35 28.75 610.370 Mua
2 [HOSE.PPC] 15/05/2019 29.3 28.9 29.3 29 519.210 Mua
3 [HOSE.PPC] 14/05/2019 28.8 28.6 29.3 29.3 621.430 Mua
4 [HOSE.PPC] 13/05/2019 28 27.9 29.2 29.2 1.115.510 Mua
5 [HOSE.PPC] 10/05/2019 27.8 27.3 28 27.95 691.450 Mua
6 [HOSE.PPC] 09/05/2019 28 27.6 28.15 27.6 758.650 Mua
7 [HOSE.PPC] 08/05/2019 27.8 27.65 28.3 28 830.030 Mua
8 [HOSE.PPC] 07/05/2019 27 27 28.1 28 584.110 Mua
9 [HOSE.PPC] 06/05/2019 28.05 27 28.05 27 1.416.320 Mua
10 [HOSE.PPC] 03/05/2019 28.3 27.9 28.85 28.5 816.310 Mua
11 [HOSE.PPC] 02/05/2019 28.2 27.5 28.5 28.4 943.320 Mua
12 [HOSE.PPC] 26/04/2019 27 26.8 28.2 28.2 755.720 Mua
13 [HOSE.PPC] 25/04/2019 26.8 26.7 27.9 27 840.780 Mua
14 [HOSE.PPC] 24/04/2019 27.5 26.8 27.5 27 802.810 Mua
15 [HOSE.PPC] 23/04/2019 26.25 26.1 27.25 27.2 2.112.700 Mua
16 [HOSE.PPC] 22/04/2019 25.25 25.25 26.5 26 987.260 Mua
17 [HOSE.PPC] 19/04/2019 25.85 25 25.85 25.25 302.570 Mua
18 [HOSE.PPC] 18/04/2019 25.7 25.35 26.2 25.6 489.210 Mua
19 [HOSE.PPC] 17/04/2019 25.45 25.4 26.7 25.55 1.215.340 Mua
20 [HOSE.PPC] 16/04/2019 24.65 24.35 25.7 25.45 878.650 Mua