FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PPI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PPI] 25/05/2018 1.17 1.13 1.2 1.16 170.720 Theo dõi
2 [HOSE.PPI] 24/05/2018 1.16 1.16 1.16 1.16 72.910 Theo dõi
3 [HOSE.PPI] 23/05/2018 1.16 1.13 1.16 1.16 198.130 Mua
4 [HOSE.PPI] 22/05/2018 1.15 1.13 1.17 1.13 193.340 Bán
5 [HOSE.PPI] 21/05/2018 1.17 1.15 1.17 1.15 62.160 Bán
6 [HOSE.PPI] 18/05/2018 1.15 1.14 1.17 1.17 109.010 Theo dõi
7 [HOSE.PPI] 17/05/2018 1.17 1.15 1.17 1.16 102.530 Theo dõi
8 [HOSE.PPI] 16/05/2018 1.18 1.16 1.19 1.17 64.210 Theo dõi
9 [HOSE.PPI] 15/05/2018 1.15 1.14 1.17 1.17 71.190 Theo dõi
10 [HOSE.PPI] 14/05/2018 1.13 1.13 1.16 1.14 49.560 Bán
11 [HOSE.PPI] 11/05/2018 1.12 1.12 1.16 1.13 57.900 Bán
12 [HOSE.PPI] 10/05/2018 1.19 1.13 1.19 1.14 70.140 Bán
13 [HOSE.PPI] 09/05/2018 1.21 1.13 1.21 1.18 276.450 Theo dõi
14 [HOSE.PPI] 08/05/2018 1.16 1.15 1.2 1.19 73.180 Theo dõi
15 [HOSE.PPI] 07/05/2018 1.15 1.12 1.18 1.16 178.310 Bán
16 [HOSE.PPI] 04/05/2018 1.1 1.1 1.2 1.15 35.120 Theo dõi
17 [HOSE.PPI] 03/05/2018 1.16 1.1 1.16 1.15 33.930 Theo dõi
18 [HOSE.PPI] 02/05/2018 1.17 1.08 1.19 1.17 261.850 Theo dõi
19 [HOSE.PPI] 27/04/2018 1.2 1.12 1.2 1.15 78.080 Theo dõi
20 [HOSE.PPI] 26/04/2018 1.3 1.2 1.3 1.2 176.770 Theo dõi