FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PPI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PPI] 23/03/2018 1.51 1.49 1.53 1.5 164.530 Bán
2 [HOSE.PPI] 22/03/2018 1.54 1.53 1.55 1.53 117.690 Bán
3 [HOSE.PPI] 21/03/2018 1.51 1.5 1.53 1.53 61.490 Theo dõi
4 [HOSE.PPI] 20/03/2018 1.6 1.49 1.61 1.49 436.050 Theo dõi
5 [HOSE.PPI] 19/03/2018 1.59 1.55 1.62 1.59 79.970 Theo dõi
6 [HOSE.PPI] 16/03/2018 1.59 1.5 1.65 1.59 117.270 Theo dõi
7 [HOSE.PPI] 15/03/2018 1.58 1.52 1.63 1.58 256.940 Theo dõi
8 [HOSE.PPI] 14/03/2018 1.66 1.59 1.68 1.6 200.720 Mua
9 [HOSE.PPI] 13/03/2018 1.73 1.65 1.73 1.67 178.580 Mua
10 [HOSE.PPI] 12/03/2018 1.68 1.6 1.71 1.68 975.230 Mua
11 [HOSE.PPI] 09/03/2018 1.56 1.56 1.62 1.6 173.370 Theo dõi
12 [HOSE.PPI] 08/03/2018 1.54 1.53 1.56 1.54 113.370 Theo dõi
13 [HOSE.PPI] 07/03/2018 1.5 1.5 1.57 1.51 207.550 Theo dõi
14 [HOSE.PPI] 06/03/2018 1.5 1.49 1.5 1.5 85.060 Bán
15 [HOSE.PPI] 05/03/2018 1.52 1.49 1.52 1.5 233.430 Bán
16 [HOSE.PPI] 02/03/2018 1.49 1.49 1.53 1.5 238.390 Bán
17 [HOSE.PPI] 01/03/2018 1.53 1.49 1.54 1.49 125.550 Bán
18 [HOSE.PPI] 28/02/2018 1.5 1.5 1.56 1.52 247.090 Bán
19 [HOSE.PPI] 27/02/2018 1.5 1.49 1.53 1.5 283.150 Bán
20 [HOSE.PPI] 26/02/2018 1.55 1.5 1.56 1.5 497.740 Bán