FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PPI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PPI] 20/11/2018 1.05 1.03 1.07 1.07 25.510 Theo dõi
2 [HOSE.PPI] 19/11/2018 1.05 1.03 1.06 1.05 57.860 Bán
3 [HOSE.PPI] 16/11/2018 1.04 1.03 1.06 1.05 74.270 Bán
4 [HOSE.PPI] 15/11/2018 1.03 1.03 1.06 1.04 34.070 Bán
5 [HOSE.PPI] 14/11/2018 1.04 1.04 1.07 1.06 13.770 Bán
6 [HOSE.PPI] 13/11/2018 1.05 1.04 1.07 1.06 37.140 Bán
7 [HOSE.PPI] 12/11/2018 1.09 1.06 1.09 1.07 13.580 Bán
8 [HOSE.PPI] 09/11/2018 1.08 1.07 1.11 1.09 122.800 Bán
9 [HOSE.PPI] 08/11/2018 1.1 1.08 1.13 1.09 56.320 Bán
10 [HOSE.PPI] 07/11/2018 1.1 1.07 1.1 1.07 72.010 Bán
11 [HOSE.PPI] 06/11/2018 1.1 1.08 1.1 1.09 89.290 Bán
12 [HOSE.PPI] 05/11/2018 1.11 1.1 1.13 1.1 31.160 Bán
13 [HOSE.PPI] 02/11/2018 1.11 1.08 1.12 1.09 139.480 Bán
14 [HOSE.PPI] 01/11/2018 1.13 1.09 1.13 1.09 21.500 Bán
15 [HOSE.PPI] 31/10/2018 1.12 1.09 1.12 1.12 60.690 Bán
16 [HOSE.PPI] 30/10/2018 1.11 1.08 1.15 1.09 103.740 Bán
17 [HOSE.PPI] 29/10/2018 1.13 1.12 1.14 1.14 29.940 Bán
18 [HOSE.PPI] 26/10/2018 1.16 1.12 1.17 1.13 35.920 Bán
19 [HOSE.PPI] 25/10/2018 1.13 1.1 1.2 1.16 188.550 Bán
20 [HOSE.PPI] 24/10/2018 1.14 1.09 1.17 1.17 107.570 Bán