FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PPI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PPI] 13/07/2018 1.15 1.13 1.16 1.14 71.870 Bán
2 [HOSE.PPI] 12/07/2018 1.13 1.12 1.17 1.13 99.760 Bán
3 [HOSE.PPI] 11/07/2018 1.18 1.13 1.18 1.18 123.240 Bán
4 [HOSE.PPI] 10/07/2018 1.19 1.16 1.19 1.18 83.120 Bán
5 [HOSE.PPI] 09/07/2018 1.17 1.17 1.2 1.17 33.170 Bán
6 [HOSE.PPI] 06/07/2018 1.15 1.15 1.19 1.19 78.110 Bán
7 [HOSE.PPI] 05/07/2018 1.18 1.15 1.19 1.15 219.910 Bán
8 [HOSE.PPI] 04/07/2018 1.22 1.17 1.22 1.18 66.750 Bán
9 [HOSE.PPI] 03/07/2018 1.25 1.18 1.25 1.21 523.030 Bán
10 [HOSE.PPI] 02/07/2018 1.31 1.26 1.31 1.26 137.460 Bán
11 [HOSE.PPI] 29/06/2018 1.33 1.32 1.36 1.35 80.130 Bán
12 [HOSE.PPI] 28/06/2018 1.38 1.33 1.39 1.34 120.400 Bán
13 [HOSE.PPI] 27/06/2018 1.35 1.35 1.41 1.39 101.010 Mua
14 [HOSE.PPI] 26/06/2018 1.38 1.36 1.41 1.4 79.840 Mua
15 [HOSE.PPI] 25/06/2018 1.34 1.34 1.44 1.4 136.180 Mua
16 [HOSE.PPI] 22/06/2018 1.34 1.32 1.37 1.35 31.540 Mua
17 [HOSE.PPI] 21/06/2018 1.35 1.31 1.38 1.35 57.550 Mua
18 [HOSE.PPI] 20/06/2018 1.34 1.29 1.42 1.35 375.410 Mua
19 [HOSE.PPI] 19/06/2018 1.45 1.38 1.45 1.38 188.680 Mua
20 [HOSE.PPI] 18/06/2018 1.58 1.48 1.58 1.48 143.630 Mua