FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PPI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PPI] 15/01/2019 0.77 0.75 0.78 0.77 47.510 Bán
2 [HOSE.PPI] 14/01/2019 0.76 0.75 0.78 0.75 50.520 Quá bán
3 [HOSE.PPI] 11/01/2019 0.76 0.75 0.78 0.76 64.370 Quá bán
4 [HOSE.PPI] 10/01/2019 0.8 0.75 0.8 0.75 138.200 Quá bán
5 [HOSE.PPI] 09/01/2019 0.81 0.78 0.81 0.79 31.850 Quá bán
6 [HOSE.PPI] 08/01/2019 0.82 0.8 0.82 0.81 27.970 Bán
7 [HOSE.PPI] 07/01/2019 0.81 0.79 0.83 0.82 224.360 Bán
8 [HOSE.PPI] 04/01/2019 0.84 0.79 0.84 0.84 131.780 Bán
9 [HOSE.PPI] 03/01/2019 0.88 0.82 0.88 0.84 177.210 Bán
10 [HOSE.PPI] 02/01/2019 0.88 0.87 0.89 0.88 68.090 Bán
11 [HOSE.PPI] 28/12/2018 0.88 0.87 0.89 0.89 39.950 Bán
12 [HOSE.PPI] 27/12/2018 0.91 0.87 0.93 0.87 62.380 Bán
13 [HOSE.PPI] 26/12/2018 0.91 0.88 0.93 0.91 66.080 Bán
14 [HOSE.PPI] 25/12/2018 0.94 0.89 0.94 0.9 191.310 Bán
15 [HOSE.PPI] 24/12/2018 0.95 0.93 0.99 0.95 82.630 Bán
16 [HOSE.PPI] 21/12/2018 0.97 0.93 0.97 0.95 87.820 Bán
17 [HOSE.PPI] 20/12/2018 0.97 0.95 0.99 0.95 60.850 Bán
18 [HOSE.PPI] 19/12/2018 1 0.96 1 0.97 140.750 Bán
19 [HOSE.PPI] 18/12/2018 1 0.99 1.03 0.99 101.270 Bán
20 [HOSE.PPI] 17/12/2018 1.04 1.01 1.05 1.01 103.800 Bán