FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PTB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PTB] 22/03/2019 61.2 61.2 62.8 62.8 140.770 Theo dõi
2 [HOSE.PTB] 21/03/2019 61.4 61.2 62.8 61.2 173.990 Bán
3 [HOSE.PTB] 20/03/2019 62.2 61 62.2 61.2 200.730 Bán
4 [HOSE.PTB] 19/03/2019 64.1 59.9 64.1 62.2 181.910 Theo dõi
5 [HOSE.PTB] 18/03/2019 62.9 62.9 63.8 63.8 41.430 Mua
6 [HOSE.PTB] 15/03/2019 63.7 62.6 63.8 62.9 93.280 Theo dõi
7 [HOSE.PTB] 14/03/2019 64.5 63 64.5 63.9 101.760 Mua
8 [HOSE.PTB] 13/03/2019 64.9 63.9 64.9 63.9 84.270 Mua
9 [HOSE.PTB] 12/03/2019 64.5 63.9 64.9 64.5 158.630 Mua
10 [HOSE.PTB] 11/03/2019 63.7 62.9 64.7 63.6 336.440 Mua
11 [HOSE.PTB] 08/03/2019 63.1 63 64 63.7 69.090 Mua
12 [HOSE.PTB] 07/03/2019 63.9 63.5 64 63.5 49.510 Mua
13 [HOSE.PTB] 06/03/2019 64.3 62.8 64.3 63.5 101.360 Mua
14 [HOSE.PTB] 05/03/2019 64 63.5 64.4 63.9 90.010 Mua
15 [HOSE.PTB] 04/03/2019 63.5 63.5 64.5 63.9 136.200 Mua
16 [HOSE.PTB] 01/03/2019 62.3 62.3 63.7 63.5 114.610 Mua
17 [HOSE.PTB] 28/02/2019 62.7 61.8 63.5 62.2 141.220 Mua
18 [HOSE.PTB] 27/02/2019 62.8 62 64 62.8 212.650 Mua
19 [HOSE.PTB] 26/02/2019 62 61.9 63 62 113.480 Mua
20 [HOSE.PTB] 25/02/2019 61 61 62.5 62 166.950 Mua