FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PTB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PTB] 25/05/2018 96.8 92.5 96.8 94 17.830 Bán
2 [HOSE.PTB] 24/05/2018 93.5 93 96.4 93 27.270 Bán
3 [HOSE.PTB] 23/05/2018 95.9 93 95.9 94.9 5.010 Theo dõi
4 [HOSE.PTB] 22/05/2018 95 93 96 94.9 30.830 Theo dõi
5 [HOSE.PTB] 21/05/2018 95.5 94.5 97 96.5 49.110 Mua
6 [HOSE.PTB] 18/05/2018 96.7 94.5 96.8 96 8.460 Mua
7 [HOSE.PTB] 17/05/2018 97.5 95.6 99 96.9 46.870 Mua
8 [HOSE.PTB] 16/05/2018 98.5 95.6 98.5 95.6 3.620 Theo dõi
9 [HOSE.PTB] 15/05/2018 96 95 98 97.9 56.770 Mua
10 [HOSE.PTB] 14/05/2018 97 94 97 95 44.830 Theo dõi
11 [HOSE.PTB] 11/05/2018 96 93.5 96 94.8 13.730 Theo dõi
12 [HOSE.PTB] 10/05/2018 95 94 97 95 37.920 Bán
13 [HOSE.PTB] 09/05/2018 98.2 95 98.2 97 10.530 Theo dõi
14 [HOSE.PTB] 08/05/2018 99.7 96.5 99.7 97.5 7.560 Theo dõi
15 [HOSE.PTB] 07/05/2018 94.9 94.6 98 97 30.270 Theo dõi
16 [HOSE.PTB] 04/05/2018 94.8 93.5 94.9 94.8 13.710 Bán
17 [HOSE.PTB] 03/05/2018 93.9 90.5 94.9 94.5 52.240 Bán
18 [HOSE.PTB] 02/05/2018 91.3 90 93 91.3 136.230 Bán
19 [HOSE.PTB] 27/04/2018 86.6 86.6 94 90.2 26.160 Bán
20 [HOSE.PTB] 26/04/2018 95.5 89 95.5 89.2 127.490 Bán