FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PTB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PTB] 23/03/2018 104.5 103.7 105.4 104 28.760 Bán
2 [HOSE.PTB] 22/03/2018 105 105 106.5 105.5 22.810 Bán
3 [HOSE.PTB] 21/03/2018 106 104.5 106.3 104.9 73.190 Bán
4 [HOSE.PTB] 20/03/2018 107 105.1 107.8 105.1 49.380 Bán
5 [HOSE.PTB] 19/03/2018 107.5 107 110 107.5 63.510 Bán
6 [HOSE.PTB] 16/03/2018 107.9 106.1 110 107.9 37.390 Bán
7 [HOSE.PTB] 15/03/2018 111.5 106.5 111.5 106.5 52.650 Bán
8 [HOSE.PTB] 14/03/2018 114 108 114 111.5 19.260 Bán
9 [HOSE.PTB] 13/03/2018 126.5 124.3 126.5 125.5 84.910 Theo dõi
10 [HOSE.PTB] 12/03/2018 126 125 126.5 126 78.160 Theo dõi
11 [HOSE.PTB] 09/03/2018 124.5 124 125.5 125 36.820 Theo dõi
12 [HOSE.PTB] 08/03/2018 123 123 124.5 123.8 32.090 Theo dõi
13 [HOSE.PTB] 07/03/2018 123 122.7 125 122.9 33.310 Bán
14 [HOSE.PTB] 06/03/2018 122 122 123.3 122.7 19.540 Bán
15 [HOSE.PTB] 05/03/2018 124 122 124 122.5 44.550 Bán
16 [HOSE.PTB] 02/03/2018 124.5 122.3 124.5 123.5 46.940 Bán
17 [HOSE.PTB] 01/03/2018 125.5 124.5 125.5 124.5 26.120 Bán
18 [HOSE.PTB] 28/02/2018 125.1 125 127.5 125.5 47.950 Bán
19 [HOSE.PTB] 27/02/2018 122.9 121.6 125 125 71.740 Bán
20 [HOSE.PTB] 26/02/2018 125.1 121.1 125.1 121.5 63.190 Bán