FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PTB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PTB] 15/01/2019 58.8 58.5 58.9 58.6 47.300 Bán
2 [HOSE.PTB] 14/01/2019 59.1 58.5 59.1 58.9 41.250 Bán
3 [HOSE.PTB] 11/01/2019 59.6 59 59.8 59.1 50.980 Bán
4 [HOSE.PTB] 10/01/2019 60 59.5 60 59.6 22.910 Bán
5 [HOSE.PTB] 09/01/2019 61.2 59.6 61.2 60 26.850 Bán
6 [HOSE.PTB] 08/01/2019 59.6 59.5 59.6 59.6 30.340 Bán
7 [HOSE.PTB] 07/01/2019 59.5 59.4 59.9 59.6 35.730 Bán
8 [HOSE.PTB] 04/01/2019 58.5 57 59.8 59 66.370 Bán
9 [HOSE.PTB] 03/01/2019 59.6 57 60 59 145.120 Bán
10 [HOSE.PTB] 02/01/2019 59.6 59.6 61.5 59.6 33.350 Bán
11 [HOSE.PTB] 28/12/2018 61 61 61.6 61 66.760 Bán
12 [HOSE.PTB] 27/12/2018 61.9 60.4 61.9 61.5 81.940 Bán
13 [HOSE.PTB] 26/12/2018 60.1 59.5 61.4 59.5 64.860 Bán
14 [HOSE.PTB] 25/12/2018 60 59 60.7 60.5 175.670 Bán
15 [HOSE.PTB] 24/12/2018 62 61.5 62.8 61.5 82.340 Bán
16 [HOSE.PTB] 21/12/2018 62.1 61.5 62.4 62 101.860 Bán
17 [HOSE.PTB] 20/12/2018 62.2 62.1 62.7 62.5 44.280 Theo dõi
18 [HOSE.PTB] 19/12/2018 62.5 62 63.7 62.7 99.360 Theo dõi
19 [HOSE.PTB] 18/12/2018 63 62.1 63.7 62.5 166.690 Theo dõi
20 [HOSE.PTB] 17/12/2018 64.1 64 64.6 64.1 123.140 Mua