FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PTB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PTB] 13/07/2018 55.4 55.3 55.5 55.4 37.540 Quá bán
2 [HOSE.PTB] 12/07/2018 55.4 54.5 55.5 55.4 31.620 Quá bán
3 [HOSE.PTB] 11/07/2018 54.3 54.3 55.3 54.9 72.400 Quá bán
4 [HOSE.PTB] 10/07/2018 55.4 54.8 55.5 55.4 16.890 Quá bán
5 [HOSE.PTB] 09/07/2018 54.9 54.3 55.5 55.4 187.290 Quá bán
6 [HOSE.PTB] 06/07/2018 54.8 54 55.2 54.9 140.850 Quá bán
7 [HOSE.PTB] 05/07/2018 55 54.5 55.7 54.8 134.220 Quá bán
8 [HOSE.PTB] 04/07/2018 55 54.1 55.8 55 72.510 Quá bán
9 [HOSE.PTB] 03/07/2018 55.5 54.1 56 55.9 49.590 Quá bán
10 [HOSE.PTB] 02/07/2018 56 53.5 56 55.9 104.130 Quá bán
11 [HOSE.PTB] 29/06/2018 55.5 53 57 56 40.360 Quá bán
12 [HOSE.PTB] 28/06/2018 59 54 59 55.9 165.220 Quá bán
13 [HOSE.PTB] 27/06/2018 59.4 58 61.9 58 44.470 Quá bán
14 [HOSE.PTB] 26/06/2018 93.5 90 93.5 90 80.650 Bán
15 [HOSE.PTB] 25/06/2018 91.1 90 93 92.5 171.720 Bán
16 [HOSE.PTB] 22/06/2018 90 89.4 90.5 90 36.570 Bán
17 [HOSE.PTB] 21/06/2018 92.1 89.1 93 90 59.960 Bán
18 [HOSE.PTB] 20/06/2018 91.5 90 93 92 32.960 Bán
19 [HOSE.PTB] 19/06/2018 95 92 97 92 18.350 Bán
20 [HOSE.PTB] 18/06/2018 98.2 93.5 98.2 97.4 66.420 Mua