FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PTB
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PTB] 25/06/2019 67.4 66.4 67.4 66.5 178.500 Theo dõi
2 [HOSE.PTB] 24/06/2019 68.5 67.5 68.6 67.5 74.570 Mua
3 [HOSE.PTB] 21/06/2019 67.8 67.8 68.7 67.8 56.540 Mua
4 [HOSE.PTB] 20/06/2019 68.1 68 69.3 68.2 141.140 Mua
5 [HOSE.PTB] 19/06/2019 68.6 68.1 69.5 68.6 107.050 Mua
6 [HOSE.PTB] 18/06/2019 67.4 67 68.3 68.3 129.320 Mua
7 [HOSE.PTB] 17/06/2019 68 67 68.5 67.4 89.960 Mua
8 [HOSE.PTB] 14/06/2019 68 67.6 69.2 68 82.480 Mua
9 [HOSE.PTB] 13/06/2019 67.1 67.1 69.5 68 199.150 Mua
10 [HOSE.PTB] 12/06/2019 68.6 67.6 69 67.6 150.190 Mua
11 [HOSE.PTB] 11/06/2019 67 67 69.4 68.6 375.100 Mua
12 [HOSE.PTB] 10/06/2019 64.7 64.3 66.8 66.6 343.590 Mua
13 [HOSE.PTB] 07/06/2019 63.7 63.7 64.3 64.3 42.180 Theo dõi
14 [HOSE.PTB] 06/06/2019 63.9 63.6 64.4 63.7 83.780 Bán
15 [HOSE.PTB] 05/06/2019 64 63.6 64.1 63.6 31.640 Theo dõi
16 [HOSE.PTB] 04/06/2019 63 62.8 64 63.5 66.240 Theo dõi
17 [HOSE.PTB] 03/06/2019 64.2 62.9 64.4 63 233.080 Theo dõi
18 [HOSE.PTB] 31/05/2019 65 64.4 65.1 64.4 159.130 Mua
19 [HOSE.PTB] 30/05/2019 65.9 64.8 66 65.6 56.720 Mua
20 [HOSE.PTB] 29/05/2019 66.7 65.6 66.7 65.7 102.030 Mua