FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PTC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PTC] 18/09/2018 6.04 6.04 6.06 6.06 5.360 Theo dõi
2 [HOSE.PTC] 17/09/2018 5.9 5.9 6.49 6.49 12.290 Mua
3 [HOSE.PTC] 14/09/2018 6.47 6 6.47 6.25 1.250 Mua
4 [HOSE.PTC] 12/09/2018 6.1 5.9 6.1 6.06 3.850 Bán
5 [HOSE.PTC] 10/09/2018 6.47 6.06 6.92 6.06 50 Bán
6 [HOSE.PTC] 07/09/2018 6.3 6.01 6.49 6.49 4.090 Mua
7 [HOSE.PTC] 06/09/2018 5.8 5.8 6.09 6.09 13.220 Bán
8 [HOSE.PTC] 05/09/2018 6.1 5.7 6.26 5.7 240 Bán
9 [HOSE.PTC] 04/09/2018 6.12 6.01 6.28 6.1 21.380 Theo dõi
10 [HOSE.PTC] 31/08/2018 6.14 6.14 6.28 6.28 20 Mua
11 [HOSE.PTC] 30/08/2018 6.13 6.13 6.16 6.15 560 Theo dõi
12 [HOSE.PTC] 29/08/2018 6.13 6.13 6.58 6.13 570 Theo dõi
13 [HOSE.PTC] 28/08/2018 6.29 5.9 6.71 6.59 11.160 Mua
14 [HOSE.PTC] 27/08/2018 6.1 6.1 6.29 6.29 10.450 Mua
15 [HOSE.PTC] 24/08/2018 6.1 6 6.19 6.19 1.650 Mua
16 [HOSE.PTC] 23/08/2018 6.1 6.1 6.1 6.1 20 Theo dõi
17 [HOSE.PTC] 22/08/2018 5.82 5.81 6.19 6.19 1.110 Mua
18 [HOSE.PTC] 20/08/2018 6.1 6.1 6.1 6.1 200 Theo dõi
19 [HOSE.PTC] 17/08/2018 5.9 5.9 6.09 5.9 30 Bán
20 [HOSE.PTC] 16/08/2018 6.05 6 6.1 6.1 7.880 Theo dõi