FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PTC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PTC] 19/12/2018 6.18 6.18 6.18 6.18 10 Theo dõi
2 [HOSE.PTC] 14/12/2018 6 6 6 6 90 Bán
3 [HOSE.PTC] 11/12/2018 5.67 5.67 6.1 6.1 100 Bán
4 [HOSE.PTC] 05/12/2018 6 6 6.09 6.09 600 Bán
5 [HOSE.PTC] 03/12/2018 6.19 6 6.19 6 14.510 Bán
6 [HOSE.PTC] 29/11/2018 6 6 6 6 10 Bán
7 [HOSE.PTC] 28/11/2018 5.81 5.81 5.81 5.81 400 Bán
8 [HOSE.PTC] 23/11/2018 5.9 5.9 6 6 1.680 Theo dõi
9 [HOSE.PTC] 22/11/2018 6 6 6 6 1.100 Theo dõi
10 [HOSE.PTC] 21/11/2018 6.28 6.28 6.28 6.28 10 Mua
11 [HOSE.PTC] 15/11/2018 6 6 6 6 100 Bán
12 [HOSE.PTC] 12/11/2018 6.35 6.35 6.38 6.38 30 Mua
13 [HOSE.PTC] 06/11/2018 6.35 6.35 6.35 6.35 10 Mua
14 [HOSE.PTC] 05/11/2018 5.9 5.85 6.28 6.28 3.620 Mua
15 [HOSE.PTC] 01/11/2018 6.05 6.05 6.29 6.29 460 Mua
16 [HOSE.PTC] 30/10/2018 6.46 6.05 6.46 6.05 20 Theo dõi
17 [HOSE.PTC] 26/10/2018 6.46 6 6.46 6.1 1.110 Theo dõi
18 [HOSE.PTC] 25/10/2018 6.59 6.05 6.59 6.05 350 Theo dõi
19 [HOSE.PTC] 24/10/2018 5.8 5.8 6.2 6.2 68.400 Mua
20 [HOSE.PTC] 23/10/2018 6.2 6.15 6.59 6.15 50 Mua