FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PTC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PTC] 22/02/2018 6 6 6.02 6 1.700 Bán
2 [HOSE.PTC] 21/02/2018 6.02 6.02 6.02 6.02 10 Bán
3 [HOSE.PTC] 13/02/2018 5.51 5.5 5.98 5.64 15.300 Bán
4 [HOSE.PTC] 12/02/2018 5.88 5.88 5.88 5.88 10 Bán
5 [HOSE.PTC] 09/02/2018 5.18 5.18 5.55 5.5 17.030 Bán
6 [HOSE.PTC] 08/02/2018 5.56 5.56 5.56 5.56 470 Bán
7 [HOSE.PTC] 07/02/2018 6 5.32 6 5.97 5.450 Bán
8 [HOSE.PTC] 06/02/2018 5.72 5.72 5.99 5.72 9.680 Bán
9 [HOSE.PTC] 05/02/2018 6.6 6.14 6.59 6.14 18.330 Bán
10 [HOSE.PTC] 02/02/2018 7 6.6 7 6.6 270 Bán
11 [HOSE.PTC] 01/02/2018 7 6.7 7.39 7 15.130 Theo dõi
12 [HOSE.PTC] 31/01/2018 6.99 6.98 7 6.98 210 Theo dõi
13 [HOSE.PTC] 30/01/2018 6.7 6.6 7 7 3.090 Mua
14 [HOSE.PTC] 29/01/2018 7 6.85 7.36 6.85 3.640 Theo dõi
15 [HOSE.PTC] 26/01/2018 6.88 6.88 7.4 7.35 10.660 Mua
16 [HOSE.PTC] 25/01/2018 7.4 7.35 7.5 7.35 36.050 Mua
17 [HOSE.PTC] 22/01/2018 7.99 7.5 7.99 7.9 75.850 Mua
18 [HOSE.PTC] 19/01/2018 7.3 7.2 7.49 7.49 80.760 Mua
19 [HOSE.PTC] 18/01/2018 7 7 7.3 7 67.510 Mua
20 [HOSE.PTC] 17/01/2018 7.2 6.7 7.2 7 35.510 Mua