FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PTC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PTC] 22/03/2019 5.5 5.49 5.5 5.49 120 Theo dõi
2 [HOSE.PTC] 21/03/2019 5.8 5.8 5.8 5.8 400 Mua
3 [HOSE.PTC] 20/03/2019 5.8 5.8 5.8 5.8 10 Mua
4 [HOSE.PTC] 19/03/2019 5.9 5.9 5.9 5.9 10 Mua
5 [HOSE.PTC] 18/03/2019 5.49 5.49 5.9 5.55 3.220 Mua
6 [HOSE.PTC] 15/03/2019 5.9 5.9 5.9 5.9 20 Mua
7 [HOSE.PTC] 14/03/2019 5.9 5.9 5.9 5.9 10 Mua
8 [HOSE.PTC] 13/03/2019 5.6 5.6 5.6 5.6 10 Mua
9 [HOSE.PTC] 12/03/2019 5.29 5.29 5.3 5.3 3.990 Theo dõi
10 [HOSE.PTC] 11/03/2019 5 5 5 5 10 Bán
11 [HOSE.PTC] 07/03/2019 5.35 5.35 5.35 5.35 5.680 Theo dõi
12 [HOSE.PTC] 06/03/2019 5.61 5 5.61 5 20 Bán
13 [HOSE.PTC] 05/03/2019 5.26 5.25 5.26 5.25 3.030 Theo dõi
14 [HOSE.PTC] 04/03/2019 5.2 5.2 5.22 5.22 9.100 Bán
15 [HOSE.PTC] 01/03/2019 5.1 5.1 5.45 5.45 3.020 Theo dõi
16 [HOSE.PTC] 28/02/2019 5.1 5.1 5.1 5.1 2.000 Bán
17 [HOSE.PTC] 27/02/2019 5 5 5 5 12.000 Bán
18 [HOSE.PTC] 25/02/2019 5.2 5.2 5.2 5.2 2.720 Bán
19 [HOSE.PTC] 22/02/2019 5.5 5.29 5.5 5.29 140 Bán
20 [HOSE.PTC] 21/02/2019 5.67 5.28 5.67 5.29 14.700 Bán