FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PTC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PTC] 11/06/2019 7.7 7.7 7.7 7.7 10 Mua
2 [HOSE.PTC] 10/06/2019 7.2 7.2 7.2 7.2 10 Mua
3 [HOSE.PTC] 06/06/2019 7.09 7.09 7.09 7.09 10 Mua
4 [HOSE.PTC] 05/06/2019 6.9 6.9 6.9 6.9 10 Mua
5 [HOSE.PTC] 03/06/2019 6.51 6.51 6.51 6.51 20 Mua
6 [HOSE.PTC] 08/05/2019 6.51 6.51 6.51 6.51 60 Mua
7 [HOSE.PTC] 07/05/2019 6.95 6.95 6.95 6.95 10 Mua
8 [HOSE.PTC] 06/05/2019 7.3 6.51 7.3 6.51 20 Mua
9 [HOSE.PTC] 02/05/2019 7 6.7 7 6.99 160 Mua
10 [HOSE.PTC] 25/04/2019 6.8 6.4 6.8 6.7 40 Mua
11 [HOSE.PTC] 24/04/2019 6.4 6.4 6.4 6.4 10 Mua
12 [HOSE.PTC] 23/04/2019 6.06 6.06 6.06 6.06 10 Mua
13 [HOSE.PTC] 19/04/2019 5.68 5.68 5.68 5.68 10 Mua
14 [HOSE.PTC] 18/04/2019 5.31 5.31 5.31 5.31 460 Bán
15 [HOSE.PTC] 17/04/2019 5.37 5.37 5.7 5.7 20 Mua
16 [HOSE.PTC] 16/04/2019 5.37 5.37 5.37 5.37 10 Bán
17 [HOSE.PTC] 12/04/2019 5.32 5.32 5.32 5.32 180 Bán
18 [HOSE.PTC] 11/04/2019 5.72 5.72 5.72 5.72 10 Theo dõi
19 [HOSE.PTC] 09/04/2019 5.35 5.35 5.35 5.35 30 Bán
20 [HOSE.PTC] 04/04/2019 4.81 4.81 5 5 140 Bán