FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PTC
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PTC] 06/07/2018 5.9 5.85 6.28 6.28 2.010 Theo dõi
2 [HOSE.PTC] 05/07/2018 6 5.96 6.29 6.29 4.960 Theo dõi
3 [HOSE.PTC] 28/06/2018 6.06 6.06 6.4 6.4 40 Mua
4 [HOSE.PTC] 27/06/2018 6.51 6.51 6.51 6.51 10 Mua
5 [HOSE.PTC] 26/06/2018 6.99 6.99 6.99 6.99 10 Mua
6 [HOSE.PTC] 25/06/2018 6.83 5.95 6.83 6.81 120 Mua
7 [HOSE.PTC] 22/06/2018 6.1 6.1 6.39 6.39 80 Mua
8 [HOSE.PTC] 15/06/2018 6.39 6.39 6.39 6.39 10 Mua
9 [HOSE.PTC] 14/06/2018 6.3 6.3 6.3 6.3 10 Mua
10 [HOSE.PTC] 13/06/2018 6 5.9 6 5.99 140 Theo dõi
11 [HOSE.PTC] 12/06/2018 5.79 5.79 6.29 6.29 4.020 Mua
12 [HOSE.PTC] 11/06/2018 5.85 5.85 6.09 6.09 210 Theo dõi
13 [HOSE.PTC] 08/06/2018 6.35 6.29 6.35 6.29 20 Mua
14 [HOSE.PTC] 07/06/2018 6.3 6.3 6.3 6.3 10 Theo dõi
15 [HOSE.PTC] 05/06/2018 5.6 5.6 6 6 10.140 Bán
16 [HOSE.PTC] 04/06/2018 5.99 5.99 5.99 5.99 10 Bán
17 [HOSE.PTC] 31/05/2018 6.51 6.28 6.51 6.28 20 Mua
18 [HOSE.PTC] 30/05/2018 5.9 5.9 6.09 6.09 200 Bán
19 [HOSE.PTC] 29/05/2018 6.09 6.09 6.09 6.09 10 Bán
20 [HOSE.PTC] 28/05/2018 5.89 5.89 5.99 5.99 400 Bán