FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PTL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PTL] 15/01/2019 2.65 2.65 2.65 2.65 2.230 Bán
2 [HOSE.PTL] 14/01/2019 2.84 2.84 2.84 2.84 110 Theo dõi
3 [HOSE.PTL] 11/01/2019 2.61 2.61 2.8 2.8 1.610 Bán
4 [HOSE.PTL] 10/01/2019 2.63 2.61 2.79 2.79 4.760 Bán
5 [HOSE.PTL] 09/01/2019 2.61 2.61 2.8 2.8 280 Bán
6 [HOSE.PTL] 08/01/2019 2.8 2.8 2.8 2.8 110 Bán
7 [HOSE.PTL] 07/01/2019 2.8 2.74 2.8 2.8 80.300 Theo dõi
8 [HOSE.PTL] 04/01/2019 2.94 2.94 2.94 2.94 110 Mua
9 [HOSE.PTL] 03/01/2019 2.94 2.94 2.94 2.94 110 Mua
10 [HOSE.PTL] 02/01/2019 2.94 2.74 2.94 2.94 9.940 Mua
11 [HOSE.PTL] 28/12/2018 2.75 2.75 2.94 2.94 550 Mua
12 [HOSE.PTL] 27/12/2018 2.75 2.75 2.94 2.94 140 Mua
13 [HOSE.PTL] 26/12/2018 2.95 2.95 2.95 2.95 110 Mua
14 [HOSE.PTL] 25/12/2018 3.06 2.79 3.06 2.9 13.270 Mua
15 [HOSE.PTL] 24/12/2018 3 3 3 3 110 Mua
16 [HOSE.PTL] 21/12/2018 3 3 3 3 110 Mua
17 [HOSE.PTL] 20/12/2018 2.55 2.55 2.87 2.87 110 Mua
18 [HOSE.PTL] 19/12/2018 2.7 2.7 2.7 2.7 10 Bán
19 [HOSE.PTL] 18/12/2018 2.9 2.9 2.9 2.9 510 Mua
20 [HOSE.PTL] 17/12/2018 2.9 2.9 2.9 2.9 20 Mua