FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PVD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PVD] 23/03/2018 21.5 21.5 22.5 22.3 1.553.780 Mua
2 [HOSE.PVD] 22/03/2018 23.1 22.6 23.1 22.65 2.769.100 Mua
3 [HOSE.PVD] 21/03/2018 21.6 21.6 22.2 22.1 3.103.240 Mua
4 [HOSE.PVD] 20/03/2018 21.2 21 21.5 21 691.690 Bán
5 [HOSE.PVD] 19/03/2018 21.45 21 21.7 21.45 1.662.990 Theo dõi
6 [HOSE.PVD] 16/03/2018 20.8 20.6 21.35 20.8 1.947.860 Bán
7 [HOSE.PVD] 15/03/2018 20.8 20.75 21.1 20.8 690.070 Bán
8 [HOSE.PVD] 14/03/2018 20.6 20 21.5 21.1 2.059.250 Bán
9 [HOSE.PVD] 13/03/2018 21.5 20 21.5 20.7 2.806.980 Theo dõi
10 [HOSE.PVD] 12/03/2018 21.5 21.35 21.95 21.5 894.840 Theo dõi
11 [HOSE.PVD] 09/03/2018 22 21.35 22 21.4 1.287.660 Theo dõi
12 [HOSE.PVD] 08/03/2018 22.3 22.1 22.4 22.2 661.300 Theo dõi
13 [HOSE.PVD] 07/03/2018 21.9 21.85 22.65 22.3 2.205.570 Mua
14 [HOSE.PVD] 06/03/2018 22.3 21.75 22.35 22 1.208.610 Theo dõi
15 [HOSE.PVD] 05/03/2018 22.75 21.9 22.75 22 2.234.750 Mua
16 [HOSE.PVD] 02/03/2018 21.5 21.2 22.2 22.2 1.595.730 Mua
17 [HOSE.PVD] 01/03/2018 22.4 21.8 22.85 22 2.209.810 Theo dõi
18 [HOSE.PVD] 28/02/2018 21.8 21.5 23 23 3.186.410 Theo dõi
19 [HOSE.PVD] 27/02/2018 21.2 21 22.1 22 2.858.380 Bán
20 [HOSE.PVD] 26/02/2018 21.5 21.05 22 21.2 2.415.540 Bán