FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PVD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PVD] 17/07/2018 12.3 11.95 12.4 12.2 675.650 Bán
2 [HOSE.PVD] 16/07/2018 12.3 12.3 12.6 12.3 575.950 Bán
3 [HOSE.PVD] 13/07/2018 12.35 12.2 12.5 12.3 742.600 Bán
4 [HOSE.PVD] 12/07/2018 12.3 12.2 12.55 12.3 565.910 Bán
5 [HOSE.PVD] 11/07/2018 12.8 12.5 12.8 12.6 342.540 Bán
6 [HOSE.PVD] 10/07/2018 12.9 12.75 13.1 12.8 657.360 Bán
7 [HOSE.PVD] 09/07/2018 13.1 12.9 13.4 12.9 661.790 Bán
8 [HOSE.PVD] 06/07/2018 12.7 12.4 13 12.9 587.900 Bán
9 [HOSE.PVD] 05/07/2018 12.7 12.2 13 12.7 531.780 Bán
10 [HOSE.PVD] 04/07/2018 13.2 12.65 13.5 12.75 876.820 Bán
11 [HOSE.PVD] 03/07/2018 13.25 12.8 13.55 13 840.550 Theo dõi
12 [HOSE.PVD] 02/07/2018 13.65 13.1 13.65 13.25 738.610 Bán
13 [HOSE.PVD] 29/06/2018 13.8 13.45 14.1 13.65 624.720 Theo dõi
14 [HOSE.PVD] 28/06/2018 13.85 13.4 13.85 13.45 545.720 Theo dõi
15 [HOSE.PVD] 27/06/2018 13.8 13.6 14.1 13.65 1.219.940 Theo dõi
16 [HOSE.PVD] 26/06/2018 13.6 13.5 13.7 13.5 444.960 Theo dõi
17 [HOSE.PVD] 25/06/2018 14.05 13.65 14.05 13.8 811.390 Theo dõi
18 [HOSE.PVD] 22/06/2018 12.9 12.85 13.2 13.2 668.340 Bán
19 [HOSE.PVD] 21/06/2018 13.3 12.85 13.3 12.85 672.240 Bán
20 [HOSE.PVD] 20/06/2018 13 12.9 13.3 13.3 1.155.670 Bán