FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PVD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PVD] 20/11/2018 16.3 16.1 16.7 16.5 2.492.790 Theo dõi
2 [HOSE.PVD] 19/11/2018 16.5 16.3 16.6 16.45 3.044.540 Theo dõi
3 [HOSE.PVD] 16/11/2018 16.1 15.95 16.4 16.15 2.296.790 Bán
4 [HOSE.PVD] 15/11/2018 15.5 15.3 15.7 15.65 2.031.260 Bán
5 [HOSE.PVD] 14/11/2018 15.4 15.1 15.6 15.3 3.070.490 Bán
6 [HOSE.PVD] 13/11/2018 15.65 15.6 16.1 15.9 2.248.410 Bán
7 [HOSE.PVD] 12/11/2018 15.7 15.45 16.3 16.3 3.308.890 Theo dõi
8 [HOSE.PVD] 09/11/2018 16.1 15.6 16.2 15.7 3.611.060 Bán
9 [HOSE.PVD] 08/11/2018 16.85 16.45 17.05 16.45 2.057.830 Theo dõi
10 [HOSE.PVD] 07/11/2018 16.5 16.3 16.8 16.6 2.984.800 Theo dõi
11 [HOSE.PVD] 06/11/2018 17.1 16.65 17.45 16.65 3.483.980 Bán
12 [HOSE.PVD] 05/11/2018 16 16 17.15 16.95 4.330.210 Bán
13 [HOSE.PVD] 02/11/2018 15.9 15.6 16.35 16.3 3.668.640 Bán
14 [HOSE.PVD] 01/11/2018 16.5 15.8 16.7 15.95 3.742.380 Bán
15 [HOSE.PVD] 31/10/2018 16.2 16.05 16.65 16.65 3.505.260 Bán
16 [HOSE.PVD] 30/10/2018 15 14.75 16.15 15.6 3.765.030 Bán
17 [HOSE.PVD] 29/10/2018 15.3 15.05 15.75 15.3 2.563.020 Bán
18 [HOSE.PVD] 26/10/2018 16.5 15.1 16.5 15.1 3.332.060 Bán
19 [HOSE.PVD] 25/10/2018 15.3 15.25 16.35 16.2 4.161.470 Bán
20 [HOSE.PVD] 24/10/2018 16.8 16.35 17.25 16.35 3.965.740 Bán