FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PVD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PVD] 25/05/2018 14.9 13.95 15 13.95 1.882.940 Bán
2 [HOSE.PVD] 24/05/2018 15.5 14.85 15.6 15 469.200 Theo dõi
3 [HOSE.PVD] 23/05/2018 15.3 14.7 15.75 15.35 1.403.540 Theo dõi
4 [HOSE.PVD] 22/05/2018 16.1 15.35 16.4 15.35 1.437.380 Theo dõi
5 [HOSE.PVD] 21/05/2018 17 16.2 17 16.3 847.010 Mua
6 [HOSE.PVD] 18/05/2018 17.5 16.6 17.7 16.9 1.395.280 Mua
7 [HOSE.PVD] 17/05/2018 16.6 16.6 17.5 17.1 2.271.960 Mua
8 [HOSE.PVD] 16/05/2018 15.8 15.7 16.6 16.4 1.702.510 Theo dõi
9 [HOSE.PVD] 15/05/2018 15.55 15.5 15.95 15.75 971.820 Theo dõi
10 [HOSE.PVD] 14/05/2018 15.1 15.1 15.5 15.45 421.650 Bán
11 [HOSE.PVD] 11/05/2018 15.5 15 15.5 15.1 582.480 Bán
12 [HOSE.PVD] 10/05/2018 16.1 15.5 16.1 15.5 1.052.030 Bán
13 [HOSE.PVD] 09/05/2018 15.95 15.5 15.95 15.6 721.620 Bán
14 [HOSE.PVD] 08/05/2018 15.45 15.2 16.15 15.4 1.245.890 Bán
15 [HOSE.PVD] 07/05/2018 15 14.85 15.45 15.45 994.100 Bán
16 [HOSE.PVD] 04/05/2018 15 14.65 15.3 14.75 1.074.330 Bán
17 [HOSE.PVD] 03/05/2018 15.4 14.75 15.4 14.8 1.422.260 Bán
18 [HOSE.PVD] 02/05/2018 15.85 15.85 16.1 15.85 3.060.570 Bán
19 [HOSE.PVD] 27/04/2018 17.4 16.9 17.6 17 993.700 Bán
20 [HOSE.PVD] 26/04/2018 18.75 17.6 18.75 17.6 738.070 Bán