FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PVD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PVD] 15/12/2017 22 21.2 22 22 3.490.430 Mua
2 [HOSE.PVD] 14/12/2017 21.1 21 21.45 21.2 2.392.340 Mua
3 [HOSE.PVD] 13/12/2017 20.75 20.6 21.7 21.4 4.014.780 Mua
4 [HOSE.PVD] 12/12/2017 19.9 18.9 20.75 20.75 5.798.230 Mua
5 [HOSE.PVD] 11/12/2017 19.05 18.95 19.6 19.45 3.442.210 Mua
6 [HOSE.PVD] 08/12/2017 19.5 19.3 19.6 19.45 2.178.850 Mua
7 [HOSE.PVD] 07/12/2017 19.8 19.2 19.9 19.3 3.620.120 Mua
8 [HOSE.PVD] 06/12/2017 19.4 19 20.15 20 4.884.720 Mua
9 [HOSE.PVD] 05/12/2017 20 19.45 20.15 19.45 4.038.160 Mua
10 [HOSE.PVD] 04/12/2017 19.4 18.9 20.2 20.2 4.868.760 Mua
11 [HOSE.PVD] 01/12/2017 19.3 18.9 19.45 18.9 2.758.830 Mua
12 [HOSE.PVD] 30/11/2017 19 18.65 19.2 18.75 2.296.070 Mua
13 [HOSE.PVD] 29/11/2017 18.4 18.2 19 19 3.100.080 Mua
14 [HOSE.PVD] 28/11/2017 18.8 18.35 18.9 18.6 4.121.990 Mua
15 [HOSE.PVD] 27/11/2017 19.3 19.1 19.55 19.1 3.155.580 Mua
16 [HOSE.PVD] 24/11/2017 18.2 18.15 19.15 19.15 4.045.720 Mua
17 [HOSE.PVD] 23/11/2017 18.1 17.75 18.6 18.2 6.692.870 Mua
18 [HOSE.PVD] 22/11/2017 17.5 17.25 17.75 17.7 3.886.810 Mua
19 [HOSE.PVD] 21/11/2017 17.5 17.15 17.7 17.2 3.512.150 Mua
20 [HOSE.PVD] 20/11/2017 17.7 17.25 17.9 17.65 3.025.320 Mua