FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PVD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PVD] 15/01/2019 14.85 14.85 15.3 15.25 877.070 Mua
2 [HOSE.PVD] 14/01/2019 15.1 14.85 15.2 14.85 1.115.400 Theo dõi
3 [HOSE.PVD] 11/01/2019 15.5 15.15 15.5 15.2 1.372.650 Mua
4 [HOSE.PVD] 10/01/2019 15.75 15.3 15.85 15.35 1.681.450 Theo dõi
5 [HOSE.PVD] 09/01/2019 15.1 15.1 15.8 15.5 2.275.020 Mua
6 [HOSE.PVD] 08/01/2019 14.8 14.5 15.3 15.2 2.801.390 Theo dõi
7 [HOSE.PVD] 07/01/2019 14.8 14.5 14.8 14.7 791.640 Bán
8 [HOSE.PVD] 04/01/2019 13.9 13.85 14.5 14.3 1.169.010 Bán
9 [HOSE.PVD] 03/01/2019 14.2 13.9 14.5 13.9 1.501.000 Bán
10 [HOSE.PVD] 02/01/2019 14.2 14.2 15 14.2 1.038.130 Bán
11 [HOSE.PVD] 28/12/2018 14.8 14.6 15.1 14.6 1.213.140 Bán
12 [HOSE.PVD] 27/12/2018 14.95 14.8 15.3 15 1.930.190 Bán
13 [HOSE.PVD] 26/12/2018 14.15 14.1 14.4 14.3 1.488.150 Bán
14 [HOSE.PVD] 25/12/2018 14.2 13.95 14.7 14.15 4.468.630 Bán
15 [HOSE.PVD] 24/12/2018 15.6 15 15.85 15 1.290.470 Bán
16 [HOSE.PVD] 21/12/2018 15.65 15.55 16.05 15.95 686.220 Bán
17 [HOSE.PVD] 20/12/2018 15.8 15.7 16.1 16 1.802.350 Theo dõi
18 [HOSE.PVD] 19/12/2018 16.2 15.75 16.3 15.8 3.477.800 Theo dõi
19 [HOSE.PVD] 18/12/2018 16.1 16.1 16.55 16.55 3.628.350 Theo dõi
20 [HOSE.PVD] 17/12/2018 17.1 16.6 17.1 16.85 4.106.280 Mua