FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PVD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PVD] 25/06/2019 18.8 18.8 19.05 18.85 2.581.840 Mua
2 [HOSE.PVD] 24/06/2019 18.9 18.7 19.1 18.95 3.074.600 Mua
3 [HOSE.PVD] 21/06/2019 18.8 18.75 19.1 18.8 3.047.710 Theo dõi
4 [HOSE.PVD] 20/06/2019 18.3 18.15 18.7 18.65 3.465.940 Theo dõi
5 [HOSE.PVD] 19/06/2019 18.15 18.05 18.4 18.15 3.142.410 Bán
6 [HOSE.PVD] 18/06/2019 18 17.65 18.1 17.7 2.898.730 Bán
7 [HOSE.PVD] 17/06/2019 18.1 17.9 18.35 18 1.741.580 Bán
8 [HOSE.PVD] 14/06/2019 18.5 18.05 18.5 18.1 1.363.870 Bán
9 [HOSE.PVD] 13/06/2019 17.9 17.9 18.5 18.3 2.126.320 Bán
10 [HOSE.PVD] 12/06/2019 18.65 18.15 18.65 18.2 2.673.900 Bán
11 [HOSE.PVD] 11/06/2019 18.75 18.6 18.95 18.75 1.269.490 Bán
12 [HOSE.PVD] 10/06/2019 19.2 18.8 19.2 18.85 1.821.810 Bán
13 [HOSE.PVD] 07/06/2019 18.65 18.6 18.85 18.85 3.066.500 Bán
14 [HOSE.PVD] 06/06/2019 18 17.9 18.4 18.4 3.101.390 Bán
15 [HOSE.PVD] 05/06/2019 18.45 18.2 18.6 18.2 3.179.460 Bán
16 [HOSE.PVD] 04/06/2019 18 17.9 18.3 18.15 2.672.550 Bán
17 [HOSE.PVD] 03/06/2019 18 17.65 18.4 17.75 6.551.290 Bán
18 [HOSE.PVD] 31/05/2019 19.25 18.55 19.4 18.7 7.582.050 Bán
19 [HOSE.PVD] 30/05/2019 19.85 19.6 20.1 19.7 2.287.190 Bán
20 [HOSE.PVD] 29/05/2019 20.15 19.7 20.25 19.7 2.502.740 Bán