FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PVD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PVD] 22/03/2019 17.6 17.3 17.8 17.6 3.818.910 Bán
2 [HOSE.PVD] 21/03/2019 18.8 17.3 18.95 17.3 3.771.070 Bán
3 [HOSE.PVD] 20/03/2019 18.75 18.15 18.9 18.6 2.220.530 Mua
4 [HOSE.PVD] 19/03/2019 19.1 18.85 19.4 18.9 2.877.300 Mua
5 [HOSE.PVD] 18/03/2019 18.8 18.75 19.05 18.85 1.921.530 Mua
6 [HOSE.PVD] 15/03/2019 18.5 18.3 18.75 18.65 1.726.070 Mua
7 [HOSE.PVD] 14/03/2019 18.8 18.45 18.8 18.45 1.772.540 Mua
8 [HOSE.PVD] 13/03/2019 18.9 18.45 18.95 18.5 1.607.990 Mua
9 [HOSE.PVD] 12/03/2019 18.8 18.5 18.9 18.8 2.244.540 Mua
10 [HOSE.PVD] 11/03/2019 18.5 17.95 18.55 18.4 2.543.440 Mua
11 [HOSE.PVD] 08/03/2019 18.8 18.3 18.8 18.5 2.962.910 Mua
12 [HOSE.PVD] 07/03/2019 19.1 18.9 19.3 18.9 2.663.760 Mua
13 [HOSE.PVD] 06/03/2019 18.25 18 19.2 19.2 3.728.800 Mua
14 [HOSE.PVD] 05/03/2019 18.1 18.1 18.7 18.3 4.250.240 Mua
15 [HOSE.PVD] 04/03/2019 17.9 17.8 18.45 18.4 5.259.700 Mua
16 [HOSE.PVD] 01/03/2019 17.2 17.15 17.5 17.45 2.312.530 Mua
17 [HOSE.PVD] 28/02/2019 17.45 17 17.65 17 3.276.110 Theo dõi
18 [HOSE.PVD] 27/02/2019 17.5 17.2 17.7 17.2 2.179.110 Mua
19 [HOSE.PVD] 26/02/2019 17.3 17 17.45 17.3 5.210.570 Mua
20 [HOSE.PVD] 25/02/2019 17.9 17.6 17.95 17.6 1.976.420 Mua