FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PVD
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PVD] 20/09/2018 17.8 17.5 18.2 18.2 4.265.390 Mua
2 [HOSE.PVD] 19/09/2018 17.8 17.1 18.25 17.5 5.822.110 Mua
3 [HOSE.PVD] 18/09/2018 16.9 16.75 17.7 17.55 4.190.460 Mua
4 [HOSE.PVD] 17/09/2018 16.5 16.5 17.3 17.25 4.762.430 Mua
5 [HOSE.PVD] 14/09/2018 16.15 16.15 16.55 16.35 2.937.650 Mua
6 [HOSE.PVD] 13/09/2018 16.1 16 16.7 16.15 4.994.360 Mua
7 [HOSE.PVD] 12/09/2018 15.8 15.5 16.25 15.9 7.662.870 Mua
8 [HOSE.PVD] 11/09/2018 14.7 14.7 15.3 15.2 2.176.500 Mua
9 [HOSE.PVD] 10/09/2018 14.6 14.6 15.2 14.8 2.158.400 Bán
10 [HOSE.PVD] 07/09/2018 14.45 14.45 14.85 14.7 1.975.390 Theo dõi
11 [HOSE.PVD] 06/09/2018 14.4 14.35 14.6 14.45 2.125.920 Theo dõi
12 [HOSE.PVD] 05/09/2018 14.8 14.2 15.1 14.4 3.061.570 Theo dõi
13 [HOSE.PVD] 04/09/2018 15.4 14.8 15.45 15.1 4.038.470 Mua
14 [HOSE.PVD] 31/08/2018 15.8 15.4 16 15.45 2.626.910 Mua
15 [HOSE.PVD] 30/08/2018 15.4 15.3 16 15.75 3.535.720 Mua
16 [HOSE.PVD] 29/08/2018 15.4 15.15 15.55 15.25 2.468.520 Mua
17 [HOSE.PVD] 28/08/2018 15.3 15.25 15.55 15.5 2.315.140 Mua
18 [HOSE.PVD] 27/08/2018 15.8 15.2 15.95 15.2 5.030.630 Mua
19 [HOSE.PVD] 24/08/2018 14.6 14.55 15.6 15.55 5.292.260 Mua
20 [HOSE.PVD] 23/08/2018 14.55 14.4 14.8 14.8 2.357.700 Theo dõi