FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PVT] 20/03/2018 19.8 19.8 20 20 388.420 Mua
2 [HOSE.PVT] 19/03/2018 20 19.8 20.4 20 729.280 Mua
3 [HOSE.PVT] 16/03/2018 19.75 19.6 20.6 19.75 940.640 Mua
4 [HOSE.PVT] 15/03/2018 18.9 18.7 20.2 20.15 2.058.310 Mua
5 [HOSE.PVT] 14/03/2018 18.9 18.6 18.95 18.9 891.020 Mua
6 [HOSE.PVT] 13/03/2018 18.5 18.2 18.9 18.9 662.810 Mua
7 [HOSE.PVT] 12/03/2018 18.65 18.35 18.85 18.65 339.600 Mua
8 [HOSE.PVT] 09/03/2018 19 18.35 19.1 18.8 694.180 Mua
9 [HOSE.PVT] 08/03/2018 18.95 18.7 19.1 18.8 308.980 Mua
10 [HOSE.PVT] 07/03/2018 18.6 18.5 19.15 18.95 1.244.360 Mua
11 [HOSE.PVT] 06/03/2018 18.35 18.05 19.15 18.6 1.143.770 Mua
12 [HOSE.PVT] 05/03/2018 18.1 17.85 18.4 18.35 382.320 Mua
13 [HOSE.PVT] 02/03/2018 17.7 17.7 18.1 18.1 211.450 Theo dõi
14 [HOSE.PVT] 01/03/2018 18.5 17.65 18.5 18.2 283.900 Theo dõi
15 [HOSE.PVT] 28/02/2018 18 17.8 18.7 18.6 727.180 Theo dõi
16 [HOSE.PVT] 27/02/2018 17.5 17 18.1 18.1 1.037.010 Bán
17 [HOSE.PVT] 26/02/2018 17.65 17 17.7 17 468.020 Bán
18 [HOSE.PVT] 23/02/2018 17.9 17.45 18.1 17.65 659.310 Bán
19 [HOSE.PVT] 22/02/2018 18.5 17.85 18.5 17.9 1.060.760 Bán
20 [HOSE.PVT] 21/02/2018 18.3 17.85 18.5 18.5 600.000 Theo dõi