FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PVT] 17/07/2018 15.3 15.1 15.4 15.3 46.860 Mua
2 [HOSE.PVT] 16/07/2018 15.5 15.2 15.5 15.3 39.910 Mua
3 [HOSE.PVT] 13/07/2018 15.3 15.05 15.4 15.3 57.230 Theo dõi
4 [HOSE.PVT] 12/07/2018 15.3 14.9 15.35 15.3 70.480 Theo dõi
5 [HOSE.PVT] 11/07/2018 14.5 14.5 15.3 15.3 305.490 Theo dõi
6 [HOSE.PVT] 10/07/2018 14.8 14.7 15.2 14.75 98.530 Theo dõi
7 [HOSE.PVT] 09/07/2018 14.75 14.45 14.75 14.6 71.680 Bán
8 [HOSE.PVT] 06/07/2018 14.1 13.9 14.8 14.5 256.030 Bán
9 [HOSE.PVT] 05/07/2018 14 13.9 14.5 14.5 217.110 Bán
10 [HOSE.PVT] 04/07/2018 14.4 13.5 14.5 14.5 268.200 Bán
11 [HOSE.PVT] 03/07/2018 15 14.2 15 14.4 209.670 Bán
12 [HOSE.PVT] 02/07/2018 15.15 14.55 15.25 14.9 175.560 Bán
13 [HOSE.PVT] 29/06/2018 15 15 15.4 15.25 64.200 Bán
14 [HOSE.PVT] 28/06/2018 15.3 15.1 15.6 15.2 136.310 Bán
15 [HOSE.PVT] 27/06/2018 15.25 15.25 15.7 15.6 186.620 Bán
16 [HOSE.PVT] 26/06/2018 15.5 15.1 15.5 15.25 141.690 Bán
17 [HOSE.PVT] 25/06/2018 15.5 15.45 15.8 15.5 99.440 Bán
18 [HOSE.PVT] 22/06/2018 15.5 15.4 15.6 15.4 77.230 Bán
19 [HOSE.PVT] 21/06/2018 15.75 15.35 15.75 15.5 130.680 Bán
20 [HOSE.PVT] 20/06/2018 15.5 15.3 15.7 15.7 149.020 Bán