FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PVT] 15/01/2019 16 16 16.55 16.5 756.320 Mua
2 [HOSE.PVT] 14/01/2019 15.85 15.8 16 16 88.100 Mua
3 [HOSE.PVT] 11/01/2019 16.1 15.8 16.1 16.05 292.910 Mua
4 [HOSE.PVT] 10/01/2019 16.05 16 16.1 16 211.420 Mua
5 [HOSE.PVT] 09/01/2019 15.9 15.9 16.15 16.05 236.550 Mua
6 [HOSE.PVT] 08/01/2019 16 15.7 16 15.9 160.570 Mua
7 [HOSE.PVT] 07/01/2019 16 15.85 16.15 16 146.060 Mua
8 [HOSE.PVT] 04/01/2019 15.3 15 15.95 15.9 409.640 Theo dõi
9 [HOSE.PVT] 03/01/2019 15.7 15.2 15.7 15.2 343.070 Bán
10 [HOSE.PVT] 02/01/2019 15.6 15.6 16.05 15.6 226.030 Theo dõi
11 [HOSE.PVT] 28/12/2018 16 15.7 16.2 15.7 603.460 Bán
12 [HOSE.PVT] 27/12/2018 15.65 15.35 15.75 15.45 504.020 Bán
13 [HOSE.PVT] 26/12/2018 15.6 15 15.65 15.3 329.190 Bán
14 [HOSE.PVT] 25/12/2018 14.95 14.9 15.6 15.4 236.350 Bán
15 [HOSE.PVT] 24/12/2018 15.75 15.65 15.95 15.7 223.910 Bán
16 [HOSE.PVT] 21/12/2018 15.6 15.45 15.7 15.65 177.340 Bán
17 [HOSE.PVT] 20/12/2018 15.7 15.6 15.85 15.85 116.680 Bán
18 [HOSE.PVT] 19/12/2018 15.8 15.6 16 15.9 356.230 Bán
19 [HOSE.PVT] 18/12/2018 16 15.5 16 15.95 440.460 Bán
20 [HOSE.PVT] 17/12/2018 16.4 16.05 16.4 16.05 288.080 Bán