FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PVT] 20/09/2018 17.9 17.5 17.95 17.9 306.390 Mua
2 [HOSE.PVT] 19/09/2018 17.65 17.4 18 17.9 236.120 Mua
3 [HOSE.PVT] 18/09/2018 17.5 17.4 17.65 17.65 111.700 Theo dõi
4 [HOSE.PVT] 17/09/2018 17.9 17.55 18.2 17.65 348.170 Theo dõi
5 [HOSE.PVT] 14/09/2018 17.85 17.8 18.2 17.9 121.510 Mua
6 [HOSE.PVT] 13/09/2018 18.6 18 18.6 18 227.040 Mua
7 [HOSE.PVT] 12/09/2018 18.2 17.95 18.55 18.2 271.760 Mua
8 [HOSE.PVT] 11/09/2018 17.7 17.7 18.05 18 93.110 Mua
9 [HOSE.PVT] 10/09/2018 18.35 17.7 18.35 17.8 113.220 Mua
10 [HOSE.PVT] 07/09/2018 17.3 17.3 18.1 18 227.260 Mua
11 [HOSE.PVT] 06/09/2018 17.5 17.3 17.5 17.35 72.670 Mua
12 [HOSE.PVT] 05/09/2018 17.2 17.2 17.6 17.5 160.840 Mua
13 [HOSE.PVT] 04/09/2018 17.25 17.05 17.5 17.5 289.130 Mua
14 [HOSE.PVT] 31/08/2018 17.5 17.2 17.5 17.45 87.880 Mua
15 [HOSE.PVT] 30/08/2018 17 16.9 17.6 17.5 531.090 Mua
16 [HOSE.PVT] 29/08/2018 17.3 16.95 17.3 17.25 129.400 Theo dõi
17 [HOSE.PVT] 28/08/2018 16.8 16.7 17.3 17.3 311.830 Theo dõi
18 [HOSE.PVT] 27/08/2018 17 16.65 17 16.75 301.990 Bán
19 [HOSE.PVT] 24/08/2018 17 16.7 17.1 16.75 122.510 Bán
20 [HOSE.PVT] 23/08/2018 16.85 16.85 17.1 17 83.950 Bán