FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PVT] 18/05/2018 18.3 18 18.6 18.3 177.890 Bán
2 [HOSE.PVT] 17/05/2018 18.5 18.25 18.65 18.4 178.290 Bán
3 [HOSE.PVT] 16/05/2018 18.3 18.2 18.55 18.45 266.240 Bán
4 [HOSE.PVT] 15/05/2018 17.9 17.6 18.2 18 180.230 Bán
5 [HOSE.PVT] 14/05/2018 18 17.3 18 17.6 156.760 Bán
6 [HOSE.PVT] 11/05/2018 18 17.5 18.3 17.8 336.340 Bán
7 [HOSE.PVT] 10/05/2018 18.55 18 18.55 18.05 202.040 Bán
8 [HOSE.PVT] 09/05/2018 18.1 18.1 18.6 18.3 415.250 Bán
9 [HOSE.PVT] 08/05/2018 18.4 17.95 18.4 18.1 190.610 Bán
10 [HOSE.PVT] 07/05/2018 18 17.8 18.5 18.1 196.060 Bán
11 [HOSE.PVT] 04/05/2018 18.5 18 18.7 18 618.880 Bán
12 [HOSE.PVT] 03/05/2018 19.05 17.95 19.6 18.9 694.640 Bán
13 [HOSE.PVT] 02/05/2018 19.3 18.95 20 19.3 216.640 Bán
14 [HOSE.PVT] 27/04/2018 19.75 19.35 20 20 173.660 Bán
15 [HOSE.PVT] 26/04/2018 20.1 19.2 20.1 19.75 222.130 Bán
16 [HOSE.PVT] 24/04/2018 19.8 19.5 20.1 20.1 202.080 Theo dõi
17 [HOSE.PVT] 23/04/2018 19.8 19.7 20.5 19.8 223.670 Bán
18 [HOSE.PVT] 20/04/2018 20.2 20.2 20.4 20.4 165.990 Theo dõi
19 [HOSE.PVT] 19/04/2018 20 19.7 20.3 20.25 660.930 Theo dõi
20 [HOSE.PVT] 18/04/2018 20 19.7 20.35 19.95 123.150 Bán