FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PVT] 22/03/2019 17.55 17.2 17.6 17.5 299.630 Theo dõi
2 [HOSE.PVT] 21/03/2019 17.9 17.55 18 17.6 304.350 Theo dõi
3 [HOSE.PVT] 20/03/2019 17.9 17.45 17.9 17.9 244.830 Mua
4 [HOSE.PVT] 19/03/2019 17.95 17.55 18.15 17.9 857.700 Mua
5 [HOSE.PVT] 18/03/2019 17.55 17.45 17.9 17.9 723.410 Mua
6 [HOSE.PVT] 15/03/2019 17.4 17.3 17.55 17.55 234.680 Mua
7 [HOSE.PVT] 14/03/2019 17.7 17.4 17.7 17.4 176.080 Mua
8 [HOSE.PVT] 13/03/2019 17.8 17.5 17.8 17.7 730.330 Mua
9 [HOSE.PVT] 12/03/2019 17.25 17.2 17.7 17.6 521.210 Mua
10 [HOSE.PVT] 11/03/2019 17.4 17 17.4 17.3 397.070 Theo dõi
11 [HOSE.PVT] 08/03/2019 17.45 17.15 17.45 17.4 500.040 Mua
12 [HOSE.PVT] 07/03/2019 17.55 17.45 17.8 17.45 552.400 Mua
13 [HOSE.PVT] 06/03/2019 17.35 17.1 17.8 17.8 581.450 Mua
14 [HOSE.PVT] 05/03/2019 17.4 17.4 18.2 17.6 888.290 Mua
15 [HOSE.PVT] 04/03/2019 17 17 17.6 17.6 903.120 Mua
16 [HOSE.PVT] 01/03/2019 17.3 17 17.3 17 320.630 Bán
17 [HOSE.PVT] 28/02/2019 17.45 16.9 17.45 17.3 274.730 Theo dõi
18 [HOSE.PVT] 27/02/2019 17.05 16.9 17.3 17.3 312.530 Theo dõi
19 [HOSE.PVT] 26/02/2019 17 16.8 17.1 17.05 229.240 Bán
20 [HOSE.PVT] 25/02/2019 17.2 16.9 17.25 17.1 307.770 Theo dõi