FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PVT] 22/08/2019 18.3 18 18.4 18 726.210 Mua
2 [HOSE.PVT] 21/08/2019 18.3 18 18.55 18.3 1.182.400 Mua
3 [HOSE.PVT] 20/08/2019 18.5 18.2 18.6 18.3 555.860 Mua
4 [HOSE.PVT] 19/08/2019 17.6 17.4 18.4 18.4 1.284.140 Mua
5 [HOSE.PVT] 16/08/2019 17.35 17.2 17.7 17.5 704.610 Bán
6 [HOSE.PVT] 15/08/2019 16.9 16.9 17.35 17.35 356.170 Theo dõi
7 [HOSE.PVT] 14/08/2019 17.7 17.05 17.7 17.35 722.580 Theo dõi
8 [HOSE.PVT] 13/08/2019 17.7 17.4 17.7 17.4 899.630 Theo dõi
9 [HOSE.PVT] 12/08/2019 18.55 18.4 18.75 18.4 612.940 Mua
10 [HOSE.PVT] 09/08/2019 18.5 18.4 18.95 18.7 1.149.250 Mua
11 [HOSE.PVT] 08/08/2019 18 18 18.75 18.5 1.777.880 Mua
12 [HOSE.PVT] 07/08/2019 17.65 17.2 18 18 1.179.880 Mua
13 [HOSE.PVT] 06/08/2019 17.65 17.45 18 17.45 1.315.440 Mua
14 [HOSE.PVT] 05/08/2019 18.3 18 18.3 18.05 688.970 Mua
15 [HOSE.PVT] 02/08/2019 17.9 17.8 18.3 18.3 870.560 Mua
16 [HOSE.PVT] 01/08/2019 18.3 17.9 18.45 18.45 1.076.670 Mua
17 [HOSE.PVT] 31/07/2019 17.2 17.2 18.3 18.3 1.036.010 Mua
18 [HOSE.PVT] 30/07/2019 17.45 17.2 17.55 17.2 956.990 Mua
19 [HOSE.PVT] 29/07/2019 17.1 17.1 17.45 17.45 972.200 Mua
20 [HOSE.PVT] 26/07/2019 17 16.85 17.1 17.05 481.460 Theo dõi