FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PVT] 14/12/2017 16.8 16.7 17 17 64.220 Bán
2 [HOSE.PVT] 13/12/2017 17 16.6 17.6 16.8 211.720 Bán
3 [HOSE.PVT] 12/12/2017 16.9 15.6 17 17 1.388.720 Theo dõi
4 [HOSE.PVT] 11/12/2017 17 16.55 17 16.75 215.380 Theo dõi
5 [HOSE.PVT] 08/12/2017 17.3 16.5 17.3 17 323.740 Theo dõi
6 [HOSE.PVT] 07/12/2017 17 16.8 17.3 17.3 188.100 Mua
7 [HOSE.PVT] 06/12/2017 17.2 16.6 17.55 17.2 466.140 Mua
8 [HOSE.PVT] 05/12/2017 17.6 17.5 17.75 17.5 662.330 Mua
9 [HOSE.PVT] 04/12/2017 17.9 17.5 17.9 17.8 445.570 Mua
10 [HOSE.PVT] 01/12/2017 17 16.75 17.75 17.7 1.244.880 Mua
11 [HOSE.PVT] 30/11/2017 16.65 16.6 17 16.8 271.410 Mua
12 [HOSE.PVT] 29/11/2017 16.85 16.4 16.9 16.9 166.110 Mua
13 [HOSE.PVT] 28/11/2017 17 16.35 17.2 16.85 687.010 Mua
14 [HOSE.PVT] 27/11/2017 16.85 16.7 17.2 17.2 492.940 Mua
15 [HOSE.PVT] 24/11/2017 16.5 16.25 16.65 16.4 585.890 Mua
16 [HOSE.PVT] 23/11/2017 16.8 16.35 17 16.65 431.010 Mua
17 [HOSE.PVT] 22/11/2017 16.8 16.55 17.15 16.8 373.590 Mua
18 [HOSE.PVT] 21/11/2017 17.25 16.75 17.25 17 312.920 Quá mua
19 [HOSE.PVT] 20/11/2017 17 16.8 17.25 17.15 372.540 Quá mua
20 [HOSE.PVT] 17/11/2017 16.9 16.85 17.3 17.15 474.570 Quá mua