FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PVT] 16/05/2019 16.6 16.35 16.6 16.45 152.690 Mua
2 [HOSE.PVT] 15/05/2019 16.5 16.35 16.7 16.55 349.600 Mua
3 [HOSE.PVT] 14/05/2019 16.05 16.05 16.5 16.5 265.270 Mua
4 [HOSE.PVT] 13/05/2019 16.2 16 16.3 16.3 341.720 Theo dõi
5 [HOSE.PVT] 10/05/2019 16 15.85 16.35 16.35 304.570 Theo dõi
6 [HOSE.PVT] 09/05/2019 16.05 15.9 16.1 16 92.230 Bán
7 [HOSE.PVT] 08/05/2019 15.75 15.6 16.05 16.05 213.590 Bán
8 [HOSE.PVT] 07/05/2019 15.85 15.75 16.1 16.05 197.280 Bán
9 [HOSE.PVT] 06/05/2019 16.35 15.8 16.35 15.85 267.690 Bán
10 [HOSE.PVT] 03/05/2019 16.5 16.2 16.5 16.35 164.520 Bán
11 [HOSE.PVT] 02/05/2019 16.6 16.3 16.6 16.4 141.320 Theo dõi
12 [HOSE.PVT] 26/04/2019 16.4 16.25 16.4 16.35 81.130 Bán
13 [HOSE.PVT] 25/04/2019 16.3 16.2 16.6 16.4 557.060 Bán
14 [HOSE.PVT] 24/04/2019 16.3 16.25 16.4 16.35 126.490 Bán
15 [HOSE.PVT] 23/04/2019 16.25 16.25 16.45 16.35 96.930 Bán
16 [HOSE.PVT] 22/04/2019 16.4 16.3 16.5 16.35 123.130 Bán
17 [HOSE.PVT] 19/04/2019 16.5 16.15 16.5 16.4 151.760 Bán
18 [HOSE.PVT] 18/04/2019 16.4 16.2 16.6 16.25 358.060 Bán
19 [HOSE.PVT] 17/04/2019 16.7 16.4 16.9 16.6 373.750 Bán
20 [HOSE.PVT] 16/04/2019 16.5 16.2 16.7 16.7 365.180 Bán