FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PVT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PVT] 14/11/2018 16.3 16.2 17.65 17.65 285.190 Mua
2 [HOSE.PVT] 13/11/2018 16.9 16.25 16.9 16.5 127.100 Bán
3 [HOSE.PVT] 12/11/2018 16.7 16.65 16.95 16.95 146.240 Bán
4 [HOSE.PVT] 09/11/2018 17.3 16.7 17.3 17 59.540 Theo dõi
5 [HOSE.PVT] 08/11/2018 17.2 17 17.4 17.3 102.590 Theo dõi
6 [HOSE.PVT] 07/11/2018 17.15 17.05 17.65 17.2 166.800 Theo dõi
7 [HOSE.PVT] 06/11/2018 18 17 18 17.55 172.620 Mua
8 [HOSE.PVT] 05/11/2018 18.05 17.45 18.05 17.9 37.490 Mua
9 [HOSE.PVT] 02/11/2018 17.35 17.35 18.05 18.05 103.900 Mua
10 [HOSE.PVT] 01/11/2018 17.5 17.2 17.8 17.7 118.950 Theo dõi
11 [HOSE.PVT] 31/10/2018 17 16.95 17.6 17.5 167.240 Theo dõi
12 [HOSE.PVT] 30/10/2018 16 16 16.95 16.95 108.300 Bán
13 [HOSE.PVT] 29/10/2018 16.1 16.05 16.5 16.5 58.930 Bán
14 [HOSE.PVT] 26/10/2018 16.85 16.2 16.85 16.65 115.830 Bán
15 [HOSE.PVT] 25/10/2018 16 15.8 17.05 16.85 185.000 Bán
16 [HOSE.PVT] 24/10/2018 16.7 16.1 17 16.8 292.730 Bán
17 [HOSE.PVT] 23/10/2018 17.4 16.5 17.4 16.8 170.330 Bán
18 [HOSE.PVT] 22/10/2018 17.55 17.4 17.7 17.55 48.830 Bán
19 [HOSE.PVT] 19/10/2018 17.4 17.15 17.55 17.55 41.220 Bán
20 [HOSE.PVT] 18/10/2018 17.4 17.2 17.85 17.6 89.230 Bán