FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PXI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PXI] 23/03/2018 2.1 2.1 2.1 2.1 30.340 Bán
2 [HOSE.PXI] 22/03/2018 2.1 2.1 2.1 2.1 12.700 Bán
3 [HOSE.PXI] 21/03/2018 2.1 2.05 2.1 2.1 43.730 Bán
4 [HOSE.PXI] 20/03/2018 2.1 2.05 2.1 2.1 76.740 Bán
5 [HOSE.PXI] 19/03/2018 2.24 2.09 2.2 2.2 40.350 Bán
6 [HOSE.PXI] 15/03/2018 2.2 2.2 2.24 2.24 30.550 Theo dõi
7 [HOSE.PXI] 14/03/2018 2.2 2.2 2.26 2.26 550 Bán
8 [HOSE.PXI] 13/03/2018 2.28 2.16 2.28 2.26 450 Bán
9 [HOSE.PXI] 12/03/2018 2.14 2.14 2.29 2.14 710 Bán
10 [HOSE.PXI] 09/03/2018 2.27 2.26 2.27 2.26 110 Bán
11 [HOSE.PXI] 08/03/2018 2.27 2.2 2.27 2.2 5.010 Bán
12 [HOSE.PXI] 07/03/2018 2.27 2.24 2.27 2.27 4.580 Bán
13 [HOSE.PXI] 06/03/2018 2.36 2.13 2.37 2.13 580 Bán
14 [HOSE.PXI] 02/03/2018 2.21 2.21 2.37 2.24 3.040 Bán
15 [HOSE.PXI] 01/03/2018 2.35 2.25 2.47 2.26 8.300 Theo dõi
16 [HOSE.PXI] 28/02/2018 2.35 2.22 2.38 2.37 7.660 Mua
17 [HOSE.PXI] 27/02/2018 2.26 2.26 2.27 2.27 5.320 Theo dõi
18 [HOSE.PXI] 26/02/2018 2.27 2.25 2.27 2.26 10.740 Theo dõi
19 [HOSE.PXI] 23/02/2018 2.4 2.4 2.4 2.4 10 Mua
20 [HOSE.PXI] 22/02/2018 2.26 2.25 2.4 2.4 2.010 Mua