FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PXI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PXI] 15/01/2019 2.17 2.17 2.44 2.44 3.610 Bán
2 [HOSE.PXI] 11/01/2019 2.32 2.32 2.45 2.33 50 Bán
3 [HOSE.PXI] 10/01/2019 2.33 2.33 2.33 2.33 10 Bán
4 [HOSE.PXI] 09/01/2019 2.19 2.19 2.5 2.5 1.740 Theo dõi
5 [HOSE.PXI] 08/01/2019 2.35 2.35 2.35 2.35 20 Bán
6 [HOSE.PXI] 04/01/2019 2.4 2.4 2.4 2.4 10 Bán
7 [HOSE.PXI] 03/01/2019 2.39 2.39 2.39 2.39 70 Bán
8 [HOSE.PXI] 02/01/2019 2.49 2.32 2.32 2.32 100 Bán
9 [HOSE.PXI] 28/12/2018 2.32 2.32 2.49 2.49 3.670 Bán
10 [HOSE.PXI] 27/12/2018 2.41 2.41 2.5 2.49 270 Bán
11 [HOSE.PXI] 26/12/2018 2.59 2.59 2.59 2.59 200 Mua
12 [HOSE.PXI] 14/12/2018 2.5 2.45 2.6 2.6 1.060 Mua
13 [HOSE.PXI] 13/12/2018 2.62 2.62 2.62 2.62 100 Theo dõi
14 [HOSE.PXI] 12/12/2018 2.5 2.5 2.5 2.5 200 Bán
15 [HOSE.PXI] 11/12/2018 2.44 2.42 2.44 2.42 490 Bán
16 [HOSE.PXI] 10/12/2018 2.44 2.44 2.44 2.44 4.710 Bán
17 [HOSE.PXI] 07/12/2018 2.59 2.44 2.59 2.44 210 Bán
18 [HOSE.PXI] 06/12/2018 2.44 2.44 2.44 2.44 100 Bán
19 [HOSE.PXI] 04/12/2018 2.6 2.46 2.6 2.46 110 Theo dõi
20 [HOSE.PXI] 03/12/2018 2.42 2.42 2.63 2.63 1.410 Mua