FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PXI
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PXI] 16/05/2019 2.29 2.28 2.29 2.28 1.250 Bán
2 [HOSE.PXI] 15/05/2019 2.31 2.31 2.31 2.31 10 Bán
3 [HOSE.PXI] 14/05/2019 2.31 2.31 2.31 2.31 10 Bán
4 [HOSE.PXI] 13/05/2019 2.26 2.26 2.35 2.35 420 Theo dõi
5 [HOSE.PXI] 10/05/2019 2.27 2.26 2.35 2.35 510 Theo dõi
6 [HOSE.PXI] 09/05/2019 2.26 2.26 2.35 2.35 2.260 Theo dõi
7 [HOSE.PXI] 08/05/2019 2.28 2.28 2.28 2.28 10 Theo dõi
8 [HOSE.PXI] 07/05/2019 2.27 2.26 2.41 2.41 1.020 Mua
9 [HOSE.PXI] 06/05/2019 2.41 2.41 2.44 2.41 890 Mua
10 [HOSE.PXI] 03/05/2019 2.37 2.37 2.37 2.37 30 Mua
11 [HOSE.PXI] 02/05/2019 2.37 2.37 2.37 2.37 1.680 Theo dõi
12 [HOSE.PXI] 26/04/2019 2.25 2.25 2.37 2.37 30 Theo dõi
13 [HOSE.PXI] 24/04/2019 2.26 2.25 2.26 2.25 600 Bán
14 [HOSE.PXI] 22/04/2019 2.3 2.3 2.3 2.3 1.000 Bán
15 [HOSE.PXI] 19/04/2019 2.2 2.2 2.4 2.28 11.650 Bán
16 [HOSE.PXI] 18/04/2019 2.38 2.25 2.38 2.25 8.030 Bán
17 [HOSE.PXI] 17/04/2019 2.39 2.38 2.4 2.4 18.470 Mua
18 [HOSE.PXI] 16/04/2019 2.39 2.31 2.4 2.39 5.250 Theo dõi
19 [HOSE.PXI] 12/04/2019 2.25 2.25 2.25 2.25 200 Bán
20 [HOSE.PXI] 11/04/2019 2.33 2.33 2.33 2.33 60 Bán