FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PXS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PXS] 17/07/2018 4.9 4.9 5 4.99 29.390 Theo dõi
2 [HOSE.PXS] 16/07/2018 5 4.83 5 4.9 16.450 Theo dõi
3 [HOSE.PXS] 13/07/2018 4.89 4.89 5 4.93 37.710 Theo dõi
4 [HOSE.PXS] 12/07/2018 4.8 4.8 4.9 4.89 9.380 Theo dõi
5 [HOSE.PXS] 11/07/2018 4.89 4.8 4.9 4.8 41.610 Bán
6 [HOSE.PXS] 10/07/2018 4.85 4.85 4.95 4.9 80.930 Theo dõi
7 [HOSE.PXS] 09/07/2018 4.9 4.8 4.95 4.85 25.020 Bán
8 [HOSE.PXS] 06/07/2018 4.7 4.6 4.9 4.9 41.370 Bán
9 [HOSE.PXS] 05/07/2018 4.83 4.7 4.84 4.8 57.160 Bán
10 [HOSE.PXS] 04/07/2018 4.57 4.57 4.85 4.82 26.410 Bán
11 [HOSE.PXS] 03/07/2018 5 4.85 5.36 4.85 127.840 Bán
12 [HOSE.PXS] 02/07/2018 5.12 5.01 5.12 5.01 75.040 Bán
13 [HOSE.PXS] 29/06/2018 5.11 5.1 5.17 5.12 40.370 Bán
14 [HOSE.PXS] 28/06/2018 5.2 5.11 5.2 5.19 14.430 Theo dõi
15 [HOSE.PXS] 27/06/2018 5.18 5.15 5.21 5.18 137.670 Theo dõi
16 [HOSE.PXS] 26/06/2018 5.19 5 5.19 5.18 32.410 Bán
17 [HOSE.PXS] 25/06/2018 5.2 5.16 5.22 5.2 67.890 Bán
18 [HOSE.PXS] 22/06/2018 5.15 5.14 5.21 5.15 18.720 Bán
19 [HOSE.PXS] 21/06/2018 5.17 5.14 5.2 5.2 59.830 Bán
20 [HOSE.PXS] 20/06/2018 5.25 5.14 5.25 5.14 41.520 Bán