FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PXS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PXS] 23/03/2018 7.71 7.45 7.71 7.67 199.880 Theo dõi
2 [HOSE.PXS] 22/03/2018 7.7 7.7 8 7.71 278.760 Theo dõi
3 [HOSE.PXS] 21/03/2018 7.76 7.6 8 7.6 198.670 Theo dõi
4 [HOSE.PXS] 20/03/2018 7.76 7.51 7.76 7.6 79.050 Theo dõi
5 [HOSE.PXS] 19/03/2018 7.76 7.62 7.77 7.76 140.030 Theo dõi
6 [HOSE.PXS] 16/03/2018 7.62 7.45 7.7 7.62 158.800 Bán
7 [HOSE.PXS] 15/03/2018 7.36 7.36 7.78 7.62 148.950 Bán
8 [HOSE.PXS] 14/03/2018 7.41 7.35 7.5 7.45 204.330 Bán
9 [HOSE.PXS] 13/03/2018 7.6 7.45 7.75 7.5 291.580 Bán
10 [HOSE.PXS] 12/03/2018 7.62 7.6 7.95 7.62 98.290 Theo dõi
11 [HOSE.PXS] 09/03/2018 7.45 7.45 7.9 7.65 151.080 Theo dõi
12 [HOSE.PXS] 08/03/2018 7.9 7.83 8.05 7.9 110.900 Theo dõi
13 [HOSE.PXS] 07/03/2018 8.1 7.65 8.2 7.8 288.550 Theo dõi
14 [HOSE.PXS] 06/03/2018 8.1 8.1 8.3 8.2 214.920 Mua
15 [HOSE.PXS] 05/03/2018 8.75 8.3 8.75 8.3 321.830 Mua
16 [HOSE.PXS] 02/03/2018 8.2 8.2 8.63 8.55 191.200 Mua
17 [HOSE.PXS] 01/03/2018 8.43 8.33 8.8 8.33 449.820 Mua
18 [HOSE.PXS] 28/02/2018 7.85 7.85 8.33 8.33 704.760 Mua
19 [HOSE.PXS] 27/02/2018 7.8 7.65 7.88 7.79 97.340 Theo dõi
20 [HOSE.PXS] 26/02/2018 7.9 7.4 8.1 7.8 435.610 Theo dõi