FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PXS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PXS] 15/01/2019 5 4.91 5 4.91 30 Theo dõi
2 [HOSE.PXS] 14/01/2019 5 4.71 5 4.91 16.800 Theo dõi
3 [HOSE.PXS] 11/01/2019 4.7 4.7 4.98 4.89 15.270 Bán
4 [HOSE.PXS] 10/01/2019 4.7 4.7 4.9 4.89 112.920 Bán
5 [HOSE.PXS] 09/01/2019 4.6 4.6 4.95 4.95 5.620 Bán
6 [HOSE.PXS] 08/01/2019 4.65 4.5 4.79 4.79 28.770 Bán
7 [HOSE.PXS] 07/01/2019 4.99 4.66 4.99 4.8 24.040 Bán
8 [HOSE.PXS] 04/01/2019 5 4.7 5 4.8 11.630 Bán
9 [HOSE.PXS] 03/01/2019 4.93 4.77 4.93 4.77 22.390 Bán
10 [HOSE.PXS] 02/01/2019 4.93 4.93 5.12 4.93 60.510 Bán
11 [HOSE.PXS] 28/12/2018 5.2 5 5.2 5.17 51.840 Theo dõi
12 [HOSE.PXS] 27/12/2018 5.3 5.11 5.3 5.17 12.960 Theo dõi
13 [HOSE.PXS] 26/12/2018 5 5 5.04 5.04 170 Bán
14 [HOSE.PXS] 25/12/2018 5.04 4.93 5.05 5.04 15.310 Bán
15 [HOSE.PXS] 24/12/2018 5.35 5.05 5.4 5.1 17.060 Bán
16 [HOSE.PXS] 21/12/2018 5.18 5.03 5.18 5.05 11.870 Bán
17 [HOSE.PXS] 20/12/2018 5.02 5.02 5.19 5.18 2.930 Bán
18 [HOSE.PXS] 19/12/2018 5.06 5.06 5.08 5.06 38.100 Bán
19 [HOSE.PXS] 18/12/2018 5.02 5.02 5.19 5.19 127.890 Bán
20 [HOSE.PXS] 17/12/2018 5.28 5.21 5.28 5.21 12.120 Bán