FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PXS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PXS] 22/03/2019 4.5 4.45 4.59 4.45 81.270 Bán
2 [HOSE.PXS] 21/03/2019 4.6 4.5 4.68 4.5 228.930 Theo dõi
3 [HOSE.PXS] 20/03/2019 4.65 4.48 4.65 4.6 34.770 Theo dõi
4 [HOSE.PXS] 19/03/2019 4.6 4.59 4.74 4.65 161.430 Mua
5 [HOSE.PXS] 18/03/2019 4.7 4.56 4.7 4.61 176.480 Mua
6 [HOSE.PXS] 15/03/2019 4.64 4.51 4.75 4.65 44.150 Mua
7 [HOSE.PXS] 14/03/2019 4.52 4.52 4.65 4.65 93.050 Mua
8 [HOSE.PXS] 13/03/2019 4.79 4.5 4.79 4.65 109.780 Mua
9 [HOSE.PXS] 12/03/2019 4.65 4.65 4.76 4.72 122.820 Mua
10 [HOSE.PXS] 11/03/2019 4.52 4.52 4.74 4.6 87.560 Mua
11 [HOSE.PXS] 08/03/2019 4.95 4.63 4.95 4.73 147.730 Mua
12 [HOSE.PXS] 07/03/2019 5.21 4.81 5.21 4.95 202.570 Mua
13 [HOSE.PXS] 06/03/2019 4.8 4.76 4.88 4.88 554.810 Mua
14 [HOSE.PXS] 05/03/2019 4.3 4.3 4.57 4.57 282.360 Mua
15 [HOSE.PXS] 04/03/2019 4.2 4.2 4.28 4.28 288.680 Mua
16 [HOSE.PXS] 01/03/2019 3.98 3.95 4.14 4 149.650 Theo dõi
17 [HOSE.PXS] 28/02/2019 3.63 3.63 3.95 3.95 334.360 Theo dõi
18 [HOSE.PXS] 27/02/2019 3.8 3.65 3.8 3.7 278.100 Bán
19 [HOSE.PXS] 26/02/2019 3.95 3.79 3.95 3.79 161.200 Bán
20 [HOSE.PXS] 25/02/2019 3.97 3.9 3.97 3.96 460.210 Bán