FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PXS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PXS] 20/11/2018 5.16 5.15 5.2 5.2 23.640 Bán
2 [HOSE.PXS] 19/11/2018 5.3 5.13 5.3 5.2 33.300 Bán
3 [HOSE.PXS] 16/11/2018 5.22 5.13 5.22 5.19 46.560 Bán
4 [HOSE.PXS] 15/11/2018 5.2 5.15 5.23 5.23 38.930 Theo dõi
5 [HOSE.PXS] 14/11/2018 5.11 5.11 5.2 5.2 11.650 Theo dõi
6 [HOSE.PXS] 13/11/2018 5.11 5.1 5.25 5.25 29.700 Theo dõi
7 [HOSE.PXS] 12/11/2018 5.37 5.1 5.37 5.25 92.720 Theo dõi
8 [HOSE.PXS] 09/11/2018 5.21 5.2 5.4 5.37 88.940 Mua
9 [HOSE.PXS] 08/11/2018 5.43 5.3 5.43 5.3 33.670 Mua
10 [HOSE.PXS] 07/11/2018 5.49 5.25 5.49 5.43 43.050 Mua
11 [HOSE.PXS] 06/11/2018 5.35 5.2 5.5 5.24 116.940 Theo dõi
12 [HOSE.PXS] 05/11/2018 5.2 5.2 5.4 5.23 42.610 Bán
13 [HOSE.PXS] 02/11/2018 5.2 5.2 5.4 5.2 70.010 Bán
14 [HOSE.PXS] 01/11/2018 5.5 5.2 5.5 5.2 36.910 Bán
15 [HOSE.PXS] 31/10/2018 5.1 5.1 5.45 5.45 237.670 Theo dõi
16 [HOSE.PXS] 30/10/2018 5.05 5.05 5.1 5.1 50.760 Bán
17 [HOSE.PXS] 29/10/2018 5.18 5.04 5.18 5.05 34.890 Bán
18 [HOSE.PXS] 26/10/2018 5 5 5.18 5.18 109.390 Bán
19 [HOSE.PXS] 25/10/2018 4.9 4.7 4.93 4.85 120.600 Bán
20 [HOSE.PXS] 24/10/2018 5.29 5.05 5.3 5.05 90.480 Bán