FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PXS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PXS] 25/05/2018 6.1 5.9 6.1 5.9 122.810 Bán
2 [HOSE.PXS] 24/05/2018 6.07 6.04 6.2 6.1 84.630 Bán
3 [HOSE.PXS] 23/05/2018 6.15 6.05 6.15 6.07 170.470 Theo dõi
4 [HOSE.PXS] 22/05/2018 6.7 6.07 6.7 6.07 326.310 Theo dõi
5 [HOSE.PXS] 21/05/2018 6.78 6.45 6.79 6.52 28.380 Theo dõi
6 [HOSE.PXS] 18/05/2018 6.9 6.7 6.9 6.79 92.720 Mua
7 [HOSE.PXS] 17/05/2018 6.9 6.68 6.93 6.8 135.900 Mua
8 [HOSE.PXS] 16/05/2018 6.6 6.5 6.94 6.8 318.010 Mua
9 [HOSE.PXS] 15/05/2018 6.43 6.26 6.6 6.49 136.140 Theo dõi
10 [HOSE.PXS] 14/05/2018 6.39 6.25 6.39 6.37 2.200 Theo dõi
11 [HOSE.PXS] 11/05/2018 6.26 6.2 6.45 6.3 59.740 Bán
12 [HOSE.PXS] 10/05/2018 6.4 6.35 6.58 6.35 107.840 Bán
13 [HOSE.PXS] 09/05/2018 6.4 6.2 6.4 6.35 40.060 Bán
14 [HOSE.PXS] 08/05/2018 6.35 6.26 6.4 6.35 44.280 Bán
15 [HOSE.PXS] 07/05/2018 6.3 6.12 6.39 6.35 84.640 Bán
16 [HOSE.PXS] 04/05/2018 6.19 6.11 6.3 6.12 65.330 Bán
17 [HOSE.PXS] 03/05/2018 6.03 6.02 6.3 6.19 82.620 Bán
18 [HOSE.PXS] 02/05/2018 6.13 6.1 6.23 6.13 176.520 Bán
19 [HOSE.PXS] 27/04/2018 6.65 6.21 6.65 6.43 156.880 Bán
20 [HOSE.PXS] 26/04/2018 7 6.65 7 6.65 246.310 Bán