FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PXS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PXS] 15/12/2017 7.59 7.4 7.77 7.59 150.230 Theo dõi
2 [HOSE.PXS] 14/12/2017 7.32 7.32 7.49 7.45 105.110 Theo dõi
3 [HOSE.PXS] 13/12/2017 7.2 7.13 7.7 7.5 319.380 Theo dõi
4 [HOSE.PXS] 12/12/2017 7.1 6.95 7.4 7.2 127.770 Bán
5 [HOSE.PXS] 11/12/2017 7.01 7.01 7.29 7.01 205.160 Bán
6 [HOSE.PXS] 08/12/2017 7.4 7.39 7.5 7.39 311.650 Theo dõi
7 [HOSE.PXS] 07/12/2017 7.75 7.6 7.76 7.6 254.410 Theo dõi
8 [HOSE.PXS] 06/12/2017 7.8 7.7 7.96 7.75 156.080 Mua
9 [HOSE.PXS] 05/12/2017 8 7.8 8 7.8 273.700 Mua
10 [HOSE.PXS] 04/12/2017 7.98 7.98 8.1 8.05 394.060 Mua
11 [HOSE.PXS] 01/12/2017 7.89 7.86 8.14 7.98 273.090 Mua
12 [HOSE.PXS] 30/11/2017 7.9 7.7 8.01 7.89 184.150 Mua
13 [HOSE.PXS] 29/11/2017 7.75 7.66 8 7.9 336.520 Mua
14 [HOSE.PXS] 28/11/2017 8.1 7.66 8.1 7.82 188.650 Mua
15 [HOSE.PXS] 27/11/2017 7.99 7.99 8.25 8.1 449.940 Mua
16 [HOSE.PXS] 24/11/2017 7.55 7.55 7.91 7.91 817.400 Mua
17 [HOSE.PXS] 23/11/2017 7.2 7.2 7.56 7.4 431.990 Mua
18 [HOSE.PXS] 22/11/2017 7 7 7.17 7.15 222.370 Mua
19 [HOSE.PXS] 21/11/2017 7.02 6.98 7.08 6.98 233.840 Theo dõi
20 [HOSE.PXS] 20/11/2017 7.08 7.04 7.18 7.05 74.060 Mua