FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PXT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PXT] 23/03/2018 3.76 3.74 3.89 3.81 24.130 Bán
2 [HOSE.PXT] 22/03/2018 3.98 3.8 3.98 3.9 11.560 Theo dõi
3 [HOSE.PXT] 21/03/2018 3.86 3.8 4 3.9 39.330 Theo dõi
4 [HOSE.PXT] 20/03/2018 3.9 3.65 3.9 3.85 15.180 Bán
5 [HOSE.PXT] 19/03/2018 3.9 3.73 3.91 3.9 21.310 Bán
6 [HOSE.PXT] 16/03/2018 3.89 3.89 3.97 3.89 25.560 Bán
7 [HOSE.PXT] 15/03/2018 3.98 3.9 4 3.9 15.160 Bán
8 [HOSE.PXT] 14/03/2018 3.91 3.76 3.91 3.76 60.160 Bán
9 [HOSE.PXT] 13/03/2018 4.12 3.8 4.12 3.98 42.700 Bán
10 [HOSE.PXT] 12/03/2018 3.9 3.9 4 3.9 22.480 Bán
11 [HOSE.PXT] 09/03/2018 4 4 4.09 4.09 11.230 Theo dõi
12 [HOSE.PXT] 08/03/2018 3.91 3.9 4.1 4.1 15.090 Theo dõi
13 [HOSE.PXT] 07/03/2018 3.86 3.86 4 4 80 Bán
14 [HOSE.PXT] 06/03/2018 4.15 3.72 4.15 3.85 66.830 Bán
15 [HOSE.PXT] 05/03/2018 3.98 3.98 4.19 4 33.480 Theo dõi
16 [HOSE.PXT] 02/03/2018 4.19 4 4.2 4.19 13.510 Mua
17 [HOSE.PXT] 01/03/2018 4.19 4.19 4.19 4.19 1.020 Mua
18 [HOSE.PXT] 28/02/2018 4.19 4.09 4.25 4.12 102.450 Bán
19 [HOSE.PXT] 27/02/2018 4.19 4.1 4.2 4.1 26.290 Bán
20 [HOSE.PXT] 26/02/2018 4.2 4.05 4.2 4.19 46.330 Bán