FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PXT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PXT] 20/11/2018 1.99 1.98 1.99 1.99 3.140 Theo dõi
2 [HOSE.PXT] 19/11/2018 1.85 1.85 2 1.99 6.060 Theo dõi
3 [HOSE.PXT] 16/11/2018 1.94 1.93 1.94 1.94 7.490 Theo dõi
4 [HOSE.PXT] 15/11/2018 1.83 1.79 2.01 1.82 32.010 Bán
5 [HOSE.PXT] 14/11/2018 1.9 1.9 1.93 1.92 320 Bán
6 [HOSE.PXT] 13/11/2018 1.99 1.81 1.99 1.81 1.010 Bán
7 [HOSE.PXT] 12/11/2018 2.02 1.9 2.02 1.9 190 Bán
8 [HOSE.PXT] 09/11/2018 2.04 2.01 2.04 2.01 570 Theo dõi
9 [HOSE.PXT] 08/11/2018 1.82 1.82 2.01 2.01 8.650 Theo dõi
10 [HOSE.PXT] 07/11/2018 2.02 1.9 2.02 1.9 490 Bán
11 [HOSE.PXT] 06/11/2018 1.9 1.9 1.99 1.99 4.710 Bán
12 [HOSE.PXT] 05/11/2018 1.88 1.86 2 1.86 19.160 Bán
13 [HOSE.PXT] 02/11/2018 2 1.9 2.04 2 18.070 Bán
14 [HOSE.PXT] 01/11/2018 2.1 1.96 2.1 2.04 820 Bán
15 [HOSE.PXT] 31/10/2018 1.86 1.86 2 2 22.370 Bán
16 [HOSE.PXT] 30/10/2018 1.95 1.85 1.99 1.95 5.290 Bán
17 [HOSE.PXT] 29/10/2018 1.85 1.85 1.95 1.95 270 Bán
18 [HOSE.PXT] 26/10/2018 2.09 1.83 2.09 1.84 33.720 Bán
19 [HOSE.PXT] 25/10/2018 1.96 1.96 2.02 1.96 29.150 Bán
20 [HOSE.PXT] 24/10/2018 2 2 2.13 2.1 17.270 Bán