FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PXT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PXT] 13/07/2018 1.84 1.73 1.84 1.8 4.320 Theo dõi
2 [HOSE.PXT] 12/07/2018 1.72 1.66 1.73 1.72 3.400 Theo dõi
3 [HOSE.PXT] 11/07/2018 1.8 1.76 1.8 1.76 1.020 Theo dõi
4 [HOSE.PXT] 10/07/2018 1.63 1.63 1.7 1.7 210 Bán
5 [HOSE.PXT] 09/07/2018 1.68 1.61 1.71 1.61 14.030 Bán
6 [HOSE.PXT] 06/07/2018 1.6 1.6 1.68 1.62 760 Bán
7 [HOSE.PXT] 05/07/2018 1.78 1.57 1.78 1.58 31.240 Bán
8 [HOSE.PXT] 04/07/2018 1.68 1.67 1.78 1.67 16.330 Bán
9 [HOSE.PXT] 03/07/2018 1.9 1.77 1.9 1.78 3.250 Bán
10 [HOSE.PXT] 02/07/2018 1.9 1.88 1.9 1.9 20.530 Bán
11 [HOSE.PXT] 29/06/2018 1.91 1.9 1.91 1.9 20.910 Bán
12 [HOSE.PXT] 28/06/2018 1.89 1.84 1.95 1.88 1.890 Bán
13 [HOSE.PXT] 27/06/2018 1.95 1.87 1.99 1.96 14.560 Bán
14 [HOSE.PXT] 26/06/2018 2 1.9 2 1.95 6.830 Bán
15 [HOSE.PXT] 25/06/2018 2.05 1.93 2.05 1.95 24.330 Bán
16 [HOSE.PXT] 22/06/2018 2.19 1.98 2.19 2.07 2.600 Bán
17 [HOSE.PXT] 21/06/2018 2.11 1.92 2.11 2.09 270 Bán
18 [HOSE.PXT] 20/06/2018 1.96 1.96 2.2 1.98 4.570 Bán
19 [HOSE.PXT] 19/06/2018 2.1 2.1 2.11 2.1 12.050 Bán
20 [HOSE.PXT] 18/06/2018 2.29 2.15 2.29 2.25 4.670 Bán