FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PXT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PXT] 15/01/2019 1.5 1.5 1.5 1.5 18.250 Bán
2 [HOSE.PXT] 14/01/2019 1.5 1.5 1.5 1.5 2.730 Bán
3 [HOSE.PXT] 11/01/2019 1.55 1.47 1.58 1.47 6.610 Bán
4 [HOSE.PXT] 10/01/2019 1.6 1.58 1.6 1.58 310 Bán
5 [HOSE.PXT] 09/01/2019 1.46 1.45 1.57 1.56 18.110 Bán
6 [HOSE.PXT] 08/01/2019 1.68 1.51 1.68 1.51 1.160 Bán
7 [HOSE.PXT] 07/01/2019 1.62 1.6 1.62 1.6 200 Bán
8 [HOSE.PXT] 04/01/2019 1.61 1.52 1.61 1.52 3.100 Bán
9 [HOSE.PXT] 03/01/2019 1.61 1.52 1.61 1.52 3.660 Bán
10 [HOSE.PXT] 28/12/2018 1.7 1.62 1.74 1.62 460 Bán
11 [HOSE.PXT] 27/12/2018 1.59 1.59 1.74 1.74 410 Theo dõi
12 [HOSE.PXT] 26/12/2018 1.58 1.58 1.68 1.68 5.730 Bán
13 [HOSE.PXT] 25/12/2018 1.68 1.58 1.68 1.68 13.900 Bán
14 [HOSE.PXT] 24/12/2018 1.7 1.68 1.7 1.68 690 Bán
15 [HOSE.PXT] 21/12/2018 1.59 1.57 1.75 1.75 13.270 Bán
16 [HOSE.PXT] 20/12/2018 1.68 1.68 1.7 1.68 3.330 Bán
17 [HOSE.PXT] 19/12/2018 1.74 1.63 1.74 1.68 5.460 Bán
18 [HOSE.PXT] 18/12/2018 1.74 1.74 1.74 1.74 100 Bán
19 [HOSE.PXT] 17/12/2018 1.8 1.66 1.8 1.66 4.770 Bán
20 [HOSE.PXT] 14/12/2018 1.76 1.67 1.78 1.75 14.060 Bán