FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PXT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PXT] 20/09/2018 1.95 1.9 2.01 1.9 36.450 Theo dõi
2 [HOSE.PXT] 19/09/2018 1.9 1.82 1.95 1.93 8.700 Mua
3 [HOSE.PXT] 18/09/2018 1.85 1.81 1.9 1.9 10.430 Mua
4 [HOSE.PXT] 17/09/2018 1.9 1.87 1.9 1.87 19.910 Theo dõi
5 [HOSE.PXT] 14/09/2018 1.81 1.81 1.92 1.92 3.630 Mua
6 [HOSE.PXT] 13/09/2018 1.85 1.85 2.05 1.9 42.430 Mua
7 [HOSE.PXT] 12/09/2018 1.9 1.9 2 1.97 31.400 Mua
8 [HOSE.PXT] 11/09/2018 2.04 1.9 2.04 1.9 22.600 Mua
9 [HOSE.PXT] 10/09/2018 1.8 1.8 1.91 1.91 46.500 Mua
10 [HOSE.PXT] 07/09/2018 1.79 1.79 1.85 1.8 1.230 Bán
11 [HOSE.PXT] 06/09/2018 1.88 1.8 1.88 1.87 6.840 Theo dõi
12 [HOSE.PXT] 05/09/2018 1.79 1.79 1.88 1.88 440 Theo dõi
13 [HOSE.PXT] 04/09/2018 1.8 1.8 1.89 1.8 1.020 Bán
14 [HOSE.PXT] 31/08/2018 1.85 1.85 1.9 1.9 360 Mua
15 [HOSE.PXT] 30/08/2018 1.9 1.9 1.9 1.9 50 Mua
16 [HOSE.PXT] 29/08/2018 1.8 1.8 1.85 1.85 550 Bán
17 [HOSE.PXT] 28/08/2018 1.85 1.8 1.85 1.8 6.160 Bán
18 [HOSE.PXT] 27/08/2018 1.9 1.85 1.9 1.9 2.930 Bán
19 [HOSE.PXT] 24/08/2018 1.9 1.85 1.91 1.9 1.570 Bán
20 [HOSE.PXT] 23/08/2018 1.88 1.88 1.9 1.9 13.210 Bán