FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PXT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PXT] 15/12/2017 4.2 3.95 4.2 4.2 22.960 Bán
2 [HOSE.PXT] 14/12/2017 4.16 3.86 4.2 4.2 29.060 Bán
3 [HOSE.PXT] 13/12/2017 4.2 4.14 4.4 4.14 126.500 Bán
4 [HOSE.PXT] 12/12/2017 4.59 4.45 4.59 4.45 510 Theo dõi
5 [HOSE.PXT] 11/12/2017 4 4 4.33 4.3 6.220 Bán
6 [HOSE.PXT] 08/12/2017 4 4 4.2 4.05 15.530 Bán
7 [HOSE.PXT] 07/12/2017 4.5 4.1 4.5 4.2 23.870 Theo dõi
8 [HOSE.PXT] 06/12/2017 4.38 4.35 4.55 4.4 4.650 Theo dõi
9 [HOSE.PXT] 05/12/2017 4.64 4.38 4.7 4.38 42.670 Theo dõi
10 [HOSE.PXT] 04/12/2017 4.89 4.4 4.89 4.64 77.420 Mua
11 [HOSE.PXT] 01/12/2017 4.78 4.68 4.9 4.68 40.910 Mua
12 [HOSE.PXT] 30/11/2017 5.2 4.78 5.2 4.78 61.470 Mua
13 [HOSE.PXT] 29/11/2017 4.97 4.7 4.97 4.94 23.930 Mua
14 [HOSE.PXT] 28/11/2017 5.07 4.5 5.07 4.97 117.780 Mua
15 [HOSE.PXT] 27/11/2017 4.45 4.44 4.74 4.74 128.300 Mua
16 [HOSE.PXT] 24/11/2017 4.1 4.1 4.44 4.43 159.300 Mua
17 [HOSE.PXT] 23/11/2017 4.09 4.05 4.18 4.15 78.440 Mua
18 [HOSE.PXT] 22/11/2017 3.95 3.95 4.08 4.05 33.900 Mua
19 [HOSE.PXT] 21/11/2017 3.9 3.9 4 4 14.750 Mua
20 [HOSE.PXT] 20/11/2017 3.96 3.87 4.1 4.09 37.020 Mua