FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PXT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PXT] 22/03/2019 1.69 1.61 1.7 1.7 8.940 Bán
2 [HOSE.PXT] 21/03/2019 1.7 1.65 1.7 1.7 38.240 Mua
3 [HOSE.PXT] 20/03/2019 1.68 1.68 1.73 1.7 8.600 Mua
4 [HOSE.PXT] 19/03/2019 1.69 1.6 1.7 1.69 5.110 Mua
5 [HOSE.PXT] 18/03/2019 1.68 1.6 1.69 1.69 19.600 Mua
6 [HOSE.PXT] 15/03/2019 1.7 1.68 1.7 1.69 25.580 Mua
7 [HOSE.PXT] 14/03/2019 1.68 1.68 1.75 1.75 6.670 Mua
8 [HOSE.PXT] 13/03/2019 1.73 1.61 1.73 1.68 13.460 Mua
9 [HOSE.PXT] 12/03/2019 1.57 1.57 1.74 1.73 5.610 Mua
10 [HOSE.PXT] 11/03/2019 1.66 1.63 1.7 1.63 26.240 Mua
11 [HOSE.PXT] 08/03/2019 1.76 1.66 1.76 1.75 16.260 Mua
12 [HOSE.PXT] 07/03/2019 1.85 1.76 1.86 1.76 89.040 Mua
13 [HOSE.PXT] 06/03/2019 1.76 1.7 1.76 1.76 98.990 Mua
14 [HOSE.PXT] 05/03/2019 1.55 1.55 1.65 1.65 40.920 Mua
15 [HOSE.PXT] 04/03/2019 1.6 1.5 1.6 1.55 25.130 Mua
16 [HOSE.PXT] 01/03/2019 1.5 1.5 1.55 1.52 2.480 Mua
17 [HOSE.PXT] 28/02/2019 1.5 1.5 1.55 1.55 7.200 Mua
18 [HOSE.PXT] 27/02/2019 1.5 1.5 1.5 1.5 29.130 Theo dõi
19 [HOSE.PXT] 26/02/2019 1.5 1.45 1.5 1.5 410 Theo dõi
20 [HOSE.PXT] 25/02/2019 1.49 1.45 1.5 1.5 2.540 Theo dõi