FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.PXT
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.PXT] 18/05/2018 2.85 2.79 2.89 2.79 35.780 Bán
2 [HOSE.PXT] 17/05/2018 3.04 2.85 3.04 2.99 5.070 Theo dõi
3 [HOSE.PXT] 16/05/2018 2.96 2.85 2.96 2.85 7.700 Bán
4 [HOSE.PXT] 15/05/2018 2.71 2.69 2.8 2.79 217.560 Bán
5 [HOSE.PXT] 14/05/2018 2.92 2.89 2.92 2.89 6.750 Bán
6 [HOSE.PXT] 11/05/2018 2.9 2.9 2.92 2.92 6.860 Bán
7 [HOSE.PXT] 10/05/2018 3 2.92 3.1 2.92 14.810 Bán
8 [HOSE.PXT] 09/05/2018 3 2.93 3 2.93 6.720 Bán
9 [HOSE.PXT] 07/05/2018 3 2.97 3.05 3.05 4.630 Theo dõi
10 [HOSE.PXT] 04/05/2018 3.08 3.05 3.08 3.05 220 Theo dõi
11 [HOSE.PXT] 03/05/2018 2.92 2.91 3.03 3.02 2.730 Bán
12 [HOSE.PXT] 02/05/2018 3.1 2.89 3.09 3.05 6.190 Theo dõi
13 [HOSE.PXT] 27/04/2018 3 3 3.1 3.1 6.530 Theo dõi
14 [HOSE.PXT] 26/04/2018 2.95 2.95 3 3 220 Bán
15 [HOSE.PXT] 24/04/2018 3 3 3 3 12.600 Bán
16 [HOSE.PXT] 23/04/2018 3.08 2.81 3.09 3.08 70 Theo dõi
17 [HOSE.PXT] 20/04/2018 3 2.92 3.06 3 4.820 Bán
18 [HOSE.PXT] 19/04/2018 3.02 2.95 3.03 3.02 28.340 Bán
19 [HOSE.PXT] 18/04/2018 3.06 3 3.06 3.06 30.760 Bán
20 [HOSE.PXT] 17/04/2018 3.02 3.02 3.06 3.06 10.320 Bán