FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.QBS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.QBS] 20/11/2018 4.7 4.68 4.73 4.68 22.900 Theo dõi
2 [HOSE.QBS] 19/11/2018 4.72 4.7 4.75 4.73 61.810 Theo dõi
3 [HOSE.QBS] 16/11/2018 4.71 4.7 4.77 4.72 97.940 Theo dõi
4 [HOSE.QBS] 15/11/2018 4.7 4.68 4.75 4.7 141.630 Theo dõi
5 [HOSE.QBS] 14/11/2018 4.77 4.68 4.77 4.7 59.340 Theo dõi
6 [HOSE.QBS] 13/11/2018 4.77 4.6 4.77 4.77 62.250 Theo dõi
7 [HOSE.QBS] 12/11/2018 4.76 4.74 4.83 4.79 158.770 Theo dõi
8 [HOSE.QBS] 09/11/2018 4.82 4.7 4.82 4.8 46.430 Theo dõi
9 [HOSE.QBS] 08/11/2018 4.73 4.7 4.92 4.71 48.010 Bán
10 [HOSE.QBS] 07/11/2018 4.7 4.68 4.74 4.68 153.630 Bán
11 [HOSE.QBS] 06/11/2018 4.75 4.65 4.75 4.67 212.900 Bán
12 [HOSE.QBS] 05/11/2018 4.74 4.69 4.79 4.7 41.750 Bán
13 [HOSE.QBS] 02/11/2018 4.66 4.59 4.85 4.8 187.490 Bán
14 [HOSE.QBS] 01/11/2018 4.61 4.54 4.66 4.66 211.940 Bán
15 [HOSE.QBS] 31/10/2018 4.74 4.61 4.74 4.61 189.180 Bán
16 [HOSE.QBS] 30/10/2018 4.84 4.6 4.88 4.65 372.050 Bán
17 [HOSE.QBS] 29/10/2018 4.7 4.51 4.89 4.89 165.930 Bán
18 [HOSE.QBS] 26/10/2018 4.95 4.61 5 4.61 534.550 Theo dõi
19 [HOSE.QBS] 25/10/2018 4.85 4.78 4.98 4.95 384.400 Theo dõi
20 [HOSE.QBS] 24/10/2018 5 4.97 5.19 5.08 354.960 Theo dõi