FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.QBS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.QBS] 15/01/2019 4.46 4.46 4.58 4.49 337.210 Mua
2 [HOSE.QBS] 14/01/2019 4.51 4.44 4.55 4.49 57.190 Theo dõi
3 [HOSE.QBS] 11/01/2019 4.52 4.43 4.52 4.5 223.180 Theo dõi
4 [HOSE.QBS] 10/01/2019 4.5 4.4 4.52 4.5 317.650 Theo dõi
5 [HOSE.QBS] 09/01/2019 4.45 4.45 4.52 4.52 334.050 Theo dõi
6 [HOSE.QBS] 08/01/2019 4.4 4.3 4.48 4.48 185.390 Bán
7 [HOSE.QBS] 07/01/2019 4.54 4.28 4.58 4.4 568.700 Bán
8 [HOSE.QBS] 04/01/2019 4.4 4.38 4.6 4.6 11.300 Theo dõi
9 [HOSE.QBS] 03/01/2019 4.45 4.39 4.45 4.4 123.820 Bán
10 [HOSE.QBS] 02/01/2019 4.41 4.4 4.5 4.41 215.800 Bán
11 [HOSE.QBS] 28/12/2018 4.5 4.41 4.53 4.41 152.510 Bán
12 [HOSE.QBS] 27/12/2018 4.65 4.42 4.65 4.5 169.730 Bán
13 [HOSE.QBS] 26/12/2018 4.57 4.4 4.57 4.45 49.240 Bán
14 [HOSE.QBS] 25/12/2018 4.63 4.5 4.63 4.5 244.260 Bán
15 [HOSE.QBS] 24/12/2018 4.55 4.55 4.63 4.63 144.930 Bán
16 [HOSE.QBS] 21/12/2018 4.55 4.5 4.56 4.52 37.400 Bán
17 [HOSE.QBS] 20/12/2018 4.56 4.55 4.6 4.57 37.140 Bán
18 [HOSE.QBS] 19/12/2018 4.6 4.4 4.6 4.56 37.980 Bán
19 [HOSE.QBS] 18/12/2018 4.7 4.38 4.7 4.64 149.370 Bán
20 [HOSE.QBS] 17/12/2018 4.75 4.7 4.76 4.7 27.010 Bán