FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.QBS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.QBS] 17/07/2018 6.3 6.22 6.46 6.22 380.180 Mua
2 [HOSE.QBS] 16/07/2018 6.18 6.07 6.22 6.19 234.870 Mua
3 [HOSE.QBS] 13/07/2018 5.92 5.92 6.19 6.05 348.430 Theo dõi
4 [HOSE.QBS] 12/07/2018 5.96 5.91 6.03 5.96 330.320 Theo dõi
5 [HOSE.QBS] 11/07/2018 5.94 5.84 5.99 5.99 220.800 Theo dõi
6 [HOSE.QBS] 10/07/2018 6 5.9 6 5.98 374.490 Theo dõi
7 [HOSE.QBS] 09/07/2018 5.95 5.95 6.1 5.96 294.550 Bán
8 [HOSE.QBS] 06/07/2018 5.96 5.65 6.06 6.06 344.040 Theo dõi
9 [HOSE.QBS] 05/07/2018 5.65 5.41 6 5.96 471.770 Theo dõi
10 [HOSE.QBS] 04/07/2018 5.9 5.65 5.9 5.65 153.450 Theo dõi
11 [HOSE.QBS] 03/07/2018 6.28 5.8 6.28 5.8 315.700 Theo dõi
12 [HOSE.QBS] 02/07/2018 6.35 6.06 6.38 6.22 304.590 Mua
13 [HOSE.QBS] 29/06/2018 6.5 6.26 6.6 6.3 138.040 Mua
14 [HOSE.QBS] 28/06/2018 6.34 6.34 6.78 6.54 977.330 Mua
15 [HOSE.QBS] 27/06/2018 6.4 6.2 6.46 6.34 344.790 Mua
16 [HOSE.QBS] 26/06/2018 6.15 6.12 6.45 6.3 376.220 Mua
17 [HOSE.QBS] 25/06/2018 6.58 6.15 6.58 6.15 211.900 Mua
18 [HOSE.QBS] 22/06/2018 5.92 5.89 6.15 6.15 404.730 Mua
19 [HOSE.QBS] 21/06/2018 6.03 5.8 6.03 5.8 247.110 Bán
20 [HOSE.QBS] 20/06/2018 5.85 5.71 5.98 5.98 319.820 Theo dõi