FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.QBS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.QBS] 25/06/2019 2.92 2.77 2.97 2.77 449.660 Bán
2 [HOSE.QBS] 24/06/2019 2.87 2.87 2.98 2.97 17.130 Bán
3 [HOSE.QBS] 21/06/2019 2.92 2.9 3 2.92 65.260 Bán
4 [HOSE.QBS] 20/06/2019 2.98 2.97 3.02 3 53.230 Bán
5 [HOSE.QBS] 19/06/2019 3.01 2.99 3.07 3.01 18.980 Bán
6 [HOSE.QBS] 18/06/2019 3.14 2.99 3.14 3 27.040 Bán
7 [HOSE.QBS] 17/06/2019 3.14 2.99 3.14 3.1 5.070 Theo dõi
8 [HOSE.QBS] 14/06/2019 3.09 3.04 3.09 3.07 7.600 Theo dõi
9 [HOSE.QBS] 13/06/2019 3.2 3.03 3.2 3.03 15.430 Bán
10 [HOSE.QBS] 12/06/2019 3.11 3.05 3.11 3.1 16.390 Theo dõi
11 [HOSE.QBS] 11/06/2019 3.08 3.04 3.15 3.1 21.700 Bán
12 [HOSE.QBS] 10/06/2019 3.06 3 3.07 3.04 44.500 Bán
13 [HOSE.QBS] 07/06/2019 2.99 2.98 3.09 2.98 108.840 Bán
14 [HOSE.QBS] 06/06/2019 3.1 3 3.12 3 21.760 Bán
15 [HOSE.QBS] 05/06/2019 3.1 3 3.16 3.1 36.890 Bán
16 [HOSE.QBS] 04/06/2019 3.17 3.01 3.17 3.08 14.000 Theo dõi
17 [HOSE.QBS] 03/06/2019 3.26 3.04 3.26 3.04 200.530 Theo dõi
18 [HOSE.QBS] 31/05/2019 3.48 3.26 3.48 3.26 107.060 Theo dõi
19 [HOSE.QBS] 30/05/2019 3.36 3.34 3.44 3.44 87.270 Mua
20 [HOSE.QBS] 29/05/2019 3.48 3.35 3.48 3.44 23.140 Mua