FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.QBS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.QBS] 23/03/2018 6.03 5.9 6.03 6 129.160 Theo dõi
2 [HOSE.QBS] 22/03/2018 6.27 6.05 6.27 6.05 63.650 Theo dõi
3 [HOSE.QBS] 21/03/2018 6.28 6.12 6.35 6.27 102.620 Mua
4 [HOSE.QBS] 20/03/2018 6.38 6.22 6.38 6.35 92.370 Mua
5 [HOSE.QBS] 19/03/2018 6.4 6.21 6.4 6.4 294.810 Mua
6 [HOSE.QBS] 16/03/2018 6.4 6.2 6.5 6.4 251.540 Mua
7 [HOSE.QBS] 15/03/2018 5.76 5.75 6.39 6.39 85.210 Mua
8 [HOSE.QBS] 14/03/2018 6.1 5.89 6.1 6 45.030 Theo dõi
9 [HOSE.QBS] 13/03/2018 6.27 6.02 6.27 6.1 49.210 Mua
10 [HOSE.QBS] 12/03/2018 6.28 6.1 6.33 6.28 83.150 Mua
11 [HOSE.QBS] 09/03/2018 6.1 6.1 6.4 6.35 197.440 Mua
12 [HOSE.QBS] 08/03/2018 6.5 6.1 6.5 6.33 111.020 Mua
13 [HOSE.QBS] 07/03/2018 6.51 6.3 6.51 6.48 736.450 Mua
14 [HOSE.QBS] 06/03/2018 5.8 5.8 6.09 6.09 166.720 Mua
15 [HOSE.QBS] 05/03/2018 5.62 5.61 5.99 5.7 104.750 Mua
16 [HOSE.QBS] 02/03/2018 5.4 5.3 5.67 5.67 198.140 Mua
17 [HOSE.QBS] 01/03/2018 5.28 5.2 5.48 5.3 79.800 Theo dõi
18 [HOSE.QBS] 28/02/2018 5.31 4.97 5.49 5.49 168.540 Theo dõi
19 [HOSE.QBS] 27/02/2018 5.6 5.31 5.89 5.31 264.270 Theo dõi
20 [HOSE.QBS] 26/02/2018 6 5.7 6 5.7 46.540 Mua