FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.QBS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.QBS] 22/03/2019 4.22 4.15 4.22 4.2 17.940 Bán
2 [HOSE.QBS] 21/03/2019 4.15 4.15 4.23 4.22 20.170 Bán
3 [HOSE.QBS] 20/03/2019 4.19 4.15 4.2 4.2 23.910 Bán
4 [HOSE.QBS] 19/03/2019 4.3 4.15 4.3 4.15 54.850 Bán
5 [HOSE.QBS] 18/03/2019 4.21 4.18 4.25 4.25 71.260 Theo dõi
6 [HOSE.QBS] 15/03/2019 4.29 4.2 4.29 4.26 23.420 Theo dõi
7 [HOSE.QBS] 14/03/2019 4.22 4.19 4.3 4.21 134.270 Theo dõi
8 [HOSE.QBS] 13/03/2019 4.28 4.19 4.34 4.3 51.860 Theo dõi
9 [HOSE.QBS] 12/03/2019 4.39 4.28 4.39 4.3 54.450 Theo dõi
10 [HOSE.QBS] 11/03/2019 4.33 4.32 4.38 4.33 22.450 Mua
11 [HOSE.QBS] 08/03/2019 4.34 4.21 4.36 4.33 36.320 Mua
12 [HOSE.QBS] 07/03/2019 4.34 4.32 4.38 4.33 32.200 Theo dõi
13 [HOSE.QBS] 06/03/2019 4.35 4.28 4.39 4.31 37.760 Theo dõi
14 [HOSE.QBS] 05/03/2019 4.38 4.35 4.39 4.38 28.360 Mua
15 [HOSE.QBS] 04/03/2019 4.2 4.11 4.4 4.39 69.800 Theo dõi
16 [HOSE.QBS] 01/03/2019 4.23 4.08 4.23 4.2 10.180 Bán
17 [HOSE.QBS] 28/02/2019 4.16 4.1 4.24 4.14 48.360 Bán
18 [HOSE.QBS] 27/02/2019 4.29 4.16 4.29 4.18 15.570 Bán
19 [HOSE.QBS] 26/02/2019 4.22 4.18 4.27 4.24 68.720 Bán
20 [HOSE.QBS] 25/02/2019 4.25 4.22 4.35 4.24 12.510 Bán