FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.QBS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.QBS] 25/05/2018 5.8 5.7 5.9 5.7 185.450 Theo dõi
2 [HOSE.QBS] 24/05/2018 6.18 5.8 6.18 5.85 325.860 Theo dõi
3 [HOSE.QBS] 23/05/2018 5.88 5.7 6.17 6.1 226.930 Mua
4 [HOSE.QBS] 22/05/2018 6.15 5.87 6.29 6.1 195.660 Mua
5 [HOSE.QBS] 21/05/2018 6.3 6.22 6.34 6.3 293.120 Mua
6 [HOSE.QBS] 18/05/2018 6.15 6.02 6.35 6.3 267.090 Mua
7 [HOSE.QBS] 17/05/2018 5.85 5.85 6.33 6.3 513.740 Mua
8 [HOSE.QBS] 16/05/2018 5.8 5.72 6 5.92 343.700 Mua
9 [HOSE.QBS] 15/05/2018 5.6 5.6 5.97 5.85 103.250 Mua
10 [HOSE.QBS] 14/05/2018 5.75 5.5 5.75 5.58 85.470 Bán
11 [HOSE.QBS] 11/05/2018 5.32 5.32 5.58 5.56 72.470 Bán
12 [HOSE.QBS] 10/05/2018 5.58 5.5 5.59 5.56 174.610 Bán
13 [HOSE.QBS] 09/05/2018 5.32 5.32 5.6 5.56 200.950 Bán
14 [HOSE.QBS] 08/05/2018 5.6 5.2 5.6 5.58 121.590 Bán
15 [HOSE.QBS] 07/05/2018 5.59 5.16 5.59 5.55 18.530 Bán
16 [HOSE.QBS] 04/05/2018 5.36 5.24 5.65 5.4 52.170 Bán
17 [HOSE.QBS] 03/05/2018 5.74 5.36 5.74 5.36 266.250 Bán
18 [HOSE.QBS] 02/05/2018 5.75 5.47 5.75 5.75 222.410 Bán
19 [HOSE.QBS] 27/04/2018 5.3 5.1 5.79 5.7 260.530 Bán
20 [HOSE.QBS] 26/04/2018 5.67 5.28 5.67 5.44 170.310 Bán