FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.QBS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.QBS] 20/09/2018 5.25 5.15 5.3 5.26 437.110 Mua
2 [HOSE.QBS] 19/09/2018 5.07 5.07 5.44 5.25 336.170 Mua
3 [HOSE.QBS] 18/09/2018 5.11 4.98 5.15 5.1 305.290 Mua
4 [HOSE.QBS] 17/09/2018 5.12 4.8 5.15 5 466.610 Mua
5 [HOSE.QBS] 14/09/2018 5.18 5.14 5.25 5.15 182.070 Mua
6 [HOSE.QBS] 13/09/2018 5.34 5.14 5.34 5.25 332.540 Mua
7 [HOSE.QBS] 12/09/2018 5.45 5.25 5.45 5.34 371.490 Mua
8 [HOSE.QBS] 11/09/2018 4.89 4.83 5.11 5.11 446.540 Mua
9 [HOSE.QBS] 10/09/2018 4.69 4.63 4.89 4.78 527.770 Mua
10 [HOSE.QBS] 07/09/2018 4.62 4.61 4.7 4.7 275.090 Theo dõi
11 [HOSE.QBS] 06/09/2018 4.76 4.6 4.76 4.65 231.290 Theo dõi
12 [HOSE.QBS] 05/09/2018 4.83 4.7 4.83 4.76 179.370 Theo dõi
13 [HOSE.QBS] 04/09/2018 4.87 4.73 4.87 4.83 528.690 Mua
14 [HOSE.QBS] 31/08/2018 4.83 4.73 4.84 4.83 339.650 Mua
15 [HOSE.QBS] 30/08/2018 4.7 4.59 4.8 4.8 352.770 Theo dõi
16 [HOSE.QBS] 29/08/2018 4.7 4.64 4.78 4.7 137.320 Theo dõi
17 [HOSE.QBS] 28/08/2018 4.83 4.69 4.94 4.76 207.670 Theo dõi
18 [HOSE.QBS] 27/08/2018 4.63 4.63 4.94 4.87 520.600 Theo dõi
19 [HOSE.QBS] 24/08/2018 4.38 4.36 4.65 4.65 548.940 Bán
20 [HOSE.QBS] 23/08/2018 4.44 4.3 4.45 4.38 488.230 Bán