FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.QBS
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.QBS] 15/12/2017 7.79 7.7 8 7.79 532.300 Mua
2 [HOSE.QBS] 14/12/2017 7.03 6.95 7.51 7.51 455.010 Theo dõi
3 [HOSE.QBS] 13/12/2017 7.1 7 7.2 7.02 258.560 Bán
4 [HOSE.QBS] 12/12/2017 7.31 7.1 7.47 7.1 307.830 Bán
5 [HOSE.QBS] 11/12/2017 7.49 7.39 7.52 7.41 280.020 Bán
6 [HOSE.QBS] 08/12/2017 7.5 7.4 7.6 7.52 210.100 Bán
7 [HOSE.QBS] 07/12/2017 7.31 7.3 7.59 7.5 262.080 Bán
8 [HOSE.QBS] 06/12/2017 7.65 7.3 7.65 7.34 434.350 Bán
9 [HOSE.QBS] 05/12/2017 7.68 7.43 7.68 7.56 581.500 Bán
10 [HOSE.QBS] 04/12/2017 7.71 7.68 7.79 7.68 375.450 Bán
11 [HOSE.QBS] 01/12/2017 7.75 7.69 7.9 7.75 268.100 Bán
12 [HOSE.QBS] 30/11/2017 7.76 7.7 7.95 7.75 305.310 Bán
13 [HOSE.QBS] 29/11/2017 7.78 7.74 7.9 7.84 381.540 Theo dõi
14 [HOSE.QBS] 28/11/2017 8 7.78 8.19 7.78 385.370 Theo dõi
15 [HOSE.QBS] 27/11/2017 7.84 7.74 8.3 8 590.280 Mua
16 [HOSE.QBS] 24/11/2017 7.79 7.71 7.85 7.83 174.090 Bán
17 [HOSE.QBS] 23/11/2017 7.88 7.72 7.99 7.79 144.680 Bán
18 [HOSE.QBS] 22/11/2017 7.91 7.7 7.91 7.89 203.890 Theo dõi
19 [HOSE.QBS] 21/11/2017 7.84 7.77 7.94 7.9 182.970 Theo dõi
20 [HOSE.QBS] 20/11/2017 7.94 7.9 8.1 7.95 80.070 Theo dõi