FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.QCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.QCG] 14/06/2019 5.1 4.9 5.1 4.9 168.150
2 [HOSE.QCG] 13/06/2019 5.05 4.98 5.15 4.98 124.320 Bán
3 [HOSE.QCG] 12/06/2019 4.99 4.86 5.14 5.05 617.160 Theo dõi
4 [HOSE.QCG] 11/06/2019 5.07 4.9 5.07 4.99 317.320 Bán
5 [HOSE.QCG] 10/06/2019 5.05 4.95 5.12 5.07 726.940 Bán
6 [HOSE.QCG] 07/06/2019 4.9 4.7 5.05 5.05 839.780 Bán
7 [HOSE.QCG] 06/06/2019 4.9 4.81 4.9 4.9 249.700 Bán
8 [HOSE.QCG] 05/06/2019 4.96 4.81 4.96 4.9 724.710 Bán
9 [HOSE.QCG] 04/06/2019 5.13 4.95 5.13 4.96 479.890 Bán
10 [HOSE.QCG] 03/06/2019 5.15 4.9 5.15 5.13 440.020 Bán
11 [HOSE.QCG] 31/05/2019 5.17 5.07 5.2 5.15 364.160 Theo dõi
12 [HOSE.QCG] 30/05/2019 5.14 5.07 5.15 5.15 579.340 Theo dõi
13 [HOSE.QCG] 29/05/2019 5.15 5.06 5.16 5.14 545.900 Bán
14 [HOSE.QCG] 28/05/2019 5.14 5.06 5.14 5.14 412.380 Theo dõi
15 [HOSE.QCG] 27/05/2019 5.15 5.05 5.2 5.14 437.050 Theo dõi
16 [HOSE.QCG] 24/05/2019 5.09 5 5.15 5.15 659.330 Theo dõi
17 [HOSE.QCG] 23/05/2019 5.22 5.09 5.23 5.09 1.089.970 Theo dõi
18 [HOSE.QCG] 22/05/2019 5.22 5.21 5.33 5.22 715.150 Theo dõi
19 [HOSE.QCG] 21/05/2019 5.35 5.2 5.35 5.3 495.930 Mua
20 [HOSE.QCG] 20/05/2019 5.37 5.15 5.42 5.35 1.485.470 Mua