FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.QCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.QCG] 23/03/2018 13.4 13.1 13.7 13.7 1.635.960 Theo dõi
2 [HOSE.QCG] 22/03/2018 14.1 13.5 14.1 13.8 1.756.810 Theo dõi
3 [HOSE.QCG] 21/03/2018 14.05 13.85 14.2 14.1 1.545.200 Mua
4 [HOSE.QCG] 20/03/2018 14.3 13.85 14.45 14.05 1.465.250 Mua
5 [HOSE.QCG] 19/03/2018 14.35 13.85 14.5 14.35 1.717.360 Mua
6 [HOSE.QCG] 16/03/2018 14.1 14.1 14.9 14.1 1.385.620 Mua
7 [HOSE.QCG] 15/03/2018 14.4 14.25 14.85 14.85 2.001.460 Mua
8 [HOSE.QCG] 14/03/2018 13.5 13.5 14.2 14.2 2.842.480 Mua
9 [HOSE.QCG] 13/03/2018 13.3 13 13.3 13.3 935.430 Bán
10 [HOSE.QCG] 12/03/2018 13.3 12.95 13.6 13.3 1.463.510 Bán
11 [HOSE.QCG] 09/03/2018 13.7 13.5 13.8 13.5 820.560 Mua
12 [HOSE.QCG] 08/03/2018 13.4 13.35 13.7 13.7 1.152.050 Mua
13 [HOSE.QCG] 07/03/2018 13.4 13.2 13.8 13.5 1.092.180 Theo dõi
14 [HOSE.QCG] 06/03/2018 13.2 13 13.5 13.4 621.850 Theo dõi
15 [HOSE.QCG] 05/03/2018 13.6 13.2 13.9 13.2 1.517.190 Theo dõi
16 [HOSE.QCG] 02/03/2018 13.6 13.35 13.9 13.5 1.113.670 Mua
17 [HOSE.QCG] 01/03/2018 13.8 13.5 14 13.7 956.750 Mua
18 [HOSE.QCG] 28/02/2018 14 13.8 14.4 14 1.355.350 Mua
19 [HOSE.QCG] 27/02/2018 12.7 12.6 13.8 13.8 2.030.450 Theo dõi
20 [HOSE.QCG] 26/02/2018 13.1 12.6 13.1 12.9 1.492.030 Bán