FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.QCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.QCG] 17/07/2018 7.7 7.51 7.76 7.7 577.640 Bán
2 [HOSE.QCG] 16/07/2018 7.7 7.6 7.8 7.7 516.160 Bán
3 [HOSE.QCG] 13/07/2018 7.67 7.52 7.8 7.7 406.130 Bán
4 [HOSE.QCG] 12/07/2018 7.67 7.5 7.67 7.67 442.880 Bán
5 [HOSE.QCG] 11/07/2018 7.8 7.6 7.8 7.65 431.660 Bán
6 [HOSE.QCG] 10/07/2018 7.71 7.71 7.98 7.8 715.270 Bán
7 [HOSE.QCG] 09/07/2018 8 7.71 8 8 634.510 Bán
8 [HOSE.QCG] 06/07/2018 7.9 7.6 8.19 8.1 1.097.060 Bán
9 [HOSE.QCG] 05/07/2018 7.8 7.5 8 8 1.208.630 Bán
10 [HOSE.QCG] 04/07/2018 8 7.5 8 7.9 979.860 Bán
11 [HOSE.QCG] 03/07/2018 8.51 8 8.6 8 932.800 Bán
12 [HOSE.QCG] 02/07/2018 8.9 8.42 8.9 8.51 892.830 Bán
13 [HOSE.QCG] 29/06/2018 9 8.73 9.1 9 906.620 Bán
14 [HOSE.QCG] 28/06/2018 8.9 8.71 9.1 9.1 786.170 Theo dõi
15 [HOSE.QCG] 27/06/2018 9 8.8 9.2 8.9 934.600 Bán
16 [HOSE.QCG] 26/06/2018 9 8.71 9 9 1.021.020 Bán
17 [HOSE.QCG] 25/06/2018 9.1 8.9 9.2 9 1.327.630 Bán
18 [HOSE.QCG] 22/06/2018 9.09 8.9 9.59 9.3 1.056.110 Bán
19 [HOSE.QCG] 21/06/2018 9.2 8.8 9.2 9.09 1.233.090 Theo dõi
20 [HOSE.QCG] 20/06/2018 9.1 8.8 9.2 9.2 1.142.330 Bán