FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.QCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.QCG] 21/11/2018 6.3 6.06 6.51 6.06 3.403.130 Bán
2 [HOSE.QCG] 20/11/2018 6.7 6.46 6.7 6.51 2.146.250 Bán
3 [HOSE.QCG] 19/11/2018 6.7 6.68 7.04 6.8 2.402.380 Bán
4 [HOSE.QCG] 16/11/2018 6.88 6.7 7.04 7.04 2.586.050 Bán
5 [HOSE.QCG] 15/11/2018 6.9 6.71 6.95 6.88 1.142.830 Bán
6 [HOSE.QCG] 14/11/2018 7.01 6.8 7.1 6.9 938.890 Bán
7 [HOSE.QCG] 13/11/2018 7.02 6.9 7.35 7.01 2.894.560 Theo dõi
8 [HOSE.QCG] 12/11/2018 7.01 7.01 7.19 7.19 1.146.090 Bán
9 [HOSE.QCG] 09/11/2018 7.3 7.11 7.4 7.2 966.350 Bán
10 [HOSE.QCG] 08/11/2018 7.2 7 7.6 7.42 5.140.770 Theo dõi
11 [HOSE.QCG] 07/11/2018 7.05 7 7.2 7.2 1.089.600 Bán
12 [HOSE.QCG] 06/11/2018 7.3 7.1 7.41 7.25 1.794.730 Bán
13 [HOSE.QCG] 05/11/2018 7.06 6.8 7.4 7.4 2.680.890 Bán
14 [HOSE.QCG] 02/11/2018 6.6 6.4 7.06 7.06 2.263.460 Bán
15 [HOSE.QCG] 01/11/2018 6.67 6.56 6.89 6.6 1.527.080 Quá bán
16 [HOSE.QCG] 31/10/2018 7.13 6.95 7.49 7 3.835.030 Bán
17 [HOSE.QCG] 30/10/2018 7.3 7.1 7.3 7.29 1.396.490 Bán
18 [HOSE.QCG] 29/10/2018 7.49 7.29 7.49 7.33 1.238.660 Bán
19 [HOSE.QCG] 26/10/2018 7.4 7.2 7.5 7.49 2.104.350 Bán
20 [HOSE.QCG] 25/10/2018 7.5 7.21 7.5 7.4 2.369.460 Bán