FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.QCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.QCG] 15/12/2017 13.5 13.45 13.65 13.5 132.100 Theo dõi
2 [HOSE.QCG] 14/12/2017 13.8 13.4 13.8 13.65 86.900 Theo dõi
3 [HOSE.QCG] 13/12/2017 13.5 13.5 13.9 13.8 253.600 Mua
4 [HOSE.QCG] 12/12/2017 13.6 13.2 13.8 13.5 434.780 Theo dõi
5 [HOSE.QCG] 11/12/2017 13.8 13.55 13.9 13.6 205.660 Theo dõi
6 [HOSE.QCG] 08/12/2017 14.5 14 14.65 14 362.060 Mua
7 [HOSE.QCG] 07/12/2017 14 13.8 14.45 14.3 814.910 Mua
8 [HOSE.QCG] 06/12/2017 13.45 13.25 14 13.8 661.460 Theo dõi
9 [HOSE.QCG] 05/12/2017 13.5 13.25 13.55 13.3 347.270 Bán
10 [HOSE.QCG] 04/12/2017 13.45 13.1 13.8 13.2 736.500 Bán
11 [HOSE.QCG] 01/12/2017 13.05 13 13.6 13.2 414.990 Bán
12 [HOSE.QCG] 30/11/2017 13.45 13.15 13.85 13.2 393.610 Bán
13 [HOSE.QCG] 29/11/2017 13.4 13.4 13.9 13.45 239.660 Bán
14 [HOSE.QCG] 28/11/2017 14 13.6 14.4 13.9 429.710 Theo dõi
15 [HOSE.QCG] 27/11/2017 14.35 14 14.35 14.35 564.320 Theo dõi
16 [HOSE.QCG] 24/11/2017 12.2 12 13.45 13.45 921.500 Bán
17 [HOSE.QCG] 23/11/2017 13.15 12.5 13.5 12.6 397.020 Bán
18 [HOSE.QCG] 22/11/2017 13.9 13.35 13.9 13.35 182.910 Bán
19 [HOSE.QCG] 21/11/2017 13.65 13.65 13.95 13.7 135.920 Bán
20 [HOSE.QCG] 20/11/2017 14 13.7 14.2 13.95 230.620 Theo dõi