FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.QCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.QCG] 22/03/2019 5.29 5.11 5.3 5.29 624.010 Bán
2 [HOSE.QCG] 21/03/2019 5.35 5.15 5.4 5.29 800.840 Theo dõi
3 [HOSE.QCG] 20/03/2019 5.31 5.11 5.4 5.3 853.730 Theo dõi
4 [HOSE.QCG] 19/03/2019 5.64 5.28 5.7 5.31 1.026.130 Theo dõi
5 [HOSE.QCG] 18/03/2019 5.9 5.6 5.9 5.6 972.240 Mua
6 [HOSE.QCG] 15/03/2019 6 5.9 6.1 5.91 1.102.500 Mua
7 [HOSE.QCG] 14/03/2019 6 5.93 6.15 6.07 1.473.960 Quá mua
8 [HOSE.QCG] 13/03/2019 6.09 5.8 6.09 6.09 1.370.020 Quá mua
9 [HOSE.QCG] 12/03/2019 6 5.8 6.1 6.09 1.204.120 Quá mua
10 [HOSE.QCG] 11/03/2019 5.6 5.4 6.04 5.99 3.177.600 Quá mua
11 [HOSE.QCG] 08/03/2019 5.65 5.44 5.74 5.65 2.931.060 Mua
12 [HOSE.QCG] 07/03/2019 5.25 5.2 5.37 5.37 736.850 Mua
13 [HOSE.QCG] 06/03/2019 4.7 4.64 5.02 5.02 2.426.190 Mua
14 [HOSE.QCG] 05/03/2019 4.7 4.62 4.75 4.7 1.036.460 Theo dõi
15 [HOSE.QCG] 04/03/2019 4.7 4.6 4.79 4.79 1.204.560 Mua
16 [HOSE.QCG] 01/03/2019 4.7 4.6 4.8 4.8 1.092.190 Mua
17 [HOSE.QCG] 28/02/2019 4.8 4.66 4.8 4.77 587.870 Mua
18 [HOSE.QCG] 27/02/2019 4.8 4.7 4.83 4.8 885.730 Mua
19 [HOSE.QCG] 26/02/2019 4.8 4.66 4.9 4.81 1.758.300 Mua
20 [HOSE.QCG] 25/02/2019 4.84 4.81 4.95 4.81 511.920 Mua