FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.QCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.QCG] 25/05/2018 9.35 9.35 9.6 9.6 584.840 Bán
2 [HOSE.QCG] 24/05/2018 10.2 9.89 10.2 10 413.750 Theo dõi
3 [HOSE.QCG] 23/05/2018 10 9.77 10.1 10.05 1.018.400 Theo dõi
4 [HOSE.QCG] 22/05/2018 10.4 9.8 10.4 10.1 1.513.440 Theo dõi
5 [HOSE.QCG] 21/05/2018 10.4 10.2 10.45 10.4 705.250 Theo dõi
6 [HOSE.QCG] 18/05/2018 10.5 10.25 10.5 10.4 914.750 Theo dõi
7 [HOSE.QCG] 17/05/2018 10.5 10.2 10.5 10.5 710.270 Mua
8 [HOSE.QCG] 16/05/2018 10.4 10.2 10.65 10.5 1.353.150 Mua
9 [HOSE.QCG] 15/05/2018 10.25 10.05 10.45 10.4 1.024.060 Mua
10 [HOSE.QCG] 14/05/2018 10.5 10.1 10.5 10.35 1.091.920 Mua
11 [HOSE.QCG] 11/05/2018 10.5 10.1 10.6 10.6 1.201.560 Theo dõi
12 [HOSE.QCG] 10/05/2018 10.3 10.25 10.65 10.6 2.082.050 Theo dõi
13 [HOSE.QCG] 09/05/2018 9.48 9.4 10.1 10.1 1.898.910 Bán
14 [HOSE.QCG] 08/05/2018 9.3 9.02 9.5 9.48 1.459.160 Bán
15 [HOSE.QCG] 07/05/2018 9.3 8.89 9.3 9.3 1.081.470 Bán
16 [HOSE.QCG] 04/05/2018 9.5 9.15 9.5 9.3 912.100 Bán
17 [HOSE.QCG] 03/05/2018 9.3 9 9.59 9.58 1.148.690 Bán
18 [HOSE.QCG] 02/05/2018 9.5 9.1 9.7 9.5 1.061.720 Bán
19 [HOSE.QCG] 27/04/2018 9.5 8.93 9.6 9.6 1.849.450 Bán
20 [HOSE.QCG] 26/04/2018 9 8.75 9.9 9.6 2.374.760 Bán