FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.QCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.QCG] 03/01/2019 4.28 3.99 4.28 3.99 894.440 Bán
2 [HOSE.QCG] 02/01/2019 4.28 4.28 4.63 4.28 394.690 Bán
3 [HOSE.QCG] 28/12/2018 4.8 4.55 4.8 4.6 1.325.190 Bán
4 [HOSE.QCG] 27/12/2018 4.75 4.4 4.85 4.8 3.614.980 Bán
5 [HOSE.QCG] 26/12/2018 5.02 4.73 5.15 4.73 2.754.350 Bán
6 [HOSE.QCG] 25/12/2018 5.31 5.08 5.31 5.08 839.870 Bán
7 [HOSE.QCG] 24/12/2018 5.5 5.3 5.6 5.46 2.661.380 Mua
8 [HOSE.QCG] 21/12/2018 5.4 5.3 5.5 5.5 1.827.050 Mua
9 [HOSE.QCG] 20/12/2018 5.4 5.3 5.5 5.5 915.920 Theo dõi
10 [HOSE.QCG] 19/12/2018 5.45 5.26 5.5 5.48 2.013.820 Mua
11 [HOSE.QCG] 18/12/2018 5.25 5.18 5.57 5.45 2.816.010 Theo dõi
12 [HOSE.QCG] 17/12/2018 5.3 5.22 5.39 5.3 589.560 Theo dõi
13 [HOSE.QCG] 14/12/2018 5.65 5.4 5.66 5.4 754.630 Theo dõi
14 [HOSE.QCG] 13/12/2018 6.01 5.7 6.01 5.73 697.450 Mua
15 [HOSE.QCG] 12/12/2018 5.25 5.15 5.67 5.67 3.768.040 Theo dõi
16 [HOSE.QCG] 11/12/2018 5.3 5.22 5.3 5.3 939.260 Bán
17 [HOSE.QCG] 10/12/2018 5.38 5.3 5.38 5.34 1.077.410 Theo dõi
18 [HOSE.QCG] 07/12/2018 5.25 5.15 5.4 5.38 2.443.200 Bán
19 [HOSE.QCG] 06/12/2018 5.2 5.11 5.28 5.25 1.831.550 Bán
20 [HOSE.QCG] 05/12/2018 5.2 5.1 5.26 5.25 1.758.430 Bán