FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.QCG
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.QCG] 19/09/2018 8.16 8.1 8.68 8.6 3.144.490 Mua
2 [HOSE.QCG] 18/09/2018 8.21 8.15 8.3 8.16 1.008.160 Bán
3 [HOSE.QCG] 17/09/2018 8.37 8.27 8.38 8.27 737.020 Bán
4 [HOSE.QCG] 14/09/2018 8.5 8.33 8.59 8.37 1.034.360 Bán
5 [HOSE.QCG] 13/09/2018 8.6 8.52 8.6 8.52 975.520 Theo dõi
6 [HOSE.QCG] 12/09/2018 8.75 8.5 8.85 8.6 1.371.460 Mua
7 [HOSE.QCG] 11/09/2018 8.45 8.2 8.8 8.75 1.981.690 Mua
8 [HOSE.QCG] 10/09/2018 8.3 8.1 8.45 8.45 1.913.850 Bán
9 [HOSE.QCG] 07/09/2018 8.02 7.9 8.3 8.3 690.000 Bán
10 [HOSE.QCG] 06/09/2018 8.2 8.02 8.3 8.02 739.780 Bán
11 [HOSE.QCG] 05/09/2018 8.5 8.15 8.5 8.15 1.005.900 Bán
12 [HOSE.QCG] 04/09/2018 8.6 8.45 8.6 8.5 797.770 Bán
13 [HOSE.QCG] 31/08/2018 8.6 8.46 8.64 8.6 708.840 Bán
14 [HOSE.QCG] 30/08/2018 8.6 8.45 8.69 8.6 898.770 Bán
15 [HOSE.QCG] 29/08/2018 8.59 8.44 8.6 8.6 884.730 Bán
16 [HOSE.QCG] 28/08/2018 8.65 8.5 8.65 8.59 802.430 Bán
17 [HOSE.QCG] 27/08/2018 8.7 8.55 8.7 8.65 813.540 Bán
18 [HOSE.QCG] 24/08/2018 8.4 8.36 8.72 8.7 1.352.590 Theo dõi
19 [HOSE.QCG] 23/08/2018 8.4 8.38 8.58 8.43 1.049.370 Bán
20 [HOSE.QCG] 22/08/2018 8.5 8.4 8.6 8.45 1.136.690 Bán