FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RAL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RAL] 22/03/2019 89.9 88.5 90.2 88.5 12.740 Mua
2 [HOSE.RAL] 21/03/2019 86.5 86.5 92.5 90.2 17.680 Mua
3 [HOSE.RAL] 20/03/2019 85 84.2 86.5 86.5 5.900 Theo dõi
4 [HOSE.RAL] 19/03/2019 86.1 85 87 85 4.960 Theo dõi
5 [HOSE.RAL] 18/03/2019 88 86 88 87.7 5.010 Mua
6 [HOSE.RAL] 15/03/2019 88.5 88 88.7 88 1.900 Mua
7 [HOSE.RAL] 14/03/2019 88.9 86.6 88.9 88 570 Mua
8 [HOSE.RAL] 13/03/2019 90 87.1 90 88 3.930 Mua
9 [HOSE.RAL] 12/03/2019 89.9 88 90.8 90 4.450 Mua
10 [HOSE.RAL] 11/03/2019 91.1 88 91.1 89.9 4.000 Mua
11 [HOSE.RAL] 08/03/2019 86 86 91.5 88.8 14.860 Mua
12 [HOSE.RAL] 07/03/2019 85.5 84.5 87 86 6.880 Mua
13 [HOSE.RAL] 06/03/2019 84.5 84 85.5 85.5 2.110 Mua
14 [HOSE.RAL] 05/03/2019 84.2 83 84.2 84 2.150 Mua
15 [HOSE.RAL] 04/03/2019 83 82.7 84.3 84.3 7.770 Mua
16 [HOSE.RAL] 01/03/2019 82.7 82.7 82.8 82.8 1.610 Bán
17 [HOSE.RAL] 28/02/2019 82.9 82 82.9 82.8 910 Bán
18 [HOSE.RAL] 27/02/2019 82.2 81.5 82.9 82.9 16.950 Theo dõi
19 [HOSE.RAL] 26/02/2019 82.5 82 83.2 82.9 4.910 Theo dõi
20 [HOSE.RAL] 25/02/2019 83.8 82.5 83.8 82.5 1.520 Theo dõi