FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RAL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RAL] 07/12/2018 84.7 84 84.9 84.7 970 Bán
2 [HOSE.RAL] 06/12/2018 83.2 83 84.9 84.7 1.840 Bán
3 [HOSE.RAL] 05/12/2018 85 83 85 84.9 11.220 Bán
4 [HOSE.RAL] 04/12/2018 84.9 84 85 84.9 2.400 Bán
5 [HOSE.RAL] 03/12/2018 85.5 84 85.5 85 3.500 Bán
6 [HOSE.RAL] 29/11/2018 87 83.7 87 83.7 11.370 Bán
7 [HOSE.RAL] 28/11/2018 86.9 83 87 87 2.970 Theo dõi
8 [HOSE.RAL] 27/11/2018 86.5 86.1 87.9 87.9 3.390 Theo dõi
9 [HOSE.RAL] 26/11/2018 88.7 88.7 88.7 88.7 100 Mua
10 [HOSE.RAL] 23/11/2018 86 86 88.7 88.7 430 Mua
11 [HOSE.RAL] 22/11/2018 87.9 86.5 87.9 87.8 1.320 Bán
12 [HOSE.RAL] 21/11/2018 88.7 86.1 88.7 88 940 Bán
13 [HOSE.RAL] 20/11/2018 89 88.7 89 88.7 70 Theo dõi
14 [HOSE.RAL] 19/11/2018 87 87 89.9 88.7 3.870 Theo dõi
15 [HOSE.RAL] 16/11/2018 89.4 89.4 89.9 89.9 130 Theo dõi
16 [HOSE.RAL] 15/11/2018 86 85.9 87.9 87.9 3.920 Bán
17 [HOSE.RAL] 14/11/2018 86 85 88.7 87 12.450 Bán
18 [HOSE.RAL] 13/11/2018 86.8 86.1 86.8 86.7 2.530 Bán
19 [HOSE.RAL] 12/11/2018 87.1 86.3 89.6 86.8 290 Bán
20 [HOSE.RAL] 09/11/2018 89.7 87.3 89.8 87.4 1.750 Bán