FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RAL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RAL] 15/12/2017 139.1 136 139.4 139.1 3.060 Mua
2 [HOSE.RAL] 14/12/2017 136 136 139.9 139.5 10.220 Mua
3 [HOSE.RAL] 13/12/2017 139 139 140 139.9 460 Mua
4 [HOSE.RAL] 12/12/2017 137.5 136 137.5 137.5 6.000 Theo dõi
5 [HOSE.RAL] 11/12/2017 139.9 135 139.9 138 15.380 Theo dõi
6 [HOSE.RAL] 08/12/2017 138 137.5 139 138.7 7.310 Theo dõi
7 [HOSE.RAL] 07/12/2017 139 136 139 138 1.950 Bán
8 [HOSE.RAL] 06/12/2017 136 136 138 138 1.250 Bán
9 [HOSE.RAL] 05/12/2017 136.4 136 139.7 136 12.830 Bán
10 [HOSE.RAL] 04/12/2017 140 135.8 140 135.8 27.570 Bán
11 [HOSE.RAL] 01/12/2017 140.9 138.7 140.9 140 7.890 Theo dõi
12 [HOSE.RAL] 30/11/2017 139 139 140.9 140.8 9.530 Mua
13 [HOSE.RAL] 29/11/2017 140 139 140.9 140 13.170 Theo dõi
14 [HOSE.RAL] 28/11/2017 141 139.9 141 140.8 1.800 Mua
15 [HOSE.RAL] 27/11/2017 142 138.5 142 141 8.630 Mua
16 [HOSE.RAL] 24/11/2017 142.5 139.4 142.5 140 20.730 Theo dõi
17 [HOSE.RAL] 23/11/2017 142.9 140.5 144 143 8.900 Mua
18 [HOSE.RAL] 22/11/2017 140 139 144 143 17.560 Mua
19 [HOSE.RAL] 21/11/2017 140 138.6 140 140 8.310 Mua
20 [HOSE.RAL] 20/11/2017 139 138 139.7 139.5 2.920 Mua