FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RAL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RAL] 13/07/2018 89.5 89.5 91.3 91.3 2.580 Bán
2 [HOSE.RAL] 12/07/2018 91 89.2 91.1 91 1.770 Quá bán
3 [HOSE.RAL] 11/07/2018 90.1 90 90.1 90 2.050 Quá bán
4 [HOSE.RAL] 10/07/2018 92.5 90 92.5 91.3 19.420 Quá bán
5 [HOSE.RAL] 09/07/2018 95.1 90.1 96 94 7.450 Quá bán
6 [HOSE.RAL] 06/07/2018 93.5 93.5 98.2 94.2 1.590 Quá bán
7 [HOSE.RAL] 05/07/2018 98 95 99.5 98.7 5.390 Bán
8 [HOSE.RAL] 04/07/2018 99.9 98.5 100.5 99.9 3.100 Bán
9 [HOSE.RAL] 03/07/2018 99.5 94.7 101.5 99.9 3.480 Bán
10 [HOSE.RAL] 02/07/2018 102 98 102 101.8 1.860 Bán
11 [HOSE.RAL] 29/06/2018 102.9 102.3 102.9 102.3 430 Theo dõi
12 [HOSE.RAL] 28/06/2018 99.7 98.5 102.9 102 1.260 Theo dõi
13 [HOSE.RAL] 27/06/2018 101 99 102.9 102.9 750 Theo dõi
14 [HOSE.RAL] 26/06/2018 101.9 101 103 101.5 520 Bán
15 [HOSE.RAL] 25/06/2018 102 98 103.3 101.5 2.210 Bán
16 [HOSE.RAL] 22/06/2018 100 99 102.3 102 5.400 Bán
17 [HOSE.RAL] 21/06/2018 101.1 100 102.3 102.3 2.460 Bán
18 [HOSE.RAL] 20/06/2018 98.5 98.5 105.7 101.2 2.590 Bán
19 [HOSE.RAL] 19/06/2018 104.5 99.2 104.5 103.5 1.630 Bán
20 [HOSE.RAL] 18/06/2018 104.1 98 105 104.7 1.120 Bán