FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RAL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RAL] 18/05/2018 115.9 112 116 113.9 6.350 Quá bán
2 [HOSE.RAL] 17/05/2018 118.5 110.7 118.5 116 8.730 Bán
3 [HOSE.RAL] 16/05/2018 117 116.9 119 119 2.410 Bán
4 [HOSE.RAL] 15/05/2018 117 117 123.3 117 2.150 Quá bán
5 [HOSE.RAL] 14/05/2018 119 116 119 117 4.920 Quá bán
6 [HOSE.RAL] 11/05/2018 115.5 115.1 119.9 116.5 3.870 Quá bán
7 [HOSE.RAL] 10/05/2018 121.9 120 121.9 120 1.220 Quá bán
8 [HOSE.RAL] 09/05/2018 120.2 119 122 120 4.880 Quá bán
9 [HOSE.RAL] 08/05/2018 121.1 120.2 122 120.2 1.530 Quá bán
10 [HOSE.RAL] 07/05/2018 125 122 125 122 2.820 Quá bán
11 [HOSE.RAL] 04/05/2018 124 121.6 126 126 17.940 Bán
12 [HOSE.RAL] 03/05/2018 126 125.9 126 126 3.120 Bán
13 [HOSE.RAL] 02/05/2018 126 121.6 126.9 126 4.240 Bán
14 [HOSE.RAL] 27/04/2018 125.1 125 128 127 6.570 Bán
15 [HOSE.RAL] 26/04/2018 125 124.9 127 127 3.980 Bán
16 [HOSE.RAL] 24/04/2018 129.9 128.9 129.9 128.9 3.190 Bán
17 [HOSE.RAL] 23/04/2018 129.9 125 130.9 129.9 30.720 Bán
18 [HOSE.RAL] 20/04/2018 125 125 132.4 131 7.080 Bán
19 [HOSE.RAL] 19/04/2018 127 126.1 132.5 132.5 10.300 Bán
20 [HOSE.RAL] 18/04/2018 131 130 132.5 132.5 8.700 Bán