FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RAL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RAL] 20/09/2018 97 97 104.5 103.8 10.230 Mua
2 [HOSE.RAL] 19/09/2018 91.4 91.4 97.7 97.7 23.100 Mua
3 [HOSE.RAL] 18/09/2018 90 89.5 91.4 91.4 4.370 Mua
4 [HOSE.RAL] 17/09/2018 92 88.7 92 90 3.030 Theo dõi
5 [HOSE.RAL] 14/09/2018 89 89 92 92 2.610 Mua
6 [HOSE.RAL] 13/09/2018 88.9 88.9 89 89 290 Bán
7 [HOSE.RAL] 12/09/2018 90.8 87 90.8 88.9 6.180 Bán
8 [HOSE.RAL] 11/09/2018 88.7 88 88.8 88.7 1.410 Bán
9 [HOSE.RAL] 10/09/2018 88 82.9 88.9 88.8 3.620 Bán
10 [HOSE.RAL] 07/09/2018 83.5 83.5 89.5 88.9 1.670 Bán
11 [HOSE.RAL] 06/09/2018 88.8 87.5 88.8 88 820 Theo dõi
12 [HOSE.RAL] 05/09/2018 90 88.8 90 88.8 3.930 Theo dõi
13 [HOSE.RAL] 04/09/2018 91.2 90.2 92 91.2 4.430 Mua
14 [HOSE.RAL] 31/08/2018 91.7 90 91.7 91 1.780 Mua
15 [HOSE.RAL] 30/08/2018 91.7 89 91.7 91.5 6.690 Mua
16 [HOSE.RAL] 29/08/2018 90 90 92 90 2.950 Theo dõi
17 [HOSE.RAL] 28/08/2018 91 90 92 91.5 1.800 Mua
18 [HOSE.RAL] 27/08/2018 91.6 91.1 92.9 92.6 1.510 Mua
19 [HOSE.RAL] 24/08/2018 88.5 88 91.7 91 5.510 Mua
20 [HOSE.RAL] 23/08/2018 89.9 88.5 90 88.5 1.190 Bán