FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RAL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RAL] 23/03/2018 131.1 128 134.4 134.4 6.030 Bán
2 [HOSE.RAL] 22/03/2018 133.5 130 134.3 134.3 17.650 Bán
3 [HOSE.RAL] 21/03/2018 134 133.5 134.1 133.6 23.780 Bán
4 [HOSE.RAL] 20/03/2018 137 134 137 135 11.550 Bán
5 [HOSE.RAL] 19/03/2018 135 134 140 135 7.340 Bán
6 [HOSE.RAL] 16/03/2018 135 134 135.2 135 9.230 Bán
7 [HOSE.RAL] 15/03/2018 135.4 135.1 135.4 135.1 2.340 Bán
8 [HOSE.RAL] 14/03/2018 134.1 126.2 136 135.1 2.410 Bán
9 [HOSE.RAL] 13/03/2018 135 134.5 137 135 9.420 Bán
10 [HOSE.RAL] 12/03/2018 135 135 140 135 8.420 Bán
11 [HOSE.RAL] 09/03/2018 135.7 135 136 135 11.200 Bán
12 [HOSE.RAL] 08/03/2018 135.9 132.5 136 136 5.820 Bán
13 [HOSE.RAL] 07/03/2018 135.9 126.4 135.9 135.9 6.650 Bán
14 [HOSE.RAL] 06/03/2018 136.2 132.3 136.2 135.9 6.150 Bán
15 [HOSE.RAL] 05/03/2018 139.5 135 139.5 136.2 6.320 Bán
16 [HOSE.RAL] 02/03/2018 136 135.7 137 136 12.310 Bán
17 [HOSE.RAL] 01/03/2018 135.9 135 136.5 136 26.030 Bán
18 [HOSE.RAL] 28/02/2018 136 134.5 136 135.9 17.000 Bán
19 [HOSE.RAL] 27/02/2018 137.4 134 137.4 136.5 45.270 Bán
20 [HOSE.RAL] 26/02/2018 138 135.2 138 137.4 18.540 Bán