FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RAL
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RAL] 13/06/2019 80 80 80 80 2.100 Bán
2 [HOSE.RAL] 12/06/2019 80.9 79.5 80.9 80 11.690 Bán
3 [HOSE.RAL] 11/06/2019 81.4 80 81.4 80.9 300 Theo dõi
4 [HOSE.RAL] 10/06/2019 81.5 80 81.5 80.9 6.370 Mua
5 [HOSE.RAL] 07/06/2019 79.6 79.5 80 80 1.810 Theo dõi
6 [HOSE.RAL] 06/06/2019 82 79.5 82 79.5 410 Theo dõi
7 [HOSE.RAL] 05/06/2019 79 79 80 79.5 3.590 Theo dõi
8 [HOSE.RAL] 04/06/2019 81.4 80 81.5 81 1.960 Mua
9 [HOSE.RAL] 03/06/2019 83 80.9 83 81.3 2.200 Mua
10 [HOSE.RAL] 31/05/2019 80.9 80.9 84.9 81.3 38.920 Mua
11 [HOSE.RAL] 30/05/2019 80.5 80.5 80.9 80.9 6.320 Mua
12 [HOSE.RAL] 29/05/2019 80 80 80.5 80.5 710 Mua
13 [HOSE.RAL] 28/05/2019 79.8 79.8 81 80.5 17.490 Theo dõi
14 [HOSE.RAL] 27/05/2019 81 80.5 81 80.5 460 Theo dõi
15 [HOSE.RAL] 23/05/2019 80 80 81.6 81 7.210 Theo dõi
16 [HOSE.RAL] 22/05/2019 80 79.5 80 80 1.870 Bán
17 [HOSE.RAL] 21/05/2019 79.5 79.5 80 79.5 1.980 Bán
18 [HOSE.RAL] 20/05/2019 80 79 80 79.4 2.170 Bán
19 [HOSE.RAL] 17/05/2019 80.4 79.6 80.4 79.6 3.770 Bán
20 [HOSE.RAL] 16/05/2019 80.9 80.4 80.9 80.4 5.060 Bán