FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RDP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RDP] 22/03/2019 9.9 9.4 9.9 9.9 1.320 Bán
2 [HOSE.RDP] 21/03/2019 9.35 9.35 10 10 580 Bán
3 [HOSE.RDP] 20/03/2019 10 10 10 10 520 Bán
4 [HOSE.RDP] 19/03/2019 9.5 9.4 10 10 1.290 Bán
5 [HOSE.RDP] 18/03/2019 9.46 9.46 10 10 1.440 Bán
6 [HOSE.RDP] 15/03/2019 10 10 10 10 190 Bán
7 [HOSE.RDP] 14/03/2019 10 10 10 10 2.000 Bán
8 [HOSE.RDP] 13/03/2019 10.3 10.3 10.3 10.3 500 Theo dõi
9 [HOSE.RDP] 11/03/2019 10.3 10.3 10.3 10.3 1.090 Theo dõi
10 [HOSE.RDP] 07/03/2019 10 10 10.05 10.05 320 Theo dõi
11 [HOSE.RDP] 06/03/2019 10.7 10.7 10.7 10.7 300 Mua
12 [HOSE.RDP] 05/03/2019 10.7 10 10.7 10.7 180 Mua
13 [HOSE.RDP] 04/03/2019 10.5 10 10.5 10 5.010 Theo dõi
14 [HOSE.RDP] 01/03/2019 9.8 9.8 10.4 10.35 2.220 Mua
15 [HOSE.RDP] 28/02/2019 10.4 10.4 10.4 10.4 10 Mua
16 [HOSE.RDP] 27/02/2019 10.4 10 10.4 10 860 Theo dõi
17 [HOSE.RDP] 26/02/2019 9.8 9.8 10.45 10.45 2.720 Mua
18 [HOSE.RDP] 22/02/2019 10 10 10.45 10.45 210 Mua
19 [HOSE.RDP] 21/02/2019 9.9 9.9 10.45 10.45 6.070 Mua
20 [HOSE.RDP] 20/02/2019 10 9.37 10.5 10 13.280 Theo dõi