FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RDP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RDP] 13/06/2019 9.2 9.2 9.2 9.2 20 Bán
2 [HOSE.RDP] 12/06/2019 9.3 9.3 9.3 9.3 210 Theo dõi
3 [HOSE.RDP] 11/06/2019 8.61 8.61 9 9 50 Theo dõi
4 [HOSE.RDP] 10/06/2019 8.56 8.56 9.25 9.25 11.720 Theo dõi
5 [HOSE.RDP] 07/06/2019 9.2 9.2 9.2 9.2 20 Theo dõi
6 [HOSE.RDP] 06/06/2019 9.5 9.5 9.5 9.5 10 Mua
7 [HOSE.RDP] 05/06/2019 9.45 8.65 9.45 9.4 630 Theo dõi
8 [HOSE.RDP] 04/06/2019 9.7 9.3 9.7 9.3 20 Theo dõi
9 [HOSE.RDP] 03/06/2019 9.59 9.3 9.59 9.3 40 Theo dõi
10 [HOSE.RDP] 31/05/2019 8.75 8.75 9.59 9.59 600 Mua
11 [HOSE.RDP] 28/05/2019 9 9 9.4 9.4 24.010 Theo dõi
12 [HOSE.RDP] 24/05/2019 8.84 8.84 9.4 9.4 30 Theo dõi
13 [HOSE.RDP] 23/05/2019 9.5 9.5 9.5 9.5 10 Mua
14 [HOSE.RDP] 21/05/2019 8.2 8.2 9.3 9.3 19.000 Theo dõi
15 [HOSE.RDP] 20/05/2019 8.7 8.7 8.7 8.7 100 Bán
16 [HOSE.RDP] 17/05/2019 8.7 8.7 8.7 8.7 20 Bán
17 [HOSE.RDP] 16/05/2019 8.5 8.5 8.5 8.5 10 Bán
18 [HOSE.RDP] 15/05/2019 8.75 8.7 8.75 8.7 1.330 Bán
19 [HOSE.RDP] 14/05/2019 8.8 8.8 8.8 8.8 700 Bán
20 [HOSE.RDP] 13/05/2019 8.9 8.9 8.9 8.9 400 Bán