FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RDP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RDP] 17/07/2018 12.25 12.25 13.25 13 110 Theo dõi
2 [HOSE.RDP] 16/07/2018 13.3 13 13.3 13 540 Theo dõi
3 [HOSE.RDP] 13/07/2018 13.2 12.5 13.2 13 450 Theo dõi
4 [HOSE.RDP] 12/07/2018 13 11.45 13 13 270 Theo dõi
5 [HOSE.RDP] 11/07/2018 12.25 10.85 12.3 12.3 50 Bán
6 [HOSE.RDP] 10/07/2018 13 11.45 13 11.5 130 Bán
7 [HOSE.RDP] 09/07/2018 12.3 12.3 13.55 12.3 430 Bán
8 [HOSE.RDP] 06/07/2018 12.2 12.2 13.5 13.2 2.910 Theo dõi
9 [HOSE.RDP] 05/07/2018 13.5 12.2 13.5 13.1 230 Bán
10 [HOSE.RDP] 04/07/2018 13.1 13.1 13.1 13.1 10 Bán
11 [HOSE.RDP] 03/07/2018 12.3 12.3 13 12.5 1.230 Bán
12 [HOSE.RDP] 29/06/2018 13 13 13 13 20 Bán
13 [HOSE.RDP] 28/06/2018 13.2 12.7 13.2 13 1.260 Bán
14 [HOSE.RDP] 26/06/2018 13 12.9 13.5 13.5 130 Theo dõi
15 [HOSE.RDP] 25/06/2018 13.9 12.9 13.9 13.7 380 Mua
16 [HOSE.RDP] 22/06/2018 13.6 13.6 13.7 13.7 510 Theo dõi
17 [HOSE.RDP] 21/06/2018 13.5 13.35 13.5 13.35 520 Bán
18 [HOSE.RDP] 20/06/2018 12.8 12.6 13 13 6.220 Bán
19 [HOSE.RDP] 19/06/2018 13.9 12.4 13.9 12.5 10.210 Theo dõi
20 [HOSE.RDP] 18/06/2018 13.2 13.2 13.2 13.2 920 Theo dõi