FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RDP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RDP] 21/11/2018 11 11 11 11 210 Bán
2 [HOSE.RDP] 20/11/2018 12.2 11.1 12.2 11.15 100 Bán
3 [HOSE.RDP] 19/11/2018 12 11.75 12 11.75 3.470 Bán
4 [HOSE.RDP] 16/11/2018 12.6 12.6 12.6 12.6 510 Theo dõi
5 [HOSE.RDP] 15/11/2018 12.6 12.6 12.6 12.6 10 Bán
6 [HOSE.RDP] 14/11/2018 12 12 13.1 12.95 2.210 Theo dõi
7 [HOSE.RDP] 12/11/2018 12.5 12.5 12.6 12.6 160 Bán
8 [HOSE.RDP] 09/11/2018 11.65 11.65 12.5 12.5 1.310 Bán
9 [HOSE.RDP] 08/11/2018 12.65 12.2 12.65 12.4 1.710 Bán
10 [HOSE.RDP] 07/11/2018 12.8 12.1 12.8 12.2 5.010 Bán
11 [HOSE.RDP] 06/11/2018 13 13 13 13 10 Bán
12 [HOSE.RDP] 05/11/2018 12.35 12.35 13 12.7 1.280 Bán
13 [HOSE.RDP] 02/11/2018 13 13 13.35 13.25 660 Theo dõi
14 [HOSE.RDP] 01/11/2018 12.85 12.85 13.45 13.45 310 Theo dõi
15 [HOSE.RDP] 31/10/2018 11.45 11.35 12.85 12.85 8.030 Bán
16 [HOSE.RDP] 30/10/2018 12.5 12.2 12.5 12.2 7.800 Bán
17 [HOSE.RDP] 29/10/2018 12.2 12.2 12.2 12.2 10.000 Bán
18 [HOSE.RDP] 26/10/2018 13 12.1 13 12.1 10.540 Bán
19 [HOSE.RDP] 25/10/2018 12.5 12.5 12.5 12.5 10.100 Bán
20 [HOSE.RDP] 24/10/2018 13.15 12.8 13.15 12.8 8.070 Bán