FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RDP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RDP] 19/09/2018 13.9 13.05 13.9 13.4 5.030 Mua
2 [HOSE.RDP] 18/09/2018 13.7 13.4 13.7 13.65 1.190 Mua
3 [HOSE.RDP] 17/09/2018 13.25 13.1 13.4 13.4 5.190 Mua
4 [HOSE.RDP] 14/09/2018 13.85 13.85 13.85 13.85 60 Mua
5 [HOSE.RDP] 13/09/2018 13.7 13.05 13.7 13.05 50 Theo dõi
6 [HOSE.RDP] 12/09/2018 12.65 12.65 13.45 13.45 3.610 Mua
7 [HOSE.RDP] 11/09/2018 13 12.65 13.5 12.65 2.660 Bán
8 [HOSE.RDP] 10/09/2018 12.95 12.95 13.25 13.25 5.990 Mua
9 [HOSE.RDP] 07/09/2018 13.25 13 13.85 13 250 Theo dõi
10 [HOSE.RDP] 06/09/2018 13 12.5 13 13 110 Theo dõi
11 [HOSE.RDP] 05/09/2018 13.45 12.5 13.45 12.5 260 Theo dõi
12 [HOSE.RDP] 04/09/2018 13.4 13.15 13.4 13.15 880 Mua
13 [HOSE.RDP] 31/08/2018 14 13.7 14 13.75 860 Mua
14 [HOSE.RDP] 30/08/2018 15.1 14.3 15.1 14.35 6.400 Mua
15 [HOSE.RDP] 29/08/2018 13.8 13.4 14.3 14.3 31.450 Mua
16 [HOSE.RDP] 28/08/2018 13.6 13.4 13.95 13.4 2.040 Mua
17 [HOSE.RDP] 27/08/2018 12.95 12.5 13.15 13.15 21.780 Theo dõi
18 [HOSE.RDP] 24/08/2018 12.8 12.3 12.8 12.3 470 Bán
19 [HOSE.RDP] 23/08/2018 13.15 12.1 13.15 12.1 60 Bán
20 [HOSE.RDP] 22/08/2018 13.45 12.8 13.45 12.8 5.030 Bán