FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RDP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RDP] 20/03/2018 20.1 20.1 21.5 21.45 820 Mua
2 [HOSE.RDP] 19/03/2018 20.1 20.1 21.8 20.1 7.130 Bán
3 [HOSE.RDP] 16/03/2018 20.6 20.4 21.2 21.2 20 Mua
4 [HOSE.RDP] 15/03/2018 21 20.5 21.2 20.6 14.530 Theo dõi
5 [HOSE.RDP] 14/03/2018 21.6 21.25 21.9 21.7 9.100 Mua
6 [HOSE.RDP] 13/03/2018 21 21 22 22 6.190 Mua
7 [HOSE.RDP] 12/03/2018 21.1 20.7 21.1 21.1 3.400 Mua
8 [HOSE.RDP] 09/03/2018 22 21 22 21 5.860 Theo dõi
9 [HOSE.RDP] 08/03/2018 21.7 21.1 21.9 21.1 5.320 Mua
10 [HOSE.RDP] 07/03/2018 20.6 20.6 22.4 21.6 6.740 Mua
11 [HOSE.RDP] 06/03/2018 21.2 21.1 22 21.1 34.680 Mua
12 [HOSE.RDP] 05/03/2018 22 21.9 23 21.9 13.380 Mua
13 [HOSE.RDP] 02/03/2018 20.2 20.2 22 22 49.500 Mua
14 [HOSE.RDP] 01/03/2018 20.3 20.3 21 20.6 280 Theo dõi
15 [HOSE.RDP] 28/02/2018 19.85 19.85 20.5 20.5 4.520 Theo dõi
16 [HOSE.RDP] 27/02/2018 20.05 19.95 20.45 20 81.080 Theo dõi
17 [HOSE.RDP] 26/02/2018 20.6 20 21 20.3 32.120 Theo dõi
18 [HOSE.RDP] 23/02/2018 20.2 19.9 21.4 20.7 8.820 Mua
19 [HOSE.RDP] 22/02/2018 20.5 20.5 22 20.8 11.520 Mua
20 [HOSE.RDP] 21/02/2018 20.9 20.8 21.5 21.5 5.980 Mua