FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RDP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RDP] 18/05/2018 14.85 13.5 14.95 13.5 2.130 Bán
2 [HOSE.RDP] 17/05/2018 14.9 14 14.9 14 1.050 Bán
3 [HOSE.RDP] 16/05/2018 14.6 14.5 14.6 14.5 360 Theo dõi
4 [HOSE.RDP] 15/05/2018 14.1 14 14.3 14.2 1.830 Theo dõi
5 [HOSE.RDP] 14/05/2018 14.2 13.4 14.2 13.4 520 Bán
6 [HOSE.RDP] 11/05/2018 14 13 14.4 13.5 3.860 Bán
7 [HOSE.RDP] 10/05/2018 14.5 13.75 15.4 13.75 3.910 Bán
8 [HOSE.RDP] 09/05/2018 14.9 13.6 14.9 14.7 5.090 Theo dõi
9 [HOSE.RDP] 08/05/2018 14.1 13.6 14.2 14.2 370 Theo dõi
10 [HOSE.RDP] 07/05/2018 13.5 13.5 14.3 13.5 23.520 Bán
11 [HOSE.RDP] 04/05/2018 13.5 13 13.8 13.5 10.500 Bán
12 [HOSE.RDP] 03/05/2018 13.15 13.15 13.9 13.6 1.460 Bán
13 [HOSE.RDP] 02/05/2018 13.95 13.95 14.8 13.95 6.450 Bán
14 [HOSE.RDP] 27/04/2018 15.05 15 15.05 15 380 Bán
15 [HOSE.RDP] 26/04/2018 14.5 14.4 15.45 14.8 8.010 Bán
16 [HOSE.RDP] 24/04/2018 14.8 14.8 15.4 15 5.320 Bán
17 [HOSE.RDP] 23/04/2018 15.4 15 15.75 15.4 18.230 Bán
18 [HOSE.RDP] 20/04/2018 15.65 15 15.65 15 6.390 Bán
19 [HOSE.RDP] 19/04/2018 15.5 15 15.8 15 46.310 Bán
20 [HOSE.RDP] 18/04/2018 15.55 15.25 15.6 15.3 32.240 Bán