FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RDP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RDP] 03/01/2019 11 10.8 11.05 10.8 6.510 Bán
2 [HOSE.RDP] 02/01/2019 11.6 11.4 11.4 11.4 50 Theo dõi
3 [HOSE.RDP] 27/12/2018 11.6 11.6 11.6 11.6 100 Bán
4 [HOSE.RDP] 26/12/2018 11.8 11.8 11.8 11.8 60 Theo dõi
5 [HOSE.RDP] 25/12/2018 11.6 11.6 11.6 11.6 10.000 Theo dõi
6 [HOSE.RDP] 24/12/2018 11.15 11.15 11.9 11.9 50 Theo dõi
7 [HOSE.RDP] 21/12/2018 11.8 11.8 11.8 11.8 40 Theo dõi
8 [HOSE.RDP] 20/12/2018 11.6 11.6 11.6 11.6 180 Theo dõi
9 [HOSE.RDP] 19/12/2018 11 11 11.6 11.6 320 Bán
10 [HOSE.RDP] 18/12/2018 11 11 11.6 11.6 610 Bán
11 [HOSE.RDP] 17/12/2018 11.2 11 11.2 11 4.390 Bán
12 [HOSE.RDP] 14/12/2018 11.5 11.3 11.7 11.7 1.570 Bán
13 [HOSE.RDP] 13/12/2018 11.6 11.6 12.3 12.15 660 Mua
14 [HOSE.RDP] 12/12/2018 11.55 11.3 11.55 11.5 2.750 Theo dõi
15 [HOSE.RDP] 11/12/2018 11.95 11.5 12.05 12.05 110 Mua
16 [HOSE.RDP] 10/12/2018 11.95 11.95 11.95 11.95 10 Mua
17 [HOSE.RDP] 07/12/2018 11.95 11.95 11.95 11.95 460 Mua
18 [HOSE.RDP] 06/12/2018 11.5 11.2 11.5 11.2 6.680 Bán
19 [HOSE.RDP] 05/12/2018 11.55 11.55 12 12 1.000 Theo dõi
20 [HOSE.RDP] 04/12/2018 12.3 11.6 12.3 11.7 3.670 Theo dõi