FeStock
Thông tin chi tiết mã HOSE.RDP
Quan tâm cổ phiếu này
ID Ticker DateTicker Open Low High Close Volume Proposal
1 [HOSE.RDP] 14/12/2017 17 17 17.9 17.4 81.630 Bán
2 [HOSE.RDP] 13/12/2017 18.2 17.8 18.5 18 18.990 Bán
3 [HOSE.RDP] 12/12/2017 18.4 17.7 19 19 38.840 Mua
4 [HOSE.RDP] 11/12/2017 18.9 18.4 18.9 18.8 1.070 Theo dõi
5 [HOSE.RDP] 08/12/2017 19 18.8 19 18.9 290 Mua
6 [HOSE.RDP] 07/12/2017 18.5 18.5 19 18.6 12.280 Theo dõi
7 [HOSE.RDP] 06/12/2017 18.5 18.45 18.95 18.95 6.730 Mua
8 [HOSE.RDP] 05/12/2017 18.8 18.5 19 19 10.150 Mua
9 [HOSE.RDP] 04/12/2017 19.3 18.5 19.3 18.8 25.690 Mua
10 [HOSE.RDP] 01/12/2017 18.6 18.5 19.3 19.3 18.620 Mua
11 [HOSE.RDP] 30/11/2017 18.4 18.4 18.9 18.8 2.550 Mua
12 [HOSE.RDP] 29/11/2017 18.5 18.5 18.9 18.7 15.000 Theo dõi
13 [HOSE.RDP] 28/11/2017 19 18.55 19 18.85 28.850 Mua
14 [HOSE.RDP] 27/11/2017 18.6 18.1 19.2 19 31.800 Mua
15 [HOSE.RDP] 24/11/2017 17.8 17.8 18.05 18.05 31.720 Bán
16 [HOSE.RDP] 23/11/2017 17.55 16.9 17.55 16.9 120.490 Bán
17 [HOSE.RDP] 22/11/2017 17.75 17.55 17.75 17.55 52.940 Bán
18 [HOSE.RDP] 21/11/2017 18.1 17.9 18.1 17.9 7.940 Bán
19 [HOSE.RDP] 20/11/2017 18.3 17.95 18.4 18.1 55.280 Bán
20 [HOSE.RDP] 17/11/2017 18 18 18.3 18.3 5.140 Bán